םימוטפמיסו הרדגה
רשא ,רחא לילצ וא םוזמיז ,לוצליצ ,ףוצפיצ עמשנ הב העפות איה ןוטניטה
.ינוציח רוקמ וניא ול םרוגה
,תימינפה ,הנוכיתה ,תינוציחה ןזואה לש תולחמ המכל תינייפוא העפותה
.תיזכרמה םיבצעה תכרעמ וא םדה-רוזחמ תכרעמ וא םדה-רוזחמ תייעב
.תירטאיכיספ הניא הייעבה
עיפוהלו הפיצר תויהל הלולע איה .ןהיתשב וא תחא ןזואב תשחרתמ איה
תונתשהל יושע לילצה הבוג .תמדקומ הרהזא אלל ןיגוריסל םלעיהלו
.שיאל שיאמ תונתשהל יושע לילצה הבוג .םדאל םדאמ
 
תוקידבו םימרוג
תינוציחה ןזואב ורוקמש ןוטניט
,תינוציחה ןזואב םוהיז וא תקלד ,(Ear-Wax) ןזוא תוועש לש שדוג
.ונכתיש םימרוגהמ קלח קר םה ולא לכ תוחיפנו רז ףוג ,הב המיסח
םילולע ,ףותה רועב וא ןזואה תלעת רועב םיצווכמ וא םיבחרומ םד-ילכ
.םיינדרוט השיקנ תולוקל םורגל

הנוכיתה ןזואב ורוקמש ןוטניט
.םישערב אטבתהל הלולע הנוכיתה ןזואב תינכמ הערפה לכ
...ךכב םילולכ
...בקע ,תימינפה ןזואה םורק הטעמ תוחפנתה

.םדה-ילכב הייעב/העיצפ.היגרלא
.תקלד

...בקע ,הנוכיתה ןזואב ורבצנ רשא םילזונ
תרצוצחב המיסח וא תקלד
.(Eustachian Tube) עמשה  
.היגרלא

הנוכיתה ןזואה תומצע תויתעונתב האלמ וא תיקלח הלבגמ
...ומכ ,(Ossicular Chain)
ןזואה לש תשרט וא העיצפ
.(Otosclerosis)  
.תקלד
...ןוטניטל םורגל םילולע ןכ
.(Eardrum) ןזואה ףותב בקנ
.העימשה בצעב ריפש לודיג
תימינפה ןזואב ורוקמש ןוטניט
.העימשה ןונגנמב רתויב ןידעה קלחה םה תימינפה ןזואב רעישה יאת
,ןזואל סנכנה לוקב הרוקמש ,תינכמ העונת רימהל אוה םדיקפת
.חומל םירבעומ רשא םייבצע םיפחדל
הערפהב אטבתת ולא םיאתב הערפה לכ וא רתויב הלק תוחפנתה
.דרטמו העימשל

...ומכ ,םיירשפא םימרוג רפסמ שי ךכל

.ךשוממ קזח לוק
.קזח ימואתפ ץוציפ
.תומיוסמ תופורתל תושיגר
.תימוקמ תקלד
.יתשרות ןווינ
תלעב תיתכרעמ הלחמ
.הליער העפשה  
תקפסאב יונישל םימרוג רשא ,םד תקפסאב לק יוניש וא תונקדזה
תברקב ריעז םד-ילכ רשאכ םישישקב בורל הרוק רבדה .הנוזת  
.הבעתמו השקתמ תימינפה ןזואה  

(Nerve Pathway Tinnitus) בצעה ביתנ ןוטניט
רשא העימשה בצע ךותבו ץוחמ תוחיפנל םורגל םילולע ץחל ייוניש
ןוטניט םרגי הז הרקמב .חומה לא הליבומה םצעה תלעתב רבוע  
.שארה לש דחאה ודיצב  
יווישב עוגפל הז ץחל לולע ,הייד השימג הניא םצעה תלעתש ןוויכ  
.וז הלעתב אוה םג רבועה םינפה בצעבו לקשמה  
םימרוג העימשה לולסמב םירבועה םינטק םד-ילכב תיווע וא ערק
הרקמל המודב .ןוטניטל םורגל לולע רבדה .םדה-רוזחמב הערפהל  
.דבלב שארה לש דחאה ודיצב ימעפ-דח ןוטניט םרגי ,ץחל יוניש  

חומה לש ןוטניט
,םדה-רוזחמב הערפה וא ץחל ,תוחפנתהמ האצותכ ,הערפה לכ
.חומב ומויסבו שארל ותסינכב העימשה לולסמ לע עיפשהל הלולע  
רתאל לק היהי אפורלו םיימוקמ םינימסת ויהי םירקמה תיברמב  
.םרוגה תא  

