לקשמב הדיריל תוולינ תורטמ
.תואירבה רופיש .1
.תולחל ןוכיסה תתחפה .2
.המיאתמ תוליעפ תרזעב ,לקשמה לע הרימש .3
 
ינוניב דע לק לקשמ רתי ילעבל
.ןוזמב תוירולקה תומכב ובשחתה

הירולק
...תורוקמ 4 תוירולקל .היגרנא תדיחי איה הירולק
.ןלימע וא רכוס ,םרגל תוירולק 4
.םרגל תוירולק 9
.םרגל תוירולק 4
.םרגל תוירולק 7
תומימחפ
םינמוש
םינובלח
לוהוכלא

.תחא הנמל סחייתמ ןוזמה תזירא לע תוירולקה רפסמ

לקשמב התחפהל ןוזמ לש תואנ בכרה

.תונזואמו תואירב תוחורא.(3% דע) ןמוש לבגומ
.םיינוזת םיביסב רישע

 
ןמוש
.ןמוש אוה (היגרנא) תוירולקל ירקיעה רוקמה
תשוחת םרוגו וחיר תא ,ןוזמה םעט תא רפשמ ןמוש
,ףוגב םינוש םירביא תיינבל םיארחא םינמוש .עבוש
םיינויח םהו םד-ילכו םימורק ,םיבצע ,םירירש ומכ
ומכ ,ןמושב םיסיסמה םינימטיוה תגיפס יכילהתב
.ףוגב K ןימטיוו E ןימטיו ,Aןימטיו


רתי-תנמשה ,בל תולחמל םורגל םילולע ,ןמוש יפדוע
.דועו

...ןמוש יגוס 3םנשי
.יחה-םלועב ןוזמב ורוקמ ,יוור ןמוש
.חמוצב ורוקמ ,יוור יתלב ןמוש-בר
.ל"נכ ,יוור יתלב ןמוש-דח

ןוזמב םינמושל תואמגוד
.םיזוגאו תנמש ,האמח ,הנירגרמ ,םיבטר
.תולודג םינמוש תויומכ םיללוכ בלח-ירצומו רשב


.עובשה ךשמב ,תוקריו תוריפ תונמ 35 תוחפל
.ןוזמ לש תתחפומ תומכ ,עובשב םיימוי תוחפל
.1% דע 0.5%תב תיעובש לקשמ תתחפה
תיזיפ תוליעפ תינכות
תוחפל תוירולק 2,000 תב תיעובש התחפהל תינפוג תוליעפ
.(עובשב לגרב מ"ק 35 דע 20 תב הכילה)  
תחלצהל םיינויח ,תרבגומ תיזיפ תוליעפו םיאירב הליכא ילגרה
.תינכותה  
.החלצהל הבורע הניה תינכותל םאתהב הדובע
איה לקשמב התחפהה םצע ירה ,ללכל ודעונ ולא תויחנהש םג  
.םדא לכל תילאודיבידניא  
עוציב תלוכי תדימ ,לקשמ :ךכ-לע םיעיפשמ םימרוג רפסמ  
.תויטנג תונוכתו םירירשה תסמ ,תיזיפה תוליעפה  

וזיאבו לקשמהמ תיחפהל תלוכיה תדימ תא ועבקי דחי הלא לכ
ההז הרוצב ולעפיש םינוש םישנא ,ךכיפל .שחרתי רבדה תוריהמ
.הנוש הדימב םלקשממ ותיחפי
 
תוירולק רקובמ ןוזמ
,וב דימתהל לגוסמ תויהלו תואנ ףוג לקשמל עיגהל איה הרטמה
.ןוזמב םירכוסהו ןמושה תויומכ תלבגה ידי-לע
ולאלו ההובג לורטסלוכ תמר ילעב םישנאל המיאתמ תינכותה
.בל-ףקתהל הובג ןוכיסב םייוצמה
 
לורטסלוכ
.םדב אצמנה ןמוש יומד רמוח אוה לורטסלוכ
דבכה ידי-לע רצוימ אוה .ןוזמו ףוגהמ םה ויתורוקמ
םירחא םירמוחו םינומרוה רוצייל וב שמתשמ ףוגהו
.קקזנ אוה םהל

 ןפואב דקפתל לוכי וניא ףוגה לורטסלוכ אלל
.ילמרונ
יפדועל םורגי לורטסלוכבו ןמושב רישעה ןוזמ
תונפד לע םירבצנ ולא םיפדוע .םדב לורטסלוכ
.םתורציהל םימרוגו םדה-ילכ

