4 תושדח - ץבש
Stroke - News 4

ןוכיס םיניטקמ םינבל תוריפ
בל בצק הערפהו םיבאכ ךכשמ
ץבשל ןוכיסו םד-ץחל-רתי-םדק
ץבש רותיאל םד-תקידב
םירודזורפ רופרפב ןיריפסא
תואצות הזוח םיילגר תבלצה
רזוח ץבשל רושק ךומנ םד-ץחל
םייח-תלחותו םיצבש-ינימ
ץבשמ תוששואתהל למשח ימרז
םד-ץחל-רתי-םדקב לופיט
טקש םירודזורפ רופרפ תעפשה
לכל הניא ןיריפסא תייפרת
ץבשל ןוכיס ןיטקמ םויזנגמ
ץבשו ריהמ ןורכיז ןדבוא
תוקלדל רושק םידליב ץבש
ץבש רחאל התומתו הימנא
ץבשל ירקיעה םרוגה םד-ץחל
ץבשל ןוכיס ןיטקמ רדה ירפ
ץבשו םייטטאיד םילק תואקשמ
ץבשל ןוכיסו הריהמ הכילה
ץבשל ןוכיסו סנארט ינמוש
ץבש יקזנ םוצמיצל םינומרוה
ץבשל ןוכיסו לוהוכלא טעמ
ץבש רחאל ןואכיד
ץבשו טסבסאל הפישח
תויטוכיספ-יטנא תופורת
ןמוש ילד בלח-ירצומ תכירצ
ןוכיס תוליפכמ לותנמ תוירגיס
השירק ידגונב שומיש תקספה
םירודזורפ רופריפ םע תושישק
ץבשל ןוכיסו םיזגומ תואקשמ
ץבשל םרוגכ הנישב רוסחמ
ץבשל ןוכיסו הנוזתב D ןימטיו
ץבש ידרושל הגוי
ץבשב תנכסמ תורמשמ תדובע
ץבשל ןוכיס לידגמ םודא רשב
תוירלוקסו-וידרק 'מו D 'טיו
חלמה תכירצ תנטקה תעפשה
ימכסיא ץבשו סג'צ תלחמ
סוטקאמ רתוי תנכוסמ הידנווא
לוהוכלא רחאל ץבשל ןוכיס
ליעומ וניא B 'טיו
ץבשו יוקל יתיילכ דוקפית
ץבשו ינשלופ ילטנד ךילה
תוניגמ TNF תודגונ תופורת
ףירח ץבשב לופיטל גנסני'ג
םמדמ ץבשל ןוכיסו E 'טיו
ץבשל ןוכיס לידגמ הפק
ינלטק ץבשו D ןימטיוב רוסחמ
ץבשל ןוכיסו םינגוטמ םיגד
ץבש תעינמל ןיראפרוו
D 'טיוב תלעות ןיא
חומה לע ןגמ גנסני'ג
ירוטומ דוקפיתו ןיטסקואולפ
ץבשל ןוכיסו NSAID תופורת
ץבשו בל-ףקתה ,ןוזמב חלמ
ץבש דגנ ןגלשא תכירצ תלדגה
היצנמידל ןוכיסו ץבש ידרוש
ץבש רחאל דוקפיתו ןואכיד
ץבש רחאל בלה-רירש םטוא
תוששואתהל המודמ תואיצמ
תיתשר דירו תמיסח ילוחב ץבש
דוקפית תרפשמ הארמה תייפרת
ץבשל ןוכיס ןיטקמ תיז ןמש
ץבשל ןוכיס םרוגכ הנרגימ
התומת הניטקמ רוביד תייפרת
םומידל ןוכיס רתיו ןיראפרוו
רזוח ץבש םימצמצמ םיניטאטס
רידס יתלב בל בצק ילעבל הפורת
ץבשה תביס הלגמ דנואסרטלוא
ץבשל לדגומ ןוכיסו דבועמ רשב
ץבשל לדגומ ןוכיסו סיזאירוספ
ןוכיס ןיטקמ ןוזממ ןגלשא


...ץבש ואר

2010 ראוני
בל-ףקתהב תנכסמ D ןימטיו לש הכומנ המר
...םיאקירמא


2010 ראוני
חלמה תכירצ לש התנטקה תעפשה
...לדומ


2010 לירפא
ימכסיא ץבשל תמרוג סג'צ תלחמ
טיזרפה ידי-לע תמרגנ רשא ,(Chagas' Disease) סגא'צ תלחמ
ימכסיא ץבשל יאמצע ןוכיס םרוג הווהמ ,Trypanosoma Cruzi
.ןושארה ץבשל דע ךכל םיעדומ םניאו וב םיעוגנ םיבר םילפוטמו
 
תולחמ רפסמל יאמצע ןפואב רושק Trypanosoma Cruzi ליפטה
תיתשדג בל תקיפס-יא ,ימכסיא ץבש ןהב ,ןייפאתמ אוה ןהב ,בל
הימתירא לש םידחא םיגוס ,(Congestive Heart Failure)
,(Conduction Defects) תוילמשח רבעמ תוערפה ,(Arrhythmia)
ףיחסתו (Sudden Cardiac Death) ימואתפ ילאידרק/יבבל תוומ
.(Systemic Thromboembolism) יתכרעמ יקיקפ

,םישדוח 36 ךשמנ רשא,דרפס הנולצרב Hospital Clinic-ב רקחמ
ןוחביאל הנושארה הנשב וקל הז טיזרפב םיעוגנהמ 1.2%-כ יכ חוודמ
.ץבשב םתייעב

The Lancet Neurology


2010 ינוי
סוטקאמ רתוי תנכוסמ הידנווא
םישישק יכ ואצמ (FDA) ב"הראב תופורתהו ןוזמה תושר ירקוח
םינותנ (Avandia) הידנווא הפורתב םישמתשמ רשא םייתרכוס
םילטונה ולא רשאמ ץבשו בל תקיפס-יאמ התומתל ןוכיס רתיב
.(Actos) סוטקא הפורתה תא
ליג ינב םילפוטמ לש םיקית 227,571 וקרסנ רקחמה תרגסמב
תיאקירמאה תיאופרה תושרה ידי-לע ולפוטש םינש 74.4 עצוממ
.Medicare

WebMD


2010 ילוי
לוהוכלא תייתש רחאל הנושארה העשב לדג ץבשל ןוכיסה
ןוכיסה תא ליפכהל ידכ ,קזח רקיל וא ןיי ,הריב לש דחא הקשמב יד
תועשה 24 ךשמב .הייתשה רחאלש הנושארה העשב 2.3 יפ ץבשל
.גגופתמו ךלוה הז ןוכיס תואבה
ב"הרא ןוטסוב Harvard Medical School-ב םירקוחה לש םהירבדל
םדה-ץחל תא הלעמ לוהוכלאה יכ ןכתיו הרורב הניא ךכל הביסה
רשא שיא 390 ופתתשה רקחמב .םדה תוישירק לע עיפשמ אוהש וא
.ימכסיא ץבשב וקל םהש רחאל םימי 3 ונייאור

