יעבט השרשה ןומרוה
שמתשהל ןתינ ,יעבט השרשה ןומרוה תנכהל
הייכוב הברע הזבו הברעה ץע לש ןז לכב
.(Weeping willow)
הנכהה ןפוא
.םילעה תא וריסה ,ץיקב השרשהה ןומרוה תא םיניכמ םתא םא .1
תוסיפל וכתח .םיריעצ םיפנע 4 דע 3 ורחב ,רטיל 4 תנכהל   
.לודג ריס םהב ואלמו ,מ"ס 6 דע 3 ךרואב   
.םימב םיפנעה תא וסכ .2
תועש 12 ךשמ ,םימימח םימב םיפנעה תוסיפ תא ורשה .3
.(!םיחתור םימב שמתשהל ןיא)   
.רחא לכימל וריבעהו ,ותוא וננס ,ררקתהל לזונל וחינה .4
!הייתשל אל - הברע ימ הילע ומשרו לכימה לע תווית וקיבדה .5

שומישה ןפוא
סיסב תליבטל קיפסתש תומכ ,תיכוכז תנצנצל לזונהמ וגזמ .1
.שירשהל םכנוצרב םתוא ,םירוחייה   
.הלילה ךשמל םימח םוקמב לזונה םע םירוחייה תא ודימעה .2
.השרשה רמוח גופסל םירוחייל רשפאת הלועפה   
.שירשהל םהילע הב ,עקרקב םירוחייה תא וצענ .3