המדקה

ןהב שיו תיבב החמש תופיסומ החפשמהמ קלח תווהמה דמחמ תויח
.לורטסלוכו םד-ץחל רתי תדרוה ומכ ,םיבר םייתואירב תונורתי םג
.תולחמל רוקמ תווהל תולולע ןה תאז םע דחי

םעפ לכבו םייתפוקת םינוסיח תלבק םשל רנירטול תונפל חוכשל ןיא
רמשמה לע דומעל שי ןכ .יהשלכ תיתואירב הייעב שי דמחמה תייחלש
(Infectious Diseases) תוימוהיז תולחמ לש םינימסתל בל םישלו
.םדא-ינבל םימוהיז ריבעהל תולולע רשא

...ידי-לע תורבעומ תויהל תולולע ולא תולחמ
.(Reptiles) םילחוז
.(Amphibians) םייח-וד
.(Rodents) םימסרכמ
.םיבלכ
.םילותח
.םירופיצ
.םיגד

םיכלהמה םייח-ילעבמ םתא םג וקחרתהו םכידליל ךכ-לע ורוה
.םכל םירכומ םניאש וא ישפוח  
.ונממ קחרתהלו הלוח םייח-לעב תוהזל םתוא ודמלו םתא ודמיל
  (Rabies) תבלכ

וז ללכ-ךרדב ,עצפל דעבמ ףוגל רדוחה סוריו ידי-לע תמרגנ תבלכה
הלולע (לותח וא בלכ) דמחמה תייח .חומל דע עיגמ ותעפשהו ,הכישנ
.רחא םייח לעב תכישנ בקע תבלכב תולחלו םהדזהל

...םה תבלכ םיציפמה םייח-ילעב
.(Rabbits) תובנרא
.(Foxes) םילעוש
.(Bats) םיפלטע
.(Cattle) רקב

ךופהל לולע טקש לותח .הגירח הרוצב תוגהנתמ תבלכב תועוגנה תויח
.ןשייבל ךופהל יתודידי בלכו ינפקותל

....םה תבלכל םינמיס םילגמ רשא םייח-ילעבמ וקחרתה
.םהיפמ ףצק םילעמ וא ריר םיליזמ
.הכילה יישק םיארמ וא םיעוצפ

דיימ ונפ תבלכב עוגנה םייח-לעב ידי-לע הכישנל דשח הרקמ לכב
איה התועמשמ תבלכ לש םימוטפמיס תעפוה .לופיט תלבקל אפורל
.הב לפטל ידמ רחואמ יכ

...םה םדא-ינבב הלחמל םימטופמיסה
.תושישת
.שאר באכ
.(Fever) םוח
.(Restlessness) החונמ רסוח
.(Loss of appetite) ןובאית רדעה
.הכישנה םוקמב (Itching) דרגל ךרוצ

ותוגהנתהו םילאו ינפקותל עוגנ םדא ךופהת הלחמה תורדרדיהה םע
.הליגר תוגהנתהל הז בצמ ןיב ,םעפ ידמ ,עונת
.קתושמו הרכה רסח םדאה היהי םימדקתמ הלחמ יבלשב

!תינלטק דימת טעמכ תבלכה

םכתחפשמ ינב לעו םכלש דמחמה תויח לע ונגה
.תבלכ ינפמ דמחמה תויח תא ונסח
םילולע םה .החגשה אלל תיבל ץוחמ טטושל םהל וחינת לע
.תבלכ ילוח םירחא םייח ילעבב לקתיהל  
  (Cat Scratch Disease) לותחה תטירש תלחמ

...לש האצות תויהל הלולע לותחה תטירש תלחמ
.לותח תכישנ.לותח ידי לע הטירש

...ב (לותלתח יבגל דחוימב) רבודמ םירקמה ינשב
.לותחה ישוערפ

ןכלו הלחמה קדייח תא ומע תאשל ידכ הלוח תויהל בייח וניא לותחה
.הלחמה ינימסת תא הארי אל אוהש ןכתי

...הטירשה/הכישנה רחאל םייעובש דע עובש םיעיפומ םינימסתה
.שאר באכ
.תושישת
.עגנה םוקמב יתלגומ עצפ
.םהב תושיגרו הפמיל ירשק תוחיפנ
.םוח

