רתאב שומיש יאנתו תוירחא ,תונכס

רתאב שדח
... ןנעור / בחרוה ...
.
Rhubarb סביר
Pomgrenate ןומיר
Garlic םוש
Oats לעוש תלוביש
Jujube יוצמ ףזיש
Henbane ןורכיש
Dandelion ירא ןש
Passion flower תינועש

Coltsfoot הרפרפ
Perilla הלירפ
Chia הי'צ
Radish ןונצ
Raisins & Grapes  םיבנעו םיקומיצ
Black cumin הניגה חצק
Cannabis סיבאנק
Castor oil tree קיק ןמשו ןויקיק
Comfrey ירפמוק-יאופר ןויטפמיס
Kudzu וזדוק
Sarsaparilla תיסוסיק

Butterbur סטיסטפ
Black Pepper רוחש לפלפ
 Raspberry Red םודא לטפ
Blackberry רוחש לטפ
Hot pepper ףירח לפלפ
Pau D'arco וקרא'ד ופ
Self-heal הלנורפ
Pitch Trefoil ריעש לוערש

.