הרדגה ,ירפ
חתפתמ רשא ליכאהו םיערזה אשונ ,ינרשבה חמצה קלח אוה ירפ
.םיערז/ערזה תא ףטועה ינרשבה רמוחה הז תורחא םילימב .חרפהמ
אצוי .יצע חמצ יבג לע םיחתפתמ תוריפה תיברמ ,תיעדמ הניחבמ
ןופפלמה ,הינבגעה ,לפלפה ,ליצחה ךכיפל .הדשה-תות אוה ןפוד
השעמל אוה ירפה .תוריפ םניה (Zucchini) אושיקהו (Cucumber)
.םאה חמצ לש הייברה תכרעמב הלשב רשא הלחשה
הרדגה ,קרי
,(קורי הלע יומד הנבמ לעב) ינובשע חמצב ליכאה קלחה אוה קרי
םישרושב אוה שומישה םא ןיב ,(הליכא) הכירצ םשל םילדגמ ותוא
וא (הסח) םילעב ,(ירלס) לועבגב ,(המדא-חופת) תעקפב וא (רזג)
,םינימטיול רישע רוקמ םיווהמ תוקריה תיברמ .(ילוקורב) םיחרפב
.תוירולקבו ןמושב םילדו םיביסו םילרנימ