?ביכ והמ
ינפ לע חתפתמה חותפ עצפ אוה לוכיעה תכרעמב ביכ
ןוילעה וקלחב ,(Stomach) הביקה לש תימינפה ןפודה
וא (Duodenum) ןוירסירתה אוה קדה יעמה לש
.(Esophagus) טשווב

הביק תצמוח לש רזחהמ האצותכ םג עובנל םילולע טשווב םיביכ
.(Reflux)

...לוכיעה תכרעמב ומוקימל םאתהב הנוכמ ביכה
.הביקה ןפוד לע רצונ (Gastric Ulcer) הביק ביכ
יעמה לש בורקה קלחב חתפתמ (Duodenal Ulcer) ןוירסירת ביכ
.(Duodenum) ןוירסירתה אוה - קדה  
ןלש ותחתה וקלחב בורל רצונ (Esophageal Ulcer) יטשוו ביכ
.טשווה לש  
  םינימסת
...אוה לוכיעה תכרעמב ביכל רתויב ץופנה ןימסתה
עגמב ואוב בקע רימחהל לולע אוהו ביכהמ עבונ באכה .ברוצ באכ
.(Hydrochloride Acid) הביקה תצמוח םע  

...םה באכה ינייפאמ
.הזחה םצעו רובטה ןיבש רוזיאב הניה באכה תשוחת
.תועש המכל תוקד רפסמ ןיב ךשמיהל לולע באכה
.באכב הפרחה היהית הקיר הביקה רשאכ
.תולילב היהי באכה איש
בושלו (תועובשו םימי) תכשוממ הפוקתל םלעהל באכה יושע םיתיעל
.שדחמ ץורפלו  
תצמוח ןיב ץייח ורצי רשא םימיוסמ תונוזמ תליכא תעב ,םיתיעל
,הביקה תויצמוח תתחפהל הפורת תליטנמ האצותכו ביכהו הביקה  
.באכב הלקה היהית  

...ל םורגל ביכה לולע םיתיעל

.תואקהב םיתיעל תוולמה תוליחב
.רוחש וא םודא םד תאקה
.האוצב רוחש דע ההכ םד תעפוה
.לקשמב תרבסומ יתלב הדירי
.הזחב םיבאכ
  םימרוג
ומכ ,םייח ןונגסל םירושק הביקה ביכ ימרוגש הרבס התייה רבעב
.ידמ לבותמ ןוזמו ישפנ חתמ/סרטס

גוסמ קדייח אוה םיביכל םרוגה םירקמה תיברמב יכ ררבתה ןמזה םע
הברתמו יח הז קדיחח .(Helicobacter Pylori) ירוליפ רטקבוקילה
.קדה יעמהו הביקה תומקר לע הניגמו תפטועה תירירה הבכשב
.תויעבל םרוג וניא הז קדייח אירב םדאב
לש ןגמה תבכשב והשלכ קזנ םייק רשאכ תונמדזה לצנמ אוהש הארנ
.המקירה םינפ לא רדוחו קדה יעמה וא הביקה
הקישנ ומכ ,בורק ינפוג עגמ תעב םדאל םדאמ רובעל לולע קדייחהה
.םימו ןוזמ תועצמאבו

...םה הייעבה תא רימחהל םילולעש םימרוג
ןניא רשא תקלד תודגונ תופורת - םיבאכ יככשמב עובק שומיש
(Nonsteroidal anti-inflammatory drug - NASID) תוילדיאורטס 
.קדה יעמהו הביקה לש ןגמה תבכשב תקלדו יוריגל םורגל תולולעש 
,אפור םשרמ אלל םג גישהל ןתינ ןקלח תאש ,הז גוסמ תופורת 
.דועו (ליוודא ומכ) ןפורפוביאה תחפשמ ,ןיריפסא תוללוכ 
לע הנגהב םיעייסמ רשאםינידנלגטסורפ רוציי תוענומ ולא תופורת 
ידי-לע ןפודה םוסרכ איה ותאצותש יזיפו ימיכ קזנמ תירירה ןפודה 
.םיפסונ םיקזנל התפישחו הביקה תצמוח 
,הזוכיר תאו הביקה תצמוח חפנ תא לידגמ קבטב ןיטוקינה .ןושיע
.ביכה תמלחה תא טיאהל לולע ןושיעה .ביכל ןוכיסה תא לידגמש רבד 