WebMD


2010 טסוגוא
ץבש ילפוטמ לש םבילל םיליעומ םניא B ינימטיו
ץבשב וקל רשא שיא 8,164 וב ופתתשהו םינש 3.4 ךשמנש רקחמ
,חוטב וניה B ינימטיו ףסות יכ אצמ ,םינורחאה םישדוחה תעבשב
ץבשב וקלש םישנאב ץבשלו בל-ףקתהל ןוכיס תיחפמ וניא אוה ךא
,תילופ הצמוח וללכ רקחמה יפתתשמ ולביק םתוא B ינימטיו .רבעב
.B12 ןימטיוו B6 ןימטיו
ןיאטסיצומוהה תמר תא ןיטקה B ינימטיו ףסות יכ םנמוא אצמנ
.ץבשל ןוכיסה תא ןיטקה אל רבדה ךא םיפסותה ילבקמ לש םמדב

Lancet Neurology


2010 רבוטקוא
דיתעב תוירלוקסו-וידרק תולחמו ץבשל רושק יוקל יתיילכ דוקפית
ויבלשב םג ,יוקל יתיילכ דוקפיתש ךכ-לע םיחוודמ םירקחמ ינש
.תוירלוקסו-וידרק תולחמלו ץבשל ןוכיס רתי לע רשבמ ,םינושארה
שיא 284,672 ופתתשה םהב םירקחמ 33 קרס ןושארה רקחמה
(Glomerular Filtration Rate) הילכה תיעקפ ןוניס בצק ילעב
.שיא 17,000 ופתתשה ינשבו ךומנ

BMJ


2010 רבוטקוא
ץבשלו בל-ףקתהו ןוכיס לידגמ ינשלופ ילטנד ךילה
בל-ףקתהל ןוכיס לידגהל לולע ןש תריקע ומכ ,ינשלופ ילטנד ךילה
רחאל קר ילמרונ תויהל רזוח בצמהו ךכ-רחא שדוחכ ךשמב ץבשלו
םרוקמש םיקדייח םייוצמ ןוכיסב וז הילע ירוחאמש הארנ .הנש יצחכ
םכרואל תוקלדל םימרוגו םדה רוזחמל םירדוחה ילטנדוירפ םוהיזב
.םדה-ילכ לש םכרואל תוקלדל םימרוגו םדה רוזחמל םירדוחה לש

London School of Hygiene and Tropical Medicine ירקוח
וא בל-ףקתהב םירגובמ וקל םהב םירקמ 32,060 ודמל הינטירב
ורתאו ינשלופ ילטנד לופיט ןכל םדוק ורבע םה םא וקדבו ץבשב
תובקעב ועראש בל-ףקתה לש םירקמ 525-ו ץבש לש םירקמ 650
.ינשלופ ילטנד ךילה

Annals of Internal Medicine


2010 רבוטקוא
ץבשו בלה רירש םטוא ינפמ תוניגמ TNF תודגונ תופורת
תקלדב לופיטל ודעוש (Anti-TNF Drugs) TNF תודגונ תופורת
.תוירלוקסו-וידרק תולחמל ןוכיס ינפמ םג תוניגמ תינורגיש םיקרפמ
יכ עודי יכ םינייצמ הדנק הטרבלא University of Calgary ירקוח
וניה תינורגיש םיקרפמ תקלד ילפוטמ ברקב ירלוקסו-וידרקה ןוכיסה
םירקוחה .ותוא םצמצל יושע םהילע יתקלדה סמועה תנטקהו הובג
.םילפוטמ 106,202 ופתתשה םהב םירקחמ 13 תקירס לע וססבתה

Research & Arthritis Care


2010 רבוטקוא
ףירח ץבשב לופיטל יריביס גנסני'ג
לופיט םשל (Siberian Ginseng) יריביס גנסני'גב שומישה יכ הארנ
םויכ .חיטבמ וניה (Acute Ischemic Stroke) ףירח ימכסיא ץבשב
ךכ-לע םיבר םיחוויד ומסופ םש ,ןיסב הז ךרוצל שומישה ץופנ
.תיאופרה תונותיעב
םייארקא םירקחמ 13 וקרס ןיס ודגנאש Sichuan University ירקוח
.ףירח ימכסיא ץבש ורבעש םילפוטמ 962 ופתתשה םהב ,םימדוק
.רפתשה גנסני'גב םילפוטמהמ 22% לש יגולוריונה םבצמש ררבתה
ףאהמ םומיד ,םוח וללכש ,תוילילש תואצות לע חווד םירקחמ 2-ב
.םוי 30-ל 10 ןיב וכשמנ םירקחמה םייכינחהמ םומידו

Stroke


2010 רבמבונ
םמדמ ץבשל ןוכיס לידגמ E ןימטיו ףסות
...רקחמ


2010 רבמבונ
ץבשל ןוכיס לידגמ הפק
הפק לפסש הליג ב"הרא ןוטסוב Harvard Med. School-ב רקחמ
םיתוש םניאש ולא ברקב דחוימב ,ימכסיא ץבשל ןוכיס לידגהל לולע
רחאל הנושארה העשב ץבשב תוקלל ןוכיסהש אצמנ .תועיבקב הפק
םייתעש תיסיסבה ותמרל רזח ןוכיסה .לופכ אוה הפקה לפס תייתש
.ימכסיא ץבש ווחש םישנא 390 ונייאר םירקוחה .ןכמ רחאל

Neurology


2010 רבמבונ
ינלטק ץבשל רושק D ןימטיוב רוסחמ
...ירקוח


2010 רבמצד
ץבשל ןוכיס םילידגמ םינגוטמ םיגד
ןוכיס ךכב םילידגמ םינגוטמ םיגד לש הלודג תומכ םיכרוצה םישנא
Emory University Hospital ירקוח םיחוודמ תאז ,ץבשמ התומתל
.64.9 עצוממ ליג ינב שיא 21,675 וללכנ רקחמב .ב"הרא הטנלטא

Neurology


2010 רבמצד
ץבש תעינמל ןיראפרוו
איה ךא ,ףסכ תכסוחו ץבש תענומ (Warfarin) ןיראפרוו הפורתה
םהל םירודזורפ רופריפמ םילבוסה םישישקהמ טעמ קר תשמשמ
.ליעוהל היושע איה
סחיב רתויב םזגומ וז הפורתב שומיש בקע םומידל ןוכיסה תכרעה
רשא םירחא םיכוביסו ימכסיא ץבש תעינמב הב שומישהמ תלעותל
.םד-ישירקב םרוקמ
ךשמנ רשא ,ב"הרא דנלירמ United BioSource Corp-ב רקחמב
יכ אצמנ .ןיראפרווב ולפוט רשא שיא 70,057 ופתתשה ,םייתנש
התייה אל .27% -ב ץבשל ןוכיסה תא ןיטקמ וז הפורתב שומישה
תא עיתפהש אצממ ,ךכ בקע םמדמ ץבש לש םירקמב היילע לכ
.םירקוחה

