סרית לדגל ךיא
Growing Corn/Maize

...סרית ואר
...תושדח - סרית ואר

עקרקה תנכה
.תוחור ינפמ ןגומו האלמ שמשל ףושח רשא חטש ורחב
.טסופמוק תפסוה ךות ,מ"ס 30 קמועל עקרקה תא ורדעו וחחת
לעש ורכז .םיילזונ םינשדב וא ןשי םייח-ילעב לבזב ןשדל םג ןתינ  
.בטיה תזקונמ תויהל עקרקה  

העירז
.הלילה ךשמל םימב םיערזה תיירשה רחאל ,לירפאב עורזל שי
.הבוט תידדה היירפ םשל ,דחי םיחמצ רפסמ ולדג
ןתוא תונטק תוילולת לע תוצובקב העירז תצלמומ .תורושב וערז
.הניגב ורצת  
.חמצו חמצ ןיב מ"ס 15 קחרמבו מ"ס 2.5 קמועב וערז
,םינטק לוביק ילכב עורזל יוצר הטיבנה זוחא תא לידגהל ידכ
.מ"ס 8 דע 5 הבוגל ועיגהש םיליתש קיתעהלו דרפנב  
רחואמ העצובש העירז .םייעובש לכ וערז ףיצר לובי לבקל ידכ
.רתוי םדקומ בינת (רתוי םח ריוא גזמב) רתוי  

הייקשה
.בטיה וקשה
םיטוש םיבשע תחימצ תעינמ םשלו עקרקה תוחל לע הרימשל
.הבבגב לועבגה ביבס בטיה וסכ  
תוקשהל ןיא יכ ורכז .ריואה גזמל םאתהב הייקשהב וכישמה  
.חמצהמ םינקבאה תפיטשל םורגיש רבד הלעמלמ  

הכימתל שמתשתש ,תיעועש סריתה תורוש ןיב לדגלו בלשל ןתינ
.סריתה םע דבב דב תיעועשה תא ועירז .סריתה ילועבגב

.סריתה יליתש ןיב (רחא רמוחמ תוטומ וא) קובמב תוטומ וצענ
תרוצב) םייכנא תוטומ ופיסוה רטמ 1 הבוגל םיחמצה עיגהב
.םתוחתפתהל ורזעיו םיחמצב וכמתי םהש ךכ ,(רדג

יולת הלשבהה ןמז .םימח םימי 90 דע םישורד האלמ הלשבהל
.סריתה ןזב םג

ןושיד
.ןקנחו ןחרז לש הלודג תומכל קוקז סריתה :בל ומיש
...ןזואמ ינגרוא ילזונ ןשדב םימעפ 3 ונשד
.מ"ס 25-ל הבוגל ועיגה םיחמצה רשאכ .1  
.מ"ס 45-ל םעיגהב .2  
.(סריתה ןקז) תיציצה תעפוה םע .3  
ןשד הת ופיסוה .ןקנחב רוסחמ לע םיעיבצמ םיביהצמ םילע
.(ףוסבל םהמ אצוהו םימב הרשוהש תופוע לבז)  

ףוסיא
...רשאכ םינכומה סריתה יחלק תא ופסא
.ההכ קורי חלקה תפיטע לש העבצ
.עגמל ךר ןיידע ךא ,שבייתהל לחהו םוח סריתה וקז

תיפותיש הייחמצ
...סריתה יחמצ ןיב ולדג ,ןסוח םשלו םינוש םיקיזמ תקחרהל

.(Beans) תיעועש
.המדא-יחופת
.(Cucumber) ןופפלמ
.לותח ינרופיצ
.(Peas) הנופא
.תעלד

...סריתה תביבסמ וקיחרהו
.תוינבגע

...תיפותיש הייחמצ ואר

האבה הנשל םיערז
.בטיה וחתפתהש המכ םינושארה סריתה יחלק ןיבמ ורחב
,חותפה קלחה קודיה ךות ,הלודג ריינ תיקשב םתוא ופטע
.םיקרח תסינכ תעינמל  
.תיקשב ,שבייתהל ףוסבלו חתפתהל ךישמהל םיחלקל וחינה
ריינ תיקשב םתוא וחינה ,םיערזה תא וריסה ,ושבייתהש רחאל
.התוא ורגסו השדח הייקנ  
םיערז .ררקמ תיתחת ומכ ,רק םוקמב םיערזה תא וקיזחה
.תוחפל םייתנש ךשמב םיינויח וראשי םיבוט