תושדח - הקיטויביטנא
Antibiotics - News
םילייטמ לושלישל הקיטויביטנא
הטיחב הקיטויביטנא
הקיטויביטנא לומ תויצומח
המתסאו תוטועפל הקיטויביטנא
לע-יקדייח דגנ הרנרוט
תיקדייח תדוגנתל םרוגה
המישנה יכרדל הקיטויביטנא
םימהזמ םיקדייח דגנ הפורת
הקיטויביטנא םוצמיצל הקידב
תויווכ ילפוטמל הקיטויביטנא
הקיטויביטנאל הדימע הביז
הקיטויביטנאל תדוגנת
םונילוטובו הקיטויביטנא
זיגרה יעמה תנומסת תלקה
תימי הקיטויביטנא
תיתקלד יעמ תקלדו הקיטויביטנא
תויצומח לע הפידע הקיטויביטנא
םיגפל הקיזמ הקיטויביטנא
קזוחמ םיזופת ץימב הייעבה
ץבש תענומ הקיטויביטנא
דשה ןטרסו הקיטויביטנא
המתסאל הקיטויביטנא
ןטרס דגנ הקיטויביטנא
תואיר תקלד דגנ הקיטויביטנא
סוריו תרזעב הקיטויביטנא
םייניש ילופיטו הקיטויביטנא
תודליה ליגב המתסא
םייטויביטנא םיטנופסופסיב
תיתיילכ תוליערו ןיצימוקנוו
תילאריו טיכנורבל הקיטויביטנא
תושידח תוקיטויביטנא
סיטיסוניס דגנ הקיטויביטנא
לע-יקדייח דגנ קורי הת
יטויביטנא ןובס לש ותוחיטב
COPD דגנ הקיטויביטנא
יתרדיש יוחיא ינפל העינמ
ןיחומ קותישב גפ ןוכיס...הקיטויביטנא ואר

2002 רבוטקוא
הקיטויביטנאו ןדיסב רשעומ םיזופת ץימ
ורקס רשא ב"הרא Bassett Healthcare in Cooperstown, N.Y ירקוח
תא ןיטקמ ןדיסב רשעומ םיזופת ץימ יכ וליג םימדוק םירקחמ תרדס
.41%-ב םדב (Ciprofloxacin) ןיצסקולפורפיצ הקיטויביטנאה תגיפס

Journal of Clinical Pharmacology


2003 טסוגוא
ץבש תענומ הקיטויביטנא
םג היושע ,העודיה התוליעפ לע ףסונב ,(Penicillin) ןיליצינפ הפורתה
קתנתהל םילולע רשא ,לורטסלוכ לש םידבר יכ ררבתמ .םיצבש עונמל
םילידגמה םיקדייח םג ליכהל םייושע ,חומל םד-תמירז עונמלו םמוקממ
.לורטסלוכה דבור לש ותוקתנתהל ןוכיס
ןוכיסהו רתוי ביצי לורטסלוכה השענ ךכו ולא םיקדייח לטוק ןיליצינפה
ןיב וושיה הדנק לוארטנומ Royal Victoria Hospital ירקוח .ןטק ץבשל
רשא ולא יכ אצמנ .ץבש ווח אלש שיא 9,440-ו ץבש רחאל םילפוטמ 1,888
רועישב תחפומ ןוכיסב ואצמנ רקחמל תמדוקה הנשב הקיטויביטנא ולטנ
ןמזב הקיטויבטנא ולטנ רשא ולאב ץבשל ןוכיסה .ץבשב תוקלל 20%-כ
.הקיטויביטנא ולטנ אלש ולא תמועל 47%-ב ןטק היה רקחמל ךומס

