רתאב שומיש יאנתו תוירחא ,תונכס


רתאב שדח
'דח - סומרות

'דח - ירב י'גוג
דטא / םויציל / ירב י'גוג
'דח - תיאופר הוורמ
2 'דח - ילוקורב
'דח - גנובב / לימומק
 

...הריסמל
(רטמ 2.5) םימוד / יוצמ ףזיש :ץע
(רטמ 2.5) שודק סוקיפ :ץע
ס"מ 20 ,תיז ץע 
םיערז ,םידוהיה ןבדבוד
חמצ ,יוצמ םגיפ / הדור
חמצ ,יוצמ סדה
חמצ ,רב תות

...ןנעור/בחרוה...
ילגנא לפלפ
ןבל סומרות

תינומיל (היפיל) הזיאול
לונה קרסמ
רוזג הדיסח רוקמ
ינצוק ףלצ