םייושע םינימסתה .ךורא חווטל םיכוביסב הכורכ הניא הלחמה בורל
תועצמאב הייעבב לפטל גוהנ יכ םא ,לופיט לכ אלל ,םמצעמ ףולחל
.הקיטויביטנא

.וב ורגתת אלש ךכב לותח תוטירש וא תוכישנמ ורהזיה
.םיריכמ םכניא םתוא םילותחמ וקחרתה
  (Toxoplasmosis) סיזומסלפוסקוט

לותחה יכרצ תספוק תלחמ םיתיעל היורק סיזומסלפוסקוטה תלחמ
.(Litter Box Disease)

...ב אצמנה (Parasite) ליפט םע אוה הלחמה םרוג
.(Cat feces) לותחה תאוצ
.לותחה לש לוח
.(Undercooked Meat) ויד לשובמ וניאש רשב

םג ולא ולגתי אל םיתיעלו םוהיזל םינימסת לכ הלגי אל לותחה
.םדא-ינבב

...תעפש ינימסתל םימוד םינימסתה ויהי םדא-ינבב
.(Swollen Lymph Glands) הפמילה תוטולב תוחיפנ
.שאר-באכ.םוח.תושישת

לעבב לקתיהל לולע אוה .ישפוח טטושל םכלותחל וחינת לא
.ותוא ףורטלו עוגנ םייח  
.בטיה לשובמ וניאש רשבב לותח וליכאת לא
.לותחה יכרוצ תספוק יוקינ רחאל בטיה םכידי תא וצחר

ןוירהב השאל הרהזא
 ...קוניתל םורגל לולע םוהיזה םע עגמ
.(Miscarriage) הלפה
.(Premature Birth) תמדקומ הדיל
.(Mental Retardation) ילכש רוגיפ

ריתוהל הלולע םילותח תאוצ .ךתיב רצחמ םילותח יקיחרה
!ידוסי ןויקנ רחאל םג ,(Parasites) םיטיזרפ לוחב  
.תיבה תניגב הייהש רחאל תוידוסיב ךידי תא ץוחרל ידיפקה
רתוי תצפומ הלחמה .ותכירצ ינפל רשבה תא בטיה ילשב
.םילותח תועצמאב רשאמ תואיכ לשוב אלש רשב תועצמאב  
  (Toxocariasis) סיזאירקוסקוט

הלוגעה תעלותה ידי-לע םרגנה יטיזרפ םוהיז אוה סיזאירקוסקוט
םייוצמ םה ,םיבלכ ברקב רתוי םיצופנ ולאש םגה .(Roundworm)
.םילותחב םג
אוה םידליב ךא ,םינימסת םרוג וניא בורל םוהיזה םירגובמ םישנאב
...ומכ ,תויגרלא לש ולאל םימודה םינימסתל םורגל לולע

.(Muscle Pain) םירירש יבאכ
.(Wheeze) תינפצפצ המישנ
(Abdominal Pain) ןטב באכ
.(Hives) תלרח
.(Fever) םוח
.(Cough) לועיש

יקלח ןורוויעל םורגל סיזאירקוסקוטה הלולע םירידנ םירקמב
(Swelling of Organs) םירביא תוחפנתהלו (Partial Blindness)
.(Central Nrvous System) תיזכרמה םיבצעה תכרעמב העיגפלו

םיבלכ תאוצ ריתוהל אלש ודיפקה סיזאירקוסקוט תעינמל
.קחשל םייושע םידלי וב םוקמב ,הניגב (Feces)  
לוח יזגרא תוסכל ודיפקה .לוחבו עקרקב דורשל לולע טיזרפה  
.םהיכרצ תא םהב ושעי אל םילותחו םיבלכש ידכ םידלי לש  
םהשכ דחוימב ,םיעלות דגנ דמחמה תויחב לפטל ודיפקה
.םירוג  
  (Q fever) ויק תחדק

קשמ תויחו םילותח תועצמאב ץפומה קדייח אוה ויק תחדקל םרוגה
.(Goats) םיזיעו (Sheep) ןאצ ,(Cattle) רקב ומכ ,(Barnyard)
ידי-לע ןכו עוגנ רשב םע יזיפ עגמ וא לכאמ ידי-לע תמרגנ הקבדהה
םמד ,םייח-ילעב (Feces) תאוצ לש םיקיקלח ליכמה ריוא תפיאש
.(Placenta) היליש ומכ ,םהלש הטלמה ירצות וא

