העיצפ
הרדגה
...רועה רותיב איה התאצותש הלבח איה העיצפ
.ףושפש
.הטירש

.רועב בקנ
.הכיעמ

...בקע םג םרגיהל הלולע העיצפ
.(רוק תיווכ) רוק .(היווכ) םוח

םינמיס
.תומדאתה
.םוח
.םומיד

.באכ
.תוחיפנ

לופיטה ינפל
!תוידוסיב םיידיה תא ץוחרל שי ,לופיטה ינפל

הטירש
לופיט
םימב בטיה העיגפה םוקמ תא וצחר
.ןידע ןובסו    
.תיטויביטנא החשמ וילע ומשיי
.הייקנ תשובחתב ושבח

בבש/סיסר
לופיט
ןכל םדוק םתאטיח ותוא ,(הטצניפ) טקלמב ושמתשה
.רדח אוה הב תיוז התואב ,ומוקממ רזה ףוגה תא ופלשו     
ושמתשה ,רועה ינפל תחתמ שממ אצמנ רזה ףוגה םא
.ןכל םדוק םתאטיח התוא ,טחמב     
.(ךרוצ ךכב שי םא) ושבחו םוקמה תא ופטש

רועב ערק
לופיט
.ןידע ןובסו םימב העיגפה םוקמ תא בטיה וצחר
.יאופר לופיט תלבקל ונפ ,הלודג העיצפה םא     
,קסופ וניא םומידה םא .םומיד תעינמל ,םוקמה לע וצחל
.יאופר לופיט תלבקל ונפ    
.(ךרוצ ךכב שי םא) םוקמה תא ושבח

רועב בקנ
לופיט
.(קזח םימ םרז תחת) ןידע ןובסו םימב בטיה םוקמה תא וצחר
.ותוא םוטאל אל ,בל ומיש .הייקנ תשובחתב ותוא ושבח
.אצומ אלל םוהיז תדיכל םורגל לולע רבדה     
.יאופר לופיט תלבקל ונפ

רז ףוג םע עצפ
לופיט
.רזה ףוגב תעגלמ וענמיה
.הרידחה םוקמ ביבסמ דגבה תא תוריהזב וכתח
עגפנה תא ריבעהל םיצלאנ םכנהו לודג רזה ףוגה םא
,תוריהזב רזה ףוגה ךרוא תא ורצק ,רחא םוקמל     
.רועהמ מ"ס המכ דע     
.םוקמה לע ףיקע ץחל םושיי ךות ,םומיד וענמ
.ךכל רתויב בוטה םוקמה תא אוצמל ולדתשה     
.תיאופר הרזע תעגה דע ,עגפנה תזוזת תא וענמ

םירפתה תא ריסהל ךרוצ היהי ,עצפה תריפת ללכ לופיטה םא
.ןכמ רחאל םייעובש דע עובש

לחוז/קרח תכישנ/תציקע
הרדגה
.רועה בקנ תללוכה ,העיצפ הניה קרח תציקע

םימוטפמיסו םינמיס
תינפצפצ המישנ
.המישנ יישק וא    

.תומדאתה
.באכ
.החירפ

.העיצפ
.יוריג
.תוחיפנ

םיירשפא םימרוג
.תוערצ
.םישוערפו םיניכ
.םילמנ
.תויצרק
.םישחנ
.םירובד
.םישיבכע
.םיברקע

הייצרק תציקע
לופיט
.(הפוג לכ רשאמ) הייצרקה שאר תא קיחרהל רתויב בושח
ךר ריינ וא (הטצניפ) טקלמ תרזעב תאז עצבל ןתינ     
םימירמו הייצרקה תא םיפטוע וב ,(טלאוט ריינ ומכ)     
.ןובסו םימב םוקמה תא בטיה ופטש .המוקממ התוא     

