ןיטינרק
Carnitine
ברועמה יתנוזת רמוחו ונימא תצמוח לש תרזגנ אוה ןיטינרק
(Lipids) םינמושה לש (Metabolism) םירמוחה ףוליחב
םג יושע אוה .ןיזילו ןינויתממ תוילכבו חומב ,דבכב רצוימה
.םירירש לש םקוריפמ האצותכ ןובלחמ ףוגב רצוימ תויהל

ןיטינרקה ידיקפת
...ןיטינרקה
תרשרש תוכורא ןמוש תוצמוח תלבוהל יארחא
היגרנאה רוציי יזכרמ לא (Long-Chain Fatty Acids)  
םישמשמ רשא ,(Mitochondria) הירדנוכוטימה :םיאתב  
.(Skeletal Muscles) דלשה ירירש לש םתוליעפל רקיעב  
לש (Metabolism) םירמוחה ףוליח ךילהתב בושח
.םינוש םירמוח  
םתואירבלו םתקוזחתל שמשמה טנדיסקוא-יטנאכ לעופ
.תופורת תוליער ינפמ תוילכהו דבכה לע ןגמו םיבצעה לש  
.תומימחפה לש םירמוחה ףוליח ךילהתב עייסמ
.Q10 םיזנאוק ףותישב לעופ
תמר תא הלעמו םידירצילגירטה תמר תא דירומ
.HDL/בוט לורטסלוכה  

יתנוזת ףסותכ ןיטינרק
...ל שמשמ (Acetyl-L-Carnitine) ןיטנירק ףסות
רבכ םישמתשמה םידליב (Seizures) םיסוכריפב לופיט
.ךכ םשל (Antiepileptic Drugs/AEDs) תופורת ןווגמב  
.ןמושמ היגרנא רוצייב ודיקפת ךותמ ,לקשמ תדרוה
.ןמושה תפירשמ האצותכ היגרנאה תלדגה
.םדב םינמושה תמר תדרוה
.בלה רירש ידי-לע ןמושה תוצמוח תכירצ רופיש
.ץמאמ ןמזב תינפוגה תלוכיה רופיש
.םינמושה ןוצמיח רופיש
(Lactic Acid) בלחה תצמוח תורבטצה תתחפה
.תינפוג תוליעפ תעב  
הניגנאב לופיטל תופורתב שומיש תנטקה
.רידס יתלב בל בצקבו  

...ב לופיטב ליעות ףסותה תליטנ יכ ןעטנ
..םינושארה היבלשב רמייהצלא תלחמו היצנמיד
.(Down's Syndrome) ןואד תנומסת
.ץבש רחאל תוששואתה

ןיטינרקל םייתנוזת תורוקמ
.םודא רשב
.םא בלח הז ללכב ,בלח ירצומ

...ב ןכו
.(Peanut Butter) םינטוב תאמח
היוס ילופ :(Tempeh) הפמט
.םיססתומ  
.ףוע רשב
.ודקובא
.סוגרפסא
.םיגד
.(Wheat) הטיח

תוליערו רתי ןונימ
ורושקה יאוול תועפות רפסמל םורגל לולע ןיטינרק ףסות
...ןהב ,םייעמהו הביקה תכרעמל
.ןטבב תותיווע
.לושליש
.תוליחב
.תואקה

...םג םירידנ םירקמבו
.רבגומ ןובאית.החירפ
.ףוג חיר

...תושדח - ןיטינרק ואר