?יהמ ןגמה תטולב
,ראווצה תיזחב תמקוממ (Thyroid gland) סירתה/ןגמה תטולב
.(Adam's apple) תרגורגה תקיפל תחתמ
 
חקפלו ןוזמהמ ,דוי רוגאל הדיקפת
 םירמוחה ףוליח ךילהת לע ותרזעב
לע ונייהד ,ףוגב (Metabolism)
:היגרנאב ףוגה שומיש ןפוא
 
.ולקשמב הטילש ךכו ףוגב תוירולקה תפירש בצק תרקב
.ותלועפ תמצוע לע הרקבו בלה תומיעפ תצאהו הטאה
.ךרוצל םאתהב ,ףוגה תרוטרפמט תדרוהו האלעה
.לוכיעה תכרעמב ןוזמה תעונת תוריהמ תרקב
.םירירשה תוצווכתה תרקב
.םישדח םיאתב םיתמ םיאת תפלחה בצק תרקב
ןינוריתודוירט םינומרוהה תשרפה ידי-לע תושענ ולא תולועפ
(T4 - Thyroxine) ןיסקורית ,(Triodothyronine - T3)
.(Calcitonin) ןינוטיצלקו

תויעב לש ולאל דאמ םימוד ,ןגמה תטולב תויעב ינימסתו רחאמ

.ןוחביא יאו יוליג יא לש בצמ רצוויהל לולע ,תורחא תואירב
תוליעפ ,ףוגב את לכ לע העפשה ןגמה תטולב ינומרוהלש ןוויכ
.תכל תוקיחרמ תועפשהב ואטבתי הלש תוליעפ תת וא הלש רתי
 
,םעפ ידמ ,גוליד ךות ,הקזח תיטנג היטנ ןגמה תטולב תויעבל
.תורוד רפסמ לע
...הייעב תוררועתה לע עיבצהל םייושעש םימדקומ םינמיס
 
.(30 ליג ינפל) ונמז םרט ריפאמ רעיש
.ינמז ללכ-ךרדב ,(Patchy hair loss) יתצובק רעיש ןדבוא

.וטומישאה תלחממ וא סביירג תלחממ םילבוסב ונחבואי ולא


ןגמה תטולב תקלד
(Thyroiditis)
.הביאכמ הניאש תקלד איה ןגמה תטולב תקלד
...תוירוגטק רפסמל תקלחנ תקלדה
סביירג תלחמ ,חווט תכורא תיתקלד הלחמ .תינומיא-וטוא
.וטומישאה תלחמו 
ונייהד ,(Subacute granulomatous) הפירח-תת תמוריגרג
.תלבגומ תקלד 
.הרידנ ,תינשלופ תיטורביפ הלחמ .(Riedel's) לדיר תלחמ
תימוהיז ,(Acute suppurative) הפירח תיתלגומ .תורחא
תימוהיז הניאש תינורכו (Chronic infective) תינורכ 
.(Chronic non-infective

הדיל רחאל ןגמה תטולב תקלד
(Postpartum thyroiditis)
תיסחי ןטק רפסמב תשחרתמ ,הדיל רחאל ןגמה תטולב תקלד
.הדילה רחאל םישדוח 12 דע 4 ןיב ללכ-ךרדב ,םישנ לש
תוליעפ תת הלגמה ,TSH םד תקידב ידי-לע תישענ הנחבאה
.עודי וניא הייעבל םרוגה .ןגמה תטולב לש
תטולב לש תוליעפ רתי לש ויהי הייעבה ינימסת ,ןושארה בלשב
...םהו םישדוח 4 דע 2 םיכשמנ ולא םינמיס .ןגמה
.םוחל תושיגר
.לקשמב תרבסומ יתלב הדירי
.תועזה
.דער
...ןגמה תטולב תוליעפ תת ינימסת ועיפוי ינשה בלשב
.לקשמב תרבסומ יתלב היילע
.תושישת
.רוקל תושיגר
.שביו רוויח רוע
לש םינימסת חתפל השאה היושע ,םיבלשה ינש ןיבש תפוקתב
תוקידבב יונישה תופקתשה ינפל דוע ,ןגמה תטולב תוליעפ תת
.םדה תוקידב לע רוזחל ךרוצ היהי הזכ הרקמב .םדה

