תיתיירטפ ןרופיצ תקלד
בוהצ וא ןבל םתככ ללכ-ךרדב הליחתמ תיתיירטפ ןרופיצ תקלד
רתוי קומע התוטשפתה םע .לגרב וא דיב ןרופיצה הצקל תחתמ
,הבוהצל ךופהל) העבצ תא תונשל היושע איה ןרופיצה ךות לא
תווצקהו תספסוחמ ךופהלו תובעתהל ,(הרוחש וא המוח ,הקורי
.תבאוכ םג םיתיעלו החוד העפות ,ררופתהל ליחתהל םילולע
.העצממ קתנתהל ףא הלולע העוגפ ןרופיצ
 
ןרופיצה תואירב
תואירבה בצמ לע תודיעמ םיינרופיצה
ןפוד אצוי עבצו ןהב םיצירח .תיללכה
.תויעבל םינמיס םיווהמ
לופיט ידי-לע עונמל ןתינ תויעב רפסמ
תמושת תושרוד תורחא .םיינרופיצב
.תדחוימ בל

יוצמה ןובלח - (Keratin) ןיטארק לש תובכשמ היושע ןרופיצה
...םיקלח רפסממ תבכרומ איה .רועבו רעישב םג
.יולגה ,ירקיעה ןרופיצה קלח - (Nail plate) ןרופיצה חטשמ
.ןרופיצה תא ףיקמה רועה - (Nail folds) ןרופיצה ילפק
.ןרופיצל תחתמש רועה - (Nail bed) ןרופיצה עצמ
,ןרופיצה חטשמ תא הסכמה המקרה - (Cuticle) ינרקה רועה
.הסיסבב  
.ןרופיצה סיסבב רהס יצח תייומד המקרה - (Lunula) הלונל

רועה ינפחל תחתמש (Matrix) הצירטמה רוזיאמ תחמוצ ןרופיצה
,םישקתמ םינשיה םיאתה ,םישדח םיאת תוחתפתה םע .ינרקה
.ןרופיצה הצק יפלכ םיפחדנו םיסחדנ
.שדוחל מ"מ 3 דע 2 ןב בצקב תחמוצ ןרופיצה
 
תוצלמה
.הצקב תולגועמ טעמו תורשי ,תורצק םיינרופיצ לע ורמש
.הצחר רחאל תוכירפ םיינרופיצ וצצק
םרק םושיי תעבו תוחל השורד םיינרופיצל םג ,רועל המודב
.םיינרופיצה לע םג ונממ חורמל ץלמומ ,םיידיל תוחל  
.םיידי תציחרו הצחר לכ רחאל תאז עצבל יוצר  
םירצומב שומישמ וענמיה תאז םע .השקמ םיינרופיצ יופיצ ומשי
(Toluene sulfonamide) דימנופלוס ןאולוט םיליכמ רשא  
.רוע ייוריגל םימרוגה םירמוח - (Formaldehyde) דיהדלמרופ וא  
םוקמב .שדוחב םיימעפ רשאמ רתוי הכל ריסמב שמתשהל ןיא
.רבכ תמייקה וז לע שדחמ התוא ומשיי תאז  
שביימה ,(Acetone) ןוטצא ליכמה הכל ריסמב שומישמ וענמיה
.ןרופיצה תא  
וא םיינרופיצ קבד תועצמאב ןרופיצב םיערק וא םיקדס ונקת
.הפוקש הכל תוצמאב  
 
םימוטפמיס
,דיב רשאמ לגרה ףכ ינרופצב רתוי הצופנ תיתיירטפ ןרופיצ תקלד
ךותב ,החלו המח ,הכושח הביבסב לגרה ףכ ןרופיצ תואצמיה בקע
.תוירטפ תוטשפתהל המיאתמ הביבס - לענה

...תקלד לש המויק לע םידיעמה םינמיס
.ןרופיצה תובעתה
.סופסיח וא תוררופתהל הייטנ ,תוכירפ
.הרוצה תוויע
.קרבה דוביאמ האצותכ םומע עבצ
תמ רמוח תורבטצהמ האצותכ ,רוחש וא םוח ,קורי ,בוהצ עבצ
.ןרופיצל תחתמ  
.ער חיר תעפוה ןכתית

ןרופיצה ךרואל טמק יספ
םיספ ןכו ןרופיצה ךרואל טמק יספ
ליגה םע םיברתמ םינבל םימתכ וא
.קזנ םהב ןיאו

