םילכימב ןוניג
(קתונמ עצמ)
 
םא ןיב ,רתויב ןטקה יונפה םוקמב ףא עצבל ןתינ ,םילכימב ןוניג
.תספרמב וא הנטק רצחב הז
.תוקרי דעו םיחרפמ (תוינדאב הז ללכבו) םהב לדגל ןתינ
 
,עקרקה לע חנומו קיטסלפ יושע תויהל לוכי לודיג לכימ
.קיטסלפ וא ץע תיבחו היולת הליסלס
.עצבמה ןוימד איה הדיחיה הלבגמה
...לוביקה ילכל תועגונה תוצלמה
.רצ חתפ ילעב םילכימב שומישמ וענמיה
 
ללגב תוריהמב ולבתי (תוינדא ומכ) םילוז קיטסלפ ילכימ
םייושעה ולאו שמשהמ הקזחה תילוגס הרטלואה הנירקה
.ןהב תוברה תויבובקנה ללגב ,תוריהמב ושבייתי רמיח

הריחב םניה (קירבמ יופיצ ילעב) םיגגוזמ הקימרק ילכ
.תומיאתמ זוקינ תואיצי םישרוד םהש ורכז .הלועמ
 

רורוויאהו היוצר הרוצו הדימ לכב הינבל םינתינ ץע ילכימ
בקריהל הטונ ץע םלוא ,םירחא םירמוחב רשאמ בוט םהב
.תוריהמב

קיזחהל םייושעו דחוימב םידימע רשא ,ץע יגוס םימייק
.העיבצב ךרוצ אלל דמעמ
םירמוחב לופיט ורבעש ץע ילכימב שמתשהל אל בל ומיש
.םיחמצב עוגפל םילולעו ןמזה ךשמב ופדנתי ולא .םיליער
 

,רתוי ןטק היהי לכימהש לככש ןובשחב וחק
חפנ תלבגה בקע ,חמצה תוחתפתה לבגות ןכ
.םישרושה תוחתפתה
.לודג לכימ רשאמ רתוי רהמ שבייתי ןטק לכימ
 
.ולדוג תא עבקי ,םלדוגו לוביקה ילכב םיחמצה רפסמ
.דחוימב קומע ילכ שורד םיכורא םישרוש ילעב תוקריל
 
תואיצי רטוק לע .תומיאתמ זוקינ תואיצי לע ודיפקה
.תוחפל מ"ס 1 רטוקב תויהל ולא
עונמל ידכ ,ףוט ינבא וא סרח ירבשב ולא תואיצי וסכ
.םימה יפדוע זוקינ תעב עקרק ףחס
 
המכ דע ,ןיטקהל ידכ ,ריהב עבצב םילכימה תא ועבצ
.םתוממחתהו שמשה תנירק תגיפס תא ,ןתינש
 
זוקינ רשפאל ידכ ,םיהבגומ טעמ ,םילכימה תא ודימעה
.בוט
:עקרקה תבורעת
הכרד וזקנתי םימ יפדועש ,וזכ תויהל עקרקה תבורעת לע
.םישרושה רובע ,הקיפסמ תוחל הב רמשית תאז םעו
.םילכימל עקרק תבורעת לש תחלצומ הריחב הווהמ טסופמוק
.ליגר לוח תפסוה לוקשל שי ,לודיגה גוסל םאתהב ,םיתיעל
.םיציצעל הנכומ עקרק תבורעת תונקל ןתינ ןיפוליחל
 
:הטושפ עקרק תבורעת
,טושפ לוח לש םיווש םיקלח ובברע
.לובכו תיבובקר ןג תמדא

,ןוזיאל .טעמ תויצמוח ,בור יפ-לע ,ןניה םינוק ןתוא תובורעת
.דיס טעמ ופיסוה

.לכימה תפשמ מ"ס 5 הבוגל דע עקרקה תבורעת תא ואלמ
.רצונש חוורמה הבוגב הבבג ופיסוה ,רתוי רחואמ בלשב
 

:שמש רוא
.םויב תועש 5 ךשמ תוחפל ,הרישי שמש תנירקב תויהל לכימה לע
.רתוי ךורא ןמז ךשמ הנירק שרדת םיחמצ יגוס רפסמל
ומכ ,רתוי םיבחרו םילודג םילע ילעב תוקריהש לככש ,אוה ללכה
.יקלח לצל רתוי םימיאתמ םה ,הסחו בורכ

,רזגו קלס ומכ ,םישרושה תא םילכוא םהב תוקריל ,תאז תמועל
.שמשל תיברימ הפישח השורד

.חמצו חמצ לכ יבגל תוארוה תא אורקל ץלמומ ,םיחרפ יבגל
 

:ןושיד
ףטשי ,תוריהמב םימה תא תוזקנמ עקרק תובורעתו רחאמ
שרדת ןכ ,רתוי הלק תבורעתהש לככ ,ךכיפל .ןשדה םג םמע
.רתוי ההובג ןושיד תורידת
.הייקשהה ימב סמויש ילזונ ןשדב ןשדל ןתינ

םישורדה (םילרנימ) הנוזתה ירמוח ןווגמ תא לבקל םיחמצה לע
.(הנטק השורד םהמ) טרוקה תודוסי תא הז ללכב ,םהל
 

:הייקשה
םהינש ,רתי תייקשה םג ומכ ,הייקשה טועימ
!חמצה תומל םורגל םילולע
תכשוממ שמש תנירקל םיפושח תומוקמב
.םוי ידמי הייקשה שרדית ,םויה ךשמב
.םישביו םימח םימי יבגל דחוימב ןוכנ רבדה
 
...הייקשהל תועגונה תוצלמה
,תזקונמ תבורעת) קתונמ עצמה םהב םילכימב םימה רומיש
.ליגרהמ הנוש הייקשה שורד ןכלו ךומנ (הליגר המדא םוקמב
 
...ףוטפטב הייקשהה רשאכ
חוורמב (העשל רטיל 2 תונב) תופטפטה תא ומקמ .1
.הינשהמ תחאה מ"ס 20 ןב   
,תוקד 5 וקשה (טסוגוא-ילוי) םימחה םישדוחב .2
.םויב םימעפ 4 דע 3   
 
.תרנצב םיערק ןיאו תומותס ןניא תופטפטהש ואדו
 
עקרקה תוחל תא רמשי רבדה .הבבגב לודיגה תביבס תא וסכ
.םיטוש םיבשע תטיבנ ענמיו
 
.םימה לוצינ לע הניגה יחמצב םירחתמה ,םיטוש םיבשע ושכנ
 
לודיג ילכימ תא דחוימב םימח םימיב וריבעה ,ןתינ רבדה םא
.רתוי תלצומ הביבסל ,המח הביבסמ
 
.הללצה תעיריב םיחמצה לע וככוס ,ירשפא רבדה םא
 
שמתשהל םוקמב ,םייתיב םירייש ימ לוצינל תובר םיכרד ןנשי
לועית איה ךכל הטושפ המגוד .םירקיו םיבוט הייתש ימב
.לודג הייקשה לכימל ןגזמה זוקינ ימ

םפיסוהל שיו םילרנימ לכ םיליכמ םניא ןגזמה ימ :בל ומיש
!הייקשהה ןמזב ןושיד תועצמאב