רחאל ילמרונה הדוקפיתל ןגמה תטולב בושת םירקמה תיברמב
לעו תוליעפה-תת תפוקת ךראתת םירקמהמ קלחב .רצק ןמז
.ךשוממ לופיט לבקל היהי האשה

רחאל ןגמה תטולב תוליעפ תתל םרוגה היהי םירידנ םירקמב
.(Sheehan's syndrome) ןאהיש תנומסת הדיל
תרתוי תטולב לש הדילה רחאלש לשכ וניה הז הרקמב םרוגה
.(Pituitary gland) חומה
 

...לולכל םילולע םיפסונ םינימסת
 
.(Absence of menstruation) רוזחמ רדעיה
הילכה תרתוי תטולב תוליעפ תת
.(Underactive adrenal glands
השעי ןוחביאהו הניקת תויהל TSH תקידב היושע הז הרקמב
ןומרוה ,(Free thyroxine) ישפוחה ןיסקוריתה תמר תקידבב
.ןגמה תטולב לש

ןגמה תטולב תוליעפ תת
(Hypothyroidism)
 
.ןיסקוריתה ןומרוה לש ,ףוגל שורדהמ ךומנ רוצייב רבודמ
תיקלח התירכ בייחל רבדה לולע ,הטולבב לודיג יוליג לש הרקמב
.הנרקהב הב לופיט וא הלש

הווהמה ,דויב רוסחמ תויהל הלולע ,(הרידנו) תפסונ הביס
.ןגמה תטולב ינומרוה רוצייב ינויח ביכרמ
תעגופו רגובמ ליגב דחוימבו ליג לכב ררועתהל הלולע הייעבה

.60 ליג תא ורבעש ,םירבגהמ 9% -בו םישנהמ 17%

םימוטפמיס
םיינרופיצו רעיש ,רוע
 
,עיזמ וניא ללכ וא טעמ עיזמה שביו רק ,הבע רוע
.בהבהצ ןווג לעב ,הרגמו ישקשק ,ינונמש
.תיטיא המלחההו תולקב עצפיהל הייטנ
.ליגרהמ הכומנ הרוטרפמטו רוק לש תידימת השוחת
.םייניעל תחתמו םיפעפעה דחוימב ,םיחופת םינפו םיידי
.לומינ תושוחת
.(Carpal Tunnel Syndrome) דיה ףכ שרוש תרהנמ תנומסת
.םייניעה תובגמו העשפמה רוזיא ,תפקרקהמ רעיש תרישנ
.שק יומד רעיש תשוחת
.לזרקתהל הטונ רעישה
.תוחירפו תובע םיינרופיצ
לוכיעה תכרעמ
 
.תוחיפנ תשוחתו לקשמב היילע .תוריצעל הייטנ
הייברה תכרעמ
 
.ךומנ קונית לקשמו תמדקומ הדיל .דבכ רוזחמ
.תולפה
בלה תכרעמ
 
.ליגרהמ יטיא קפוד
.הקזח המיעפ וירחאלו רידס יתלב בל קפוד
.הזחב םיבאכ
.המישנ רצוק
.הירחא תושישתו הנישב רבגומ ךרוצ
.תובורמ תוחינג
.בר ץמאמ תשרוד הלועפ לכ
.ןלצע לאכ הלוחל םיסחייתמ הדובעל םירבחו החפשמ ינב
.תינורכ הימנא בקע ,לזרב תמלשה תליטנב ךרוצ
.םדה-ץחלב (הדירי וא היילע) יוניש
שגרו שפנ
 
.לופריע תשוחת
.תוטלחה תלבקב ישוקו ליגרהמ תיטיא תילטנמ תלוכי
.ןורכיזב תורדרדיה
.תיארנ הביס אלל יכבו בצע ,ןואכיד תשוחת
.םש םייק וניאש ,דצב המ רבד תואצמה לש השוחת
םירירשה תכרעמ
 
.רעישב לופיט תעב ,הלעמ םיידיה תקזחהב ישוק
.םירירש תויוצווכתה
.לקשמ יוויש דוביא
.םייטיא םיסקלפר
ןורגו ףא ,ןזוא ,ןיע
 