םיפסונ םימרוג

.ןגמה תטולבב הייעב
.ראווצ וא שאר תעיגפ
.םד-ץחל תת וא םד-ץחל רתי
.(Benign Tumor) ריפש לודיג
.תרכוס
,ןיניכ ,ןואכיד דגנ ,העגרה ,תויטויביטנא ,תויתקלד יטנא תופורת
.ןיריפסאו םידיאורטס  
.העפותה תא רימחהל לולע ישפנ חתמ/סרטס

רשא ,חומה תלועפ לוק אוה ןוטניטל םרוגה יכ םירובסה םנשי
עדימ קיחדהל ןויסינ תעב תימיכ-ורטקלא הניחבמ דאמ רבגתמ
םתוא םישנא חומהמ קיחדהל ןויסנה איה ךכל המגוד .הרכההמ
.םילבוס ןיא
.דחאכ ינפוגו ישפנ :יטסילוה תויהל לופיטה לע ךכל םאתהב

ימצע לופיט יכרד
.תזכורמ תימצע הקסעה
.יקייר תטישב לופיט

םהב ,תוקידבל לפוטמה תא תונפהל יושע ןורג-ןזוא-ףא אפור
.תונוש הדבעמ תוקידבו לקשמ יוויש תקידב ,ןגטנר םוליצ

 
העינמ
.םד-ץחל רתימ םילבוס םכניאש ואדו
.םדה-תמירז רופישל תימוי תינפוג תוליעפ לע ודיפקה
.תושישתמ וענמיהו ךרוצה יד וחונ
.םדה-רוזחמב תעגופ וז .חלמה תכירצ תא וניטקה
.םיקזח םישער/תולוקל הפישחמ וענמיה
.קבטו הלוק ,הת ,הפק ומכ ,םיררועמ םירמוחמ וקחרתה
 
לופיט
רתאל ןתינ םהב ,םידדוב םירקמב קר ,רעצה הברמל ,היהי אפרמ
תא תונשל תוסנל הרטמה היהית םירקמה תיברמב .רורב םרוג
.ןוטניטמ לבוסה לש םייחה ןונגיס

העפותהמ לבוסה לש ליפורפל םאתהב ,ילאודיבידניא אוה הרקמ לכ
...לופיטה םג היהי ךכל םאתהבו
תנטקה :(Tinnitus Retraining Therapy) העימשה ילגרה יוניש
.םיכסממו םיכר םיינוציח תולוק ידי-לע ,דרטמה  
.םדה-רוזחמבו םירירשב טולשל ועייסיש העיגרו זוכיר יליגרת
.ןוטניטה תמצוע תתחפהל תרזוע העיגר  
.הנממ תעדב תחסהו ןוטניטל הבוגתה יוניש .העיגר 
.תומלעתה דע המיע המלשהו העפותהמ תעדה תחסה .הזונפיה
,הייעבל הבוגתה יונש .(Cognitive Therapy) יביטנגוק לופיט
.הבשחמה וק לע העפשה ידי-לע  
,תיחומהו תירועה ,תירירשה הבוגתהו תוליעפה יוניש .קבדיפויב
.הייעבל םירושק רשא  
.לילצל םג םיתיעלו ןוטניטל תובוגתה יוניש .תופורת
ןבל שער וא ןועש לש קותקיתל המודה לוק תעמשה .ךוסימ
העימש ייוקילמ םג םילבוסה .(רודיש ןיא רשאכ וידר שחרל המודב)  
.'ןבל שער' ללוחמ הנבומ םהב ,העימש ירזע שוכרל םילוכי  
אפרמ-יחמצ

.(Ground Ivy) לחוז סוסיק
םושמוש
.Calico bush
.Labrador Tea
.Wormseed
.הבוליב וקני'ג
.הימד
.בהז םתוח
.בהז טומ
.רוחש שוהוק

.רתויב ליעיה בשחנ םושמוש יערזב שומישה

הנכהה ןפוא

.םושמושה יערז תא בטיה ונחט
.(הבלח) הדיחא הסיע תלבקל דע שבדב ובברע
.םויב תויפכ 2 ולכא

.םוי ידמ ןהמ ולכא ןהמ .תוירכוסכ הבצעלו הסיעה תא איפקהל ןתינ
.הבכרהל בל ומיש .הנכומ הבלחב שמתשהל ןתינ ןיפילחל
.שבדב םוקמב ,רכוסב םישמתשמה םינרצי םנשי

קיתע יתפורת םשרמ
.הרתצ ןמש םע (Roses Oil) םידרו ןמש בברע
.תיתייעבה ןזואל תופיט 2 ברעו רקוב ידמ ופטפטו טעמ וממח

...תושדח - סוטיניט/ןוטניט ואר