רתאב שומיש יאנתו תוירחא ,תונכס


רתאב שדח
'דח - תוינטק

'דח - זרוא
תידוה תכרדזיא / ץע ,םינ
'דח - דפרס
'דח - ןמשה ץע/החיפילבוא
'דח - ןומיל
'דח - הדנגוושא

...הריסמל
ריזנה עבוכ :םיערז *
שודק סוקיפ :ץע *

...ןנעור/בחרוה...
תוינטק

זרוא
הנאתה סוקיפ / הנאת
תינגורולכ הצמוח
ןמשה ץע / /החיפילבוא
ןומיל
CEA תקידב