םימרוגו הרדגה
(תואירה תובכרומ ןהמ) ריואה תוידאנ תקלד הניה תואיר תקלד
,םימזינגרוא-ורקימ לש לודג ןווגימ ידי-לע תמרגנה ,ריואה ירבעמו
 סוקוקוליפטס קדייח ,(Pneumococci) האירה דקנ קדייח םהב
:םיגתמ ,(Streptococci) סוקוקוטפרטסה קדייח ,(Staphylococci)
םינוש םיטיזרפ ,תוירטפ ,םיסוריו ,(Bacilli) וק ייומד םיקדייח
.(קבאו םינוש םיליער םיזג ללוכ) יוריג ימרוג םיילקימיכ םירמוחו

םיירשפא םימרוג 50-מ הלעמל םנשי לכה-ךסב
תושענ תואירה תא תונובה תוידאנה .הלחמל
.הלגומו ריר תואלמתמו תוקולד
.תקבדימ הניא הלחמה

תוקבדהה ןפוא
.(הלעמל םימרוגו הרדגה ואר) םימזינגוא-ורקימ תפיאש
,(העוגנ םצעמ ומכ) ףוגב רחא םוקממ םיקדייח תבשומ :רידנ
.םש תנכתשמו תואירל העיגמ ,םדה םרזב הענ    
תמרוגה ,האקה תעב ומכ ,הביקה ןכות תפיאש
תואירל רידחהל הלולעש ,תימיכ תואיר תקלד    
.םיקדייח    
הלחמה תוחתפתהל םיעייסמה םימרוג
תישמרח הימנא
.(Sickle Cell Anemia)   
.ןושיע
.הנוזת תת
.המישנה יכרדב רז ףוג
.תויגרלא
.תוננטצה
.תעפש
(Seizure) ןויפיכ ףקתה
.ץבש..וא    
.המדרה תחת הפיאש
.םזילוהוכלא
.תוילכ תקיפס יא

םימוטפמיס
...ב הוולמ ,תוימואתפב תצרופ הלחמה
.ןורג באכ
.ףרועב הפמילה ירשק תוחפנתה
(Cyanosis) תולוחכ םיינרופיצ - ןולחיכ    
.ןצמחב רוסחמ בקע ,תולוחכ םייתפשו    
.תצמואמו הריהמ המישנה
.
.הובג םוח
.תורומרמצ
.הזחב םיבאכ
.לועיש
.םירירש יבאכ
.תושישת
 
השולש םיימוי ךות ךא ,שבי לועישה הלחמה לש ןושארה בלשב
םדב םתכומו בוהצ ללכ-ךרדב היהי הז .חיכב הוולמ היהי אוה
.הדולח עבצ וא
תקלדהש אוה ןמיס ,םיביאכמ לועיש וא הקומע המישנ רשאכ
.האירה ימורקל העיגה
.(Delirium)..תויזהו ילכש לובלב .לש בצמ רצוויהל לולע םירגובמב
..
רשא ,השק ספרה תלחמב תואירה תקלד הוולמ םהב ,םירקמ שי
תכרעמש ,ךכ לע דיעמ רבדה .הפל ביבס םירק םיעצפב תאטבתמ
.ספרהה סוריו םע דדומתהל תלגוסמ הניא ןוסיחה

,הלוחה תומל םורגל לולע תואיר תקלדב םיאתמ לופיט רדעה
.תואיכ חנו ,המיאתמ הקיטויביטנאב לפוט אוה ןכ םא  אלא
.קדייח וניה םרוגה רשאכ תאז
ירמוחו םיקדייחב ,תואירב ריואה יללח יולימ אוה תוומה םרוג
.המישנל ךכב הערפהו תיתקלדה הבוגתה בקע ,השרפה

ומכ ,םימיוסמ םיסוריו ידי-לע תמרגנה ,תילאריו תואיר תקלדב
תועצמאב לופיטה היהי ,תעפשה סוריו וא חורה תועובעבא סוריו
תואיר תקלדמ תוששואתהה ךילהת .תוילאריו-יטנא תופורת
.תילאירטקב תואיר תקלד לש הזמ רתוי ךורא תילאריו

,םדה םרזל תקלדה תוטשפתה אוה ,שחרתהל לולעש ,ףסונ ךילהת
טשפתת איה םשמ .(Bacteremia) םד-חלא תארקנה העפות
םורגל הלולעו הרומח התאצותש הלועפ ,ףוגב םינוש םירביאל
.(Meningitis).חומה םורק תקלד
.תועש 48 ךות שחרתהל רבדה לולע םיתיעל

.הברה תותשלו בטיה חונל הלוחה לע תואיר תקלדב


ןוכיס תוצובק
...םיאצמנ תואיר תקלדל רתי ןוכיסב
.(Spleen) לוחטה תקחרהל חותינ רבעש ימ
דגנ ןסחתהל ,לוחטה קחרוה םהב ,םישנא לע וז הביסמ    
.םינש 5-ל תחא הז ןוסיח לבקלו רוזחל שי .תואיר תקלד    
.םישישקו םישלח
,האיר תולחמו בל תולחממ םילבוסה דחוימב ,םיינורכ םילוח
(Emphysema) תחפנו תינורכ טיכנורב ,המתסא ומכ     
.תרכוס ילוחו םינשעמ ןכו     
.סדייאה סוריו יעוגנ ומכ ,השלח ןוסיח תכרעמ םהל םילוח
.היפרתומיכב לופיט ומכ ,ןוסיח תואכדמ תופורתב םילפוטמ
.םיטסילוהוכלא
.תוינורכ תולחמב םילוחה דחוימבו םידלי