לולע לוהוכלא .םיילוהוכלא תואקשמ לש תזרפומ הייתש
הביקה לש תירירה ןגמה תבכש תא קוחשלו תורגל לולע 
.הביקה תצמוח לש הרוציי תא לידגהלו 
.יופיר בכעלו םימוטפמיס רימחהל לולע ישפנ חתמ/סרטס
  ןוחביאו תוקידב
תכרעמ לש (השגדה םשל ,ילזונ םויראב תעילב רחאל) ןגטנר םוליצ
.םיביכה יגוס לכ תא הלגת אל וז הקידב .הנוילעה לוכיעה 

...המלשהל/ןיפוליחל
תרזעב לוכיעה תכרעמ ךות לא םיננובתמ וב ,הז ךילה .היפוקסודנא
יטפוא ביס לש והצקב תנקתומ רשא המלצמ .רתוי קיודמ ,יטפוא ביס 
.ןוירסירתלו הביקל דע (טשווהו ןורגה ךרד) רדחות 
תלילש םשל ,םיאצממ לש (היספויב) המיגד תליטנ רשפאמ רישכמה 
.ירוליפה קדייח תואצמיה לש יאדוו יוהיז םג רשפאתו ןטרס תלחמ 

תופסונ תוקידב
םד תקידב
.ירוליפ רטקבוקילהה קדייחל םינדגונ לש םתואצמיה קדבית 
רחאל םישדוח םג ,םייבויח תויהל םילולע םיאצממה :הקידבה ןורסיח 
.דמשוה רבכ קדייחהש 
המישנ תקידב
.תמטאנ רשא תיקש ךותל ףשונו יביטקאוידר לזונ התוש קדבנה 
אוה רצותהו ירוליפ רטקבוקילה קדייחה תוחכונב קרפתמ הז רמוח 
.קדייחה רועיבו לופיטה תואצות רוטינל הבוט הקידבה .ינצמח-וד ןמחפ 
האוצ תקידב
הבוט הקידבה .הב קדייחה לש ותואצמיה תא קודבית האוצ תמיגד 
.לופיטה תואצות רוטינו רותיא םשל 
  לופיט
הביקה ןפודב םירוחו םיימינפ םימומיד רצוויהל םילולע לופיט אלל
תקפצלו ןטבה ללח לש רומח םוהיזל םורגל לולע רבדה .קדה יעמהו
תמיסחלו קוליצל םגםורגל לולע לוכיעה תכרעמב ביכ .(Peritonitis)
.ןוזמה רבעמ

...ןה לופיטה תורטמ
.ירוליפ רטקבוקילה יקדייח תליטק
.המלחהה זוריזו באכה תלקה םשל הביקה תצמוח תמר תדרוה

...תופורת רפסמב ךרוצ היהי ךכ םשל
שארמ םיבלשמה םינרצי שי .תויטויביטנא תופורת רפסמ בוליש
.הצמוח רוציי ידגונ ללוכ ,תופורת רפסמ 
תצמוח תומכ תא םיתיחפמ ולא .(Acid Blocker) הצמוח ימסוח
.לוכיעה תכרעמב תררחתשמ רשא (Hydrochloric Acid) חלמה 
םיארחא רשא םינטלוקל (Histamine) ןימטסיה תעגה םיענומ םה 
.חלמה תצמוח תשרפהל 
הצמוח ימסוחב םיתיעל םיבלושמ רשא (Antacids) הצמוח ילרטנמ
.באכה לע םיליקמו הצמוח תשרפה םיתיחפמ ,המ דחא םיפילחמש וא 
ולא תופורת .(Proton Pump Inhibitors) ןמימ תבאשמ יבכעמ
.הצמוחה תשרפה יאתב הצמוחה תביאש תלועפ תא תוקיספמ 
לע הנגהב תועייסמ ולא תופורת .Cytoprotective גוסמ תופורת
.קדה יעמבו הביקה לש דופירה תמקר 
  םיישקיע םיביכ
.םימילחמ םניאש םיביכ םה (Refractory Ulcers) םיישקיע םיביכ

...תוביס רפסמ תויהל תלולע ךכל
.תוארוהל םאתהב תופורתה תליטנ יא
.הקיטויביטנא ינפב םידימע רשא ירוליפ יקדייח
ןושיע ,לוהוכלא ומכ ,המלחה תא םיבכעמ רשא םימרוגב שומיש
.תורחא תופורתו  

...תויהל םג לולע םרוגה
תנומסת לש הרקמב ומכ ,הביק תצמוח לש רוציי רתי
.(Zollinger-Ellison Syndrome) ןוסילא-רגנילוז  
.ירוליפה קדייח וניאש םוהיז םרוג
.ןורק תלחמ ומכ ,תרחא הלחמ אוה םרוגה

...תושדח - לוכיעה תכרעמב םיביכ ואר