הבבג
עקרק יופיח
(רקיעב) םיינגרוא םירמוח יריישב עקרק יוסיכ איה (Mulch) הבבג
.תואצוהו ןמז תכסוח איה .םירחא וא
...ב אטבתמ ןוכסיחה
.םתטיבנל הערפה ךות ,םיטוש םיבשע שוקינ תוחפ
.םימה תודיאתה תתחפהל תודוה ,הייקשהה תנטקה
.םיזע םימשג בקע עקרק ףחס תתחפה/תעינמ
םירמוח) םיקיזמ םיקרחב המחלמה תנטקה
.(םיקרח םיחוד םיצע תופילקב םייוצמה

ךילהת רבעש הז אוה ,הבבג שמשל רתויב םיאתמה ינגרואה רמוחה
וניא אוהו טובנל םילולעש ,םייח םיערז ליכמ וניאש ךכ ,טסופמוק
.םיקרח תוליעפו תוירטפ תוחתפתה דדועמ
 
בל ומיש
םיצע ילעב וא סוטפילקאה ץע תפילקב שמתשהל ןיא
.החימצ לכ עונמל םילולע ולא .םייטחמ
תזתה תענומו ןגה הארמ תא תרפשמ הבבגה
.הייקשה וא םשג ןמזב הייחמצה לע עקרק
 
,םיצע תופילק :םיינגרוא ויהי הבבג םישמשמה םירמוחש ףידע
עקרקה ינפ תא םיסכמ ולא םירמוח .ץוצק אשדו םילע ,שק
תוליעפ דודיעו הנוזת ירמוח רורחש ךות ,תויטיאב םיקרפתמ םגו
.םילושליש

םניאש םירמוחב שמתשהל ףידע ,םימסרכמ תוצרוש תוביבסב

.תונטק םינבא ומכ ,םיינגרוא
רוצאל הבר תינגרוא הבבג הלולע ,דחוימב םיחל םילקא ירוזיאב
.תונוזלחו םילולבש גושגש דדועתש ,ידמ הבר תוחל
.ןובקר םהב םורגל לולע ,םיחמצ ילועבגו החל הבבג ןיב עגמ

תימצע הערזה תרשפאמ הניאש ,אוה הבבגה לש דיחיה הנורסח
רבגתהל ידכ .היוורכו רימש ומכ ,םייככוסה תחפשממ םיחמצ לש
רוציי תפוקתב ,ולא םיחמצ תביבסמ הבבג קיחרהל שי ,ךכ לע
.הטיבנה תעב המוקמל הבישהלו ,םיערזה