טסופמוקל ךירדמ
טסופמוק והמ
.עבטב םיינגרוא םירמוח לש ןובקירו קוריפ רצות אוה טסופמוק
תרזעב םיביקרמ רשא ,םייח-ילעב לש תושרפהו םיחמצ יקלח ולא
.םירחא םימזינגרוא-ורקימו םיקדייח ,תוירטפ
 
םילושליש םג םיפתתשמ טסופמוקה תריציב
םהיתושרפה תא םיפיסומה ,םירחא םיקרחו
הנוזת ירמוחב רתויב רישעה ,יפוסה רצומל
.הניגה יחמצל הלועמ תפסות ,םיררופתמ
 
טסופמוקבש תלעותה
םילושליש ומכ ,עקרק ירוצי לש םתוליעפ תא דדועמ טסופמוקה
עקרקב םתוליעפש ,םירחא םימזינרוא-ורקימו
.האירבו הקזח הייחמצ תוחתפתהל תעייסמ
,עקרקה תא בייטמו הנוזת ירמוח קפסמ אוה
.תוחלו בוט זוקינ רשוכ לע הרימשו דימתמה הרורויא ידי-לע
 
טסופמוק תנכה ןפוא
,ןוזמ יריישו ץוצק אשד ,ורשנש םילע םה טסופמוק תנכהל בוט עצמ
תוקרי ,םיציב תופילק ,(דחוימב רהמ תוקרפתמה) הננב תופילק ומכ
םיסגא ,ץע-יחופת) םיכילשמ םתוא תוריפ תוביל ,ביקרהל ולחהש
.דועו הפק יעקשמ ,('דכו
עקרק תבכשב התוא תוסכל שי .מ"ס 15 הבוגב תויהל הבכשה לע
דע ,הלילח רזוחו מ"ס 20 דע 10 יבועב ןכומ טסופמוקב וא םילעו
.רטמ 1-ל עיגי ללוכה הבוגהש דע
קיפסמה םוח ,ךילהתה ןמזב ,רציימ ,ולא תודימב טסופמוק ןקתמ
.ולוכ תא אטחל ידכ
חמק ,תיב קשמ לבז ,הנוחט תספסא ומכ ,םיזרזמ םירמוחב שומיש
.ךילהתה תא זרזי ,ןכומ רישע טסופמוקו הנתוכ יערז חמק ,תומצע
גיפסהלו זרזמ רמוח רזפל שי ,השדח ינגרוא רמוח תבכש תפסוה םע
.םימב בטיה לכה
 
טסופמוקב לופיט
תושבייתה עונמל ידכ תאז ,הצחמל לצומ םוקמב תויהל המירעה לע
תובורק םיתיעל ךופהל שי ,ץע תברקב תאצמנה המירע .הריהמ
.הכותל חתפתהל וליחתה אל ץעה ישרושש אדוולו
,הדימה לע רתי הגיפסהל ןיא ךא ,המירעה תוחל לע רומשל שי
.הב םימזינגרוא-ורקימה לש הניקת תוחתפתה ענמיש רבד
 
טסופמוקב שומיש
רזפל וא ,הב שומישל ,םדוק ,עקרקב בברעל ןתינ ןכומ טסופמוק
.תמייק היחמצ לש עקרק ינפ לע ותוא
הייהשה .ןכומ אוהש רחאל דיימ אוה וב שומישל רתויב בוטה ןמזה
.וב הנוזתה ירמוח תומכ תא תיחפת ,וב שומישב
 
טסופמוקה זוריז
המירעה תכיפה ידי-לע טסופמוקה תריצי ךילהת תא זרזל ןתינ
זכרמל ןצמח לש רתוי הבוט הרידח רשפאי רבדה .עובשל תחא
.זרוזת םיקדייחהו תוירטפה תוליעפש ךכ ,המירעה
הנכומ היהת ,תועיבקב םיכפוה התוא המירע
.םישדוח 8 דע 4 ךות טסופמוקכ
.ךילהת תא זרזת ירט תומהב לבז תפסוה
 
שמתשהל ןיא ןכלו ינשה תלועפ תא דחאה םירתוס לבזו דיס/ריג
.תינמז וב םהינשב
תא אוה םג זרזי תונטק תוסיפל ינגרואה רמוחה יביכרמ ץוציק
.קוריפה ךילהת
 
טסופמוקל םימיאתמה םירמוח
שמתשהל ןיא) םינוש םיחמצ
(!םילוח םיחמצב   
תטיבנ ינפל) םיטוש םיבשע
.(םיערזה   
.ריצח וא שק
.(תוקד תובכש) םיצע רפא
.הפק יעקשמו הת ילע
.ןוזמ תויראש
.(תוקד תובכש) ץוצק אשד
.םיסורג םיפנע
םימלשל) םיצוצק םילע
.(קרפתהל בר ןמז רראי   
.סורג ריינ
.אופסמ
 
םימיאתמ םניאש םירמוח
.רדה ירפ תופילק .רשב תויראש
.(תומהב לבז תלועפ רותסת) םיצע רפא לש הלודג תומכ
.קוריפה ךילהת תא הטיאמ וז .ץע תרוסנ

תויעב רותיא
ןורתפה
םרוגה
העפותה

םהב םירמוח ופיסוה
יטחמ ,שק ומכ ,ןמחפ
וא ץוצק אשד ,ןרוא
םיצוצק תוקרי
.וררוואו

.וררווא

םישבי םילע ופיסוה
תגיפסל ץע יבבש וא
.וררוואו םימה
 


.ןקנח ףדוע
 
 
 
 

.רתי תוסיחד

.רתי תבטרה


.ער חיר

,ןקנח תורוקמ ופיסוה
אשד ,ירט לבז ומכ
.ץוצק
.שדחמ ובברע

רמוח וריבעהו ובברע
.המירעה זכרמל ינוציח

םימ תעגה וחיטבה
המירעב ושע .זכרמל
ינפל םיקומע םירוח
.הייקשהה

חיר ןכומ טסופמוקל
ההכ אוה .עקרק
.ררופתמו
 


.ןקנחב רוסחמ
 
 
 

.המירעה תא וכפה
 

.הכומנ תוחל
 
 
 

.ןכומ טסופמוקה


הניא המירעה
.תממחתמ

.רמוח ופיסוה

הנטק המירעה
.ידמ

חל טסופמוקה
קר םמחתמו
.זכרמב
 

םוח דמב שומיש
בר ןמז ךראי תואיכ תממחתמ הניאש המירעל
,רטמ 1/2 ךרואב ,םוח-דמב שומיש .קרפתהל
.שחרתמה רחא בוקעל עייסי