Stroke


2011 ראוני
ץבש ילפוטמל D ןימטיוב תלעותה רבדב קפס
לודג ימעפ-דח ןתמב תלעות ןיא יכ אצמ ,תועובש 8 ךשמנש ,רקחמ
.םדב ונממ הכומנ המר האצמנ םהב ץבש ילפוטמל D ןימטיו לש
.םהב תירלוקסו-וידרקה תואירבה ינמס לע תיתוהמ עיפשה אל ףסותה
תתל ןיאש איה הינטירב University of Dundee ירקוח תנקסמ
דאמ הלדג םדב D2 ןימטיו תמרש ףא לע ,ףרוג ןפואב הז ףסות
וקדב םתוא םינותנה .תועובש 16 ךשמב ההובג המרב הראשנו
ןוצמיח ,לורטסלוכ ,םדה-ילכ דוקפית ,םד-ץחל וללכ םירקוחה
.(Heart Rate Turbulence) בלה בצקב תלוברעמו LDL לורטסלוכ

Nutrition, Metabolism and Cardiovascular Diseases


2011 ראוני
חומה לע ןגמ גנסני'ג
תיתנגה-וריונ הכימת ןיגפמ גנסני'גה שרושב יוצמ רשא ליעפ ןובלח
ינפמ הנגהב ליעוהל יושעו ץבש ינפמ (Neuroprotective Support)
.תורחא (Neurodegenerative Diseases) תויביטרנגד-וריונ תולחמ
ותעפשה רשא (Ginsenoside Rb1/GRb1) דיסונסני'ג ןובלחב רבודמ
.תורגוב תודלוח לע הקדבנ
יכ םיחוודמ ןיס Tongji University School of Medicine ירקוח
םייבצעה עזגה יאת רפסמ תא תיתועמשמ לידגה GRb1 ןובלחה
הימכסיא רחאל (Neurogenesis) תיבצעה המקרה תושדחתהל םרגו
.תיחומ

Journal of Ethnopharmacology


2011 ראוני
ץבש ילפוטמב ירוטומ דוקפית תרפשמ ןיטסקואולפ
118 ופתתשה וב ,תפרצ Toulouse University Hospital-ב רקחמ
ולפוט רשא ולא יכ אצמ ,םישדוח 3 ךשמנש ,85 דע 18 ינב םילפוטמ
ימכסיא ץבש רחאל (Fluoxetine) ןיטסקואולפ ןואכידה תדגונ הפורתב
ולביקש ולאל האוושהב רתוי םייאמצע ושענו םתודיינ תא ורפיש ,ףירח
תשדוחמ הטילק תבכעמה הפורת איה ןיטסקואולפ .ובצלפ תפורת
.(Selective Serotonin Reuptake Inhibitor/SSRI) ןינוטורס לש

The Lancet Neurology


2011 ראוני
ץבשלו בל-ףקתהל ןוכיס תולידגמ NSAID תופורת
...םהירבדל


2011 ראורבפ
ץבשלו בל-ףקתהל רושק ןוזמב חלמ
...רקחמ


2011 ראורבפ
ץבשל ןוכיס הניטקמ ןגלשא תכירצ תלדגה
קדבש הילטיא University of Naples Medical School-ב רקחמ
םיירלוקסו-וידרק םיעוריא יתואצות לע ןגלשאה תכירצ תעפשה תא
.בל-תלחמלו ץבשל ןוכיסה ןטק הלדג ןוזממ ותכירצש לככ יכ אצמ
ןגלשא תכירצ ןיב סחיב וקסע רשא םירקחמ 11 ורקס םירקוחה
םילפוטמ 247,510 ופתתשה םהב ,םיירלוקסו-וידרק םיעוריאו ןוזמהמ
.הנש 19-ו 5 ןיב ורטונ רשא

Journal of the American College of Cardiology


2011 סרמ
ץבש ידרושב היצנמידל ןוכיס תוניטקמ בלל תופורת
...םירקוח


2011 סרמ
ץבש רחאל רתוי בוט דוקפיתו ןואכיד לע הלקה
,ב"הרא סילופנאידניא Purdue Uni. Indiana University-ב רקחמ
לע הלקה יכ אצמ ,םילפוטמ 367 וב ופתתשהו םישדוח 3 ךשמנש
.םילפוטמה לש םדוקפית תא תרפשמ ץבש רחאל רצונ רשא ןואכיד
םדוק לודג רקחמ ינותנ שדחמ וחתינ םירקוחה
.(Activate-Initiate-Monitor/AIM)

Neurology


2011 סרמ
ףלוח/לק ץבש רחאל בלה רירש םטואל לופכ ןוכיס
ב"הרא וגקיש Uni. of Illinois College of Medicine-ב םירקוח
יחומ עוריא/לק ץבש הווח רשא לפוטמ יכ ןוכיסהש ךכ-לע םיחוודמ
בלה רירש םטואב הקלי (Rransient Ischaemic Attack/TIA) ףלוח
,תילילכ בל-תלחממ לבוס וניא ךא ,(Myocardial Infarction/MI)
.הנשב 1% ןב בצקב לדג אוהו היסולכואה ללכ לש הזמ לופכ וניה
ןוכיס רועישל עיגמו 60-מ תוחפ ינב םישנאב דחוימב לודג הז ןוכיס
.15 יפ לודגה

Stroke


2011 לירפא
ץבש רחאל תוששואתה םיציאמ המודמ תואיצמ יקחשמ
St. Michael's Hospital University of Toronto-ב םירקוח ירבדל
הנהמו הליעי ךרד םה םירחא ואדיו יקחשמו המודמ תואיצמ הדנק
.ץבש רחאל עורזה חוכ קוזיחל
םימדוק םירקחממ עדימ ףוסיא לע םהיאצממ תא םיססבמ םירקוחה
יקחשמ ,ץבש חתפמה תולימ תא וללכ רשא (2010 דע 1966 תנשמ)
םילפוטמ 195 וללכנ םהב ,עורזה לש ןוילעה הקלחו המודמ תואיצמ
.88 דע 26 ינב

Stroke


2011 לירפא
תיתשרה דירו תמיסח ילוחב רתוי הובג ץבשל ןוכיסה
ךרענש ,תרוקיבכ שיא 13,500-ו םילפוטמ 4,500 וללכנ וב רקחמ
תמיסח ילפוטמ יכ אצמ ב"הרא וקסיסנרפ-ןס Genentech תרבחב
בורק ןוכיסב םינותנ (Retinal Vein Occlusion) תיתשרה דירו
.ץבשב תוקלל לופכל