.סביירג תלחמ :ואר ,ןיעל עגונב
.וידרה לוק תא ריבגהל ,ךכ בקע ,ךרוצו העימשב העיגפ
.רתוי הבע וא דורצ לוק
.רובידה ןמזב םילימ תעילב
,ןורגה לע ץחל תשוחתו ראווצה לש ימדקה וקלחב תוחיפנ
.העילבה תלוכי לע םישקמה
.םיפוכת םימוהיזו תויוררקתה

תוקידבו תונכס ,םרוג
 
לש תינומיאוטוא תינורכ תקלד אוה הייעבל ירקיעה םרוגה
היורקה ,(Chronic autoimmune thyroiditis) סירתה תטולב
םיעגופה ,םינדגונ תרציימ ןוסיחה תכרעמ הב ,וטומישאה תלחמ
.ןגמה תטולב תמקרב
דליבו קוניתב ילכש רוגיפ םורגל לולע ,הייעבב לופיט רדעיה
.הברהב הלק םירגובמ לע העפשהה .היוקל תוחתפתהלו
תודונת ,תוגהנתהב םייוניש םורגל הייעבה הלולע ,םירענב
.תינימהו תינפוגה תוחתפתהב תטאהו דומיל יישק ,לקשמב

הבושח (Thyroid stimulating hormone) ,TSH םד תקידב
.ינושאר ןוחביא ךרוצל
TSH תקידבו (ןגמה תטולב ןומרוה) T4 תקידב תואצות
,תועטהל תולולע (ןגמה תטולב תוליעפ תא דדועממה ןומרוהה)

.ןגמה תטולב לש יללכה דוקפיתה תא תופקשמ ןהש ןוויכ

לופיט
 
.(Eltroxin) ןיסקורטלא תפורתב - טושפ יתפורתה לופיטה
וייח לכ ךשמ (םירודכב) הפורתה תא לוטיל היהי לפוטמה לע
.אפור בקעמב תויהלו

!סיזורופואיטסוא םורגל לולע רתי ןונימ
 

יתנוזת לופיט
 
ןוחט רקב רשבו תוצא ,םימ ,בלח ,דוי יחלמ .דוי
.תוצא תיצמת ומכ ,תומלשהו
םיתיעלו דויב רוסחמל רושק וב רוסחמ םג .םוינלס
.םהינש תא בלשמ לופיטה
ןוטיקל םרוג ונייהד ,ךופה ןפואב עיפשמ .B-3 ןימטיו
.ןגמה תטולב תקופת
.דויב רוסחמל םרוג וב רוסחמ .ץבא
לע ,םויב םיימעפ ,ג"מ 500 ,L-Tyrosine ונימאה תצמוח
.הייעבל הרושקה ,הכומנ המסלפ תמר םוקישל ,הקיר הביק
.דוי תוליכמ ,םויב תולולג 10 ,פלק תצא
רופישל ,תוחוראה ןמזב ,ג"מ 100 ,B ןימטיו  סקלפמוק
.םיאתה ןוצמיח
,םויב םימעפ 3 ,הציצמ תוילבטב ,ג"מ 15 ,B-12 ןימטיו
.הקיר הביק לע
.םויב םיימעפ ,ג"מ 50 ,B-2 ןימטיו
.רישע יתנוזת רוקמ םיווהמ ,תיוותל םאתהב ,הסיסת ירמש
.ןיבולגומהוםימיזניא רוצייל בושח ,תיוותל םאתהב ,לזרב
תואנ דוקפיתל ,תיותל םאתהב ,תויוור יתלב ןמוש תוצמוח
.ןגמה תטולב לש
.םויב 'חי 15,000 ,ןיטורק-התב תפסותב Aןימטיו
.םויב םימעפ 4 ,ג"מ 500 ,C ןימטיו
.םויב 'חי 400 ,E ןימטיו
.םויב ג"מ 50 ,ץבא
 
,ןגמה תטולב ינומרוה תזטניס ךילהתב םיעירפמ תוקרי רפסמ
...(Goitrogens) םינגורטיוגה
,(Cauliflower) תיבורכ ,(Brussels sprouts) םינצינ בורכ ,בורכ
.ילוקורבותוטטב ,סרית ,(Cassava) הבסק

.וב עירפמה םרוגה תא לרטנמ םינצינה בורכ לושיב :הרעה


 

 
,ליער רמוחל םיפושח זילפ תקיצי ידבועש אצמ רקחמ
.ןגמה תטולב ינומרוה תמר תדיריל םרוגה
.המוד העפשה (Carbon disulfide) ןמחפה תרופגת-ודל

