ריוא ירהטמ םיחמצ
Air Purifying Plants


,םירוגמ תיב םא ןיב ,םיתבב רתויו רתוי םילבמ םישנא
םירמוח .הדובע םוקמ וא רפס-תיב ,םירוגמ רפס-תיב
םיררחשמ ולא תומוקמב םיאצמנה םיבר םייטטניס
.םתואירבל קיזהל םילולע רשא םיפידנ םירמוח תובורק םיתיעל
...הלוחה ןינבה תנומסת ואר

ריואה תוכיא תא רפשל םייושע םימיוסמ םיחמצ יכ וליג םירקחמ
ןזנב ומכ ,םיקיזמ םירמוח םהילא םיחפוס םה .םירוגס תומוקמב
דיהדלמרופ ,(Trichloroethylene) ירולכ-תלת ןליתא ,(Benzene)
.ןצמח הביבסל םיטלופו דועו (Formaldehyde)

,דרשמב וא עצוממ תיבב ,דדוב חמצ ,יטטסאה והארמל ףסונב
.ר"מ 10 ןב חפנב ריוא רוהיטל בוט
םירהטמו תיסחי תונטק רוא תויומכל םיקוקזה םידימע םיחמצ לע
...םינמנ דחוימב בוט ןפואב ריוא
.(Chamaedorea seifrizii/ Bamboo Palm) קובמבה לקד
.(Vittatum Chlorophytum comosum/Spider Plant) הקרי
.(Dracaena) תינקירפא תינוקרד
.(Fiscus Benjamina/Weeping Fig) הנימינב סוקיפ

...םיפסונ םיליעומ םיחמצו
.(Red-Margined Dracaena) םיילוש תמודא תינקירפא תינוקרד
.(Dizygotheca Ele./False Aralia) םינידע םייגוז/המודמ הילרא
.(Codiaeum variegatum/Croton) ןוטורק
.(Ficus elastica/Rubber Plant) ימוגה סוקיפ
.(Parlor Palm) האנ האירודמח/ןילקרטה לקד
.םילעה ןטק וא ץרופמ ,(Philodendron) ןורדנדוליפ
םיספ תשלושמ היריווסנס/שחנה חמצ
.(Sansevieria Trifasciata/Snake Plant)  

...ןכו
.תחרופ ,(Chrysanthemum) המתנזירכ/תיצרח
.(Epipremnum aureum/Golden Pothos) בוהז סותופ
.(Deborah Aglaonema Crispum - Chinese Evergreen)
.(Aloe barbadensis/Aloe Vera) הרו-ולא
.(DieffenBachia) היכבנפיד

 
לודיג םא קדב (NASA) תיאקירמאה ללחה תונכוס הכרעש רקחמ
.וב ריואה רוהיטל עייסמ תיבה ךותב
...מ ריוא רוהיט התייה תירקיעה הרטמה

.(Benzene) ןזנב
קיטסלפ ,םיעבצ ,םינמש ,ויד ,ןיזנב ומכ םירצומב סיממכ שמשמ ןזנב
תופורת ,ץפנ ירמוח ,יוקינ ירישכת תיישעתב שמשמ אוה ןכ .ימוגו
.םיעבצו
.(Trichloroethylene) ירולכ תלת ןליתא
תספדהל ויד ומכ ,היישעת ירצומ ןווגמב שמשמ ירולכ תלת ןליתא
.םיקבדו יופיצ ירמוח ,תוכל ,םיעבצ
.(Formaldehyde) דיהדלמרופ
םיפצקומ דודיב ירמוח ומכ ,יתיב רצומ לכב טעמכ יוצמ דיהדלמרופ
תויקש רוצייב םג םישמשמ דיהדלמרופ יפרש .סוחד ץע תוחולו
םינפה בוגינל ויסיט ריינ ,הוועש ריינ ,תוינקב תושמשמה קיטסלפ
.ריינ תובגמו

.תועש 24 ךשמב ,רוגס רדח יאנתב ,םיחמצ 12 ונחבנ

...םה ןזנב לורטינל רתויב םיליעיה םיחמצה יכ אצמנ
.(Gerbera Daisy) הרברג
.(Chrysanthemum) המתנזירכ
.(Spathiphyllum/Peace Lily) םויליפיטפס
.(Bamboo Palm) קובמב לקד
.(Dracaena Warneckei) יקנרו תינוקרד
.(Hedera Helix/English Ivy) שרוחה סוסיק
.(Mother-in-Law's Tongue) םיספ תשלושמ היריווסנס

