?הלחמה תוהמ
םרוג הל ,תילאיו הלחמ הניה תורוחשה תועובעבאה תלחמ
תעגופו רתויב תקבדימ הלחמה .(Variola) הלויראוה סוריו
ידכב ,ישפוח ךלהמה ,דחא עוגנ םדאב יד .םדא ינבב קר
.היסולכואה לכב הציפהל

הרעובש הלחמ תבשחנ תורוחשה תועובעבאה תלחמ
תואירבה ןוגריא ידי-לע הנתינ ךכ-לע הרהצה .םלועהמ
.1980 תנשב (World Health Organization) ימלועה

ימרוג םיסוריוה לש תומיגדש הרבס התיה הנורחאל דע
היסורבו ב"הראב רקחמ תודבעמב קר ורתונ הלחמה
.(רבעשל מ"הרב)

ידיבש ,הרבסה התלעוהש רחאל ,ררועתה ששחה
ץיפהל םתעדבש תומיגד שי תונוש רורט תוצובק
.(Bioterrorism) יגולויב רורטכ...הרמוח תוגרד 2 יפל הלחמה תא םיגווסמ
,םיתמ הנממו Variola Major תארקנ הרומח הגרדה
םילוחהמ םיזוחא 50-ל 30 ןיב ,ישימחה םווב ,ללכ ךרדב 
.ונסוחש ולא ללכמ םיזוחא 3-כו ונסוח אלש 
םיתמו Variola Minor היורק רתוי הלקה הגרדה
.ונסוח אלש ולאמ םיזוחא 2-ל 1 ןיב הנממ 

...הלחמה לש רתוי תורומחו תורידנ תואסרג 2 ןנשי
(Purpura Variolosa) תממדמ תורוחש תועובעבא תלחמ
הוולמ (החירפה תעפוה ינפל) הלחמה לש ןושארה בלשה הב 
תחתמ ,םירומח םד יפטש םימרגנ .םיהכ םימודא רוע ימתכב 
,תוומה .בר םד דוביאל םימרוגה ,םיימינפ םירביאבו רועה ינפל 
.החירפה תעפוהל םדוק דוע םרגנ ,הז הרקמב 

תורוחשה תועובעבאה תלחממ םילבוסהמ םיזוחא 3-ל בורק
הנוכמה ,הלחמה לש תינלטקו תפסונ הסרג וחתפי תממדמה 
.(Purpura Variolosa) החוטש תורוחש תועובעבא תלחמ 
ינפ לע םיחוטש םירתונ ,תויטיא רתיב םיחתפתמ םיעצפה 
.עגמל םיכרו רועה 
.תוקלצ תורידנ םיתיעל קר וחתפי וז הלחממ םידרושה 


הנגהו תוקבדיה
!הפיגמ חתפתת הנממש הלחמל םורגל ידכ דדוב קיקלחב יד

תוקבדיהה ינפוא
,סוריוב םיעוגנה םיקיקלח וביבס ריואה ללחל טלופ הלוחה
.רובידה ןמזב ףאו שוטיע ,לועיש ידכ ךות 
.סוריוב עוגנ הלוחה לש (Mucus) רירה םג 
.םיעוגנ םידלג ותיבסב רתוויהל םילולע ןכ ומכ 

םידגבב וא הטימ ילכב שומיש ,הקישנ ןמזב ומכ ,רישי עגמ
.םיעוגנ 

.םיאתמ ןגמ דגבב שומיש ידי-לע ,ךכיפל היהית הנגהה


םימוטפמיס
...םיללוכ תורוחש תועובעבאל םינושארה םימוטפמיסה

תוליחב
תואקה
םישק בג יבאכ
תורומרמצ
םירירש יבאכ
םוח
תטלחומ תושישת
שאר יבאכ

העיפומו דרוי אוה םימי 4 רחאלו תוימואתפב עיפומ םוחה
הליחתב תיארנ החירפה .הלחמל תינייפואה החירפה
תוריהמב םיחתפתמו (Macules) טעמ םיבועמ םימתככ
םיאלמתמו לודגל םיכישממ ולא .(Papules) םיבועמ םימתכל
.(Vesicles) תויחופלשל םיכפוהו לולצ לזונב

