רבד חתפ
םלועל קונית תאבהב רבגה דיקפת
ורידחהל ,(Sperm) ערז רוציל אוה
םשמו השאה (Vagina) קיתרנ ךרד
לא ומצע תוחוכב עיגהל ערזה לע
.(Uterus) םחרה
הלעמב תוחש לכוי אוהש ידכ ויד ןוסח תויהל ערזה לע
תיציבה םע ושגפמל דע (Fallopian Tube) הרצוצחה
.תורפהל וילע התוא ,(Egg)

באה לש יטנג רמוח ליכמה את הניה היירפהה תאצות
,(Zygote) הטוגיז ארקנה ,הז דדוב את .םאה לשו
ףסוא .םיפסונ םיבר םיאתל הרצוצחב הברתיו קלחתי
עונתש (Blastocyst) טבנה תיעוב אוה רצונש םיאתה
.םחרה לא
םחרה תיריר איה ,םחרה ןפוד התבעתה םייתניב
םחרה תיעובו ןויריהה תטילק םשל ,(Endometrium)
.הילא דמצית
 
היירפה יאנת
...תויהל ערזה לע (Fertilization) היירפהה ךרוצל
.םיאתמ הנבמ לעב.ריהמו זירז.אירב

 
היירפה תויעב
...ערזה רשאכ וררועתי היירפה תויעב
.ןוכנ אלה ןוויכב החוש
.ידמ יטיא
.יוקל הנבמ לעב

.בקועמ רטמילימב םינוערז ןוילמ 20 תוחפל םישורד

אירב ערז ינותנ
םיבשחנ ל"מ 6 דע 2 .רטיל-ילימ 3 .(Volume) חפנ
.ןיקתל   
םינוערז (הלעמו) ןוילימ 20 .(Concentration) זוכיר
.ל"מב   
ןיידע םינוערזהמ הלעמו 50% .(Motility) תויתעונת
.םייתעש רחאל םיליעפ   
הלעמו 60% לש .(Normal Form) ןיקת הנבמ
.ערזה תומכמ   
.העש ךות ססומתמ טילפתה .(Viscosity) תוגימצ
.8 דע 7 .(pH) תויצמוח תגרד

רשא (Testicles) םיכשאב תידימת םירצונ םינוערזה
.ףוגל ץוחמ יולתה (Scrotum) םיכשאה ,קשב םיאצמנ
הכומנה הרוטרפמטב ואצמי םה ,הז םמוקימל תודוה
.הניקתה םתוחתפתהל שורדה רבד ,ףוגה לש וזמ

...םה ערזה רוצייל םיבושחה ןימה יליעפמ םינומרוהה
קיקז הרגמ ןומרוה
.(Follicle Stimulating Hormone/FSH)   
.(Lutenizing Hormone/LH) הבהצה ןומרוה
.ןורטסוטסט

לזונב םינוערזה בובריע ידי-לע רצונ (Semen) ערזה
ןסחואמ אוה .(Prostate Gland) תינומרעה תטולב
ןיפהמ טלפנו (Seminal Vesicles) ערזה תויחופלשב
.ינימ עגמ םויק תעב (Penis)
.המידק ותוא עינהל אוה ודיקפתש ךורא בנז ןוערזל
םיטלפנש םינוערז דראילימ דע דראילימ 1/4 ךותמ
.תיציבה לא םהמ 200-מ תוחפ קר ועיגי הטילפה תעב

 
ץוצל תולולעש תופסונ תויעב
הערפהמ האצותכ םרגיהל םג תולולע ערז תויעב
...מ האצותכ ערזה רבעמ יכרדב תיתמיסח

הז ללכב ,(Groin Surgery) העשפמב חותינ
תדרוהל חותינו (Hernia) יתעשפמ הינרה/עקב  
.(Cryptorchidism) םיכשאה קש לא םיכשאה  
,םיכשאה סיכב (Trauma) השק תיזיפ העיגפ
.טרופס תויוליעפב חיכשה רבד  
,(Chlamydia) הידימלכ דחוימבו תקלד
.תפחשו (Gonorrhoea) הביז  
.(Vasectomy) ערזה תירוניצ תתירכ חותינ
.ערזה תכלוה יכרדב דלומ םומ

 
תוירופה רופיש
היושע ,אפורב תוצעיתה רחאל ,תואבה םיפסותה תליטנ
...רתוי בוט ערז רוצייב רוזעל
.םויב ג"מ 500 .C ןימטיו
.םויב 'חי 400 דע 200 .E ןימטיו
.תילופ הצמוח
.םוינלס
.ץבא

תוצלמה
.וענמהו ךרוצה יד וחונ ,אירב טירפתל ורבע
םינומרוהה רוצייב ועייסי ולא םיעצמא םיחתממ  
.םיכשאב ןורטסוטסטהו ערזה רוציי לע םיעיפשמה  
תונואסמ וענמה .םירירק םיכשא לע ורמש
.תומח תויטבמאו  
.םילטונ םכניה ןתוא תופורתה יבגל אפורב וצעוויה
ןיטולחל רוצעל ףאו טיאהל לולע תופורתהמ קלח  
תונרקה ,היפרתומיכ ומכ םילופיט .ערז רוציי  
תורקע םורגל םילולע ןימהו ןתשה יכרדב םיחותינו  
.תידימת ףאו תינמז  
.תוירופב עוגפל לולע תוידיאורטס תופורתב שומיש
םערז תא רמשל םילוכי ולא םילופיטל םידמעומ  
.דיתעב שומישל ,האפקהב  
םוגפל לולע לוהוכלא .לוהוכלא תכירצ וליבגה
תא ןיטקהל לולע אוה .ערזה תוכיאבו תומכב  
.תונוא ןיא םורגלו ןורטסוטסטה תמר  
תוירופ-יאל ןוכיס לידגמ ןושיע .ןשעל וקיספה
תואירבב עוגפל םג לולע ןושיע .תונוא-ןיאו  
.דלוויש קוניתה  
תא ןיטקהל הלולע הנאוחירמ .םימס וכרצת לא
.והנבמב םימגפ םורגלו ותוינויח תא ,ערזה תוכימס  
םינימטפמאו תונוא ןיא םורגל לולע ןיאקוקב שומיש  
.ינימה קשחב םוגפל םילולע  
םיימיכ םירמוח לש המישנמו עגממ וענמיה
םיעדומ ויהו שומיש תוארוה בטיה וארק .םיליער  
ילטוק ,םיקיזמ יריבדמב שומישב תוכורכה תונכסל  
םיינגרוא םיסיממ ,םיקבד ,תוכל ,םיעבצ ,םיבשע  
תודבכ תוכתמו  
.םיקודה םידגב תשיבלמ וענמיה

ואר
...1 תושדח - רבגה תוירופ-יא 
...2 תושדח - רבגה תוירופ-יא