םירחא םיקרח תוכישנ/תוציקע
לופיט
העיפשמ רשא ,תיטקליפאנא הבוגת םיחתפמה םנשי
ועצב ,םושנל קיספה עגפנה םא .המישנה תכרעמ לע     
.האייחה דיימ וב     
!תיאופר הרזע דיימ וקיעזה ,המישנ יישק שי עגפנל םא
.ותוא עיגרהל שי .בכשל עגפנל חינהל ןיא ,הרזע תעגה דע
תוסנל ןתינ ,הרובד לש איה הציקעהש תואדו הנשי רשאכ
קש תא ףולשל שי .הרידחה םוקממ ץקועה תא ףולשל     
.ןיכס ומכ ,דח רישכמ וא םיינרופיצה תרזעב ,ומוקממ ץקועה     
!םוקמל ףסונ לער םירזי רבדה .ץקועה קשב עוגפל ןיא
.הרק תשובחתב ופטעו ןובסו םירשופ םימב םוקמה תא וצחר
.ץחול רבד לכו תועבט עגפנה תועבצאמ וריסה
.הזוזת לכ עגפנהמ וענמ
.המישנ יישקו תוחפנתה ומכ ,תיגרלא הבוגת תעפוהל בל ומיש

.םוקמב יוריג תועפות ויהי ןיידע ,עוריאה רחאל םימי רפסמ
םילולע ,רועה לע םיאצמנה םיקדייחש ןוויכ ,דרגל אל בושח
.ותוא םהזלו םוקמל רודחל

תממדמ העיצפ
לופיט
עצפה תשיבח ידי-לע ,םומידה תא רוצעל שי תישאר
.םיקרוע םסוח תרזעב וא     
.המיאתמ הסימת תרזעב ,םוקמה תא אטחל שי
.(המחה) הסימתב ולוכ תא ולבט ,חותפ עצפה םא
.םומידה תקספה דע ,לופיטב וכישמה
.תוקד המכ וחתרש םימב שמתשהל ןתינ ,םיאתמ רמוח ןיאב
רטסלפ תרזעב ,הריגסל ,ודימצהל שי ,עצפה תריגס רחאל
.רוזיאה תא בטיה שובחלו קיבד טרס וא     
.השיבחה לש ינוציחה הקלח לע בהז םתוח תקבא ורזפ

םירחא םילופיט
.הובג ץחלב ןצמח תועצמאב לופיט

הרובד תציקע
העינמ
תועונת וא תוזוזת עוציב יא ךות הרובד תציקעמ ענמיהל ןתינ
שי ,'תוסועכ' ןהשכ םגו םירובדב םילקתנ רשאכ .תוריהמ     
.ןהמ התוחינב קחרתהל     
הקיתמ ירבד ןכל ,חירה שוח יפל רקיעב תולעופ םירובד
!םרובע הכישמ רוקמ ווהי ,םיילזונ הלאכ רקיעבו     
,םשובב שומיש ךות ,םירובדל ףשחיהל ןיא הביס התואמ
.םירחא םיינחיר ףוג ירישכתו ינחיר ןובס     

הליעפ העינמ
םייושע ,רועה לע ץמוח וא םוש ,הסיסת ירמש ףושפיש
.םיקרחה יגוס תיברמל ליעי החוד שמשל     
ןירמזור ןמשו הדור ןמש ,התנמ ןמש ,סוטפילקא ןמש
.םישוערפ םיחוד    

(רובדו הערצ ללוכ) הרובד תציקעל תועפותו םינמיס
.םוקמה תוממחתה
.היסקליפאנא
.הציקעה םוקמ תומדאתה
.תוחפנתה
.באכ

רשא לע .באכו תוחיפנ קר ושוחי םיצקענה תיברמ
ןירפניפא תקירזב דייטצהל ,הרובד תציקעל םייגרלא
.ךכל תדעוימה ,(Epinephrine)
תושק תועפות םורגל הלולע ,הציקע רחאל אלש ,וז הקירז תלבק
םדה תמירזב הטאה ,(Arrhythmias) בלה בצקב הערפה :דאמ.
!ידיימ יאופר לופיט לבקל שי הזכ הרקמב .םדה ץחל תיילעו

(רשפאתמ םא) ןתינ ,הנימז הניא הרזע םא ,םוריח הרקמב
.ןתינה לככ םדקומ ,B-5 ןימטיו 'ג 1-ו C ןימטיו ג"מ 5 לוטיל
העש לכ B-5 ןימטיו ג"מ 500-ו C ןימטיו 'ג 1 לוטיל וכישמה
.באכהו תומדאהה תעגרהל דע