אפרמ-יחמצ
 
.Lungwort .Bayberry -ה ץע תפילק
.(Motherwort) יראה בנז .וטמלפ וס
.דפרס .רוחש שוהוק
.(Oak, white) ןבלה ןולאה תפילק .האצניכא
.(Seaweeds) םי תוצא .בהזה םתוח
.הירלטוקס .(Irish moss) יריא בחט
.םילחנה ריגרג .פלק תצא
 
,ןגמה תטולב ינומרוה תזטניס ךילהתב םיעירפמ תוקרי רפסמ
...(Goitrogens) םינגורטיוגה
,(Cauliflower) תיבורכ ,(Brussels sprouts) םינצינ בורכ ,בורכ
.ילוקורבותוטטב ,סרית ,(Cassava) הבסק

.וב עירפמה םרוגה תא לרטנמ םינצינה בורכ לושיב :הרעה


תוצלמה
 
ןומלח ,היליזורטפ ,(Molasses) תוסלומ טירפתל ופיסוה
,(Prunes) םישבוימ םיפיזש ,םירמת ,(Apricot) שמשמ ,הציב
.תוניבגו בלח ,ףוע וא םיגד
רולכמו םייניש תוחשמל םיפיסומש ,רואולפמ ורזנתה
ןגמה תטולב ינטלוק תא םימסוח םהינש .(Chlorine)
.םינומרוהה תומכ תא ךכ םיניטקמו
.רכוסו ןבל חמק ומכ ,דבועמ ןוזממ ורזנתה
(Sulfa) הפלוס תוליכמה תופורתב שומישמ ורזנתה
.אפור תארוהב אלא ,םינימטסיה-יטנאמו

ןגמה תטולב לש תוליעפ רתי
(Hyperthyroidism)
 

.ליג לכב תורקל הלולע ךא ,40 דע 20 ליגב החיכש הייעבה
םימוטפמיס
 
םיינרופיצו רעיש ,רוע
 
.םוחל תולגתסה יישקו םוח לש תידימת השוחת
.עגמל יתפיטקו םח רוע
.םיקומס םינפ
.רוע ייוריגו רתי תעזה
.םיילגרה תופכ/םיידיה תופכ תומדאה
.קושה לע תומותכ תורובח
.דחוימב ךר רעיש
תוממורתמ ,תוריהמב תוחמוצה ,תוכר םיינרופיצ
.ךולכל תורבטצה תורשפאמו
.תועבצאה תובעתה
לוכיעה תכרעמ
 
.לקשמב הדירי ךות ,רתי ןובאית
.םילושלישו םייעמה לש תרבגומ תוליעפ
הייברה תכרעמ
 
.ןיטולחל ותקספה וא רוזחמה םוצמצ
.תולבה ליגל תמדקומ הסינכ ינמיס
.ןוירהל הסינכ יישק
.תטלחומ תושישת בקע ,ינימה ףחדב הדירי
בלה תכרעמ
 
.תיללכ השלוח דע ,(Tachycardia) ליגרהמ ריהמ קפוד
.המישנ רצוק
.םיילוסרקה תוחפנתה
.ןיקת לכה הקידבב רשאכ ,םירופרפו הזח יבאכ
הובג (ןוילעה) ילוטסיסה ךרעהש הארמ םד-ץחל תקידב
.ליגר (ךומנה) ילוטסאידה ךרעהש דועב ,ליגרהמ
שגרו שפנ
 
.תימצע הטילשמ האיצי לש השוחת
הדובע קיספהל תלוכי-יא ,חור-רצוק ,תונבצע ,החונמ רסוח
תודונת ,"תוצצופתה ינפב הדימע" תשוחת ,םיעוקש הב
.הניש יישקו שאר-יבאכ ,הדרח יפקתה ,חור-יבצמב
םירירשה תכרעמ
 
ירירש ללגב ,תוגרדמב סופיט תעב הקעמב רזעיהל ךרוצ
.םישלח ךרי
.םיידיב קזח/לק דער
.ךרבה סקלפר תקידבל רתי תבוגת
.םיחופנ םיילוסרק
ןורגו ףא ,ןזוא ,ןיע
 