Archives of Ophthalmology


2011 ינוי
ץבש רחאל ירוטומ דוקפית תרפשמ הארמה תייפרת
תייפרת יכ וארה הינמרג השיזרק Klinic Bavaria Kreischa ירקוח
תאו ירוטומה דוקפיתה תא רפשל היושע (Mirror Therapy) הארמה
(Upper-Extremity) םינוילעה הצקה ירביא לש תוימוימויה תויוליעפה
.ץבש רחאל םילפוטמב
לש םינותחתהו םינוילעה םירביאה ןיב הארמ םיחינמ הז לופיטב
רשאכ םיקתושמ םירביאב הזוזת תנומת תוארהל ידכ לפוטמה
.זז קתושמ וניאש רביאה

20th European Stroke Conference


2011 ינוי
ץבשל ןוכיס ןיטקמ תיז ןמש
הלעמו 65 ינבב ץבשל ןוכיס ןיטקהל היושע תיז ןמש לש הלודג הכירצ
ההובגה המרה םמדב רשא ולאש םיחוודמ םירקוחה .40%-מ רתויב
ץבשל ןוכיסה תא וניטקה (Oleic Acid) תיאלוא הצמוח לש לש רתויב
ינב שיא 7,625 ורטינ תפרצ Universite de Bordeaux ירקוח .73%-ב
.ץבש לש רבע םע הלעמו 65

Neurology


2011 ינוי
ץבשל ןוכיס םרוגכ הנרגימ
רתויו רתוי תורבטצמ הילטיא Uni. of Brescia-ב םירקוח ירבדל
,תוירלוקסו-וידרק תולחמל ןוכיס םרוג הווהמ הנרגימ יכ ךכל תויודע
.ץבש ןהב

European Meeting on Hypertension 2011


2011 ילוי
ץבש רחאל התומת הניטקמ רוביד תייפרת
ןוטסרפ University of Central Lancashire-ב םירקוח ירבדל
תינויצביטומ השיג היורקה (Talk Therapy) רוביד תייפרת הינטירב
תמצמצמו חור בצמ תרפשמ (Motivational Interviewing/MI)
.הנש רחאל הליעי תויהל הכישממו ץבש רחאל םישדוח 3 התומת

Stroke


2011 ילוי
יתלגלוג ךות םומידל ןוכיס הלידגמ ןיראפרוו הפורתה
,ץבש רחאל םישנאש םירסומ ב"הרא רטס'צור Mayo Clinic ירקוח
יתלגלוג-ךות םומידל ןוכיס רתיב םייוצמ ןידאמוק/ןיראפרווב םילפוטמה
,תילמרונ INR-ה תמרשכ םג (Intracerebral Hemorrhage/ICH)
ללגב (Thrombolysis) קיקפ סמת לופיט ולביק םהש רחאל תאז
ץבש רחאל םילפוטמ 212 ופתתשה רקחמב .ףירח ימכסיא ץבש
.ןיראפרווב ולפוטש שיא 14 םהב ,ףירח ימכסיא

Stroke


2011 טסוגוא
רזוח ץבש םימצמצמ םיניטאטס
םיריעצ יכ אצמ דנלניפ Helsinki Uni. Central Hospital-ב רקחמ
םיניטקמ םיניטאטסב םילפוטמה ,העודי הניא ותביסש ץבש רחאל
.77%-ב שדח ירלוקסו-וידרק עוריאל ןוכיס ךכב
,49 דע 15 ינב ,םילפוטמ 215 יבגל םינותנ סיסבב ורזענ םירקוחה
יתלב הביסמו) ןושארה היה ווח םה ותוא ימכסיאה ץבשה רשא
.םדי-לע םיניטאטסב שומישה יבגל םינותנ ופסא םה ןכו (הרורב

Neurology


2011 טסוגוא
רידס יתלב בל בצק םע םישנאב ץבש דגנ הפורת
(Rivaroxaban) ןאבסקורביר היורקה השידח השירק תדגונ הפורת
ןידאמוק/ןיראפרוו הפורתל רתוי ליעיו חוטב ףילחת שמשל היושע
.םירודזורפ רופריפמ םילבוסה םישנאב (Warfarin/Coumadin)
ךכ-לע םיחוודמ ב"הרא Duke Clinical Research Institute ירקוח
םירדח רופריפ םע םילפוטמ 14,264 ופתתשה וב רקחמ תובקעב
.תוצרא 45-מ

New England Journal of Medicine


2011 טסוגוא
ץבשה תביס תא הלגמ דנואסרטלוא תקידב
ץניל Academic Teaching Hospital Wagner-Jauregg ירקוח
תועצמאב ץבשל הובג ןוכיסב םישנא רתאל ןתינש םירסומ הירטסוא
ןוכיסל םירושקה םינמס 2 רתאת רשא הטושפ דנואסרטלוא תקידב
המדרתה קרוע לש תיטמוטפמיסא תורציה םע םישנאב ץבשל רתי
.(Asymptomatic Carotid Stenosis)
תורציה ילעב םישנא 435 ופתתשה ,םייתנש ךשמנ רשא ,רקחמב
.(ראווצה קרוע לש תורציה) המדרתה קרוע לש תיטמוטפמיסא
הנוכמ רשא יתשרט דבור לש תורבטצה םע םישנא יכ אצמנ
6-מ רתוי יפ רועישב ץבשל ןוכיס רתיב ויה Echolucent Plaque
םינמיסו יתשרט דבור םע םישנא .הז דבור אלל םישנאל האוושהב
תוקלל 10 יפמ רתוי ןב ןוכיס רתיב ויה םחומב ורבעש םד-ישירק לש
.ולא םינמס ינש אלל םישנא תמועל ץבשב

Neurology


2011 טסוגוא
ץבשל לדגומ ןוכיסל רושק דבועמ רשב
ופתתשה וב ,הידבש םלוהקוטש Karolinska Institute-ב רקחמ
רשב לש הלודג הכירצ יכ אצמ ,םינש 10 ךשמנ רשאו םירבג 40,291
ןוכיסל הרושק ,ירט םודא רשב אל ךא ,(Processed Meat) דבועמ
.ץבשל לדגומ

American Journal of Clinical Nutrition


2011 טסוגוא
ץבשל לדגומ ןוכיסל הרושק סיזאירוספ
ללכ תא וחתינ רשא קרמנד Copenhagen Uni. Hospital ירקוח
סיזאירוספ ילוחש םיחוודמ 2006-ו 1997 םינשה ןיב קרמנד תייסולכוא
.גירח בל-בצקבו ימכסיא ץבשב תוקלל ןוכיס רתיב םייוצמ
,םירודזורפ רופריפלו ץבשל ןוכיס רתיב םינותנ ולא םישנא יכ אצמנ
אצמנ רתויב הובגה ןוכיסה .סיזאירוספ ילוח םניאש םישנא תמועל
.הרומח סיזאירוספ םע םיריעצ ברקב

