יאת ןורכיז
Cellular memory

,לבקמל םרותמ תוגהנתהו םינייפאמ תרבעה ועמשמ יאת ןורכיז
.לתשומ רביא יאת תועצמאב
 
.שפנו ףוג ןיב דירפהל גוהנ תיברעמה האופרב
,תולתשה ועצוב םהב םישנאמ ולבקתהש םיחווידמ
,תורחא תומקרב םג םירוצא תונורכזו תושגרש הארנ
.חומל טרפ
,לכוא ימעט תפדעהב ,תוישיאב םייוניש לע וחוויד םילתשומ
.תוינימ תופדעהו תונוש תויוליעפ ,הקיזומ
 
םיימיכ םירמוח תועצמאב םהיניב םירשקתמ שפנהו ףוגה
,חומב םייוצמה ,(Neuropeptides) םידיטפפוריונ םייורקה
.ףוגב תרחא המקרו רביא לכב םג ומכ
 
לכמ עצבתהל הלוכי ןורכיזל השיגהש ,הרבס הנשי
ןוזמל רושקה ןורכיז .ןטלוק/דיטפפ תשרב םוקמ
.דבכל וא בלבלל רשוקמ תויהל יושע

.םדאל םדאמ םירבעומ תויהל םייושע ולא םירשק


םינטלוק םנשי ףוגה יאתבש הרבסה תעכ תלעומ ףוגה תומקר לכב
אל ןפואב םהב רגאהל םייושע תונורכזו תובשחמ .(Receptors)
,תונורכז ןיב רשק תורצוויה לש עגרב םיישחומל ךופהלו עדומ
.שפנו םירביא

2002 תנשב Journal of Near-Death Studies -ב םסרופש רמאמ
םתוגהנתה תא ומאתש ,בל ילתשומב ולגתהש תוישיא ייונישב קסע
.םימרותה לש
ינב םע ,האיר-בל ילתשומ םע וכרענש תונויאר לע ססבתה רקחמה
ינבו םהירבח םע םימוד תונויאר ליבקמבו םהירבח םעו םתחפשמ
.םימרותה לש םתחפשמ
ינייפאמו םילתשומב ולחש םייונישה ןיב ולגתהש תולבקהה
.רבסה אלל ורתונ ,םימרותה

 
ןיחלהו ןגינ ,םיריש בתכש ,18 ןב רענ גרהנ םירקמה דחאב
םירוהה דחא ארק ותומ רחאל הנש .םיכרד תנואתב ,םיריש
.ןבה ונמזב בתכ ותוא ריש
התשענ הב הרענה םע םרותה רענה ירוה ושגפנ ךשמהב
.18 תב איה םג ,הלתשהה
.וכשמה תא המלקד איהו רישהמ קלח הל אירקה באה

לש הביל 29 תב תיבסל לש הבלב לתשוה רחא הרקמב
הלחה הלתשהה רחאל .'םירבג תבבוח' 19 תב תינוחמצ
םע םירשקב הלחה איהו רשב תליכא באתל בלה תלתשומ
.הסראתה ףאו םירבג

הלבסש ,הדלימ חקלנש בל תלתשה לש אוה ףסןנ הרקמ
לחה הלתשהה רחאל .47 ןב רבגב ,הליכא תוערפהמ
,קקחצל היטנו תוחוראה רחאל תוליחבמ לובסל לתשומה
.הריעצ הדלי ומכ

םילכאמל תוקושת םילתשומה ושכר םהב םירקמה םיבר
טירפתב םדוק וללכנ אלשו םימרותה ובהא םתוא םידחוימ
.לתשומה

אל םלועמש םייוטיבב שמתשהל לחה םילתשומה דחא
.םהב שמתשהל גהנ םרותהש רבתסהו ויפב םירוגש ויה


 
ןוחבל ןויסנ השענ Columbia Presbyterian Medical Center
.יאתה ןורכיזה תעפשה תא
תויהל (Energy healer) היגרנא אפרמ ןימזה ליתשמה חתנמה
חותינל םידמעומ תעגרהב ןויסנ היה אפרמל .הלתשהה ןמזב חכונ
.ךכ-רחא ואבש תונואכידב לופיטבו םהיתוששחמ
ךות םילימב ,הלתשהל דמעומה לע לקהל התיה אפרמה תלועפ
.וב יזיפ עגמב יוויל

,חותינה ןמזב אפרמה תוחכונ עיפשת דציכ תוארל ושקב םיאפורה
רועישו הנטק םירביאה תייחד - תובוט ויה תואצותה .לתשומה לע
.הלע תודרשיהה
 

,תורחא תועפות תנבהל סיסבה איה יאתה ןורכיזה תעפותו ןכתי
,םימדוק םייחמ תונורכיז תעפוהו (Deja vu) וו ה'זדה תעפות ומכ
.טונפיה תחת
תועפותל םירבסהה דחא ,יאתה ןורכיזה תעפות יללוש תנעטל
.לתשומה לבקמש תופורתב ץוענ הלתשהל תוולתמה תונושמה

םירבד תוסנל לתשומה לש ונוצרב הביסה תא הלות רחא רבסה
ררבתמ ךשמהבו (המגודל ,היזיוולטה היפצ תובקעב) םישדח
.אוה םג םתואהשע םרותה הרקמבש