.ץומצמ אלל ,תכשוממ הייהב
לוח תשוחתו םיפעפעה תוממורתה ומכ ,םייניעב םייוניש
.םייניעה תוטלבתה םיתיעלו תומדאתה ,תועמד ,באכ ,םייניעב
.שערל רתי תושיגר
.ראווצה לש ימדקה ורלחב תוחפנתה וא שוג תווהתה
 
 
!בל ומיש
 
ידכ ,םהמ קלחב יד .עיפוהל םיבייח םינימסתה לכ אל
.TSH תקידב תאצות דחוימב הבושח .הייעבב דושחל
.םייניצר םיכוביס וענמי םיאתמ לופיטו םדקומ ןוחביא

ומשר ,ורכזוהש םינימסתהמ קלחמ םילבוס םתא םא

.אפורה םע ךכ-לע וחחושו םתוא

לופיט
 
,הפה ךרד ךרצנה ,(Radioactive iodine) יביטקאוידר דוי
.םישדוח רפסמ ךות קמטצהל הל םרוגו ןגמה תטולבב טלקנ
,ךכ ידכ דע ןגמה תטולב תוליעפ תא לופיטה ןיטקמ ,ללכ ךרדב
.הפורת תועצמאב ךכ לע תוצפל ךרוצ שיש
הכירצה .םינומרוהה תשרפה תא תוניטקמה ,תואכדמ תופורת
היעבה ךכ רתפית םירקמהמ קלחב .הנשכ לש הפוקתל תלבגומ.דיתעב היעבה בושת םירחא יבגלו
 
יתנוזת לופיט
 
.תיותה תוארוהל םאתהב ,לרנימ-יטלומו ןימטיו-יטלומ
B-1 ןימטיו ,B-2 ןימטיו תפסותב ,B ןימטיו סקלפמוק
.תיותה תוארוהל םאתהב ,B-6 ןימטיוו
.םיבר הנוזת ירמוחב םירישע ,םויב תיפכה 1/3 ,הסיסת ירמש
רופישל ,תיותה תוארוהל םאתהב ,תוינויח ןמוש תוצמוח
.ןגמה תטולב תוליעפ
םינמוש לוכיעב עייסמ ,תיותה תוארוהל םאתהב ,ןיטיצל
.םירביאהו םיאתה לכ הטעמ לע ןגמו
,דחוימב בושח .םויב ג"מ 5,000 דע 3,000 ,C ןימטיו
.הייעבב ךורכה חתמה בקע
.םויב 'חי 400 ,E ןימטיו

אפרמ-יחמצ
 
.רוחש שוהוק  .Bayberry -ה ץע תפילק
.(Oak, white) ןבלה ןולאה תפילק .וטמלפ וס
.הירלטוקס .(Blue flag) לוחכ לגד
.םילחנה ריגרג .םודא ןתלת

תוצלמה
 
,בורכ, (Brussels sprouts) םינצינ בורכ ,ילוקורב עפש ולכא
,(Peaches) םיקסרפא ,לדרח ילע ,(Cauliflower) תיבורכ
.(Turnip) תפלו דרת ,היוס ילופ ,(Pears) םיסגא
.ןגמה תטולב ינומרוה רוציי יוכידב םיעייסמ םלוכ
.תוחפל םישדוח 3 ךשמל ,בלח-ילכאממ ורזנתה
ןיטוקינ ,הת ,הפק ומכ ,םיררועמ םירמוחמ ורזנתה
.םילק תואקשמו

םישודיח
2003 רבוטקוא
דלשה בוציעו TSH ןומרוה
עיפשמ TSH ןומרוהש ררבתמ ,Cell -ב םסרופש ח"ודמ
.םצע יאת לע
הלודג העפשה שי TSH ינטלוקב םייטנג םייונישלש ררבתמ
.ןגמה תטולב דוקפית לע רשאמ ,םצע יאת לוליד לע רתוי
םיאת לעו (Osteoblasts) םצע יטבנ לע איה העפשהה
.(Osteoclasts) םצעה יקרפמ
ולא םיאת יגוס ינש תוחתפתה תא אכדמ TSH ןומרוה
.התוקרפתהלו םצע תיינבל ילילש תסוו ךכ הווהמו

םרג ,םירבכעב TSH ןומרוה ינטלוקמ זוחא 50 רדעיה
םצע תודייתסהב תבלושמ ,ההובג סיזורופואיטסוא תמרל
.תדקוממ (Osteosclerosis)