ונימא תוצמוח
Amino acids
תופתתשמה ןיינב ינבא ןה ,תחאל טרפ ,ונימאה תוצמוח לכ 
.ףוגב םינובלח תיינבב 

...תוירקיע תוצובק 2-ל תוקלחנ ונימאה תוצמוח 
ןתוא ,(Essential Amino Acids) תוינויח ונימא תוצמוח
.הנוזתהמ ןלבקל וילעו ומצעב רציל לגוסמ וניא ףוגה  
תוינויחה ונימאה תוצמוח תצובק םג תוללכנ וז הצובקב  
ףוגה ןתוא (Semi-Essential Amino Acids) הצחמל  
תוחתפתה םשל ,תודליה ליגב ןוזמהמ רצייל/זטנסל לגוסמ  
.התואנ  
םירמוחמ ומצעב זטנסל לגוסמ ףוגהש ונימא תוצמוח
תוינויח יתלב ונימא תוצמוח תויורק םירחא  
.(Nonessential Amino Acids)  

תוינויחה ונימאה תוצמוח תמישר
(Isoleucine) ןיצואלוזיא
(Histidine) ןידיטסיה
(Valine) ןילאו
...תופעוסמ ונימא תוצמוח
(Branched-chain amino acids/BCAAs)...  
(Tryptophan) ןפוטפירט
(Leucine) ןיצואל
(Lysine) ןיזיל
(Methionine) ןינויתמ
(Phenylalanine) ןינלאלינפ
(Threonine) ןינוארת

תוינויח יתלבה ונימאה תוצמוח תמישר
(Ornithine) ןיתינרוא
(Alanine) ןינאלא
(Asparagine) ןיגרפסא
(Arginine) ןיניגרא
(Glutamine) ןימטולג
(Glutathione) ןויתטולג
(Glycine) ןיצילג
(Aspartic Acid) תיטרפסא הצמוח
(Glutamic Acid) תימטולג הצמוח
...אבאג/תיריטוב-ונימא-אמג הצמוח
(Gamma-aminobutyric acid/GABA)...
(Taurine) ןירואט
(Tyrosine) ןיזוריט
(Selenocysteine) ןיאטסיצונלס
(Serine) ןירס
(Proline) ןילורפ
(Citrulline) ןילורטיצ
(Cysteine) ןיאטסיצ
(Creatine) ןיטאירק
(Carnosine) ןיזונרק
...תושדח(Carnitine) ןיטינרק
(Theanine) ןינאית

...תושדח - ונימא תוצמוח ואר