רתאב שומיש יאנתו תוירחא ,תונכס


רתאב שדח
'דח - לעוש תלוביש

'דח - ר'גני'ג / ליבגנז
'דח - וגנמ
'דח -יוצמ ןלידג
'דח - שמשל רתי תפישח
תורוחש תועובעבא

...ןנעור/בחרוה...
קאקפיא
םידוהיה ןבדבוד
לעוש תלוביש
 

ר'גני'ג / ליבגנז
לכ-אפרמ
םילותחה תיפנ
ןינופורט תקידב
וגנמ