תושדח - דימלירקא
Acrylamide - News


...דימלירקא ואר
 
2002 לירפא
םינגוטמו םיפאמב דימלירקא
...םילכאמ


2007 ינוי
םיישנ םינטרסל ןוכיסו דימלירקא תכירצ
,דנלוה The Netherlands Cohort Study on diet & cancer רקחמ
ןחב ,69 דע 55 תונב םישנ 62,573 וב ופתתשהו ,םינש 11.3 ךשמנש
םחרה תיריר ןטרסל ןוכיסו הנוזתמ דימלירקא תכירצ ןיב רשקה תא
.דשה ןטרסו (Ovarian C.) תולחשה ןטרס ,(Endometrial Cancer)
םלועמש ולא דחוימבו רבעמה ליג רחאל םישנש םיחוודמ םירקוחה
.תולחשה ןטרסלו םחרה תיריר ןטרסל רבגומ ןוכיסב תונותנ ונשיע אל
.דשה ןטרסו דימלירקא תכירצ ןיב רשק אצמנ אל

Prevention & Cancer Epidemiology, Biomarkers


2008 ראוני
דשה ןטרסל ןוכיס לידגמ ןוזמב דימלירקא
וחתיפ רשאו רבעמה ליג רחאל םישנ 374 ופתתשה וב רשא רקחמ
לודג רקחמב וללכנ ןלוכ תרוקיבכ תואירב םישנ 374-ו דשה ןטרס
וב Danish Cancer Society’s "Diet, Cancer and Health"
.1997-ו 1993 ןיב 64 דע 50 םישנ 29,875 ופתתשה
םישנה וכרצ ותוא דימלירקאה תומכ יבגל יברימ קויד תגשה םשל
השענש יפכ םינולאשב אלו םייגולויב םינמסב םירקוחה ושמתשה
.םימדוק םירקחמב
דשה ןטרסל ןוכיסה תא הלידגמ ההובג דימלירקא תכירצש אצמנ
קזח רשק אצמנ ןכ .ונממ תילמינימ הכירצ תמועל 10 יפ רועישב
.Estrogen Receptor Positive Breasr Cancer גוסמ דשה ןטרסל

Danish Cancer Society


2008 יאמ
?ןטרסב ןכסמ דימלירקא םאה
םיאצממ ונחב דנלוה טכירטסאמ Maastricht University ירקוח
,רקחמב .ןטרסו הנוזת ןיב רשקה תא ןחב רשא םדוק לודג רקחממ
,70 דע 55 ינב שיא 121,000-ל בורק ופתתשה ,םינש 13 ךשמנש
םותב .ןוזמהמ דימלירקאה תכירצ תומכ תא םירקוחה וכירעה םהב
.ועראש תונושה ןטרסה תולחמ ונחבנ רקחמה תפוקת
...יכ ררבתה
.ג"קמ 22 התייה םויב תעצוממה דימלירקאה תכירצ תומכ
ןוכיס רתיב ואצמנ תיברימה דימלירקאה תומכ תא וכרצש ולא
רשא ולאל סחיב 59% רועישב (Kidney Cancer) הילכה ןטרסל  
דחוימב קזח אצמנ הז ןוכיס .רתויב הנטקה תומכה תא וכרצ  
.םינשעמ ברקב  
ןתשה תיחופלש ןטרסל דימלירקא תכירצ ןיב רשק אצמנ אל
.תינומרעה ןטרסו (Bladder Cancer)  

American Journal of Clinical Nutrition


2008 רבמבונ
דימלירקאה יקזנ תא ענומ יראקה ןילבת
יושע (Curry) יראקה ןילבתבו םוכרוכב יוצמה (Curcumin) ןימוכרוכ
ךרענ רשא רקחמ .דימלירקאה לש הקיזמה ותעפשה תא םצמצל
תיטנדיסקוא-יטנאה ותעפשה יכ אצמ ןיס Dalian Medical Uni.-ב
(םיאתל תוליערה) תיסקוטוטיצה ותלועפ תא תענומ ןימוכרוכה לש
.דימלירקאה לש

Journal of Agricultural and Food Chemistry


2009 סרמ
םחרה תיריר ןטרסל הרושק הניא דימלירקא לש תכשוממ הכירצ
יאצממל דוגינב יכ אצמ םלוהקוטש Karolinska Inst.-ב ידבש רקחמ
הניא הנוזתמ דימלירקא לש תכשוממ הכירצ ,םדוק ידנלוה רקחמ
רקחמה .(Endometrial Cancer) םחרה תיריר ןטרסל ןוכיס הלידגמ
.םישנ 61,226 וב ופתתשהו םינש 17.7 ךשמנ ידבשה

International Journal of Cancer


2012 ינוי
תיטפמיל תוריאממל ןוכיסו דימלירקא תכירצ
(Netherlands Cohort Study on Diet & Cancer) ידנלוה רקחמ
(1986-מ) םינש 16.3 ךשמנש ,םישנו םירבג 120,852 וב ופתתשה וב
רשקה קדבנ .ןטרסו ןוזממ דימלירקא תכירצ ןיב רשקה תא קדב
.(Lymphatic Malignancies) תויטפמיל תויוריאממל
הצופנ המולאימל ןוכיס לידגמ דימלירקאש ךכל תויצקידניא ואצמנ
.םירבגב (Follicular Lymphoma) תירלוקילופ המופמיללו

PLOS ONE


2012 רבמטפס
םינגוטב םידימלירקאה תומכ תדרוה
יושע יפוסה ןוגיטה ינפל םינושה םינגוטה לש םתנכה ךילהתב יוניש
תויומכב תושעהל ךירצ יונישה .םהב םידימלירקאה תומכ תא ןיטקהל
זוטקורפ ,זוקולג ומכ ,המדאה-חופתב םייוצמה םייעבטה םירמוחה
.ונימא תוצמוחו

Journal of Agricultural and Food Chemistry