Stroke


2004 ראורבפ
דשה ןטרסו הקיטויביטנא ןיב רשקה
ירקוח .דשה ןטרסל ןוכיס לידגהל לולע הקיטויביטנאב רבגומ שומיש
יכ וליג Uni. of Pittsburgh Graduate School of Public Health
ושמתשה רשא ולא וא םוי 500-מ רתוי ךשמב הקיטויביטנא ולטנש םישנ
דשה ןטרסל לופכ ןוכיסב ואצמנ הנש 17 ךלהמב םימשרמ 25-מ רתויב
.הקיטויביטנא ולטנ אל ללכש םישנל האוושהב
לע העיפשמ הקיטויביטנאה יכ תורמוא תאז ריבסהל תוסנמש תוירואת
לע וא םינטרסמ תונוזמ דגנ םילעופה יעמב ןטרסב ימחולה םיקדייח
.ןוסיחה תכרעמ לע םיעיפשמה םיקדייח

Journal of the American Medical Association


2006 לירפא
המתסאב לופיטל השדח הקיטויביטנא
...ירקוח


2006 רבוטקוא
ןטרסב המחלמל הקיטויביטנא
...םירקוח


2006 רבמבונ
תואיר תקלד דגנ תמדקומ הקיטויביטנא
קלח ולטנ וב ,דנלוה טכרטוא University Medical Centre-ב רקחמ
הקיטויביטנאל דירוה ךרד הקיטויביטנאמ ריהמ רבעמש הליג ,םילפוטמ 302
הליהקב תשכרנה הפירח תואיר תקלד ילוח לש תוהש רצקמ הפה ךרד
.םילוחה-תיבב (Community Acquired Pneumonia)

BMJ


2007 ראוני
סוריו תרזעב הקיטויביטנא תלועפ רופיש
איה םא 50 יפ דע הקיטויביטנא לש התלועפ תא קזחל ןתינש וארה םייוסינ
,(Bacteriophages) םיגאפוירטקב/םיקדייח םהזמה סוריו םע דחי תנתינ
.(Tetracycline) ןילקיצרטו (Gramicidin) ןידיצימרג ומכ
םייטויביטנא םילופיטל םידימעה םימוהיזב רתוי בוט לפטל ןתינ וז ךרדב
הטעמ תא םיסוריוה לש םתרידח רשוכל תודוה ,תואיר תקלד ומכ ,םיליגר
.קדייחה את

Society of Chemical Industry


2007 ינוי
םייניש לופיט ינפל הקיטויביטנאב ךרוצ ןיא
םניא םירחא םיכילהו םייניש תריקע ,םייניש יוקינ ינפב ודמעש םילפוטמ
השענ הז ךילה היה הכ דע .ןכל םדוק הקיטויביטנא לוטיל רתוי םיכירצ
.לופיט ידכ ךות םדה-רוזחמל רודחלמ הפב םייוצמה םיקדייחמ עונמל ידכ

ומכ ,ןוכיס רתיב םייוצמה םילפוטמ םהב םירקמב קר טקני הז יעצמא
םייתוכאלמ בל-ימותסש ילעב ,בלה-ימותסשב תויעב וחתיפש בל-ילתשומ
...הלופכ הז יונישל הביסה .םימיוסמ םידלומ בל ימגפ םע םישנאו
.תלעותל תיסחי ןטק ןוכיסה םילפוטמה תיברמב .1
.הקיטויביטנאל םידימע םיקדייח לש םתוחתפתהל ןוכיסה .2

Journal of the American Dental Association


2007 ינוי
תודליה ליגב המתסאו הקיטויביטנא ןיב רשקה
...שומיש


2007 ילוי
תילאיבורקימיטנא תדוגנת םירבוש םיטנופסופסיב
תופורתה יכ םיחוודמ ב"הרא University of North Carolina-ב םירקוח
(Clodronate) טנורדולקו (Etidronate) טנורדיטא תויטנופסופסיבה
תדוגנתל םרוג רשא Conjugative DNA Transfer יורקה ךילהת תובכעמ
םיקדייח יאת ןיב תורישי תדוגנתל םינג תרבעה ידי-לע הקיטויביטנאל
.הקיטויביטנאל םיקדייח לש םתונסחתה ךילהת תא ךכב תומלובו