וא ןרופיצה חטשמב העיגפ לע בור-יפ-לע םידיעמ םימתכ
.ןמזה ךשמב ומלעי םהינש .העצמב
 
םימרוג
.דורשל ידכ שמש רואל קוקז וניאש יפוקסורקימ טיזרפ הניה הירטפ
תחפשממ בורל איה ןרופיצב תיתיירטפ תקלדל תמרוג רשא היירטפה
.(Dermatophytes) רועה תוירטפ
םה םג םילולע (Molds) ויגוסל שבועו (Yeasts) םירמש ,תאז םע
.תויתיירטפ תוקלדל םורגל
.החלו המח הביבסב םייח אוה םלוכל ףתושמה

םיארנ םניאש םיריעז םיכתחל דעבמ רועל רודחל הלולע הירטפה
.ןרופיצה עצמל ןרופיצה ןיבש חוורמה ךרד

םיינרופיצ תובעתהל םימרוגה
...ןהב ,תוביס רפסמ תויהל תולולע םיילגרה ינרופיצ תובעתהל

.סיזאירוספ ומכ ,רוע תלחמ
.(ץופנה םרוגה) תיתיירטפ ןרופיצ תקלד
.תיזיפ העיגפ
.תוצחול םיילענ
 
ןוכיס ימרוג
...ב דחוימב תוצופנ תויתיירטפ תוקלד
רתוי טאל תוחמוצ םיינרופיצה תונקדזהה םעש ןוויכ ,םישישק
.םוהיזל רתוי תושיגר תושענ ןכלו תובעתמו  
.םישנב רשאמ רתוי ,םירבג
.הז גוסמ םימוהיז לש הירוטסה תולעב תוחפשמ ילעב

...תויתיירטפ תוקלד תוחתפתהל ןוכיס םילידגמה םימרוג

.רתי תעזה.ןושיע
.הבוטר וא החל הביבסב הדובע
.העיז םיגפוס םניאו רורוויא םיענומה םיילענ וא םייברג
ומכ ,םיחל םיירוביצ תומוקמב םיפחי הכילה
.תחלקמ ירדחו תולמעתה ינוכמ ,הייחש תוכירב  

...לש םירקמב ןוכיסה לדגי ןכ
.רחא םוהיז וא המוגפ ןרופיצ ,רוע תעיצפ
.השלח ןוסיח תכרעמ וא םדה רוזחמב תויעב ,תרכוס
 
םיכוביס
םורגלו תוביאכמ תויהל תולולע תויתיירטפ םיינופיצ תוקלד
.ןרופיצל ידימת קזנ  
תולולעש ,תורחא תורומח תוקלדל םורגל םג םילולע םה
.לגרה ףכל רבעמ לא טשפתהל  
תרכוס ילוחל יתואירב ןוכיס תווהל תולולע ולא תוקלד
םילולע לגרה ףכל םיליבומה םיבצעה תכרעמו םדה רוזחמ)  
.תשלחומ ןוסיח תכרעממ םילבוסלו (עגפיהל  
 
ןוחביאו תוקידב
ןרופיצהמ טעמ דרגי אוה .הייעבה תוהמ תא אפורה ןחבי תישאר
עצובת הדבעמב .תיתדבעמ הקידבל המיגדה תא חלשיו העוגפה
.הייעבל קיודמה םרוגה והמ עובקל ידכ המיגדה לש תיברת

םימזינגרוא-ורקימ םה ןרופיצב העיגפל םימרוגה םהב םירקמ ונכתי
.(Bacteria) םיקדייחו (Yeast) םירמש ללוכ
 
לופיט
.הרגשבש רבד ןה תורזוח תוקלדו השק תויהל לולע לופיטה
.תוליעי ןניא ןבור ךא ,אפור םשרמ אלל תורכמנ תובר תוחשמ

.העילבב תולטינ רשא תופורת לש לודג רחבמ םייק
קלחהש דע חומצל ךישמת ןרופיצהו תקלדה תא ורצעי ולא תופורת
12 דע 6 ךשמב לוטיל שי ולא תופורת .שדחב וטיאל ףלחוי עוגנה
.ןתעפשה תליחתל דע ,תועובש

.השדחה ןרופיצה תחימצ םותב קר הארת לופיטה תחלצה תדימ
.םישדוח 12 רחאל קר שחרתי תקלדה לש יפוס קוליס

