רתאב שומיש יאנתו תוירחא ,תונכס


רתאב שדח
Hawthorn tree - Newa 'דח - ץע ,ררזוע

St. John's Wort - News 'דח - םוקירפיה / ערפ
Cranberries - News 'דח - תויצומח

Beet - News 3 'דח - קלס

... ןנעור / בחרוה ...
Patchouli ילו'צטפ
Picho huayo וקיפ
Horned Poppy הבוהצ הגרפ
Self heal / All-Heal הלנורפ / לכ-אפרמ

Wormwood הנעל
Psylliym םויליספ

Epidemium םוימדיפא
White willow הנבל הברע
Papaya היפאפ