PNAS Early Edition


2007 רבוטקוא
תיתיילכ תוליערו הובג ןיצימוקנוו ןונימ
ןוכיס רתיל רושק (Vancomycin) ןיצימוקנוו הקיטויביטנאה לש הובג ןונימ
ירקוח םיחוודמ תאז ,(Nephrotoxicity) תויסקוטורפנ/תיתיילכ תוליערל
רקחממ הלוע הז אצממ .ב"הרא קרוי-וינ Albany College of Pharmacy
.םילפוטמ 246 ופתתשה ובו םימי 5 ךשמנ רשא

Infectious Diseases Society of America 45th Annual Meeting


2007 רבמצד
תילאריו טיכנורב דגנ הקיטויביטנא
ואצמ היקרוט ירזייק Erciyes University School of Medicine ירקוח
ידי-לע המרגנ רשא טיכנורב/תונופמיס תקלד ילוח תוטועפב לפטל ןתינ יכ
הקיטויביטנאה תועצמאב Respiratory Syncytial Virus/RSV ףיגנה
,תועובש 3 ךשמנ רשא ,יוסינה תרגסמב .(Clarithromycin) ןיצימורתירלק
.(המד) ובצלפ וא ןיצימורתירלק תועצמאב תוטועפ 21 ולפוט

םילוחה-תיבב ןמז תוחפ והש וז הקיטויביטנאב ולפוטש םידלי יכ ררבתה
ןוכיס םג ןיטקה לופיטה .(ובצלפה תצובקב תועש 88 תמועל תועש 51)
.םישדוח 6 ךותב ףסונ זופשיאל

European Respiratory Journal


2008 ראורבפ
תושידח תוקיטויביטנא
וליג ב"הרא ןוטסוב Massachusetts Institute of Technology ירקוח
דחאה םיקדייח ינז ינש וחלש םהש ךכ ידי-לע תושדח תוקיטויביטנא יתש
קדייחה שמתשה וב "קשנה" לש ירלוקלומה הנבמה תא וקדבו ינשה דגנכ
הנושארה הקיטויביטנאה יכ אצמנ .סבומה קדייחה לש הז תאו חצנמה
- הינשהו (Helicobacter Pylori) ירוליפ רטקבוקילה קדייחה דגנ תלעופ
םינז ןווגמ דגנ הליעי האצמנ (Rhodostreptomycin) ןיצימוטפרטססודור
.םיקדייח לש

Massachusetts Institute of Technology


2008 לירפא
הפירח סיטיסוניס דגנ המ תדימב תלעופ הקיטויביטנא
התלעה ,Cochrane ירקוח ועציב התוא ,םימדוק םירקחמ 57 תריקס
הפירח סיטיסוניסב לופיט םשל תוקיטויביטנאב שומיש לוקשל ןתינ יכ
םיפתתשמה ןיבמ 80% לש םבצמ .(Acute Maxillary Sinusitis)
.םייעובש ךותב רפתשה רקחמב

Cochrane Database Systematic Review


2008 לירפא
לע-יקדייח דגנ קורי הת
...ירקוח


2008 יאמ
יטויביטנא ןובס לש ותוחיטב
יתוחיטבה ודיצ תא וקדבש ב"הרא University of California ירקוח
ןאסלוקירט - וב םיימיכ םירמוח יכ וליג יטויביטנא ןובסב שומישה לש
לע עיפשהל םילולע - (Triclocarban) ןאברקולקירטו (Triclosan)
ילוא םילולעו םיבצעה תכרעמ לש התוליעפ תא שבשלו ןימה ינומרוה
.(Autism) םזיטואל םורגל םג