...תעפשה תלחמ ינימסתל םימוד ויק תחדק ינימסת
.(Muscle Pain) םירירש יבאכ
.(Joint Pain) םיקרפמ יבאכ
.(Fever) םוח
.(Headache) שאר באכ
.(Dry Cough) שבי לועיש

...םייח-ילעב תביבסב םידבועה םישנא םיייוצמ תולחל רתי ןוכיסב
.(Slaughterhouse) םייחבטמ תיב ידבוע
.רשב תזיראב םידבועה ולא
.(Veterinarians) םירנירטו/םייח-ילעב יאפור
.(Farm/Ranch) הווח ידבוע

.הקיטויביטנא תועצמאב השענ לופיטה
  (Tularemia) הימרלוט

איה .(Rabbit Fever) תובנראה תחדק םשב םג תרכומ ,הימרלוטה
םישמשמה (Rodents) םימסרכמבו (Rabbits) תובנראב דחוימב הצופנ
.הלחמה םרוג קדייחל םיאשנ

לש םתליכא בקע ,תולחל םילולע םילותחו םיבלכ םג
םע עגמב םאובב וא העוגנ תבנרא לש םיימינפ םירביא
.תובנראמ (Ticks) תויצרק וא (Fleas) םישוערפ

...מ האצותכ הלחמב קבדיהל םילולע םדא-ינב
.דמחמ תויחמ םהילא םירבועה תויצרק וא םישוערפ
.םיעוגנ וא םילוח םייח-ילעבב לופיט

...םה הלחמה ינימסת
.לדגו ךלוהה ,רועה לע םודא םתכ
.(Enlarged Lymph Nodes) םילדגומ הפמיל ירשק
.(Armpits) יחשה יתבבו (Groin) העשפמב  
.(Headache) שאר באכ
.(Muscle Pain) םירירש יבאכ
.(Shortness of Breath) המישנ רצוק
.(Fever) םוח

.החגשה אלל דמחמה תויח תא וררחשת לא
תאבה תעינמל תויצרקו םישוערפ דגנ רלוק םראווצ לע וניקתה
.םכתיבל ולא םיקיזמ  
רב תויח םע רישי עגמ דמחמה תויחמ וענמו םתא וענמיה
.םהיתושרפה םעו תותמ וא תויח (Wild Animals)  
  (Salmonela) הלנומלס

(Reptiles) םילחוז ידי-לע תמרגנה רתויב הצופנה הלחמ איה הלנומלס
תקלדל ,ללכ ךרדב ,םרוג הז יקדייח םוהיז .(Amphibians) םייח-ודו
םייעמו דבכ תקלדו (Gastroenteritis) סיטירטנאורטסג/םייעמו הביק
(Inflammation of the Stomach & Intestine)
...הינימסת ןיב רשאו
.(Diarrhea) לושלש
.(Vomiting) תואקה

םהב ירקיעה רוקמה .הלנומלס יאשנ תויהל םילולע םלוכ םילחוזה
.(Iguanas) תונאוגיאו (Turtles) םיבצ םה הלחמל
תויהל םילולע (Toads) תודפרקו (Frogs) םיעדרפצ ומכ ,םייח-וד םג
.םיאשנ
םינש 5-מ תוחפ ינב םידליב דחוימב הרומח תויהל הלולע הלנומלסה
תכרעמ תא בוזעל לולע םזינגרואה .השלח ןוסיח תכרעמ ילעבבו
רימחיש רבד ,םירחא םירביאל שולפלו (Intestinal Tract) םייעמה
.הייעבה תא

,הרה השא וא םינש 5-מ תוחפ ינב םידלי שי םהב םיתבב
.תיבל ץוחמ םייח-ודהו םילחוזה תא קיזחהל ץלמומ  
.ולא םייח-ילעבב לופיט רחאל םכידי תא בטיה וצחר
.חבטמהמ םתוא וקיחרה .תיבב טטושל םהל וחינת לא
םירופיצ ידי-לע תומרגנה תולחמ
 
(Parrot fever/Psittacosis) סיזוקוטיספ/םיכות תחדק

םיגוס 100-מ רתויב תעגופה תילאירטקב הלחמ איה םיכות תחדק
...םהב ,תותברותמו תויארפ םירופיצ לש
.(Cockatiels) םיליטקוק
.יכות לש גוס ,(Parakeets) םיטיקרפ
.(Parrots) םיכות
.(Macaws) םייוואקמ

