?תזזג יהמ
(Skin disease) רוע תלחמ איה תזזג
לש תומודא תועבטב תנייפאתמה
ישקשק רוע תועבט וא תונטק תויחופלש
.ץוח יפלכ תוחתפתמה תומודא


תזזגה יגוס

לע העיפשמ Tinea pedis איה (Athlete's foot) םיילגר תזזג
.המצע לגרה לע םיתיעלו םיילגרה תועבצא ןיב םיחלה םירוזיאה 
ירביא לע העיפשמ Tinea cruris איה (Jock itch) קו'ג תזזג
זוכעה לעו (Inner thighs) ךריה םינפ לע ,(Genitals) ןימה 
.(Buttocks
.Tinea capitis איה (Ringworm of the scalp) תפקרקה תזזג
,םיילגרה ,תועורזה לע איה ,םידליב הצופנה ,וז תדרג תעפשה 
.םינפהו ףוגה 
היורקה Tinea unguium (Nail ringworm) םיינרופיצ תזזג
.םיילגרה וא םיידיה ינרופיצ םוהיזב והז .Onychomycosis םג 

תפקות איה םהב םירקמל טרפ ,הרומח הניא הלחמה בורל
.השלח ןוסיח תכרעמ ילעב םישנא

...תואבה םיכרדב טשפתהל הלולעו תקבדימ הלחמה
.רועב רוע עגמ תועצמאב .םדאל םדאמ
בלכ ףוטיל :הלחמב עוגנה םייח לעב םע עגמב .םדאל היחמ
עגמ בקע טשפתהל םג הלולע הלחמה .לותח וא 
.םיעוגנ רשא סוס וא זע ,הרפ םע 
םא ןיב ,הלוח עגנ וב ץפח םע עגמ .םדאל ץפח
קרסמ ,תבגמ ,דגב :המגודל .םייח-לעב וא םדא ןב 
.תשרבמ וא 
.העוגנ עקרקב עגמ ידי-לע הקבדה ןכתית .םדאל עקרק
.םישדוח ךשמב תזזג םייקל הלולע הנוזת ירמוח יד הב עקרק 
.ךשוממ תויהל העוגנה עקרקב עגמה לע קבדיהל ידכ בורל 
.םישנב רשאמ רתוי םירבגב החיכש תזזג
םימוטפמיס
תפקרק תזזג
תויחופלש םייושעה תעבט ייומד םינטק םימודא םימתכ
.אירב הארנ תעבטה זכרמב רועה .ישקשק רוע וא תונטק 
.תויחופלשה ביבס רעיש ןדבוא וא ךירפו שבי רעיש
.םישקשק
.רומח דוריג

ףוג תזזג
תונטק תויחופלש םייושעה ,תעבט ייומד םימודא םימתכ
.ישקשק רוע וא 
.רומח דוריג
ףופחל םילולעש ,םימתכ רפסמב ןייפאתהל הלולע הלחמה
.ינשה תא דחאה 
םינייפאמה תעבטה ייומד םימתכה אלל הלחמ םג ןכתית
.ללכ-ךרדב התוא 

םיינרופיצ תזזג
.תומוח-תובוהצ םיינרופיצ
.תוכירפו תותועמ ,תובועמ םיינרופיצ תוצק
.םיילגרה ינרופיצב ללכ-ךרדב העיפומ הייעבה
.םידליב רשאמ םירגובמב רתוי תינייפוא איה
םימרוג
,(Fungi) הירטפ/םזינגרואורקימ ידי-לע תמרגנ הלחמה
,יפוקסורקימ ליפט חמצ ,(Dermatophyte) רוע תיירטפ 
,רועה לש תותמה תומקרה לע םייקתהל לגוסמ רשא 
.םיינרופיצהו רעישה 
תיירטפב הרוקמ (Tinea capitis) תפקרק תזזג
.Trichophyton 
רועה תבכש לע תחתפתמ (Tinea corporis) ףוג תזזג
תיירטפ ידי-לע תמרגנו הנוציחה 
.Microsporum וא Trichophyton 

םה .הלחמה לש (Carriers) םיאשנ םיווהמה םישנא םנשי
.םירחא הב וקיבדי ךא ,הינימסתמ ולבסי אל םמצע
ןוכיס ימרוג
הביבס .הרוגסו החל הביבסב גשגשי תזזגה םרוגה םזינגרואה
.תזזגה גושגשל איבת הבורמ העזה תמרוגה ,וז
השעתו תוירטפ ילטוק םינמש רועהמ קלסתו ףוטשת הבורמ העיז
.תזזגל רתי ןוכיסב םניה םיאטרופס .תוירטפה תוברתהל חונ ותוא
.םידלי-ינגבו רפס-יתבב הצופנה ,הלחמל םישיגר םינטק םידלי םג