European Heart Journal


2011 רבמטפס
ץבשל ןוכיס ןיטקמ ןוזממ ןגלשא
םלוהקוטש Karolinska Institute-ב ךרענש לודג ידבש רקחמ
ןגלשאה תכירצ תלדגהש ךכ-לע חוודמ םימדוק םירקחמ 10 חתינו
.םדה-ץחל תא דירומ אוה ןכו ץבשל ןוכיס הניטקמ ןוזמ תורוקממ
ץבשל ןוכיסה תא הניטקמ םויב ןגלשא ג"מ 1,000 תכירצש ררבתה
.םמדמ ץבשו ןגלשא תכירצ ןיב רשק לכ אצמנ אל .11%-ב ימכסיא

Stroke


2011 רבמטפס
ץבשל ןוכיס םיניטקמ ןבל רשב ילעב תוריפ
ןוכיס םצמצל היושע ,םיסגאו םיחופת ומכ ,ןבל םרשבש תוריפ תכירצ
ורטינ רשא Wageningen Uni.-ב םידנלוה םירקוח .52%-ב ץבשל
,םינש 10 ךשמב 41 עצוממ ליג ינב בל-ילוח םניאש ,םירגובמ 20,069
םיפידע ןיטצרווק דיאונובלפב םירישעה ןבל רשב ילעב תוריפ יכ וליג
.ץבש תעינמ םשל םילוגס/םימודאו םיבוהצ /םימותכ ,םיקורי תוריפ לע
ינפמ ןגהל םייושע םירחא םיעבצ ילעב תוריפ יכ םיריבסמ םירקוחה
.תוקריו תוריפ לש תנווגמ הכירצב תוברהל שי ןכלו תורחא תולחמ

Stroke


2011 ילוי
בלה בצקב הערפהל םירושק םיבאכ יככשמ
ופתתשה וב ,קרמנד Denmark's Aarhus Uni. Hospital-ב רקחמ
ףורפיר וא םירודזורפ רופריפ ילעבכ ונחבוא רשא םילפוטמ 32,500
תופורת ומכ ,םיצופנ םיבאכ יככשמ יכ אצמ (Flutter) םירודזורפ
Cox-2 inhibitors-ו (NSAID) תוידיאורטס ןניאש תויתקלד-יטנא
הצופנ בל בצק תערפה ,םירודזורפ רופריפל ןוכיס לידגהל םילולע
.המאתהב 71%-בו 46%-ב ,ץבשלו בל תקיפס-יאל הרושקה

BMJ


2011 רבמטפס
ץבשל ןוכיס לידגמ םד-ץחל-רתי-םדק
12 קרסש ב"הרא וגאיד-ןס University of California-ב רקחמ
םע םירגובמש אצמ שיא ןוילמ יצחכ וללכנ םהב םימדוק םירקחמ
ילוטסיס םד-ץחל רמולכ ,(Prehypertension) םד-ץחל-רתי-םדק
ואצמנ 89 דע 80 ילוטסאיד םד-ץחל וא תיפסכ מ"מ 139 דע 120
.ילמרונה םוחתב םד-ץחל ילעב תמועל ץבשל 55% ןב ןוכיס רתיב

Neurology


2011 רבמטפס
ץבש רותיאל םד-תקידב
ופתתשה וב םידקמ רקחמ תרגסמב הנחבנש השידח םד-תקידב
ןיבמ 98% הרתיא (ץבש אלל 102-ו ץבש רחאל םהמ 50) שיא 152
וב וקל אלש ולא ןיבמ 86%-ו ימכסיא ץבשב רבעב וקלש םישנאה
.וב (Glutamate) טמטולגה תמר ךמס-לע תאז
םיריבסמ ב"הרא ישרה Penn State College of Medicine ירקוח
תוריהמב טמטולג ררחתשמ תשבתשמ חומל םדה תמירז רשאכ יכ
.םדה רוזחמל
םינושארה םינימסתה תעפוהל תועש 24 ךותב ודדמנ טמטולגה תומר
.רקחמל תופרטצהה עגרמ תועש 24 ךות ץבש אלל ולא ברקבו

Annual Meeting of the American Neurological Association


2011 רבוטקוא
םירודזורפ רופרפב ץבש תעינמל ןיריפסאב שמתשהל ןיא
Copenhagen University Hospital Gentofte ירקוח לש םהירבדל
םשל חוטב וניאו ליעי וניא ןיריפסא יכ תוארמ תויודע רתויו רתוי קרמנד
.םירודזורפ רופריפב םילפוטמב ץבש תעינמ
רחאל וזפשואש קרמנד יחרזא לש םימושיר 146,000 ללכ רקחמה
.ינדה התומתה םשרמ תאו ולפוט םה ןהב תופורתה טוריפ תא ,ץבש
םהב םירקמל טרפ ,ליעי וניה ןידאמוק/ןיראפרווב שומיש יכ םג אצמנ
.רתויב ךומנ ץבשל ןוכיסה

Thrombosis and Haemostasis


2011 רבוטקוא
רומח ץבש רחאל לופיט תואצות הזוח םיילגר תבלצה
ץבש ווחש םישנא יכ םירסומ הינמרג University of Munich ירקוח
םוי 15 ךותב םהילגר תא (Crossed Legs) בילצהל םילגוסמו רומח
רחאל תיללכה האצותהו תויגולוריונ תויוקל תוחפמ ולבסי עוריאהמ
.ךכל םילגוסמ םניאש ולא תמועל רתוי הבוט היהית הנש

Neurology


2011 רבמבונ
רזוח ץבשל רושק ךומנ םד-ץחל
ולאב יכ םירסומ ב"הרא וגאיד-ןס University of California ירקוח
ילובמאוידרק וניאש ץבש לש תושחרתה רחאל דיימ םילפוטמ רשא
140 לעמ) ההובג םד-ץחל קר אל (Noncardioembolic Stroke)
(תיפסכ מ"מ 120-מ תוחפ) ךומנ םד-ץחל םג אלא ,(תיפסכ מ"מ
.(Recurrent S.) רזוח ץבשל ןוכיס רתיל רושק

JAMA


2011 רבמבונ
םייח-תלחות םירצקמ םיצבש-ינימ
רפסמ םיכשמנש (Transient Ischemic Attacks/TIAs) םיצבש-ינימ
תעכו ינלטקו לודג ץבש לש ואובל הרהזא ןמס םיווהמ תועש וא תוקד
.םייחה-תלחות תא םירצקמ ןכא םה יכ ררבתמ
תודירשה זוחא יכ אצמ רחא רקחמ יפתתשמ ןיב יתאוושה רקחמ
.20%-ב ןטק ץבש-ינימ רחאל
ב"הרא American Heart Association-מ החמומ לש וירבדל
.םיצבש-יניממ םלעתהל ןיא יכ איה ךכמ הנקסמה

