ןיאטסיצ
Cysteine
.(Cystine) ןיטסיצל ךפוהו ריואה םע עגמב ואובב ןצמחתמ ןיאטסיצ

ןיאטסיצה ידיקפת
...ןיאטסיצה
.(Mucus) החיל קרפמ
.ףוגב םיקיזמ םירמוח לרטנמ
.ןירואט רוצייב שמשמו יטנדיסקוא-יטנאה ןויתטולגב ביכרמ הווהמ
.רעישה לש תילמרונ החימצבב דיקפת לעב
יופירה ךילהתב עייסמ ,רועה לע תונקדזהה תעפשה תא םצמצמ
.הנירק יקזנ ינפמ ותנגהב עייסמו תויווכו חותינ רחאל  
קזנ עונמל היושעש ,םייעמהו הביקה לש הנגההה תבכש תא קזחמ
.תומוד תופורתו ןיריפסא ידי-לע םרגנה  
.ןוסיחה תכרעמב םיאתה ןיבש תרושקתה רובע ינויח

יתנוזת ףסותכ ןיאטסיצ
,ידיריו-ךות וא ינויפ ,(N-Acetylcysteine/NAC) ןיאטסיצליטצא ףסותה
...ל שמשמ
תופורת לש רתי ינונימל םירושקה תוילכו דבכ יקזנ תנטקהו העינמ
ודעונש תורחא תופורתו (Acetaminophen) לומקא/לומטצרפ ומכ  
.שאר-יבאכ לע לקהל  
תינורכ טיכנורבל םירושקה םינימסת רופישלו (Mucus) החיל תסמהל
(Emphysema) המיזפמא ,(Cystic Fibrosis) סיזורביפ קיטסיס  
.המתסאו  
.המישנה יכרד תא םינפדמה םיאתל םימרגנה םייוניש תעינמב עויס
.(HIV) סדייאה ףיגנ לש םוהיזמ םילבוסב ןוסיחה תכרעמ קוזיח
.(Sjogren's Syndrome) ןרגויס תנומסת ילוחב םינימסת רפשל יושע
.רמייהצלא תלחממ םילבוסהמ קלחב יביטנגוק דוקפית רפשמ
.תירלוקאמ תונוונתהו טקרטק/דורי לש םתוחתפתה תעינמ

ןיאטסיצל םייתנוזת תורוקמ

.ןיבוס ,הטיח
.טרוגוי
.ףוע
.לעוש תלוביש
.ודוה לוגנרת
.זוורב רשב
.קינקנ ,רשב
.'גטוק תניבג
.הטוקיר תניבג
.הלונרג

ןיאטסיצב רוסחמ
...ב שחרתהל לולעו רידנ אוה ןיאטסיצב רוסחמ
.(HIV) סדייאה ףיגנ יאשנב ומכ ,תאכודמ ןוסיח תכרעמ םע םילוח
.םינועבטו םינוחמצ

רשא (Glutathione) ןויתטולג לש תחפומ רוצייל םורגל לולע הז רוסחמ
.דבכה רוהיט ךילהתב בושח

...םיללוכ ןיאטסיצס רוסחמ ינימסת

.תוקצב
.דבכל קזנ
.םירירש תסמ ןדבוא
.רוע יעגפ
.ןמוש ןדבוא
.םידלי תוחתפתהב הטאה
.ףוגב םינובלחב רוסחמ
.היתאפא/תושידא
.תושישת
.רעישה ןעבצ ןדבוא

תוליער תועפשהו רתי ןונימ
םשל םויב םימ תוסוכ 8 דע 6 תוחפל תותשל ןיאטסיצ ףסות םילטונה לע
.תוילכב םינבא לש םתורצוויה תעינמ

...םיללוכ רתי ןונימ ינימסת
.םייעמהו הביקה תכרעמב תורחא תוערפהו תואקה ,תוליחב
.םדה-ץחל לע ACE יענומ גוסמ תופורת לש ןתוליעפ תרבגה
,(Immunosuppressive) ןוסיח תואכדמה תונוש תופורת יבגל ל"נכ
.(Prednisolone) ןוזינדרפ ומכ  
.םידיאורטסוקיטרוק יבגל ל"נכ