...ב םילוחה ולא םייוצמ רתי ןוכיסב
תרכוס
(AIDS) סדייא
סיטיטמרדוריונ
ןוחביאו תוקידב
וא סיטיטמרדוריונב אלו תזזגב רבודמש אפורה אדווי תישאר
אוהש יוכיסה המ קודבי אוה ,הלוחה םע החישב .סיזאירוספ 
.הלחמל ףשחנ 
םורגת ,ךושח רדחב ,(Wood's lamp) לוחכ רואב הרואת
.רוהזל עוגנ רוזאל 
,פוקסורקימ תחת ותוא ןחביו עוגנה רועהמ טעמ דרגי אפורה
.הירטפב רבודמש אדוול 
.תיברת םשל הדבעמל המיגד חולשל ךרוצ היהיש ןכתי 
לופיט
תויתירטפ-יטנא תופורת תועצמאב לופיטה היהי ללכ-ךרדב
םא ןיב ,רועה לע םימשיימ ןתוא ,(Antifungal medications)
.תועובש 4-כ רחאל וארי תואצות .סיסרת וא הקבא ,החשמב

.הפב תולטינה תופורתב ךרוצה ןכתי רתוי םירומח םירקמב
...ומכ ,יאוול תועפות ונכתי ולא תופורתל

לוכיעה תכרעמב םישוביש
דבכה דוקפיתב תויעב
החירפ

םוינלס דיפלוס ליכמה רישכת תועצמאב שארה תפיפח
.תזזג תוטשפתה תעינמב עייסת (Selenium sulfide)
תפקרקה

הניא הפורתהש ןוויכ .דחוימב השק םיינרופיצ תזזגב לופיטה
הייעבהו תכשוממ תופורת תליטנ השורד םיינרופיצב תגפסנ
.תופורתה תליטנ התקספה םע שדחמ ררועתהל הלולע

תורהזא
הביק ביכב לופיטל תופורת ,הביק תצמוח תודגונ תופורת
,הצמוח תרזח :(Reflux) סקולפרב לופיטל תופורת וא 
.תזזגב לופיטל תופורתה תלועפ תא שבשל תלולע 
תא שבשל םג הלולע ,הפב תזזגב לופיטל תופורת תליטנ
.(Anticoagulants) השירק תוענומ תופורת לש ןתלועפ 

ליעוהל םייושעש םיפסות
A ןימטיו
סקלפמוק B ןימטיו
C ןימטיו
E ןימטיו
(Caprylic acid) תילירפק הצמוח

...ןכו
סוקוקה זוגא ץע תיצמת
תוילוכשא יניעלג תיצמת
הלילה רנ ןמש
התשפ יערז ןמש וא םיגד ןמש
אפרמ-יחמצ
,תויתיירטפ-יטנא תונוכת ילעב אפרמ-יחמצ לש ימוקמ םושיי
.הייעבב לפטל עייסל יושע ,םיפידנ םינמש םנשי םהב

...םניה םהב םיצופנה
(ללודמ) התה ץע ןמש
(Thuja) היות ןמש

...ןכו
תיאופר הוורמ
וקרא'ד ופ
הלודנלק/לותח ינרופיצ
גנובב/לימומק
ןומניק
םוש
הצירקל/שוש
האנזוא
ונגרוא
סקמור/הבוהצ העמוח
בהז םתוח
םוכרוכ
רומ
ענענ/הטנמ
רדנבל ןמש

!לוהמ וניאש ףידנ ןמש םשייל ןיא :בל ומיש

...ליעוהל םייושעש ,ןוסיחה תכרעמ קוזיחל אפרמ-יחמצ
האצניכא
סולגרטסא
העינמו םיכוביס
חטש ינפל תחתמ לא הירטפה רודחת דבלב תוקוחר םיתיעל
,היוקל ןוסיח תכרעמ ילעבל .רתוי השק הלחמ םורגתו רועה
.םילחהל דחוימב השק היהי ,סדייא ילוח ומכ

.םישביו םייקנ רועו םיילגר תופכ תא ורמש
.הרפסמב רוקיב רחאל דחוימב ,תועיבקב שארה תא ופפח
םהב םיעבוכו רעיש תושרבמ ,תובגמ ,םידגבב ושמתשת לא
.םשבילו בטיה םתוקנל שי שומישל םדוק .םירחא ושמתשה 
ינפוג ץמאמ תעב דחוימב ,םילדנסו תוררוואמ םיילענ ולענ
.תוכירבו השבלה ירדח ,רשוכ ירדח ומכ ,םירוגס תומוקמבו 
.וחירקה םה םהב תומוקמב םייח-ילעבב תעגלמ וענמה

.