רתאב שומיש יאנתו תוירחא ,תונכס


רתאב שדח
Stevia-News 'דח-היביטס

Lichti-News 'דח-י'ציל
1 'דח-ןיצוטיסקוא
2 'דח-ןיצוטיסקוא
'דח-יסננ לקד / וטמלפ וס
'דח-הרבסוכ
 

...הריסמל
(רטמ 2.5) םימוד / יוצמ ףזיש :ץע
(רטמ 2.5) שודק סוקיפ :ץע
מ"ס 20 ,הנימינב סוקיפ :ץע
מ"ס 20 ,תיז ץע 
םיערז ,םידוהיה ןבדבוד
חמצ ,יוצמ םגיפ / הדור
חמצ ,יוצמ סדה
חמצ ,רב תות
רטמ 1.5 ,הרלפש
:ףרוחל תועקפ / םילצב
דועו סולירמא ,סיקרנ ןוטניקי

...ןנעור/בחרוה...
Gotokola הלוק וטוג

PottingSoi םיציצעל עקרק תובורעת
Cheekweed היוצמ תיבכוכ
Sweet Cicely קותמ ילסייס

Billberry הרוחש תינמכוא
Annual Mercury היוצמ תילוקרמ
Lemongrass תינומיל / ןומיל בשע

Bitter melon רירמ ןולמ
Sowthistle יוצמ רורמ