?והמ (סרטס) הקע/ישפנ חתמ
שפנה וא ףוגה המיע תישפנ הקעומ אוה (סרטס) הקע/ישפנ חתמ
.םיינלוח םייוניש םורגל ןכל םילולעו דדומתהל םילגוסמ םניא
,ההובג תופיכתב םישחרתמ הקוצמ יבצמ רשאכ תררועתמ הייעבה
.תינורכ תישפנ הקוצמל סנכנו ךכב דמוע וניא םדאה
תרתוי תטולבל םרוג ,והשלכ םויא בקע ,ישפנ חתמ
,חומה סיסבב תמקוממה ,(Pituitary gland) חומה
יפורטוקיטרוקונרדא ןומרוה תשרפה תלדגהב ביגהל
תלדגה םרוגה ,(Adrenocorticotropic hormone - ACTH)
.םיפסונ םינומרוה תושרפה

(Adrenal glands) הילכה תרתוי תוטולבל עיגמ הקוצמה תוא
.םדה רוזחמל (Stress hormones) הקוצמ ינומרוה תשרפה םרוג
רתי םימרותה ,(Adrenaline) ןילנרדאו לוזיטרוק םייוצמ ולא ןיב
תרבגה ידי-לע ,תוזירזו חוכ תפסותו הבוגת ןמז תנטקהו זוכיר
.םדה ץחלו בלה תומיעפ בצק
.םתומדקל םירזוחו ולא םינומרוה תומר םיתחופ הייעבה ףולח םע

.םינוש ץחל ימרוג בקע ץחל יבצמל הנוש ןפואב םיביגמ םישנא

םימוטפמיס
.הובג לורטסלוכ
.הניש תוערפה
.תונוא ןיא
.םילושליש
.תורוחרחס
.ןובאית רתי/רדעה
.תונבצע
.םד ץחל רתי
.שאר יבאכ
.ןואכיד
.לוכיע יישק
.ןוסיחה תכרעמ תושלחה
םימרוג
...מ תועבונ ץחל יבצמל תונושה תובוגתה
.יתשרות םרוג
םיצחלל ופשחנש ולא .תודלי תעב ישפנ חתמל תינוציק הפישח
.םתורגבתה םע דוחימב ךכל םיעיגפ ויהי םתודליב םיינוציק   
םייתאצות םיכוביס
...תובר תוינפוג תויעב םורגל הלולע לוזיטרוקה תמר תלדגה
.ןובאיתה תרבגה בקע ,רתי תנמשהל ןוכיס תלדגה
.ןואכידו הניש תוערפה :םיבצעה תכרעמב העיגפ
.לושלישו ןטב יבאכ :לוכיעה תכרעמב תויעב
תלדגהו םימוהיזל תושיגרה תלדגה :ןוסיחה תכרעמב העיגפ
.תוינומיא-וטוא תולחמל ןוכיס     
.םדה ץחלב היילעו בלה תצאה בקע .םד-ילכו בל תולחמ
.המזקאו תורגב יעצפ/הנקא ,סיזאירוספ :רוע יעגפ תרמחה
.המתסא יפקתה
לופיט
.העיגר אוה םיצחלב הטילשל חתפמה
.ךכל תמרוגה הביבסה םוקמ תא תונשל וסנ
:םיצחל םע דדומתהל ודמל
.םיינויח תקפסמ החונמו אירב טירפת -   
.םימרוגהמ תעדה תחסהב תרזוע תינפוג תוליעפ -   
.הייפרהל םיבוט הקומע המישנ יליגרת -   
.שפנו ףוג תייפרהל םיבוט י'צ יאט וא הגוי ,היצטידמ
.עיגרמו ררחשמ יאופר יוסיע
.תוערואמה לע השדח טבמ תדוקנ םשייל וסנ
.(יגולוכיספ/ירטאיכיספ) יעוצקמ עויס תלבקל ונפ

רוזעי ךכל .ץחלה םרוג תא תוהזל בושח הרקמו הרקמ לכב
.תישגר הבוגת וא ישפנ ץחל ומרגש תוערואמה ומשרי וב ןמוי
,םכתבוגת ,ותושחרתה םוקמו עוראה תעש ,םוי תא ןמויב וטרפ
םכתבוגת ,התוולתהש השגרהה ,ךכל וולתהש םיינפוג םינימסת
.םכב רצי עוראהש חתמה תמר גורידו (םתישע וא םתרמא המ)

תוצלמה
...מ וקחרתה

.ןושיע
.םימס
.ןיאפק
.לוהוכלא
...לע ודיפקה
.הבוט הניש קיפסמ
.דמחמ תייח וצמא
אפרמ יחמצ