רתאב שומיש יאנתו תוירחא ,תונכס


רתאב שדח
2 'דח - תפנוכמ הגנירומ

'דח - סננא
'דח - תיבורכ
4 'דח - ןורטסוטסט
'דח - הלילה רנ
2 'דח - ןיתנסקאיזו ןיאטול
3 'דח - ואקקו דלוקוש
'דח - הנילוריפס

...ןנעור/בחרוה...
תפנוכמ הגנירומ
1 'דח - תפנוכמ הגנירומ

ןאירלו
סננא
וגדילוס / בהז טומ
קותמ םרוימ