Stroke


2011 רבמצד
ץבשמ תוששואתהל םיילמשח םימרז
ילפוטמ לש םתוששואתהל רזוע םיילמשח םימרז תרזעב חומה יוריג
,שיא 13 ופתתשה וב ,הינטירב Oxford University-ב רקחמ .ץבש
םהידי תועונת תא רפשל ץבש ילפוטמל הרזע וז הקינכט יכ הליג
.תחא העש ךשמל זוחא 10 דע 5-ב
יושע חומה לש ימוימוי יוריג יכ אצמ םדוק רקחמ םירקוחה ירבדל
.תידימת העפשה לעב תויהל

Brain


2011 רבמצד
ץבשל ןוכיס דירומ םד-ץחל-רתי-םדקב לופיט
16 קרסש ,ב"הרא ויהוא Case Western Reserve Uni.-ב רקחמ
-רתי-םדק ילעב שיא 70,000 לעמ ופתתשה םהב םימדוק םירקחמ
(ובצלפ וא) תופורת תרזעב ולפוטש ,((Prehypertension)) םד-ץחל
.22%-ב ץבשל ןוכיסה דרי תופורתב הלפוטש הצובקה ברקב יכ הליג
וניא הנוזתב םייוניש תועצמאב לופיט רשאכ יכ איה םירקוחה תנקסמ
יתפורת לופיט ,םד-ץחל-רתי-םדקמ םילבוסב םדה-ץחל תא ויד דירומ
.ץבשל ןוכיסה תא ןיטקהל יושע

WebMD


2012 ראוני
ץבשל ןוכיס לידגמ טקש םירודזורפ רופריפ
ריהמ ירודזורפ בצקמ םילבוסה (Pacemaker) בל בצוק םע םילפוטמ
ונייהד ,ינילק םירודזורפ רופריפ אלל (Atrial Tachyarrhythmias)
םינותנ ,(Silent Atrial Fibrillation) טקש םירודזורפ רופריפ ילעב
ימכסיא ץבשב תוקלל ,2.5 יפ רועישב ,תיתוהמ לדגומ ןוכיס רתיב
תצרפמב וא .ןמזה ךשמב (Systemic Embolism) תיתכרעמ
ךשמנו הדנק וירטנוא McMaster University-ב ךרענש ,רקחמב
הירוטסיה םע הלעמו 65 ינב םילפוטמ 2,580 ופתתשה ,םישדוח 3
.בל בצוק ילעב ,םד-ץחל רתי לש

New England Journal of Medicine


2012 ראוני
רחא לכל המיאתמ הניא ןיריפסא תייפרת
םיאתמ וניא ץבש תעינמ םשלו ןיריפסא תועצמאב בל-תלחמב לופיט
.הרקמה יפל וב שומיש ןוחבל שיו לכל
וחתינש הינטירב St George's, University of London ירקוח
100,000 לעמ ופתתשה םהב ,םילודג םירקחמ 9-מ ופסאנש םינותנ
ןיריפסא תועצמאב לופיטה יכ םירסומ ,םינש 6 עצוממב וכשמנו ,שיא
וא בל-ףקתה בקע התומתה ירקמ רפסמ םוצמיצל רושק אצמנ אל
.םומידל ןוכיסב תרכינ היילעל םרג אוה תאז תמועלו ץבש

100 דע 45) ךומנ ןונימב ןיריפסא ולטנ רקחמב םיפתתשמהמ תיצחמ
ראשהו םיימויב םעפ וא םויב (ג"מ 500 דע 300) הובג ןונימ וא (ג"מ
בל-ףקתהל ןוכיסה תא ןיטקה ןיריפסאב לופיטה .(המד) ובצלפ ולביק
.31%-ב םומידל ןוכיסה תא לידגה ךא ,10%-ב ץבשלו

WebMD


2012 ראוני
ץבשל ןוכיס ןיטקמ םויזנגמ
םינותנ ופסאש ,םלוהקוטש Karolinska Institutet-ב םיידבש םירקוח
הלדגה לכש וליג ,שיא 241,378 ופתתשה םהב םילודג םירקחמ 7-מ
ימכסיא ץבשל ןוכיסה תא הניטקמ םויב םויזנגמ תכירצב ג"מ 100 תב
.9%-כב

American Journal of Clinical Nutrition


2012 ראורבפ
ץבשו ריהמ ןורכיז ןדבוא
ב"הרא ןוטסוב Harvard Uni. School of Public Health-ב רקחמ
.ינלטק ידיתע ץבש תוזחל לולע רומחו ריהמ ןורכיז ןדבוא יכ אצמ
הלעמו 50 ינב שיא 11,814 ופתתשה ,םינש 10 ךשמנ רשא ,רקחמב
.ץבש ןיידע ווח אלש

American Stroke Association's International Stroke
2012 (ISC) Conference


2012 ראורבפ
תוקלדל רושק םידליב ץבש
םיחוודמ ב"הרא וקסיסנרפ-ןס University of California ירקוח
לדגומ ןוכיס רתיב םינותנ תוקלד ללגב תובר םילפוטמה םידלי יכ
.תקלדל םינושארה םימיב רקיעב ,ימכסיא ץבשל
ופתתשה ,הינרופילקב תואירבה תושרמ ולבקתה וינותנש ,רקחמב
,10.5 עצוממ ליג ינב םידלי 126 ורתוא םכותמ ,םידלי ןוילמ 2.5-כ
יארקאב ורחבנש םידלי 378 ושמיש םדגנכו ימכסיא ץבשב וקל רשא
.תרוקיב תצובקכ שמשל

International Stroke Conference (ISC) 2012


2012 ראורבפ
ץבש רחאל התומת הזוח הרומח הימנא
הלעה ב"הרא ןבייה-וינ Yale Uni. School of Medicine-ב רקחמ
זופשיאל םילוחה-תיבל הסינכה תעב הרומח דע הנותמ הימנא יכ
.הבורקה הנשה ךותב התומת הזוח ימכסיא ץבש ללגב
הנוזת ירמוחב וא לזרבב רוסחמ ללגב םרגיהל הלולע וז הימנא
יקיתו 3,965 ופתתשה רקחמב .תורחא תוינורכ תולחמ ללגבו םירחא
.ימכסיא ץבש ללגב וזפשוא רשא המחלמ
הימנאה ללגב חומל ןצמחב רוסחמ לש ףוריצהש םיריבסמ םירקוחה
.התומתל םימרוגה םה ץבשה ללגב םד-ילכ תמיסח ףסונבו

International Stroke Conference (ISC) 2012


2012 ראורבפ
ץבשל ירקיעה ןוכיסה םרוג אוה הובג םד-ץחל
.הובג םד-ץחלמ ולבס ץבשב וקלש םישנאה ןיבמ 47% יכ ררבתמ
University of Southern California-ב םירקוח לש םהירבדל
התייה 140/90 לע הלעי אל אוהש ךכ םדה-ץחלב הטילש ב"הרא
.תיצחמל ץבשה ירקמ רועיש תא התיחפמ
רקסב ופתתשהש ץבש רחאל םידרוש 500-כ ופתתשה רקחמב
ונחבוא םהש וחוויד םהמ 72% .2004-ו 1999 םינשה ןיב ךרענש
.םהייחב והשלכ בלשב הובג םד-ץחל ילעבכ

