הרדגה
תמרוגו החירפב תנייפאתמה רוע תלחמ איה האזור סיזאיריטיפ
ךופהל םילולעש ,רועב תונטק תויוטלבתה :(Papules) םיטטח
12 דע ךשמיהל הלולע הלחמה .םיעצפל
.תועובש
טשפתמה ,לודג דיחי יאלט עיפומ הליחתב
.םיפסונ תומוקמל םימי רפסמ ךות
ןוכיס ימרוגו תוחיכש םימרוג
וא ויתסב בורל העיפומ איה .סוריו אוה הלחמל םרוגהש הארנ
םיריעצב רקיעב החיכש איה .תע לכב ררועתהל הלולע ךא ,ביבאב
ץרפתהל הלולע ךא ,םישנב דחוימב ,35 דע 10 ליגמ :םירגבתמ
.ליג לכב
תבשחנ הניא ךא ,דחא תיב ןבמ רתויב עיפוהל הלולע הלחמה
.תקבדימ
תא ןחבאיש אפור רקבל ץלמומ ,המצעמ תפלוח הלחמהש ףא לע
תויורשפא לולשיו האזור סיזאיריטיפב רבודמש רשאי ,םינמיסה
.(Syphilis) סיליפיס/תבגע ןהב ,תורחא
םימוטפמיס
הזחה לע ,דיחי החירפ םתכ עיפומ הליחתב .החירפ/רוע יעצפ
טשפתת םימי רפסמ ךות .בגה לע וא
לע םג עיפותו ףוגה יבחרל החירפה
לש ןוילעה ןקלח לע ,ןטבה ,ףרועה
.םיילגרה לש ימינפה ןקלח לעו תועורזה
.ןותחתה ףוגה גלפ לעו םינפה לע םג החירפ תעפוה םג ןכתית

:םיטטחו ,שלושמ ץע תרוצב םיפעתסמה ,תועקבתה יווק ונכתי
.רועב תונטק תויוטלבתה
תכפוה החירפהו םיטומק ,ןמזה םע ,םיכפוה החירפה יזכרמ
.זכרמב תפפורו תווצקב הדומצ ,תישקשק טעמ

םימח םימב הצחרו הציר ומכ ,תינפוג תוליעפ
וא ינמז ןפואב ,החירפה תא רימחהל םילולע
.התשגדהל םורגל

רקיעב ,החירפה ירוזיאב ,הרומח דע הנותמ ,דרג תשוחת
.םוח תעפשהב    
.דוריג ללגב ,םיעצפו תקלד תוחתפתהו רועה תומדאתה

...םג ונכתי
.תושישת
.םוח
.תוליחב
.הלחמ תשוחת
.שאר יבאכ
תוקידבו ןוחביא
סיזאיריטיפב רבודמ םא ,החירפה הארמ יפל ,תמאיו ןחבאי אפור
.םד תקידב ךרעת קפס לש הרקמב .האזור
.הקידבל רוע תמיגד תליטנב ךרוצ היהיש םג ןכתי
לופיט
.דחוימ לופיטב ךרוצ היהי אל םינותמ םימוטפמיסה רשאכ
.דרגה לע הלקה/העינמב דקמתי לופיטה רקיע

...דרגהו תקלדה תעגרהל םיעצמא
.הלק הצחר
םינידע םיידיאורטס םימרקו םיבילחת ,תוחשמ
- וא -   
.(Zinc oxide) ץבא תצומחת םרק
.(Hydrocortisone creams) םיינוזיטרוקורדיה םימרק םושיי
.הפב (Antihistamine) ןימטסיה-יטנא תליטנ

...ליעוהל םייושע םיעצפה תמלחה זוריזל
.שמשל הנותמ הפישח
- וא -   
.לוגס-הרטלוא רואב לופיט :היפרתוטופ
.שמש תויווכו רתי תפישחמ רהזיהל שי   

םילולעש ,םימח םימ ינפ לע םירשופ םימב הצחר ופידעה
.תינמז ,בצמה תא ףירחהל

,תויתקלד יטנא תופורתב שמתשהל ךרוצ היהי םישק םירקמב
.םידיאורטסוקיטרוק ומכ

אפרמ-יחמצ
.דרגה לע לקת טבמאה ימל לעוש תלוביש חמק תפסוה

תיזחת
.בוש אלל המצעמ ,תועובש 12 דע 6 ךות ,הלחמה ףולחת בורל
.רתוי הברה ךורא ןמז ךשמיהל העפותה הלולע םיתיעל
.רועב םיידימת םינמיס ריאשת אל איה תואנ לופיטב