Federal Register


2008 ינוי
טיכנורב וא COPD-ב תימואתפ הערה דגנ הקיטויביטנא
...םירקוח


2008 ילוי
םידליב יתרדיש יוחיא ינפל דיימ העינמכ הקיטויביטנא
לוטיל (Spinal Fusion) יתרדש יוחיא חותינ עצובמ םהב םידליה לכ לע
רוזיאב םוהיז עונמל ידכ ךילהה עוציב ינפל תוקד 60 ךותב הקיטויביטנא
.לפוטמה
ןוטסוב Johns Hopkins University School of Medicine ירקוח
ואיבה רשא םימוהיז לש םירקמ יוביר תובקעב וז הנקסמל ועיגה ב"הרא
ופתתשה רקחמב .תרבגומ התומתלו םילוחה-תיבב תכשוממ תוהשל
.18 ליג דע םירענו םידלי

The Pediatric Infectious Disease Journal


2008 רבמטפס
ןיחומ קותישב תנכסמ גפל הקיטויביטנא
תדיל) תמדקומ הדיל ןמזב הקיטויביטנא ולביקש םישנל ודלונש םידלי
.(Cerebral Palsy/CP) ןיחומ קותישב תוקלל לופכ ןוכיסב םינותנ (גפ
םע ודלונ ,רקחמב ופתתשהש השימחה ךותמ ,םידלי ינש ךכל ףסונב
.דועו רובידב ,העימשב ,םייניעב םיידוקפית םייוקיל
באלקיסקומא-וקו (Erythromycin) ןיצימורתירא תוקיטויביטנאב רבודמ
.(Co-Amoxiclav)

The Lancet


2008 רבוטקוא
םילייטמ לושליש דגנ השדח הקיטויביטנא
...רקחמ


2008 רבמבונ
הטיחב הקיטויביטנא ידירש
הטיחב הקיטויביטנא ידירש וליג הינמרג Paderborn University ירקוח
.הקיטויביטנא ולביקש תומהב יללג לש לבזל םדוביעל תאז םיסחיימו

NNO


2008 רבמצד
ןתשה תכרעמב םימוהיז יבגל הקיטויביטנאל תוותשמ תויצומח
...רקחמ


2009 סרמ
המתסאב תנכסמ הנושארה םייחה תנשב הקיטויביטנא
...ירקוח


2009 ינוי
לע-יקדייח דגנ יטויביטנא לאיצנטופ תלעב הרנרוט
תיצמת יכ וליג ליזרב University of the Region of Cariri ירקוח
היושע (Turnera Ulmifolia) תיתציקוב הרנרוט חמצהמ תילונתא
.(MRSA) לע-יקדייח דגנ הקיטויביטנאכ לועפל

BMC Complementary and Alternative Medicine - BioMed Central


2009 ינוי
תיקדייח תדוגנתל םרוגה
תדוגנתה ירוחאמ Imperial College London-מ םיטירב םירקוח ירבדל
(Bacterial Resistance to Antibiotics) הקיטויביטנאל םיקדייח לש
DNA לש הליטנו הריחב ידי-לע ,םיברתמ םה הב הנושמה ךרדה תדמוע
יורקה ,הז םינג בובריע ךילהת .םירחא םינזמ הז ללכב ,םירחא םיקדייחמ
רתוי בוט דורשל ולא םיקדייחל רשפאמ ,(Recombination) היצניבמוקר
.םירחאמ

Science


2009 ינוי
התומתו זופשיא תענומ תונותחתה המישנה יכרדל הקיטויביטנא
,UK General Practice Research Database םינותנה דסממ םינותנ
יכ םיארמ הינטירב University of Aberdeen-ב םירקוח ורקס םתוא
יכרדב םוהיזמ םילבוס רשא םילפוטמל הקיטויביטנא ןתממ תוענמיה
תמרוג (Lower Respiratory Tract Infection) תונותחתה המישנה
.רתוי הבר התומתלו םיזופשיא רתיל
.לופיט יזכרמ 346-מ םילפוטמ 151,088 וללכנ הריקסב