הגרדהב ךפוה תויחופלשב לזונה
הז בלשב .הלגומ יומדל לולצמ
.(Pustules) חופנה םתכה ארקנ
םיכפוה םיעצפהו םוחה רזוח תעכ
ושביתי ןמזה םע .(Scabs) םידלגל
.ורשניו םידלגה

תומוקמב ורתווי בורלו תועובש 4 דע 3 ךרוא ולוכ ךילהתה
.(Scars) תוקלצ תויחופלשה ווהתה םהב

שארה לע ,םייתלגומ םיעצפ תעפוהב אטבתמ אבה בלשה
.ףוגב םירחא תומוקמב םג עיפוהל םילולע ולא םיעצפ .םינפהו

לופיטו ןוחביא
ןוחביא
.הלוחב םיינילקה םינימסתה לע ססבתמ ינושארה ןוחביאה
סוריוה דודיב ידי-לע הלחמה םויק תא תמאל ,תאז םע ,ןתינ
הלחמל םינדגונה יוהיז ידי-לע וא ויעצפמ וא הלוחה םדמ
.ומדב
לופיט
רזע םהב םירקמ ויה .הב לפטל ךרד ןיא הלחמה ץורפ םע
.הלחמה םרוגל הפישחה םע דיימ ןתינש ילאריו-יטנא לופיט
.יטויביטנא לופיט ןתינ תוחיפתב םיקדייח םילגתמ םהב םירקמב

ןוסיח
תימוקמ תקלדל תמרוג וז .עורזב הקירז תועצמאב ןתינ ןוסיחה
.םימי 4 ךות האישל העיגמה
סוריוה לע תרבגתמ ,הלועפל ןוסיחה תכרעמ תסנכנ ןכמ רחאל
.תימוקמ תקלצ ןוסיחה ריתומ ללכ-ללכ .אפרנ עצפהו

םיפקת קוחרה רבעב ונתינש םינוסיחש םינעוט םירקחמ
.םויה םג

חקלנש ,תורוחש תועובעבא לש יח סוריו אוה ןוסיחה רמוח
ררבתהו תיסחי הלק הלחמ יהוז .(Cowpox) הלוח הרפמ
יסוריו לש בחר ןווגממ םדאה תא תנסחמ הינפמ תונסחתהש
.םירחא תורוחש תועובעבא תלחמ

םוהיז תא ריבעהל אל רהזיהל רבכמ אל ןסוחש ימ לע
ידי-לע ,םירחא ףוג ירוזיאל ןוסיחה ןתממ רצונש סוריוה
ףוג ירוזיא ףושפשו הקירזה תלבק םוקמב העיגנ
.(םייניעה ומכ) םירחא

תכרעמש רחא םדא םע עגמב אובל רוסא הז םדאל
.היוקל ולש ןוסיחה

םינוכיסו תורהזא
...ןוסיח לבקל רסאנ תואבה תוצובקה לע

םיררוגתמהו תורחא תוינורכ רוע תויעב וא המזקאמ םילבוסה
.(Impetigo) וגיטפמיאמ וא ולא תויעבמ לבוסה םדא םע 

תדילל ךכמ האצותכו רבועה תקבדהל ששחמ ,ןויריהב םישנ
.הדילה רחאל רצק ןמז תוומ וא (Stillbirth) תמ 

יוכידל לופיט םילבקמה ולא וא היוקל ןוסיח תכרעמ ילעב
...וז הצובקב םיללכנ .ןוסיחה תכרעמ 

וא (AIDS) סדייא ילוח
HIV-ה ףיגנ תא םיאשונה
.םמדב 
יביכרל םייגרלאה םישנא
.ןוסיחה 
.ןטרס ילוח
.םירביא ילתשומ
וא הנרקה ילופיט םירבועה
תואכדמה תופורתב םילפוטמ 
.ןוסיחה תכרעמ תא 

תכרעמל קזנ םרגנ ןוסיח םילבקמה םישנאהמ קלחלש ררבתמ
היסולכואה ללכל ןוסיחה ןתמ קספוה וז הביסמ .תיזכרמה םיבצעה 
.הובג היהי הלחמה תצפהל ןוכיסה רשאכ קר ןתניהל יופצ אוהו 

לש דיחיו דחא יוליג השעמל היהי היסולכואה ללכ ןוסיחל תואה
!הלחמה

..