רתאב שומיש יאנתו תוירחא ,תונכס


רתאב שדח
Lichti - News 'דח - י'ציל

1 'דח - ןיצוטיסקוא
2 'דח - ןיצוטיסקוא

'דח - יסננ לקד / וטמלפ וס
'דח - הרבסוכ

...הריסמל
(רטמ 2.5) םימוד / יוצמ ףזיש :ץע
(רטמ 2.5) שודק סוקיפ :ץע
מ"ס 20 ,תיז ץע 
םיערז ,םידוהיה ןבדבוד
חמצ ,יוצמ םגיפ / הדור
חמצ ,יוצמ סדה
חמצ ,רב תות

...ןנעור/בחרוה...
Plantain לודג ךחל
Lichti י'ציל
Kelp הצא ,פלק

Germander ןויבוזא
Hibiscus סוקסיביה
Poplar, white הפיסכמ הפצפצ