Chest


2009 רבמטפס
םימהזמ םיקדייח דגנ השדח הפורת
...ירקוח


2010 ראורבפ
הקיטויביטנא תכירצ תומכ םוצמיצל הקידב
לש םתקידב יכ םיחוודמ הינמרג Hannover Medical School-ב םירקוח
תעפש לש ולאל םימודה םימוטפמיסמ וא לועישמ םילבוס רשא םילפוטמ
םהב (Procalcitonin/PCT) ןינוטיצלקורפ ילאירטקבה םוהיזה ןמס רותיאל
.המישנה יכרדב םוהיזב יטויביטנא לופיטל בטיה ביגי םהמ ימ תוהזל היושע

תאז תמועלו םינטק PCT-ה יזוכיר םיאירב םישנאב יכ םיריבסמ םירקוחה
עגרמ תועש שולש רחאל רבכ םיהובג ולא םיזוכיר ילאירטקב םוהיז ילעבב
.תילוש איה PCT-ה תמר תיילע ילאריו םוהיז םע םישנאב .םוהיזה
.יתמישנ םוהיז םע םילפוטמ 1,200 ופתתשה רקחמב

European Respiratory Journal


2010 ראורבפ
תויווכ ילפוטמב התומת תמצמצמו תענומ הקיטויביטנא
ופתתשה םהב םירקחמ 17 ורקס רשא ,ןוסניליב ןיבר יאופר זכרמ ירקוח
היושע (תיטקליפורפ) תענומ הקיטויביטנא יכ םיחוודמ ,םילפוטמ 1,113
.50%-כ דע רועישב תויווכ ילפוטמב תודירש רפשל
תויווכ יעצפ ,תונוש תוביסמ םימוהיזל הובג ןוכיסב םייוצמ תויווכ ילפוטמ
ןוסיחה תכרעמ ףסונבו םינוש םיגוסמ םיקדייחל תנייוצמ הרגדמ םישמשמ
.תשלחומ םהלש

BMJ


2010 לירפא
הקיטויביטנא ינפב הדימע הביז
(Health Protection Agency/HPA) תואירבה לע הנגהל תונכוסה
תכפוה (Gonorrhoea) הארונוג/הביז ןימה תלחמ יכ הריהזמ הינטירבב
לש ןחותיפב ךרוצ שי ןכלו תובר תוקיטויביטנא ינפב הדימע רתויו רתויל
.תושדח תופורת
הלחמ ומכ ,רתוי תורומח תולחמל רדרדיהל לולע וז הייעבב לופיט-יא
ץוחמ ןוירה ,(Pelvic Inflammatory Disease/PUD) ןגאה לש תיתקלד
.םישנב תוירופ-יאו (Ectopic Pregnancy) םחרל

Health Protection Agency


2010 יאמ
הקיטויביטנאל תדוגנת
ךשמל תודגנת ןדגנ חתפל םילולע תויטויביטנא תופורת םילטונה םילפוטמ
םירקחמ 24 ורקס רשא ,הינטירב University of Bristol ירקוח .הנש דע
הקיטויביטנאב םילפוטמ רשא םישנאש ךכל תוקצומ תויודע וליג ,םימדוק
.וז תדוגנת םיחתפמ ןתשה יכרדב וא המישנה תכרעמב םימוהיז דגנ
ךשמתהל הלולע ךא ,לופיטל םינושארה תועובשב דחוימב הקזח העפשהה
םעפ לכב הקיטויביטנא ןתממ ענמיהל םיאפורל םיארוק םירקוחה .הנש דע
.הז ינודז לגעמ עוטקל ידכ ירשפא הזש

