הידרא
Aredia (Pamidronate disodium)

םיטנופסופסיבה תחפשממ הפורת הניה הידראה
ידי-לע תומצעה קוזיחל הדעונש (Bisphosphonates)
דחוימבו ןטרס ילוחב םהמ ןדיס תאיצי תעינמ
.תומצעל וטשפתהש דשה ןטרסו הצופנ המולאימ ילוחב
 
יאוול תועפותו התלועפ ןפוא
תיטטניס תבוכרת איה (Aredia/Pamidronate disodium) הידראה
טסלקואטסוא יאת ידי-לע התגיפס תא תענומו םצעל תרשקנ רשא
תדרוה ידי-לע השענ רבדה .םצע תמקר קרפל םדיקפתש (Osteoclast)
.הימצלקרפיה ונייהד ,םדב ןדיס לש ידמ ההובג המר

טסלקואטסואה יאת תובקעב ,תרצונ ןיקת ןפואב תודקפתמ תומצעהשכ
הצופנ המולאימ לש םירקמב ךא השדח םצע תבכש (םצעה סרה יאת)
סרה לש הז ןוזיא רפומ (Metastatic Breast Cancer) יתרורג דש ןטרסו
.יוצרהמ רהמ תקרפתמ םצעהו שדחמ היינבו

םתריצי תאו םתלשבה תא תוענומ םיטנוסופסיבה תחפשמ תופורתה
.התוקרפתה תא ךכב תענומו (םצעה סרה יאת) םיטסלקואטסואה לש
.המצע ןטרסה תלחמ לע העפשה לכ ןיא הידראל
 
יאוול תועפות
טשוול קזנלו תוחפנתהל םורגל לולע הידרא לש ידמ לודג יוריע
.(Esophagus)  
החרזהו םויזנגמה ,ןגלשאה ,ןדיסה תמרב ידמ הלודג הדירי ןכתית
.ולא תועפות ןקתלו לפטל לק .םדב (Phosphate)  

...רתוי תורידנ יאוול תועפות

.ףוגל טחמה תרידח םוקמב תוחפנתה
.םירירש תוחשקתה
.תוליחב
.םוח
.תולגתסה תפוקת רחאל ,ללכ-ךרדב ,תופלוח ולא תועפות  
 
תורהזאו רוטינ ,לופיט
.(Intravenously) דירוול יוריעכ תנתינ הפורתה
,ג"מ 90 דע 30 אוה ,הימצלקרפיהב לופיטל רגובמב לבוקמה ןונימה
.םדב ןדיסה תמר ךמס-לע השענ רוטינה .תועש 24 דע םייתעש ךשמב

תורהזא
היהי רוסאו ןכתי ןכל ,תוילכה תועצמאב ףוגהמ קחרומ הידראה רמוח
.וז הפורת תועצמאב לופיט לבקל תוילכה הלוחל  
.קונית/רבועל ןוכיסה תא לוקשל שי הקינמ/הרה השאל לופיט ןתמב
וא/ו ןדיס םיליכמה םירישכתב שומיש לע אפורל חוודל הלוחה לע
.בל-תויעב לע ןכו D ןימטיו  
.ןדיסב לד טירפתל רובעל היה הלוחה לעש ןכתי