לדגל ךיא
המדא-יחופת
Growing Potatoes

...המדא-יחופת ואר
...תושדח - המדא-יחופת ואר

עקרקה תנכה
.םיינגרוא םירמוחב הרישעו בטיה תזקונמ ,הלק תויהל עקרקה לע
,ינגרוא רמוח (העירזה תעב ףידע) ףיסוהל ןתינ ,הדבכ עקרקל
.עקרקה םע בברעלו דבעל שי ותוא ,לובכ וא ריצח ,םילע ומכ 
םתכיפה ידי-לע תאז ,'קורי לבז'ב שומיש איה ,תפסונ הבוט ךרד
הליחתכלמ ךכל ודעונש ,החימצ יריהמ םילודיג לש םתפסוהו 
.עקרקב םתנמטהו םירחא םילודיג לש תויראשו 
ותוא ורזפ .טסופמוקב ושמתשה ,עוציב תונב ןניא ולא םיכרד םא
.לודיגה חטש ינפ לע 
.הב תוחלה תרימשב ועייסיו הלק עקרקל םג וליעוי ולא תופסות 
.6.5 לע תולעל אל (pH) עקרקה תויצמוח לע 

העירז
.שמש תפוטש הביבסב ,לירפא שדוחב השעת העירזה
דקתשאמ המדא-יחופת תעירז ינפ לע םיערזב שמתשהל ףידע
,ןמיהמ רוקממ םיערזב ושמתשה .הלחמ יאשונ תויהל םילולעש 
.תולחממ םיישפוח םתויה תא חיטבהל ידכ 

,חטשה ינפ לא ןמזה םע תולעל תוטונ המדאה-יחופת תועקפ
וסכ ,םתעפוה םע .(!םיליערו) םיקוריל םתכיפהל םרוגה רבד
.ךרוצל םאתהב ,םעפ ידמ הלועפה לע ורזח .עקרקב םתוא
ןגמ הז יוסיכ .מ"ס 15 הבוגל וז תפסות עיגת הנועה ףוס דע
.הרק ינפמ םג םהילע

תוסיפל וקלחו וכתח םילודגה תא .םינטקה םיערזב ושמתשה
.(םייניע) םינצינ השולש וא םינש לולכל ערז לכ לע .רתוי תונטק 
םכותיח רחאל םיימוי םוי ךות עורזל שי םיכותחה םיערזה תא 
.המימח הביבסב טעמ ושביתהש רחאל 
.םכותיח רחאל דיימ (Sulfur) תירפוגב לובטל שי וכתחנש םיערז
.ןובקיר ענמי רבדה 
קמוע לעו סויסלצ תולעמ 6 לעמ תויהל עקרקה תרוטרפמט לע
.מ"ס 15 תויהל העירזה 

ילעב תוינדאב וא םילכימב המדא-יחופת ולדג
מ"ס 30 ינב םיילמינימ בחורו קמוע ודיפקה
.תואנ זוקינ לעו

הייקשה
ועיגה וב בלשהמ דחוימב החל עקרק לע ורמש לודג לובי תלבקל
היהיתש ,עקרקה תא ןיכהל שי וז הביסמ .תולוג לדוגל תועקפהמ 
.תוחל תריצאל בוט רשוכ תלעב 

ןושיד
!ירט לבזב שמתשהל ןיא
ענמי רבדה .הירופל התוא ושעו העירזה ינפל עקרקה תא ובייט
ינפל יללכ ןשד םשייל םג ןתינ .החימצה תפוקתב ןושידב ךרוצ 
רשעומ ןשדב שמתשהל תמדקתמה החימצה בלשבו העירזה 
.וב חטשה יוסיכ ידי-לע ןקנחב 

ןוסחיאו ףוסיא
םוי 100 דע 70 ףוסיאל םינכומ ויהי המדאה-יחופת
.ןזל םאתהב ,העירזה רחאל 
המדאה-יחופתל וחינה רתוי השק הפילק תלבקל
תודימע לדגת ךכ .חמצה תומ רחאל םימי 21 דע 10 
םידימע ויהי םהו ןמזה תעיגפ ינפב המדאה-יחופת 
.ןוסחיאב רתוי 
.שבי םויב עצבל שי המדאה-יחופת ףוסיא תא
.ררוואמו שבי ,רירק םוקמב םנסחאלו םשביל שי
םע םילוח וא םיעוגפ המדא-יחופת ןסחאל ןיא
.ראשה 

רשא ןליתאה זג .םירחא תוריפו המדא-יחופת דחי קיזחהל ןיא
.הצנהל םורגי תוריפהמ טלפנ

תיפותיש הייחמצ
...המדאה-יחופת ןיב ולדג ןסוחלו םינוש םיקיזמ תקחרהל

...םע דחי המדא-יחופת לדגל ןיא
.תופתושמ תויעב םהינשל .תוינבגע

...תיפותיש הייחמצ ואר