?הלוחה ןיינבה תנומסת יהמ
תוכיאב תקסוע (Sick Building Syndrome) הלוחה ןיינבה תנומסת
םינגרלא אוה וז הייעבל ירקיעה םרוגה .ןיינב ךותב תלקולקה ריואה
תוטיש בקע םדאה ףשחנ םהל ,יוריג ימרוג ,םירחא םיפידנ םירמוחו
.םמיע דדומתהל שי דציכו תושידח היינב

םומיח תוכרעמ .םינוש םינבמב 90%-ו ותיבב ונמז תיברמ יח םדאה
םיניינבה םינבנ םהב תוליצנ ברימל עיגהל ידכו המרונל וכפה רוריקו
שומיש ךלוהו רבוג ליבקמב .ץוחבש ריואל רתויו רתוי םימיטא םהש ךכ
.םירמשמ םירמוחו יוקינ ירמוח ,דוגיב ,טוהירב םיבכרומ םירמוחב
תכרעמ תא םיפשוחה םיניינב ורצי םיפסונ םימרוג םע ולא לש םבוליש
הלודג תומכב ,םיזגו קבא ,(םימזינגרואורקימ) םירז םינובלחל המישנה
.תויגרלא יבגל תועמשנה ולאל תומוד תובוגתה .רבעבמ הברהב

...תוללוכ ולא תובוגת
.עולו ףא וא/ו םייניע ייוריג
.ףאהמ םומיד
.תוחירל תושיגר
.(Wheezing) תינפצפצ המישנ
המישנה יכרד תולחמ
.(םידליב דחוימב)  
.תולפהו הדיל תויעב
.(Lethargy) תושידא
.תושישת
.שאר יבאכ
.ןורג יבאכ
.(Dizziness) תורוחרחס
.(Nausea) הליחב
םיירירה םימורקה יוריג
.(Mucous Membranes)  

.םיתב ךותב תורגתסהה ללגב ,ףרוחב תרבגתמ הייעבה
ףתושמה הנכמש ואצמו םינש רפסמ ךשמב ולא תועפות וקדב םירקוח
.םירוגמה יניינב אוה םלוכל

'ןיינבל רושקה ילוח'-ל ההז הניא הלוחה ןיינבה תנומסת
יפיצפס םוהיז םרוגל סחייתמה (Building Related Illness)
.(Specific Airborne Building Contaminant) ריואב אשינה
םירנויגילה תלחמ איה םלוכל תרכומה ךכל המגוד
.ריואה גוזימ תכרעמ םרוגה היה הב (Legionnaires' Disease)

הובג זוחא םהב המתסא ילוח ברקב הצופנ הלוחה ןיינבה תנומסת
עגופ הז םוהיז .םיטושפ םייתיב-םינפ םינגרלאל אוה תויגרלא לש
.םינשי םיניינבב הרגה היסולכואה ללכמ קלחב ,סחי לכ אלל ,םג
המתסאמ תומל 5 דע 3 יפ רתי ןוכיסב אצמנ היסולכואה לש הז קלח
,םישורבכע ומכ תורוקממ לובסל הלולעש ,היסולכואה ראש תמועל
.םישק םייתיב-םינפ םימוהיזו םידורי םיירטינס םיאנת ,םיקקמ

 
םוהיז ימרוג
...תוירקיע תוירוגטק 3-ל םיקלחנ ולא

םירומח הריעב ימוהיז.1
םילולעו םימיאתמ םניאש הלאכ וא םימוגפ םומיח ינקתמב שומיש
...םימהזמ לש תונכוסמ תומר טולפל
.(Asphyxiant) קנח םרוג רמוח אוה ןמחפה תצומחת דח
.(NO2) ןקנחה תצומחת-וד
.(SO2) תירפוגה תצומחת-וד
.תיבב םיצופנה (הריעב ימוהיז ירצות) יוריג ימרוג םירמוח םה ולא לכ

םייגולויב ריוא ימהזמ .2
...םדא-ינבו םייח-ילעב יבג לע םירבעומ הלא
...שבועל היגרלא ואר .(Molds) םישבוע
.(Dust Mite) קבאה תידרק

...היסקליפאנא ואר

...תויהל םילולע םהיתורוקמ
.ריוא ישביימו ריוא יחלחלמ
.ריוא ינגזמ
.דמחמ תויח
.רורוויא/םומיח ירישכמ
.תיסחי ההובג תוחל
.תונופטש
םניאש םיחבטמו טבמא ירדח
.תואיכ םיררוואמ  

...םדאב האולחת יגוס 3-ל םורגל םילולע םה
.םדאה תמקרל הלחמ ימרוג תרידח ידי-לע םימוהיז
.ןוסיחה תכרעמ תברועמ ןהב רתי תושיגר לש תולחמ
.םייגולויב םינלער ידי-לע הרישי הלערה תמירג .(Toxicosis) תלער

