רתאב שומיש יאנתו תוירחא ,תונכס


 
רתאב שדח
... ןנעור / בחרוה ...
.
Anise סינא / ןונמכ
Canola הלונק / סופנה בורכ
Caraway למיק / היוורכ
Cumin יתוברת ןומכ
Goosefoot זוואה ףכ
Sauerkraut ץומח בורכ
Senna אנס / היסכ
Myrrh רומ

Sawflower עירח
Chrysanthemum  הרוטע תיצרח
Tobacco tree חישה קבט
Tagetes ןטק סטגט
FalseYellowHead קיבד ןויט
Linden ץע ,היליט
Sundew תיללט
Teff ףט
Tarragon ןוגרט
Buckwheat תמסוכ
Turmeric םוכרוכ

Horseradish תרזח
Fenugreek הבליח
Mallow, Common הלודג תימלח
Lettuce הסח
Prickly lettuce ןפצמה תסח
Eggplant ליצח
Mustard, black רוחש לדרח
Carob יוצמ בורח
Filed eryngo הליחכמ הניבחרחז

.