הרדגה
תסמב תיתועמשמ התחפהב תאטבתמה הלחמ איה סיזורופואטסוא
האצותכ םירבשלו םיקדסל ףוסבל םורגל לולעש רבד ,םצעה (תופיפצ)
.הלק תינפוג העיגפ לכמ
תא ורבעש םישנל 40 ליג תא ורבעש םישנאל ללכ-ךרדב ארוק רבדה
.העונתב םיטעממה םישנאלו הזואפונמ/רבעמה ליג תא

...םה ללכ-ךרדב םיעגפנה םירוזיאה
.הרדישה דומע.דיה ףכ קרפ.ךריה

...איה ךילהתה תאצותו
.הבוגב הדירי .1
.ףוגב םינוש םיתוויע .2

תוליעפ ידי-לע התעינמ איה סיזורופואטסואל רתויב הבוטה הפורתה
רחאלו ןדיס רבוצ ףוגה 35 ליג תביבס דע .ריעצ ליגב דוע המיאתמ
.ולודליד ךילהת ליחתמ ןכמ
םישנב ךא ,םירבגבו םישנב ןה הנשב 1%-כ אוה לולידה בצק
םינומרוהה תומכב הדירי בקע וא רבעמה ליגב ץאומ ךילהתה
.ןוזמהמ ןדיס לש התואנ הריגאל בל םישל שי ךכיפל

םוכיס

תדמתמו תצמואמ תינפוג תוליעפ אוה סיזורופואטסואה תעינמ דוס
.ףוגל השורדה ןדיסה תומכ תא ליכמה ןוזמ לש הנובנ הכירצו
תומכב ןה ,םיירקיעה ןדיסה יקפס םה טרוגויו תוניבג וירצומו בלח
.ףוגב הגיפסה תלוכיב ןהו
 
לקשמ ירמושל
ןדיס לש תויומכ ןתוא םיליכמ ,ןמוש-ילד טרוגויו תוניבגו הזר בלח
.ןמוש ילד םניאש םירצומ ומכ

דע 1,000 הניה רגוב םדאל תצלמומה תימויה ןדיסה תכירצ
.םויב ג"מ 1,500

...ףוגב ןדיסה תגיפס תא םיענומה םימרוגו תונוזמ

םינובלח לש תרבגומ הכירצ
.םיססות תואקשמ
.ןושיע
.ןיאפק
.חלמ
.לוהוכלא
 
ןוכיס ימרוג
.םידיאורטס ומכ ,תומיוסמ תופורתב ךשוממ שומיש
םייעמו הביק ,תואיר ,תוילכה לע תועיפשמה תוינורכ תולחמ
.םינומרוהה תומר תא תונשמו  
.ןורטסוטסט ןימה ןומרוה לש תוכומנ תומר
...ומכ ,םייח ילגרה
.ןדיס לש הכומנ תכירצ
.הטעומ תינפוג תוליעפ
.ןושיע
.םזילוהוכלא
.(םצע ןדבוא) רגובמ ליג
.(תיתחפשמ הירוטסיה) השרות
 
םימוטפמיס
.םימדקומ םינמיס סיזורופואטסואה תלחמל ןיא בורל
...ומכ ,תומדקומ תושוחת ונכתי םיתיעל ,תאז םע
.ףרוע יבאכ
...וא
.בג יבאכ
 
םצע תופיפצ תקידב
תופיפצ תקידב םג היורקה (Bone Density) םצע תופיפצ תקידב
ןוכיס תכרעהל הדיחיה הקידבה איה (Mineral Density) לרנימ
.סיזורופואטסוא בקע םירבשל
ןניא ,תוינשלופ ןניא ןלוכו הקידבה עוציבל תוטיש רפסמ תומייק
.תוחוטבו תוביאכמ

.DXA תטישב ןגטנר רישכמ תועצמאב תישענ הקידבה
ףוגבו הרדישה דומע ,ךריב תוקידבה תושענ דחא גוסמ רישכמב
,ךרבה תקיפ ,דיה ףכ שרוש ,עבצאב תעצובמ איה ינשה גוסבו ולוכ
.בקעבו הקושה םצע
 
לופיט
.בלחבו םיציבב ,לרקמ גדב ,םיגד ןמשב .D ןימטיו
.םייעמהמ ןדיס גופסל ףוגל עייסמ D ןימטיו  
.רסחה
ןגורטסאה ןומרוה תומלשה .םישנל
ןדיסה תשרפה תא ןיטקמ רשא ןורוב םיליכמה רדייסו ןיי ,הריב
.ןגורטסא רוציי ריבגמו ףוגהמ םויזנגמהו  
.םצע לוליד תעינמב עייסל יושע םויזנגמש ואצמ םירקחמ
תעייסמה תופורת תצובק .(Bisphosphonates) םיטנופסופסיב
.התלדגהו םצעה תופיפצ לע הרימשב  
אפרמ-יחמצ

ליעוהל םייושעש ןגורטסא ייומד םירמוח םיליכמ םיבר אפרמ-יחמצ
...םצעה לוליד תנטקהב
 
העינמ
הבוטה הנגהה איה ,30 ליגל ינפל דחוימב ,תוקזח תומצע תיינב
.סיזורופואטסוא ינפמ רתויב

...לש תקפסמ הכירצ השורד

...םע דבב דב

.התואנ תינפוג תוליעפ
.ןושיע אלל םייח ןונגס
.לוהוכלא תכירצ תלבגה
 
תושדח
...1 תושדח - סיזורופואטסוא ואר
...2 תושדח - סיזורופואטסוא ואר