רתאב שומיש יאנתו תוירחא ,תונכס


רתאב שדח
'דח - ןמשה ץע/החיפילבוא
'דח - ןומיל

'דח - הדנגוושא
'דח - ןצמח ימ 
'דח - תעלד
'דח - דרוה ירפ
2 'דח - ץע חופת
'דח - רימש
 

...הריסמל
ריזנה עבוכ :םיערז
שודק סוקיפ :ץע


 

...ןנעור/בחרוה...
ןמשה ץע/החיפילבוא
ןומיל

CEA תקידב
ןצמח ימ
תעלד
דרוה ירפ
1 'דח - ץע חופת
ץע חופת