רתאב שומיש יאנתו תוירחא ,תונכס


רתאב שדח
2 'דח - ץע חופת

'דח - רימש
'דח - לעוש תלוביש
'דח - ר'גני'ג / ליבגנז
'דח - וגנמ
'דח -יוצמ ןלידג

...ןנעור/בחרוה...
1 'דח - ץע חופת
ץע חופת

רימש
קאקפיא
םידוהיה ןבדבוד
לעוש תלוביש
ר'גני'ג / ליבגנז
לכ-אפרמ