American Stroke Association's International Stroke
Conference 2012


2012 ראורבפ
םישנב ץבשל ןוכיס ןיטקמ רדה ירפ
רקחמממ םינותנ וחתינ רשא הינטירב Uni. of East Anglia ירקוח
70,000-ל בורק ופתתשה וב ,(Nurses' Health Study) םדוק לודג
הלודג תומכ תוכרוצה םישנ יכ םיחוודמ הנש 14 ךשמנ רשאו םישנ
.ץבשל ןוכיס ךכב תוניטקמ (Citrus Fruit) רדה-ירפ לש
רדה-ירפב םרוקמש םידיאונובלפ לש תולודג תויומכ וכרצ רשא םישנ
רשא ולא תמועל ימכסיא ץבשב תוקלל 19% ןב תחפומ ןוכיסב ואצמנ
תכירצ ןיב רשק אצמנ אל תאז םע .רתויב תונטקה תויומכה תא וכרצ
.םודא ןייו (רירמ) ההכ דלוקוש ,תוקרימ םידיאונובלפ

Stroke


2012 ראורבפ
ץבשלו בל-ףקתהל ןוכיסל תורושק םייטטאיד םילק תואקשמ
,ב"הרא Uni. of Miami Miller School of Medicine-ב רקחמ
,רושע ךשמב קרוי-וינ ריעה יבשות 69 ינב םירגובמ 2,564 רטינ רשא
םינותנ םייטטאיד םילק תואקשמ םוי ידמ םיתושה םישנא יכ אצמ
םניאש ולא תמועל ץבשו בל-ףקתהב תוקלל 44% ןב רבגומ ןוכיסב
.ולא תואקשמ םיתוש
אלא ,ךכב םימשא םמצע תואקשמה אלש ןכתי םירקוחה ירבדל
,ולא תואקשמ םיתושה םישנאל םירושקה םיאירב םניאש םירבד
.ההובג לורטסלוכ תמרו תרכוס ,םד-ץחל רתי ,רתי-תנמשה ומכ

Journal of General Internal Medicine


2012 ראורבפ
ץבשלו ןורכיז ןדבואל ןוכיס התיחפמ הריהמ הכילה
ןדבואל ידיתע ןוכיס תוזחל םירזוע דיה תזיחא תמצועו הכילה תוריהמ
לע העיבצמ הכילהה תוריהמב הדירי .תונקדזהה םע ץבשלו ןורכיז
לע העיבצמ רתוי השלח די תזיחאו תיללכה תואירבה בצמב הדירי
.תוירירבשבו ןוילעה ףוגה גלפ חוכב הדירי
11 ךשמנש ,ב"הרא ןוטסוב Boston Medical Center-ב רקחמב
ולבס אל רשא 62 עצוממ ליג ינב םישנו םירבג 2,400 וקדבנ ,הנש
.קדבנ םנורכזו קרסנ םחומ ,רקחמה תליחת תעב הייעב לכמ

2012 Ann. Meeting of the Am. Academy of Neurology
in New Orleans


2012 ראורבפ
ץבשל ןוכיס םילידגמ סנרט ינמוש
University of North Carolina Gillings School of Global ירקוח
רקחמ ינותנ תא שדחמ וחתינ רשא ב"הרא ליה לפ'צ Public Health
ופתתשה וב ,Women's Health Initiative Observational Study
ליג רחאל םישנש וליג שדחמ וחתונש ,79 דע 50 תונב םישנ 87,025
םיגוסל ןוכיס רתיב תונותנ סנארט ינמושב הרישע ןתנוזת רשא רבעמה
.ןיריפסא תכירצ םע םלענ הז רשק תאז םע .ימכסיא ץבש לש םימיוסמ

Annals of Neurology


2012 סרמ
ץבש יקזנ םוצמיצל םינומרוה
הינמרג ןכאא Technischen Hochschule-ב םירקוח לש םהירבדל
תושדחתה ררועלו חומה תומקר לע ןגהל יושע םינומרוה לש בולי
םיקזנה תא תיחפה וז ךרדב תודלוחב לופיט .ועגפנש םירוזיא לש
.70%-ב
םורגל ןוסיחה תכרעממ םיענומ םינומרוהה יכ םיריבסמ םירקוחה
.דורשל םיאתה תלוכי תא םירפשמ םה ינש דצמו תוקיזמ תוקלדל
ןורטסגורפ לש בוליש ידי-לע הגשוה רתויב הבוטה העפשהה
.ןגורטסאו (Progesterone)

NNO


2012 סרמ
םישנב ץבשל ןוכיס הניטקמ לוהוכלא לש הנותמ הכירצ
םירסומ ב"הרא ןוטסוב Brigham and Women's Hospital ירקוח
תועיבקב (םויב ןיי תוסוכ 1.5 דע) תוניתמב לוהוכלא תותושה םישנ יכ
םינותנ ודמעוה םירקוחה תושרל .ץבשב תוקלל ןוכיס ךכב תוניטקמ
,בל-תלחמ לש הירוטסיה אלל םישנ 83,000-מ רתויל םיסחייתמה
וערא הכלהמבש הפוקת ,הנש 26 ךשמב ורטונ רשא ,ןטרס וא ץבש
אל לוהוכלא לש רתוי תולודג תויומכ תכירצל ,תאז םע .םיצבש 2,171
.המוד העפשה התייה

Stroke


2012 סרמ
ףלוח ץבש וא ץבש רחאל םימוד ןואכידה ירועיש
םיחוודמ ב"הרא הניילורק ןופצ Duke Uni. Medical Center ירקוח
3 ןב זופשיא רחאל ,םילבוס (TIA) ףלוח ץבש וא ץבש ילפוטמ יכ
ופתתשה רקחמב .ןואכיד לש המוד המרמ ,שדוח 12 רחאלו םישדוח
.ב"הרא יבחרב םילוח-יתב 99-מ םילפוטמ 1,847

Stroke


2012 לירפא
ץבשלו בל-תלחמל הרושק טסבסאל הפישח
םידמוע (Asbestos) טסבסאל םתדובע םוקמב םיפשחנ רשא םישנא
רשקה לע עודי היה הכ דע .ץבשלו בל-תלחמל לדגומ ןוכיס ינפב
(Lung Cancer) תואירה ןטרס לש תוחתפתהו טסבסאל הפישח ןיב
םרוג אוהש תקלדה יכ אצמנ תעכ ךא ,(Mesothelioma) המוילתוזמ
.תירלוקסו-וידרקה תכרעמה לע םג העיפשמ
Health and Safety Executive ירקוח םיחוודמ ולא םיאצממ לע
ידבוע 100,000-ל בורק לש תוומה תביס תא ונחב רשא הינטירב
תומל 63% ןב ןוכיס רתיב ויה טסבסאל םיפשחנה יכ אצמנ .טסבסא
.בל-תלחממ תומל 39%-ו היסולכואה ראש תמועל ץבשמ

