םוש לדגל ךיא

עקרקה תנכה
...השורד םושל
היירופ טעמ ,בטיה תזקונמ עקרק
שמשל האלמ הפישח
דחוימב בוט זוקינה ןהב ,תוהבגומ תוגורעב שומישה ףידע
התביבסב רשאמ רתוי הריהמ הגורעה תוממחתהו 

,תרבגומ הוולע תוחתפתה םורגת ידמ היירופ עקרק :הרעה
טעמ רטלקל ןתינ ,העירזל םדוק .םינטק םוש יניש ןובשח-לע
(High in Phosphorus) ןחרזב רשעומ ןשד ףיסוהלו

העירז
ראוניו רבמצד םישדוחה ןיב אוה העירזל רתויב םיאתמה ןמזה

!העירזל דעונש םושה תוכיאל בל ומיש
תודדוב םוש ינישל םושה תעקפ תא ודירפה
הפילקהמ רתויש המכ ןש לכ לע ,וריאשה

ךכל בל תמיש ךות ,מ"ס 5 קמועב םוש יניש תא וערז
וסכו הלעמ יפלכ הנפי םושה ןשה לש דחה הצקהש
עקרקב בטיה

הרושל הרוש ןיבו היינשל תחא ןש ןיב מ"ס 10 קחרמ לע ורמש
בטיה וקשה העירזה םויס םע .מ"ס 40 חוורמ לע 

שוג אלו תודדוב םיינישמ בכרומה תעקפ הנבמ תלבקל
תרוטרפמטל ,העירזל םדוק ,םושה יניש תא ופשח ,דחא
'צ תולעמ 5


הבבגו ןושיד
(Sulfur) תירפוגב ןשדל שי וב ןמז ,ביבאב שחרתת הטיבנה
והורדעו םושה יניש תרושמ מ"ס 5 קחרמב ןשדה תא ורזפ
עקרקה ךותל תולק

לש רחא גוס וא ץוצק אשד ורזפ החימצה תפוקת ךשמ
םיבשע ץובצב תעינמו עקרקה תוחל לע הרימשל ,הבבג
םושה יחמצ ביבס םיטוש

ןסחיאו ףוסיא
,ביהצהל ליחתמ םושה הצק רשאכ ,ץיקה תארקל
תא ורקעו םייעובש וניתמה ,תוקשהל וקיספה
עקרקהמ םתומלשב םיחמצה

םושה יחמצ לכ ילע תרישק ךות ,דחי םתוא וזכר
שביו םימח םוקמב שובייל םולתו דחי


תיפותיש הייחמצ
.םיבר םיקרח החודו ןגב הלועמ יפותיש חמצ אוה םושה
תעלות תקחרהב רזוע ,בורכה תחפשממ םיחמצ ןיב ולודיג
(Cabbageworm) בורכה

תולחמ תעינמב עייסמו יעבט סיסרת תנכהב שמשמ םושה
ןוחמק ומכ םיחמצ

...ןיב םוש ולדג
םינוש דרו יקיזמ תקחרהל-לטפו םידרו

...תיפותיש הייחמצ ואר

.

PUB33