תורחאש דועב הלחמל תודע ינמיס ולגי אל תולוחה םירופיצהמ קלח
.םהלש הנוזתה ילגרה תא ונשי וא תוצונ ודבאי
...םה םדא-ינבב הלחמה ינימסת
.(Chills) תורומרמצ
.(Headache) שאר באכ
.(Muscle Pain) םירירש יבאכ
.(Cough) לועיש
.(Chest Pain) הזחב באכ
.(Fever) םוח

םירופיצ תשלשל םע רתויב רצק עגממ םהדזהל םילולע םדא-ינב
לולע הז קבא .רופיצה בולכב רבצנ רשא קבא םע וא (Bird Feces)
.תואירל ףאשיהלו ריואב אשניהל ,םישדוח רפסמ םהוזמ ראשיהל
םילולע םדאה הפב רוקמה עגמ וא (Bird Bites) רוקמ תוכישנ םג
.הלחמל םורגל

.הקיטויביטנאב אוה םדאה-ינבל ןהו םירופיצל ןה ןתינה לופיטה

לש היתשהו ןוזמה ילכ תא שדחמ ואלמו תועיבקב ופטש
.םירופיצה  
.םוי ידמ בולכה תא וקנ
םיבולכה תא וקיחרה ,תחא רופיצמ רתוי םיקיזחמ םתא םא
.הינשה תא קיבדת אל תחא רופיצ הז ןפואב .ינשהמ דחאה  
  (Cryptococcosis) סיזוקוטפוירק

תרבעומ רשא (Fungal Disease) תיתיירטפ הלחמ איה סיזוקוטפוירק
םירופיצ תשלשלב םייוצמה םימזינגרוא תמישנ ידי-לע םדא-ינבל
.(Pigeons) םינוי לש דחוימב ,(Bird Droppings)
.הלחמב ןכסל הלולע םינוי לש םתוצבקתה םוקמל בורק תואצמיה
תאשנ ,קבאל תכפוהה השבי םינוי תשלשלמ דחוימב הלודג הנכסה
.תואירל תפאשנו ריואב

ולגי ,תאז תמועל ,םירחא .סיזוקוטפוירקל םישיגר םניאש םישנא םנשי
...םיאבה םינימסתה תא
.(Headaches) שאר יבאכ
.(Sleepiness) תוינונשי
.(Confusion) לובלב
.(Dizziness) תורוחרחס

ךא ,תולחלו םזינרואה תא ףואשל םה ףא םילולע םילותחו םיבלכ
.םדא-ינבל הלחמה תא ריבעהל םילוכי םניא םה
םיגד ידי-לע תומרגנה תולחמ
 
(Mycobacteria) הירטקבוקימ

הלולע Mycobacterium Marinum ומכ (גתמ תיירטפ) הירטקבוימ
.(Aquariums) םיגד ילכימב אצמיהל
,העוצפ העורז וא די ףכ תפישחמ האצותכ רצונ םדא-ינבב םוהיזה
.םימהוזמ םימב
םימוטפמיסל םרוגו רידנ אוה םדא-ינבב ךא ,ינלטק םוהיזה םיגדב
םילוחהו (AIDS) סדייא ילוח םוהיזל םישיגר דחוימב .דבלב םילק
.ןוסיחה תכרעמ לש תורחא תולחמב
.םיידיה יקרפבו םיידיה תופכב תויוחיפנל םורגל הלולע הירטקבוקימ
.םיחותפ םיעצפל תוכפוה ןהש וא (Pus) הלגומ תואלמ ןה םיתיעל
.המצעמ תפלוח הייעבה בורל יכ םע יתפורת אוה לופיטה

םיעוגנה םיגדה וקחרוי בורלו יופירל תנתינ הניא הירטקבוקימה םיגדב
.םיגדה ראשמ םיעוגנה

תויהל םילולעש ,םיגדב וא םימב לופיטל םדוק תופפכ ושביח
.םימהוזמ  
שומישל םדוק בטיה ץוחרל שי םיעוגנ םיגד ליכה רשא לכימ
.וב רזוח  
.הז םהזמל דחוימ יוקינ רמוח תונקל ןתינ