רתאב שומיש יאנתו תוירחא ,תונכס


רתאב שדח
... ןנעור / בחרוה ...
Savory of Crete ימור רתעז / הדורו הרתצ
Blue Cohosh לוחכ שוהוק
Black Cohosh רוחש שוהוק

Centaury ירואטנצ
Chaparral / Creosote bush לראפ'צ
Quaking aspen תינדער הפצפצ
 Summer savory תיצייק הרתצ

Cat's claw לותחה ןרופיצ
Kenilworth Ivy תומוחה לצלצ
Radish ןונצ
Raisins ()םיבנע םיקומיצ