...ירולכ תלת ןליתא לורטינל
.(Gerbera Daisy) הרברג
.(Dracaena Marginata) הטניגרמ תינוקרד
.(Spathiphyllum/Peace Lily) םויליפיטפס
.(Dracaena 'Janet Craig') 'גיירק טנא'ג' תינוקרד
.(Bamboo Palm) קובמב לקד

...דיהדלמרופ לורטינל
.(Bamboo Palm) קובמב לקד
.(Dracaena 'Janet Craig') 'גיירק טנא'ג' תינוקרד
.(Mother-in-law's Tongue) םיספ תשלושמ היריווסנס
.(Dracaena Marginata) הלולמ תינוקרד
.(Peace Lily) םויליפיטפס
.(Spider Plant) הקרי
.(Golden Pothos) בוהז סותופ

.םיחמצ 20 דע 15 ךירצי ר"מ 160 וחטשש תיבש איה הכרעהה

הקזחאו לודיג
...םניה בשחתהל שי םהב םימרוגה

רוא
חמצל ירקיעה היגרנאה קפסכ שמשמ אוה .עירכמ םרוג אוה רוא
.טולקי אוה התוא רואה תומכל םאתהב גשגשי רשא

ןולחל דעבמ קזח רוא םה םיילאידיא םיאנת תיבה יחמצ תיברמל
.ימורד  
רוא ומכ ,(רישי וניאש) קזח רואב וקפתסי םירחא םיבר םיחמצ
.הקריה תינמנ ולא םיחמצ לע .לודג ינופצ ןולחמ  
.(דרשמב ומכ ,םייטנסורואולפ תורוא לש) איה םייניב תרואת
וקפתסי ,תינקירפא תינוקרדו קובמבה לקד ומכ ,םיחמצ רפסמ
.רוא טעמב  

תוחל
ומיחשי ידמ הכומנ תוחל יאנתב .תילמינימ תוחלל םיקוקז םיחמצ
תאז ,ללכ-ךרדב ,ידמ הכומנ םינבמב תוחלה .ורשני ףא ילואו םילעה
.ףרוחב םומיח דחוימב ,ריואה גוזימ ללגב

הבג שגמ יבג לע ץיצעה תא דימענש ךכב הייעבה לע רבגתהל ןתינ
.םימב םילובטה לחנ יקולח םירזופמ וילע םיילוש
.םימב עגית אל ותיתחתש ךכ לחנה יקולח לע ץיצעה תא ודימעה
(Zebra Plant - Calathea Zebrina) הרבזה חמצ
.דחוימב החל הביבסב גשגשי

הרוטרפמט
.תונוש תורוטרפמטל םיקוקז םינוש םיחמצ
דועב סויסלצ תולעמ 20 דע 12 תב הרירק הוטרפמט ףידעי םקלח
םוח םיפידעמה םנשיו סויסלצ תולעמ 27 דע 18 -ב ושגשי םירחא
.'צ תולעמ 30 דע 24 ןב ,רתוי הובג


(עקרק) לודיג עצמ
קיפסת םירקמה תיברמב .חמצב יולת לודיגה עצמ
תילגיס ומכ ,םיחמצ רפסמ .תיללכ לודיג תבורעת
(Orchid) בלחסו (African Violet) תינקירפא
.דחוימ עצמל םיקוקז

הייקשה
,םורגת רתי תייקשה .םיבושח םתומכו םימה ביט
.חמצה תומל ,םירקמה תיברמב
.רתוי טעמ רשאמ תוחפ טעמ תוקשהל ףידע
רפסמ רשאמ ,הנטק תומכבו תובורק םיתיעל תוקשהל ףידע
.הלודג תומכו ןטק תויקשה  
.םיפידע םיקקוזמ םימ .םימה ביט אוה ףסונ בושח םרוג
םיזגה ףדנתהל ולכוי ונממ ,חותפו לודג לכימב םימה תא וקיזחה  
.6.5-ל 5.5 ןיב תויהל (pH) םימה תויצמוח לע .םינושה  

ןושיד ירמוח
.שומישה ינפל לוהמל שי ןתוא ןשד תוסימתב שמתשהל ץלמומ
תמועל תונטק ןשד תויומכל קוקז תיב ךותב לדגה חמצש ורכז
.ול הצוחמ םילדגה םיחמצ