Occupational and Environmental Medicine


2012 לירפא
בלה-רירש םטואב תונכסמ תויטוכיספ-יטנא תופורת
ולפוטש רתויו 64 ינב םילפוטמ 20,000-מ רתוי ופתתשה וב רקחמ
ולא יכ אצמ (Cholinesterase Inhibitors) זארטסא ןילוכ יבכעמב
(Antipsychotics) תויטוכיספ-יטנא תופורתב ףסונב ולפוט רשא
הנשה ךותב ץבשלו בלה רירש םטואל יתועמשמ ןוכיסב ויה
.תויטוכיספ-יטנא תופורתב ולפוט אלש ולאל האוושהב הבורקה
לופיטה תליחתמ םינושארה םימיה 30-ב רתויב לודג היה ןוכיסה
.ןמזה םע דריו ךלה אוהו

Pharmacoepidemiology and Drug Safety


2012 לירפא
ץבשל ןוכיס םיניטקמ ןמוש ילד בלח ירצומ
םינותנ וחתינ רשא ,הידבש םלוהקוטש Karolinska Institute ירקוח
בלח םיתושה םישנא יכ ואצמ ,םיידבש םישנו םירבג 74,961 יבגל
ןב תחפומ ןוכיסב םינותנ ןמוש תולד תוניבגו טרוגוי םילכואו ןמוש-לד
ןמוש ילעב בלח ירצומ םיכרוצה םישנא תמועל ץבשב תוקלל 13%
.םינש 10-ל בורק ךשמנ רקחמה .אלמ

Stroke


2012 לירפא
ץבשל ןוכיס תוליפכמ לותנמ תוירגיס
תוליפכמ רשאמ רתוי ,תוליגר תוירגיסל האוושהב ,לותנמ תוירגיס
.הז ןוכיס שלוש םירוחש םניאש םישנאבו םישנב .ץבשל ןוכיס
ריבסהל ולכי אל הדנק וטנורוט St. Michael's Hospital ירקוח
.ץבשל ןוכיסה תלדגה ירוחאמ דמועה ןונגנמה תא
.הלעמו 20 ינב ,הווהב םינשעמה םישנא 5,028 ופתתשה רקחמב

Archives of Internal Medicine


2012 יאמ
ץבשל ןוכיס הלידגמ השירק ידגונב שומישה תקספה
ב"הרא הניילורק ןופצ Duke Uni. School of Medicine-ב םירקוח
תקספה יבגל (ROCKET AF) םדוק ימואלניב רקחמ ינותנ וחתינש
(Warfarin/Coumadin) ןידאמוק/ןיראפרוו השירקה ידגונב שומישה
ילפוטמב ץבשל ןוכיס ןיטקהל ודעונש ,(Rivaroxaban) ןאבסקורבירו
הלידגמ וז הפורתב שומישה תקספה יכ הארמ ,םירודזורפ רופריפ
.ץבשל ןוכיסה תא דאמ

American Heart Association's Emerging Science Series
Webinar


2012 יאמ
ץבשל ןוכיס רתיב םירודזורפ רופריפ םע תושישק
תולפוטמה תושישקש םיחוודמ הדנק לואירטנומ McGill Uni. ירקוח
.םישישק תמועל ,ץבשל הובג ןוכיסב תונותנ םירודזורפ רופריפב
רשא הלעמו 65 ינב םישנ 44,115-ו םירבג 39,398 ופתתשה רקחמב
.םירודזורפ רופריפמ םילבוסכ ונחבואש רחאל םילוחה-תיבמ וררחוש

JAMA


2012 יאמ
ץבשל ןוכיס םילידגמ םיזגומ תואקשמ
ותוא ,(Nurses' Health Study) םדוק לודג רקחמ לש שדח חותינ
םתייתש יכ אצמ ב"הרא ויהוא Cleveland Clinic ירקוח ועציב
םילדה הלאכו רכוסב םיקתוממה (Sodas) םיזגומ תואקשמ לש
רקחמה .יאמצע םרוגכ תאז ,ץבשל ןוכיס לידגהל םילולע תוירולקב
.םירבג 43,371-ו םישנ 84,085 וב ופתתשהו הנש 28 ךשמנ

American Journal of Clinical Nutrition


2012 ינוי
ץבשל רתויב בושח ןוכיס םרוג וניה הנישב רוסחמ
...רקחמ


2012 ינוי
ץבשל ןוכיס לידגמ הנוזתב D ןימטיו טעמ
טועימ יכ םיארמ יאווה University of Hawaii-ב רקחמ יאצממ
34 ךשמב ץבשל ןוכיס רתיל יאמצע ןפואב רושק ןוזמב D ןימטיו
אצוממ םיאקירמא 7,385 ופתתשה רקחמב .ןכמ רחאל םינשה
םדוק לודג רקחמב ופתתשה רשא ,68 דע 45 ינב ,ינפי
(Honolulu Heart Program)

Stroke


2012 ילוי
ץבש ידרושל הגוי
יתועמשמ ןפואב רפיש ,תועובש 8 ךשמנ רשא ,הגוי תועצמאב לופיט
אטבתה רופישה .םיצבש תירוטסיה םע םילפוטמב לקשמה יוויש תא
.םייחה תוכיאבו תואמצעב ,ירוטומה דוקפיתב
םירגובמ 47 ופתתשה ב"הרא סילופנאידניא Indiana Uni.-ב רקחמב
.ןכל םדוק םישדוח 6 ץבשמ ולבס רשא

Stroke


2012 ילוי
ץבשלו בלה רירש םטואל ןוכיס הלידגמ תורמשמב הדובע
םירקחמ 34 רקס רשא ,הדנק וירטנוא Western University-ב רקחמ
תורמשמב הדובע יכ חוודמ ,שיא 2,011,935 ופתתשה םהב םימדוק
,(Myocardial Infarction) בלה רירש םטואל לדגומ ןוכיסל הרושק
.םיירלוקסו-וידרק םיעוריאלו ימכסיא ץבשל

BMJ


2012 טסוגוא
ימכסיא ץבשל ןוכיס לידגמ םודא רשב ידמ רתוי
רשא ןילופ השרוו Warsaw University of Life Sciences-ב רקחמ
לכ יכ אצמ ,שיא 329,495 ופתתשה םהב םימדוק םירקחמ 6 רקס
ןוכיסה תא הלידגמ תחא הנמב דבועמ םודא רשב תכירצב הלדגה
.םיזוחא 13 דע 11-ב ימכסיא ץבשל

Stroke