רתאב שומיש יאנתו תוירחא ,תונכס


רתאב שדח
Hawthorn tree - Newa 'דח - ץע ,ררזוע

St. John's Wort - News 'דח - םוקירפיה / ערפ
Cranberries - News 'דח - תויצומח


...הריסמל...
גנובב / לימומק
(רטמ 2.5) םימוד / יוצמ ףזיש :ץע
(רטמ 2.5) שודק סוקיפ :ץע
מ"ס 20 ,הנימינב סוקיפ :ץע
מ"ס 20 ,תיז ץע 
םיערז ,םידוהיה ןבדבוד
חמצ ,יוצמ םגיפ / הדור
חמצ ,יוצמ סדה
חמצ ,רב תות
רטמ 1.5 ,הרלפש
:ףרוחל תועקפ / םילצב
..+..סולירמא ,סיקרנ ןוטניקי
...דועו
 

... ןנעור / בחרוה ...
Meadowsweet תינצקוע
Thumbleweed לגלגה תיבוכע
Thumbleweed-News 'דח-לגלגה תיבוכע
Tea tree התה ץע

Hawthorn tree ץע ,ררזוע
Hawthorn, oneseed יניעלג-דח ררזוע