תופידנ תוינגרוא תובוכרת .3
.זגכ רדחה תרוטרפמטב תוטלפנה תופידנ תוינגרוא תובוכרת ןה ולא
...ןניה ןהבש תוירקיעה
,םידיבל ,רומיג ירמוחב יוצמ אוה .(Formaldehyde) דיהדלמרופ
.םירחא ץע תוחולו תיביס ,םילנפ  
.(Benzene) ןזנב
.(Perchloroethylene) ןליטאורולקרפ
.םיקיזמ יריבדמ
.םיסיממ םירמוח
.יוקינ ירישכת

...תאז הירוגטקב םילולכ ףסונב
.הקתעהו הספדה ירמוח
.םיקבד
.השגדהו ןומיס םיטע
.רעיש יסיסרת
םייתיב םיסיסרת
.(יוקינ הקרבה ומכ)  
.םיללדמו םיעבצ

 
דליה תואירבו שבוע
תעגפנ דחוימב .שבוע ידי-לע תומרגנה תולחמל דאמ םישיגר םידלי
הכורא הרדס םג ןכתית .המתסא איה האצותהו המישנה תכרעמ םהב
רשקל השק היהי ןתוא (תואיר תקלד ןהב) המישנה-יכרד תולחמ לש
!דליל תינלטק תויהל הלולע הז ןגרלאל הרצק הפישח .שבועל

הרבגתה ב"הראב .תולחמ ימרוגכ רבכמ הז םירכומ םיליער םישבוע
חוקיפל זכרמה ךרעש תוקידב רחאל ,1966 תנשב דאמ ךכל תועדומה
דלי לש ותומ רחאל (Centers for Disease Control/CDC) תולחמ לע
ולבס םלוכ .ויהוא דנלבילקב הנבמב םירחא םידלי לש םתלחמו
.יתאיר םומידב הנייפאתהש ,הרידנ תואיר תלחממ
-קרקרי שבוע Stachybotrys chartarum היה םירקמה לכב םרוגה
םירתאב ,םיפסונ םירקמ לש בר רפסמב םרוגכ םג אצמנש רוחש
.םיירוביצ םינבמבו רפס-יתבב ללוכ ,םירחא

ןוכסחל ,בטיה םוטא הנבמ היה םירקמה לכב ףתושמה הנכמה
לוחלח ,ףלוד גג ,תפלוד תרנצ בקע ,תוחלל הפישח ליבקמבו היגרנאב
.ןופטשמ םימ יקזנו םוהת-ימ
ללוכ) םינוש שבוע יגוס תוחתפתהל הירופ עקרק םיווהמ ולא םירקמ
חתפתהל םילולע םלוכ .ןוחמק/תיחמק המינכו םיקדייח ,(רוחש שבוע
,(Gypsum Board) סבג תוריק ,(Fiberboard) תיביס תוחול לע
.ךומו קבא ,ריינ ,םיחיטש

רתוי השק הייעבה .תיסחי תולקב לפטל ןתינ ןיעל הארנה שבועב
תוריק ירוחאמ וא ךותב ,הפצרה ינפל תחתמ אצמנ שבועה רשאכ
.(דודיבה תבכשב)

 
רוחש שבוע
(Black Mold/Stachybotrys) רוחש שבוע
.םיתב תוניגב תועקרקה תיברמב יוצמ
איבמ רשא ,ןלער רציימ אוה םימיוסמ םיאנתב
.ותוא םיעלובה םייח-ילעב לש םתומל
 
...אוה םרגיהל לולעש םינימסתה דחא
.(Acute Pulmonary Hemorrhage) רומח יתאיר םד ףטש
 
תוצלמה
.40% תב תיסחי תוחל לע תיבב ורמש
.םיחל םישדוחב ןגזמ וליעפה
.תיבה לש תואנ רורוויא לע ודיפקה
.תועש 24 ךות םימ תפילד לכ ורצע


.םיפתרמו טבמא ירדחמ םיחיטש וקיחרה
.שפועמ רמוח לכ דיימ וקיחרה
.שבוע ילטוק םיליכמה יוקינ ירמוחב ושמתשהה
.םכתיבב ןושיע לע ורסא
םיליעומ םניא ולא .(Air fresheners) ריוא ירהטמב שומישמ וענמה
.ןטרסל ףא לולע ולא םירישכתמ קלח .ריואה תא םימהזמו  
.השלח הרואת יאנתב םידרושה יונ יחמצ (דרשמבו) תיבב ופיסוה
,(Benzene) ןזנבה תומר תא םיניטקמ ולא םיחמצש אצמ רקחמ  
םיכרוצ םה םתוא ,םירחא םימהזמו (Formaldehyde) דיהדלמרופה  
.יקנ ריוא לע ךכב םירמושו ןוזמ רוקמכ  
...ריוא ירהטמ םיחמצ ואר .וז הרטמל בוט (קובמב) ןרזיחה  
.םיקרחו םימהזממ יקנו בוט עקרק עצמב שמתשהל ודיפקה

בל ומיש
םיגבנ ריתוהל םילולע ךא ,שבוע ימתכ ריסהל םייושע ןובסו םימ
.תוריהמב םקתשהל םילולעו ןיעל םיארנ םניא ולא .(Spores)

ורכז
.הנכסה הלדג (היגרנא תניחבמ רתוי ליעיו) שידח ןיינבהש לככ

...תושדח - שבוע ואר