םורגלו םתסיהל םדה-ילכ םילולע רבד לש ופוסב
.ץבשו חומל םד תעגה עונמל וא בל-ףקתהל


...לורטסלוכ ואר

תויללכ תויחנה
ךכ ,םיכרוצ םתא התוא תללוכה םינמושה תומכ תא ותיחפה
.םויב םיכרוצ םתא ןתוא תוירולקה ךסמ 30%-מ תוחפ ווהיש   
,הניבג ,םודא רשב :םיוורה םינמושה תכירצ לכ ךס תא ותיחפה
.'דכו תודילג ,האמח ,אלמ בלח   
,תוגוע ,ךירפ קצב ירצומ :םידבועמ םינמוש תכירצ ותיחפה
.םהינימל (ספי'צ) םינגוטו תויגוע   
וליבגה :ההובג לורטסלוכ תלוכת לעב ןוזמ תכירצ ותיחפה
,תופועו םיגד ,רשב תכירצו עובשב 4-ל הציב ינומלח תכירצ   
.םויב םרג 170-מ תוחפל   
.50%-ב ףוסבלו 30%-ב ךכ רחא ,25%-ב רכוס תכירצ ותיחפה
םיאלמ םינגדמםחלו תוינטק ,תוקרי ,תוריפ תכירצ וריבגה
,תצרמנ הכילה :תוחפל תוקד 30 תב תימוימי תוליעפ לע ודיפקה
.'דכו הייחש ,םיינפוא לע הביכר ,תיבוריא תולמעתה   
ליבגנז ,ןרופיצ ,ןומניק :'םיקיתממ ןיעמ' םינילבתב ושמתשה
.םינוש הפאמ ירצומב טקסומ זוגאו   
תודילג ,תויגוע ,תוגוע) םייטטאיד תונוזמב שומישל בל ומיש
!תוירולק םג ךכיפלו םיקיתממ םיליכמ הלא תונוזמ .('דכו  

....טונפיהב לופיט ואר
הנישה תובישח
םג ,תינפוג תוליעפו םיאתמ טירפתל טרפ ,השורד לקשמ תתחפהל
.םיעדוי םניא םיבר התוא הדבוע ,הבוט החונמ

לע הבתכ Lancet יטירבה האופרה ןותיעב המסרופ 1999 תנשב
.27 דע 18 ינב םישנא לע הנישה תעפשה תא קדבש רקחמ

לש תשרפומה תומכה תא הניטקמ תקפסמ הניש תעינמש ררבתמ
,ףוגב ןמושהו םירירשה תומכ ןיב ןוזיאל עייסמה הלידגה ןומרוה
ןושארה בלשב רקיעב שרפומ הז ןומרוה .לקשמה תרקבל בושחה
.(םירבגב דחוימב) הקומעה הנישה לש
.ןמוש רובצל הטונ ףוגה ,הנטק הז ןומרוה תשרפה רשאכ

.ןיטפלה אוה הנישה תוכיא ידי-לע עפשומה רחא ןומרוה
תומכ לע הלודג העפשה ,עבוש לע ףוגל תתואמה ,הז ןומרוהל
.תכרצנה ןוזמה

הקושתל םרוגה רבד ,הז ןומרוה תשרפה התיחפמ הניש תעינמ
(הכרצנ השורדה תוירולקה תומכש יפ-לע-ףא) תומימחפל הלודג
ןמושל םתכיפהו

רוסחמו תופייעב שדח םוי תחיתפ תמרוג תקפסמ יתלב הניש
ותואב תומישמ לכ תמלשה יאל םימרוגה םויה ךשמב היגרנאב
,ןמושל ןוזמ יפדוע תרמהו תוירולק לש התוחפ הפירש ,םוי
.לקשמה תתחפה לע השקמה רבד

הנישה רופישל םיפיט
.םויה ךשמב המונתמ וענמיה
דחוימב ,ןושיעו ןיאפק ,לוהוכלא תכירצ וליבגה וא וענמיה
.ברעבו תורחואמה םיירהצה-רחא תועשב  
.הנישה ינפל תועש 3 דע חווטב ךא ,תינפוג תוליעפ ועצב
.הנישה ינפל רצק ןמז םיילכש םייוריגמ וענמיה
.הטימב האירקמו היזיבלטב הייפצמ וענמיה
םויסמ תועש 3 חווטב אלו םיבער ןושיל בכשל אל ולדתשה
םורגל הלולע הנישל ךומס ןובלחב רישע ןוזמ תכירצ .החורא  
.ינריע ראשהל ףוגל  
אפרמ-יחמצ

 
ףוגה תסמ סקדניא
לקשמל דדמ אוה (Body Mass Index - BMI) ףוגה תסמ סקדניא
םיבשחמ .והבוגל סחיב םדאה לקשמ תמאתה תכרעהל שמשמה
.םירטמב הבוגה עובירב ג"קב ףוגה לקשמ תקולח ידי-לע ותוא

רתיה לקשמ גורדBMI
ןותמ רתי לקשמ
רומח רתי לקשמ
ינלוח רתי לקשמ
29.9 דע 25
39.9 דע 30
הלעמו 40
 
הכילהב תוירולק תכירצ ןובשחמ
תוארוה
.רושימב העש 1 תב הכילה לע ססבתמ בושיחה

םכתכילה בצק םכלקשמ תא ,םימיאתמה תומוקמב ודילקה .1
.הכילהה ךשמו (מ"ק 1 םירבוע םתא תוקד המכב)  

.(שדחמ הלחתהל Reset לע וא) Go! רותפכ לע ושיקה .2
לקשמ
הכילהה בצק
'קד
תוקדתוינש
העש\תוירולק
תוירולק כ"הס

4 'דח 3 'דח 2 'דח 1 'דח רתי תנמשה ואר