.
תחייפה תרבדה

תוירטפ תחפשמל ללוכ םש איה ,(Sooty  Mold)..תחייפ
,(Honeydew). שבדה לט.יעצמ לע תוחתפתמה ,תורוחש
לע וא  םילעה להומ תא םיצצומה םיקרח י"ע  שרפומה
.םימיוסמ םיחמצ לש םילעמ תושרפה

םיצע לש םיעזגו  םילועבג ,תוריפ  ,םילע הסכמ תחייפה
.םינוש םיחמצו
  

(Azaleas).האילזא ,הנאת ,הינידרג ,ףודרה,וגנמ ,רדה יצעב.תרכומ הייעבה
איה  .הנפדו..ןורדנדודור  ,הילמאק  ומכ ,םיפסונ םיבר םיחישו  יונ יצעבו
.סוקסיביהה.ומכ ,םיחמצ רפסמ לש םילעה תורעש לע חתפתהל םג הלולע.

 ייח ךרואכ היהי  הייח ךרואש ךכ  ,םירישנ םיצע ילע לע  תחתפתמ תחייפה
םינבמו םיצועמ םיחמצ לש םיפנעו םילועבג לע  םג תחתפתמ איה   .הלעה
ריטפתהמ..השענ יובירה  .םילכימו  ןג יטיהר ,םיבזרמ ומכ  ,םדא ידי השעמ
.םדוקה רודה לש (Mycelium)

.םימיאתמ תוחלו םוח יאנת םישורד תחייפה תוחתפתה ךרוצל

.עגפמה םוקמ לע םינוש םיזוכירב תרזופמה הרוחש הקבאכ תחייפה הארמ
.םיתיתפכ רושנלו המ ןמז רחאל שבייתהל תחייפה היושע ,לופיט לכ אלל

היושע  ,ןיטולחל ודי הפטשנ אלש  תחייפ  .תחייפה  תפיטשל  עייסמ  םשג
.ורתונש םיגבנה לש םיערק וא תופיטכ תוארהל
 

(ןגמ תומינכו תיחמקה המינכה.ומכ) תונוש תומינכ י"ע שרפומה ,שבדה לט
,םינימטיוו.םילרנימ ,םינובלח ,ונימא תוצמוח. ,םירכוס יושע ,םינבל םיבובזו
וא/ו םתוחתפתה תעינמ  ךכיפל ,תוירטפה תוחתפתהל ןייוצמ עצמ הווהמו
.תחייפה תוחתפתה תא םג ענמת ץעהמ םתקחרה.

,םירחאב םג אלא  ,תחייפהמ ועגפנש םיצעב קר אל רתאל שי  תומינכה תא
.רתוי רחואמ לשב חתפתת איה םלצא

םהל תועייסמה  ,םייריר את תונפד ילעב  םניה  ,תחייפ  לש  םיבר  םיגוס
לע הרימשבו הגיפסב םיעייסמו  םיחתפתמ םה םהילע  ,םיחטשמל דמציהל
.םלודיג תביבסב תכשוממ תוחל

הערפה  ,תחייפה י"ע  םילעה יוסיכ םרוג  ,הייעבה לש יטטסאה דצל טרפ
ץעל קפסמה  ,הזטניסוטופה ךילהתל  ךכב העירפמו  םילעל רואה תעגהב
.ץעה לש ונסוחב עגפיש רבד ,ונוזמ תא

.ריסהל םיבר םירקמב השק התוא ,תחייפל םייגרלא..םיבר םישנא
 

םרז תרזעב ףוטשל ןתינ  ,תחייפ תבשומ החתפתה םהילע  ,םינוש םינקתמ
הליעי דחוימב .(רשפאתמ רבדה םא ,ןובס ימב ףידע ךא) םימ רוניצמ קזח
.תרוצב ינמזב הטישה

 תא םיענומ  ,םינוש  ץע ינקתמב  םילפטמ  םתרזעב  ,םינוש רומיש ירמוח
.םהילע תחייפה תוחתפתה.

. 
םיליכמה  םיקרח ילטוקב שומיש איה  ,תחייפ תקחרהל תלבוקמה הטישה
ףוטשל ןתינש ךכ  ,תחייפה תא םיככרמו םיקרחה תא םידימשמ ולא .ןמש
.תולקב התוא
 
:ןונימ
.םימ רטיל 4..לכל תופכ יתש דע ףכ ופיסוה  - חומיצה ןמזב
.םימ רטיל 4..לכל תופכ 10..דע 3 - ביבאב םדקומו ףרוחב ,ויתסב

!םיריעצ םיחמצל קזנ םורגל לולע ולא םירישכתב שומישה  :הרהזא.

. 
:םיעובצ םיחטשממו קיטסלפ ירצוממ תחייפ תרסהל הסימת תנכהל ןוכתמ
.(הקבא) יתיב יוקינ רישכת - לפס 1/3
.ילזונ יתיב ןיבלמ - רטיל 1
.(Trisodium phosphate)..טפסופ םוידוסירט..- לפס 2/3
.םימ - רטיל 3

.רישכתה םושיי ןמזב ימוג תופפכב שמתשהל שי  :הרעה