לדגל ךיא
םיפירח םילפלפ
תורישי םיערזה תא םינימטמ טושפ .םיפירח םילפלפ לדגל לק
.עקרקב
עקרק יאנת
יאנתב ,עקרק גוס לכב טעמכ בטיה וחתפתיו וטבני םיערזה
.(טיט תמדא ומכ) הדבכ הניא רמולכ ,בטיה תזוקנמ וזש

תיסיסב עקרק תבורעת
.הירופ ןג עקרק 1/3
.טיילרפ/טילוקימרו 1/3
.טושפ לוח 1/3
.בטיה לכה ובברע


לודיג תביבס
יאנתב ,תוינדאבו םילכימב ,הניגב םיפירח םילפלפ לדגל ןתינ
תינדא תבצהל רתויב בוטה םוקמה .שמש תפוטש הביבסהש
וא החרזמ תולק תויטס תוירשפא .ימורד ןולח ןדא לע אוה
.הברעמ
דחוימב) הייקשה עפשו האלמ שמש תועש 6 תוחפל תושורד
.(םימדקומה החימצה יבלשב
 
העירז
.מ"ס 1/2 קמועב םיערזה תא ונמט
 
תביבסו לפלפה ןזל םאתהב ךראת הטיבנה
.תועובש 4 דע םימי רפסממ עוניו לודיגה
םישדוח 4 דע 3 ביניו תורגבל עיגי חמצה
.העירזהמ
 
תיבב לודיג
,התואנ תוחלבו יתוכאלמ וא יעבט ,םימיאתמ רוא יאנתב
.תיבה ךותב םג ףירח לפלפ לדגל ןתינ
הרואת יפוגמ חמצל קזנ תמירגמ ורהזיה
!ידמ םיבורק
טנסורואולפ תורונב שמתשהל רשפא
.רתי םומיח תנכס ןיא ןהמ
ילכל וקיתעהל שי ,חמצה תוחתפתה םע
.הרואתה ףוג תא םג םירהלו רתוי לודג
 
:הרואת יפוג בוליש ידי-לע גשות רתויב הבוטה האצותה
.(םח) בוהצ םע דחי (רק) ןבל יטנסורואולפ רוא
12 תמועל) תועש 18 ןב רוא רוזחמ לע םיצילממה שי
.(עבטב תועש
לכ וא הארמ וניקתה ,ידיצ רוא רוקמ לא הייטה תעינמל
.ינשה ודיצב רחא רוא ריזחמ חטשמ

םיפיט
םיפנע םוטקל ץלמומ ,תוחתפתהה תליחתו הטיבנה רחאל
.רתוי םיאירבהו םיקזחה תוחתפתה תא דדועל ידכ ,םישלח
בצק תטאהל םורגת ,תוחתפתה ידכ ךות ,תיקלח הללצה
.חמצה קוזיחלו יוביעלו החימצה
רומשת ,הייקשה ךוסחת ,החימצ דדועת הבבג תפסוה
(םימחה ץיקה םימיב דחוימב בושח רבדה) עקרקה תוחל לע
.םיטוש םיבשע ץובצב ענמתו
.חמצה ביבסמ רבה יבשע לכ שוקינ לע ודיפקה
.םייעובשל תחא ןשדל ורכז

ןוסחיאו ףיטק
שמתשהל םיפידעמה םנשי .ולוכ םודא אוה רשאכ לשב לפלפ
ומעט תא םירחא םיפידעמ םתמועלו הז בלשב ףירח לפלפב
.קורי ןיידע ותויהב
שובייל םינתינ ןיטולחל ומידאהו תולשבל ועיגהש םילפלפ
.תכשוממ הפוקתל שביו רירק םוקמב ןוסחיאלו
תוריפה תא םיאשונה םיפנעהש ןוויכ ,ףיטקה ןמזב רהזיהל שי
.תולקב רבשיהל םיטונו םיכירפ
.םתאפקה ידי-לע ,םיירטכ םילפלפ רמשל םג ןתינ
 
םיקיזמ
תוריבעמ ןהש ןוויכ ,ןתעפוה םע דיימ תוידרקבו תומינכב ולפט
.חמצב תושק תועגופה תוילאריו תולחמ

תיפותיש הייחמצ
...םילפלפה ןיב ולדג ןסוחלו םינוש םיקיזמ תקחרהל

...תברקב לפלפ לדגלמ וענמיה