BMJ


2010 ילוי
םונילוטוב תוקירזו הקיטויביטנא
תוליעפ ךוכישל ,ןתשה תיחופלש רירשל A םונילוטוב ןלער לש ותקרזה
.ןתשה יכרדב תקלדל הובג ןוכיסב לבקמה תא דימעהל הלולע ,הלש רתי
עובש ךותבש ןוויכ ,תפרצ זולוט CHU Rangueil ירקוח לש םהירבדל
שיאש ןוויכו םימוטפיס (7%) םילפוטמ 42 ךותמ 3 וארה הקירזה תלבקמ
יעצמאכ הקיטויביטנא םע ולא תוקירז בלשל שי ,רבעב ךכמ לבס אל םהמ
.יתעינמ

BJU International


2011 ראוני
זיגרה יעמה תנומסת לע הליקמ הקיטויביטנא
סל'גנא סול Cedars-Sinai Medical Center-ב ,םידרפנ םירקחמ ינש
םייעובש ןב לופיט יכ ואצמ ,היגלב University of Leuven-בו ב"הרא
ךשמלו תיתועמשמ לקמ (Rifaximin) ןימיסקפיר הקיטויביטנאה תרזעב
.תוריצע אלל זיגרה יעמה תנומסת ימוטפיס לע ךשוממ ןמז

New England Journal of Medicine


2011 לירפא
תימי הקיטויביטנא
םיימי םיקדייח ונחבש Universy of Birmingham-ב םיטירב םירקוח
יושע תוקיטויביטנא יתש דחאל ידכ םהב שומישה יכ הרעשה םילעמ
םיקדייח לש םינז לוטקל יושע היהי רשא ימיכ רמוח לש ורוצייל איבהל
.(MRSA) הקיטויביטנא ינפב םויכ םידימע רשא
הקיטויביטנאה לש הרוצייל םרוגה יטנגה דוקה תא וחנעיפ םירקוחה
.ךכל םיארחאה םינגה תא והיזו (Thiomarinol) לונירמוית

PLoS One


2011 לירפא
תיתקלד יעמ תקלד דגנ הקיטויביטנא
וירטנוא McMaster University Medical Center ירקוח לש םהירבדל
(Remission) היסימר/הגופהל איבהל יושע יטויביטנא לופיט הדנק
לע עיבצמ רשא רבד ,ןורק תלחמבו סיטילוק/סגה יעמה לש תיביכ תקלדב
.ילאירטקב וניה ןרוקמש ךכ
תחפשממ תוקיטויביטנא לש תורזגנל התייה דחוימב תיבויח העפשה
.תורחא תוקיטויביטנא םע בולישב וא ןמצע ינפב (Rifamycin) ןיצימפירה

The American Journal of Gastroenterology


2011 ילוי
תויצומח לע הפידע הקיטויביטנא
שדוח 12 ךשמנש ,דנלוה םדרטסמא Medical Center-ב יתאוושה רקחמ
תולבוס רשא םישנל יכ אצמ ,רבעמה ליג ינפל םישנ וב ופתתשהו
ינפ-לע הקיטויביטנאב שומישה ףידע ןתשה תכרעמב םירזוח םימוהיזמ
.3 יפ הקיטויביטנאל תדוגנתל ןוכיס לידגמ הב שומישה ךא ,תויצומח

Archives of Internal Medicine


2011 טסוגוא
םיגפל הקיזמ הקיטויביטנא
םינותנ רתוי וא םימי 5 ךשמב חווט תבחר הקיטויביטנא םילבקמה םיגפ
תיקמנ יעמ תקלד ,(Sepsis) סיספס/םד-חלאב תוקלל ןוכיס רתיב
ירקוח םיחוודמ תאז ,התומתלו (Necrotizing Enterocolitis)
.ב"הרא ויהוא Cincinnati Children's Hospital Medical Center

עובשה דע ודלונ רשא תוטועפ 365-ל תוסחייתמה תומושר ורקס םירקוחה
וא םד-חלא אלל םהייחל ןושארה עובשה תא ודרש רשא ,ןוירהל 32-ה
.תיקמנ יעמ תקלד

Journal of Pediatrics