התושדחתהל םורגל הלולע ורכזוהש ןוכיסה ימרוגל שדחמ הפישח
.הייעבה לש

םיינרופיצב לופיטל הנכה
ךשמב םימח םימב םתליבט ידי-לע םיילגרה ינרופיצ תא וככר .1
.תוקד 10  
.בטיה םיינרופיצה תאו םיילגרה תופכ תא ובגנ .2
.ףויש תיחול תרזעב תונידעב תובועמה םיינרופיצה תא ופייש .3
...םיינרופיצה תא וזזג .4
ולגעת לא .תויולצפתה עונמל ידכ ,ןרופיצה תוניפב וליחתה  
.תינרדוח ןרופיצ תוחתפתה עונמל ידכ ,ןרופיצה תוניפ תא  

עוציב ךות םיינרופיצ ץצוקב ושמתשה  
.םינטק םיכותיח  
יאוול תועפות
תחירפמ ,יאוול תועפותל םורגל תולולע היירטפ תודגונ תופורת
.דבכל קזנ דעו רוע

תקיפס-יא ,דבכ תלחממ םילבוסל ולא תופורת ןתממ ענמי אפורה
.תומיוסמ תופורת םילטונה ולאלו בל

-יטנא הכל םושיי אפורה ףידעי ינוניב דע לק םוהיז לש םירקמב
לעו העוגפה ןרופיצה לע םויב םעפ חורמל שי וז הכל .תיתיירטפ
.התביבס רועה

.שדחמ םשיילו הרבטצהש הבכשה תא ריסהל שי עובשב םעפ
.הנש דע ךוראל יושע לופיטה
.םירקמהמ 10%-מ תוחפב הליעי הטישהש ואצמ םירקחמ

ןרופיצה תא ריסהל ךרוצ היהיש ןכתי םיזע םיבאכ לש םירקמב
.םוקמב חתפתת השדח ןרופיצ .העוגפה
 
העינמ
ןתונשיהל ןוכיסה תנטקהלו תויתיירטפ םיינרופיצ תוקלד תעינמ םשל
...ןמקלדכ ,לגר ףכ תנייגיה וצמא

.תויקנו תושבי ,תורצק םיינרופיצ לע ורמש
.םיבועמ םירוזיא ופיישו תועיבקב םיינרופיצה תא וזזג 
ללוכ ,ידוסי ןפואב םכילגר תופכו םכידי תא ,הצחר רחאל ,ושבי 
.םיילגרה תועבצא ןיב 

.םיגפוס הנתוכ יברגב ושמתשה
.תובורק םיתיעל םייברג ופילחה דאמ תועיזמ םכילגר םא 
ץמאמ רחאל דחוימב ,םויה ךשמב ,םעפ ידמ םכילענ תא וריסה 
.םירוגסה ולא ינפ לע ,הצק יעוטק םיילענ/םילדנס ופידעה .ינפוג 

תא ןה וססר .יתיירטפ-יטנא סיסרתב וא הקבאב ושמתשה
.לענה םינפ תא ןהו לגרה ףכ 

.םימל רתי תפישח ענמי רבדה .ימוג תופפכ ודנע
.ץוח יפלכ םינפ - תופפכה תא וכפה והנשימל שומיש ןיב 

רבעמ רשפאמ הז רבד .םיינרופיצה ביבס רועה ץוציקמ וענמיה
.םיינרופיצהו רועה ךות לא םיקדייח 

חטשב םיילענ ולענ .םיירוביצ תומוקמב םיפחי ךלהתהלמ וענמיה
.בחרה להקה תא םישמשמה השבלה ירדחו תוחלקמ ,תוכירב 

.דבלב םיכמסומ רוקידפו רוקינמב םילפטמל ונפ
ירשפא רבדה םאו םהירישכמ תא םיאטחמ םילפטמהש ואדוו 
.םכלש םירישכמה תא םכתא ואיבה 

.תויתוכאלמ םיינרופיצ לעו םיינרופיצ תקרבה לע ורתוו
תוחל דוכלל םילולע ךא ,תומוגפ םיינרופיצ םנמוא םיפטוע ולא 
.בצמה תא רימחהלו ןהיתחתמ 

.תומהוזמ םיינרופיצ םע עגמ רחאל םכידי תא וצחר
.התוערל ןרופצמ טשפתהל הלולע תיתיירטפ םיינרופיצ תקלד