םיפלחומ הלחמה ינימסתו יוגש ןוחביאה םיתיעל :הרעה
.(Appendicitis) ןתפסותה תקלד לש ולא


תוקידב
תולוקל הנזאה היהית הנושארה הקידבה
,(פוקסוטטס) תכסמב האירהמ םיעקובה     
הקירח תולוק ומכ ,םיגירח תולוק תולגל     
.המישנה ןמזב עובעבו     
םימיוסמ םימזינגרואל םינדגונ רותיאל ,םד-תקידב ןכתית
.םירחא םיגירח רותיאו     
.הייעבה םרוג תא רתאל איה םג היושע ,חיכ תקידב
תועצמאב השעי ,הלחמה תרמוח יוליגל יפוס ןוחביא
.תואירה לש ןגטנר םוליצ     
 
זופשיאב ךרוצ היהי ,הרימחמ הלחמה םא
הקיטויביטנא תלבקו םילוח-תיבב לופיטבו   
.הפורתה תעפשה זורזל ,יוריעב   
,הלחמה לש הפוכת תונשיה לש םירקמב
 
.תואיר ןטרס ומכ ,רתוי יניצר אוה םרוגהו ןכתי   

לופיטו העינמ
םורגי ,וב רוסחמ .A ןימטיו שורד המישנה יכרד הטעמ קוזחיתל
ףוסבלו המישנה יכרדב תוקלד תורצוויה ,הלחמל רתי תושיגר
.תואיר תקלד חתפתהל הלולע

.םיפסונ תועובש 8 דע 4 ךשמ שושת הלוחה ראשי ,המלחהה רחאל

הנוזת ירמוח
יקזנמ תואירה לע הנגהל ,םויב 'חי 15,000..,ןיטורק הטב
.םיישפוח םילקידאר    

.םויב 'חי 50,000..,A ןימטיו

.םויה ךרואל םיקלוחמ ,םויב 'חי 10,000.דע 3,000..,C ןימטיו
.תוקלד יוכידו ןוסיחה תכרעמ דוקפיתל ינויח    

לוכיעל ץוחנ .םויב םימעפ 3..,ג"מ 100 ,סקלפמוק B ןימטיו
תואירבו םימודא םד יאת רוציי ,םינדגונ רוציי ,ילמרונ    
.םיירירה םימורקה    

בר טנדיסקוא-יטנא והז .םויב 'חי 1,500 ,E ןימטיו בילחת
.ןצמח לוצינ רפשמו האירה תומקר לע ןגמה ,המצוע    

תכרעמ דוקפיתלו תומקרה ןוקיתל שורד .םויב ג"מ 80 ,ץבא
.הפב סמנה (Zinc gluconate) טנוקולג ץבא ליעי .ןוסיחה    

תוולינה תושוחתה לע לקהל רזוע .םויב ג"מ 200..,םוינמרג
.ןוסיחה תכרעמ תוליעפ תא דדועמו הלחמל    

םימעפ 3 ,(Proteolytic enzymes) םייטילואטורפ םימיזניא
.הקיר הביק לע ,םויב    
.תוקלד םישילחמו הנוזתה ירמוח תגיפסב םיעייסמ    


אפרמ-יחמצ
.הרפרפ
.לדרח
.הנברו
.התשפ יערז
.תושיכ/תיתושכ
.(Hyssop).בוזא
.הנבל הברע
.Spikenard
.ןיצוב
.Herba santa
.האליכא
.רומ
.םוירוטפוא
.Bryony, white
.ליבגנז
.ערפ
.ירפמוק
.Cudweed
.ןייפמקלא
ערתשמ סוסיק
.(Ivy, ground)    
.ףירח לפלפ
.ךחל
.Lungwort
.Pleurisy root
הציקוב
.(Elm, slippery)   
.Alum, wild root

תוצלמה
ץלמומ ןכל ,תעפשמ תובורק םיתיעל תחתפתמ תואיר תקלד
.הדגנ ןסחתהל    
םעפ תוחפל) ףסונב לבקל הלעמו 65 ינב לע
האירה דקנמ תואיר תקלד דגנ ןוסיח (הנשב    
.(Pneumococcal pneumonia)   
ףסונב ולט ,אפור תארוהב הקיטויביטנא םילטונ םתא םא
,(תילזונ הרוצב הז םא) תויפכ 2 וא סוליפודיסא תוסומכ    
.םויב םימעפ 3    
ליפורולכ ופיסוה .םיירט תוקריו ירפ עפש וכרצ
.תוילבטב/ילזונ    
,הפק ,ןבל חמק ירצומ ,רכוס ,בלח-ירצומ תכירצמ וענמיה
.ןושיעמ וענמיהו יחמצ התל טרפ ,הת גוס לכ    
.האירה תושרפה תא ללדל םיעייסמ םילזונ .םיצימ עפש ותש
.רוזעת םידא רישכמ תלעפה
.באכה ךוכישל רוזעת הזחה לע המימח תירכ
תנכס ןיטקת ךכ .תופוכת םיתיעל םיידי וצחר
םירמוח םע עגממ ,םוהיז תאצות ,תוקבדיה    
.םינוש םימהזמ    
.ןוסיחה תכרעמ תא קזחת הנותמ תיזיפ תוליעפ