רדה יצע
ךירדמ 
ריעצה ץעב לופיט
דיפקהל שי העיטנה רחאל תונושארה םינשב
םיחמצ שוכינ לעו התואנ הייקשה לע
.ץעל ביבס רטמ 2 רטוקב םיטוש םיבשעו
ןושיד
,הנש ןב ץע .ץעה ןושידמ תלעות חמצת אל הנושארה הנשב
ןקנחה תומכ תא ליפכהל םייתנש ליגמו ןקנח םרג 60-ב ןשדל שי
.ותוא ליכמה ןשדב אלו ומצע ןקנחב רבודמ .םרג 120
20% הליכמ (Ammonium sulfate) םוינומא תרפוג ,המגודל
.הז ןשדמ םרג 300 ושרדי ןכלו ןקנח
 
,אשדל םישמתשמ םהב ,םייתקנח ןושיד ירמוח
.ססובמ רדה ירפ ץעל םג ללכ-ךרדב וקיפסי
,יתקנח ןשד לש םינוש יגוסב שמתשהל ןתינ
םוינומאה תקנח ,םוינומאה תרפוג ומכ
.(Ammonium nitrate)
 
,ןשדב ןקנחה לש זוכירה זוחאל םאתהב תויהל תומכה לע
ירמוח ףיסוהל ךרוצ ןיא בורל .הלעמל המגודל םאתהב
.םירחא הנוזת

םעפב הלוכ תומכה תא קפסל ןתינ .םייטירק םניא ןושידה ידעומ
תומכה תא קלחל םג ןתינ .ראוניו רבמבונ םישדוחה ןיב ,תחא
.הנשב םימעפ שולש וא םיימעפל

הייקשה
וקשה ,העיטנה רחאל הנושארה הנשב םימחה ץיקה ישדוחב
תא ולעה הינשה הנשב .עובשב םימ רטיל 100-ב ץעה תא
.עובשב רטיל 200-ל תומכה
רטוקבו דבלב רטמ 1/2 קמועב יוצמ ץעה ישרוש לש יראה קלח
.ץעה (תוולע) ףונ רטוק לש הזמ לופכ
 
הזע תורחת הנשי ,תיב רצחב עוטנ ץעה רשאכ
לעש ךכ ,אשדה ישרושו וישרוש ןיב ,םימה לע
.מ"ס 60 קמועב עקרק ביטרהלו עיגהל םימה
.אשדה קר הנהי הפוכתו הלק הייקשהמ
 
דדוחמו קד תכתמ טומב רזעיהל ןתינ ,הייקשהה קמוע תדידמל
ועיגהב רצעיו החלה עקרקה ךרד תולקב רודחי טומה .והצקב
.הייקשהה ינפל ןשדל ץלמומ .השבי עקרקל

םוזיג
קר עצובי םוזיג .ירפ תבונת דדועל ידכ ,רדה יצע םוזגל ךרוצ ןיא
.החונ השיגל םיעירפמש הלאכ וא םישבי ,םיעוגפ םיפנע תקחרהל
.ץעה בוציע םשל םוזיג עצובי םיתיעל
,(הלעמו מ"ס 2 רטוק) םיבע םיפנע םימזוג רשאכ
,(ףנעה ןמ תיראש) םדג ריתוהל אל דיפקהל שי
הסינכ שמשיו םילחי אל ךותיחה םוקמש ןוויכ
.תולחמ יאשונ םימזינגרואל
 
.קלחו ףנעה אצומ םוקמל דומצ היהיש ,ךכ תושעיהל ךותיחה לע
.דח ןיכסב קילחהל שי ,(הלאכ ורצונ םא) םיספסוחמ תווצק
.ךכל תדעוימה ,סקטל תבוכרת תועצמאב עובצל שי רצונש עצפ

םיבשע שוכינו הקוזחת
.ץעה תוחתפתה תא דדועל ידכ ,עקרקה תא דבעל ךרוצ ןיא
.ץעל קיזהלו םידודרה םישרושב עוגפל רבדה לולע השעמל
.וביבס םיטוש םיבשע תוחתפתה עונמל שי ,ךדיאמ
שי ,ץעה ביבס אשד חמוצ םהב תומוקמב
לע םזגה תא ריאשהלו תופוכת ותוא חסכל
.עקרקה ינפ
אדוול שי .םיבשע ילטוק לש םיבר םיגוס ינפב םידימע רדה יצע
.שמתשהל הנווכה וב םיבשעה לטוק ינפב םתודימע תא
 
הרקמ הנגה
ץעה לולע ,ספאל תחתמ הרוטרפמטה תדרוי םהב תומוקמב
דמע וב ןמזה ךשממ ,הרוטרפמטב יולת רבדה .הרקמ עגפיהל
,קדו ריעצ היהי אוההש לככ .ץעה ןזבו וז הרוטרפמטב ץעה
.קזנה לדגי

.םיאתמ יוסיכ תועצמאב ,הרקמ םיריעצ םיצע לע ןגהל ןתינ
קיטסלפ תעיריב םישמתשמ רשאכ .עקרקל דע עיגהל יוסיכה לע
תבירצ עונמל ידכ ,שמשה תחירז םע הריסהל רוכזל שי ,הרוחש
.םילע

ירפו בולבל
שממ הבונת .שולש דע םייתנש ליגב הנושארל בלבלי רדה ץע
.םינש עברא דע שולש רחאל ול היהת
95%-ו הנשב םעפ ובלבלי תונירדנמו תוילוכשא ,זופת יצע
.תולשבל םתעגה םדוק ורשני רסובה ירפמו החירפהמ

,הנשב םימעפ רפסמ ובלבלי (ןוזופת) טווקמוקו טינומיל ,ןומיל
.ביבאב היהי בולבלה רקיע ךא

הטינח תחתפתמ ךכ-רחאו דאמ בלבלמ רדה ץעש הרוק
,תובר תוביס ךכל ונכתי .הלד (חרפהמ ירפה תווהתה)
.תורורב ןניא ןקלחש

םיקיזמו תולחמ
וא ץעה רכומל תונפל שי ,קיזמ וא הלחמ תעפוה לש הרקמב
.הרבדהל עגונב ץועיי תלבקל יאלקח ובלכל