CA 125 תקידב
CA 125 test

ןטרס יאת .םדב CA 125 ןובלחה תומכ תא תדדומ CA 125 תקידב
ןמס הווהמ הקידבה ןכלו םדה רוזחמל הז ןובלח םיתיעל םיררחשמ
.הלחמל (Biomarker) יגולויב

הזחב םילזונהמ םג התוא לוטיל ןתינ ךא ,םדהמ בורל תלטינ המיגדה
.ןטבה ללחבו
...ב לופיטה תייחנהו רוטינל שמשל היושע הקידבה
.(Ovarian Cancer) תולחשה ןטרס
.(Endometrial Cancer) םחרה תיריר ןטרס
.(Fallopian Tube Cancer) םחרה תורצוצח ןטרס
.תולחש ןטרס חתפל ןוכיס רתיל דשח לש הרקמב

םינטרס יוליגו רותיאל שמשל ידכ היד תקיודמ הניא CA 125 תקידב
תויעבש ןוויכ ,רבעמה ליג ינפלש םישנב דחוימב ,םישנה לכב ולא
.הז ןובלח תמרב היילעל םורגל תולולע תורחא תובר (םיבצמ וא)
...ךכב תוללכנ
.(Endometriosis) םחרה תיריר תקלד
.(Pelvic Inflammatory Disease) ןגאה לש תיתקלד הלחמ
.(Uterine Fibroids) םחרב םינרירש/תומוימ
.(Pancreatitis) בלבלה תקלד
.(Cirrhosis) תמחש
.(Liver Disease) דבכ תלחמ
.ןוירה
.ליגר ישדוח רוזחמ

הקידבה תואצות תועמשמ
.(רטיל-ילימל 'חי) 35 U/mL-מ תוחפ לע הארת הניקת הקידב
.לופיטל ביגמ ןטרסה יכ הארמ הנטקו תכלוה המר
.לודיגה ךשמה/תרזח לע העיבצמ הלדגו תכלוה המר

תורעה
תואצות תוארהל תויושעש CA 125 תקידבל הדידמ תוטיש 2 תומייק .1
רשאכ ,תומדוקה תוקידבה וכרענ הטיש וזיאב בל םישל שי ןכלו ,תונוש  
.תונוש תוקידב לש ןהיתואצות ןיב םיוושמ  
לש ףצר לש המגמ אלא ,יפוס קספ ןיידע הווהמ הניא תדדוב הקידב .2
.תאז ושעי ןמז ךרואל תוקידב