תידרקו םישותי ,םילמנ תוציקע
לופיט
וילע ומשייו (ןובסו םימב) הציקעה םוקמ תא בטיה וצחר
.םימב הייתשל הדוס תסימת    
חרק םשייל ןתינ ,תידרק תציקע בקע ,תוחיפנה תתחפהל
.הציקעה םוקמ לע    
יוריגה לע לקי םיכועמ האליכא ילעב הציקעה םוקמ ףושפש
.תוחיפנ תיחפיו    
ךות ,קוריה לועבגה םע ,ספטמ סוסיק ילעב שומיש םג    
.רוזעי ,םתכיעמ    

םוריח הרקמל הסימת
.רשב תנחטמב םתוא ונחטו םיקורי םילועבגו סוסיק ילע ופסא
.עובש ךשמ דומעל תבורעתל וחינהו לוהוכלא הסיעה לע וקצ
.קובקבב ורמשו וננס

.הציקעה םוקמב תופיט המכ תולילק ופשפש ךרוצ תעשב


שחנ תשכה
הלק הבוגתמ עונל תולולע ,שחנ תשכה בקע תועבונה תועפות
.ולש סראה תמצועו שחנה גוסל םאתהב ,הרומח דעו

םינמיס
.המישנ רצוק
.תואקהו תוליחב

.רוזיאה תוחפנתה
.רועה עבצ יוניש
.תוצאומ בל תומיעפ

...םג ונכתי םירומח םירקמב
.הרכהה ןדבוא
.קותיש
.תוומ

.םינושיאה תובחרתה
.זע באכ
.תותיוע
.הקזח תוחיפנ

לופיט
שחנה תא סופתל שי ,ירשפא םאו ידיימ יאופר עויס לבקל שי
.םיאתמ לופיט תלבקו יוהיז םשל ותוארל תוחפל וא     
ידכ ,תטלחומ החונמ לע רומשל עגפנה לע ,הרזעה תלבק דע
.ףוגב סראה תוטשפתה בצק תרבגה תא עונמל     

יאופר לופיט תלבק רחאל ,םיבאכה תלקה :שחנ תשכה
6 דע 4 לכ ,ג"מ 500 ,(Calcium Gluconate) טנוקולג םויצלק
.בוט םיבאכ ךכשמ שמשמ ,תועש    
.הקוצמ דגונ ,םיימוי ךשמ ,תועש 4 לכ ,ג"מ 500 ,B-5 ןימטיו
,(העש לכ ג"מ 10,000) ג"מ 15,000 דע 5,000 ,C ןימטיו
.םוהיז תנכס תיחפמו באכ לע לקמ ,םילער רהטמ הווהמ    

.םינמיסה תומלעה דע ,הבוהצ העמוח וא האצניכא הת ותש

עגפנל תתל וגהנ ,ב"הרא ידילי ,םינאידניאה
הבוהצה העמוחה שרושו םילעה תא סועלל
.היצימ תא תותשלו
ךתח עוציב רחאל ,םילע תויטר וחינה םה ,השכהה םוקמ לע
ונממ םרז םדהש דע ,עצפהמ סראה תציצמו השכהה םוקמב
.תופוכת ולא תויטר ושדיח םה .ישפוח ןפואב

,הפ תעיצפל תורשפא בקע ,תצלמומ הניא וז הטיש :הרעה
.רודחל סראה לולע הילא


םג הנקמ ,חמצה תליכא .ןה םג תובוט ךחל תוחשמו תויטר
.המ תנגה איה    
.הרטמ התואל תשמשמ האצניכאה תכירצ

תוצלמה
,םדה תריצעל העוצר ומשיי ,אצמנב תיאופר הרזע ןיא םא
.השכהה רוזיאל לעמ מ"ס 15-כ לש קחרמב    
.עוגפה רביאה תזוזת ורשפאת לאו עגפנה תחונמ לע ורמש

אפרמ יחמצ

יוטיח לזונ
.םימ תוסוכ 2 וחיתרה
,רומ השודג תיפכו בהז םתוח השודג תיפכ םהב ורשה
.תוקד 20 ךשמ     
.האצניכאו תיבכוכב םג שמתשהל ןתינ