האירובס יהמ
רועה תומדאהב הוולמ רשא ,תיתקלד רוע תלחמ הניה האירובס
(Sebum) בלח לש רתי תשרפה ללגב ,םיתיתפב ותוסכתהו
,(Sebaceous glands) בלחה תוטולבמ
.ותוא תוחלחלמו רועה תא תונמשמה
.תפקרקב הייעבה תאטבתמ תישאר
הסירע יוסיכ הנוכמ איה ,םינטק םידליב
.(Cradle cap)
םימוטפמיס
...תרצונ םהב םירוזיאב תנייפאתמ האירובס
.םיתיתפב תוסכתה.תומדאה

...בלח תוטולב םהב ,רוע ירוזיאב ללכ-ךרדב העיפומ האירובס
(Scalp) תפקרק
.(Face) םינפ
.(Groin) העשפמ

...םניה עגפיהל םילולעש םיפסונ םירוזיא

.(Eyelids) םיפעפע
.(Nose creases) ףא ילפק
.(Chest) הזח
.(Skin creases) רוע ילפק
.זוכעה יקלח ןיב

.(Eyebrows) םייניע תובג
.(Forehead) חצמ
.(Outer ear) הנוציח ןזוא
.(Underarms) יחש יתב
.םיידשל תחתמ

םיסכמה םיתיתפב האירובס תאטבתמ םירגובמבו םירענב
.דרגמ םודא רוע יאלט

...תשוחת םורגל הלולע םילבוסהמ קלחב

.דוריג.הבירצ

.תשקשקכ הייעבה תרכומ הלקה התרוצב
הייעבה תוכשמתה
בורל .םהייחל הנושארה הנשב םיטועפב הייעבה הרומח דחוימב
ץוצל הלולעו דליה תלידג םע ,המצעמ תמלענ איה
.וייחל הרשעה תונשב בוש
רשא ,תינורכ הלחמ תויהל האירובס הטונ םירגובמבו םירענב
.תובר םינש תכשמנו תוימואתפב תצרפתמ
םימרוג
.ינונמש רעיש וא ינונמש רוע ילעבב דחוימב הצופנ האירובס
,קוניתל םאהמ םינומרוה רבעמב הרושק הייעבהש הרבס הנשי
.המצעמ הייעבה םלעית הז הרקמב .הדילה ינפל

,תורחא תויאופר תויעבמ םילבוסב ץורפל הלולע איה םירגובמב
...ב םילוחה ולא/ילעבב ומכ
.תורגב יעצפ
.יניצר חותינ רבעש ימ
.ךשוממ זופשיא
.ןוסיחה תכרעמב יוקיל
.םיבצעה תכרעמב תויעב
.סיזאירוספ
העינמ
.הייעבה תעינמל ךרד ןיא ,רורב וניא קיודמה םרוגהו רחאמ
האירובס דגנ ופמשב שארה לש הפוכת הפיפח ,תאז םע
.םינימסתה תא ןסרל היושע (Anti-seborrhea shampoo)
לופיט
ךוכירל תוקונית ןמש לע ץילמהל אפורה יושע קונית יבגל
.םישקשקה תרסהל ,ןידע ופמש הירחאו תפקרקה    
ופמשב שומיש לע ץילמהל יושע אוה ,רוזעי אל רבדה םא
.האירובס דגנ    
תורוהל יושע אוה ,שארה רוזיאל ץוחמ ,םיעוגנ םירוזיא יבגל
דגנ םרק וא(Hydrocortisone) ןוזיטרוקורדיהב שומיש לע    
ולא םילולע םיתיעלש ןוויכ ,(Anti-yeast cream) םירמש   
.האירובס ררועל    
םחפ תפז ליכמה ופמש לע ץילמהל יושע אוה םירגובמל
ןויתיריפ וא (Selenium sulfide) םוינלס תרפוג ,(Coal tar)   
.(Zinc pyrithione) ץבא    
םייתנוזת םיפסות
םילבוס םניאש ולאב ,ללכ-ךרדב ,העיפומ הניא האירובסה
,B6 ןימטיו םה םהב םיבושחה .B ינימטיוב רוסחממ   
.H ןימטיוו תילופ הצמוח ,B12 ןימטיו   
(GLA) תיאלוניל המג הצמוח דחוימבו תוינויח ןמוש תוצמוח
.התשפ יערז ןמשבו הלילה רנ ןמשב היוצמה   

םינונימ
.םויב םימעפ 3 ,ג"מ 50 .סקלפמוק B ןימטיו
.הציצמ ירודכב ,ג"קמ 100 .B12 ןימטיו
.םויב םימעפ 3 ,ג"מ 500 תוסומכ 2 .הלילה רנ ןמש
.םויב תיפכ 1 .התשפ יערז ןמש
.(ןוירה ןמזב אל) 'חי 25,000 .A ןימטיו
.'חי 400 .E ןימטיו
.ינוציח םושייב ,תיפכ 1/4 .ףסכ ימ
אפרמ-יחמצ
...ףוגה רוהיטל
תפקרקה תא וסע ,םדה רוזחמ תצרמהלו תפקרקב לופיטל
...םיאבה םירישכת/םיחמצהמ קלח לש בולישב
Silica gel (1)

.חמצ לכמ תחא תיפכ ,םיחתור םימ לפסב ,וטלח
.ררקתהל הטילחל וחינה
.תפקרקה ךות לא וסע

...ליעוהל םייושע ןכ
יוסיע ידי-לע םיתיעל תוגשומ תובוט תואצות .הפל/תירוקד
.תלוגלוגה ךות לא תירוקד שרוש ןמש    
ליבגנז ץימ םיתש דע תיפכ ובברע  .םושמושו ליבגנז
םושמוש ןמש תויפכ שולש םע ,םישרוש ינשמ טוחס    
.ןומיל ץימ תיפכ יצחו    
.תפקרקה ךות לא תבורעתה תא וסע