ילגנא חלמ
.החימצה דודיעל יעבט יעצמא שמשמ (Epsom salt) ילגנא חלמ
םוספא ריעה רוזיאב יוצמה ,יעבט לרנימ והז
תרפוג וז תימיכ הניחבמ .הילגנאב (Epsom)
.(Magnesium sulfate) םויזנגמ
 
תווהתהלו ליפורולכ רוציי ,םיערז תטיבנל בושח םויזנגמה
תירפוג ,ןקנח גופסל םישרושל עייסמ אוה .םיזוגאו תוריפ
.םהל םישורדה ,ןחרזו

(pH) תויצמוחל הביסה .הצופנ העפות איה ,עקרקב םויזנגמ רוסחמ
תגרד ןהב תועקרקב םג .עקרקב םויזנגמ רוסחמ ,בורל ,איה הכומנ
תמייק ,ןגלשאו ןדיס לש הלודג תומכ תוליכמה ,ההובג תויצמוחה
.םישרושל םויזנגמ תקפסא לש הייעב
.רהמ לעופו תיסחי לוזה ,ילגנא חלמב שמתשהל ןתינ ולא םירקמב
 
םושייה ןפוא
,םילפלפ רובע דחוימב ליעי רבדה .םילעה סוסירב השענ םושייה
.םידרוו תוינבגע
 
.םימ רטיל לכל ילגנא חלמ תחא ףכ אוה ץלמומה סחיה
.תועובש 6 לכ םילעה תא ,החימצה תנוע ךשמ ,וססר
הוולעה ,םינטקה םיפנעה תומכב לודיגב אטבתת האצותה
.םיחרפהו
.הלד עקרקל חווט ךורא ןורתפ הווהמ וניא ילגנא חלמב שומישה
!םיינגרוא םירמוחמ טסופמוק תפסוה איה הייעבל הבושתה