םייתוכאלמ םיקיתממ
Artificial sweeteners
רכוסל ףילחתכ םייתוכאלמ םיקיתממ
.לקשמ תפסות ומרגיש תופסונ תוירולק העמשמ רכוס תכירצ
,תוקיתמ התוא תקפסמה תיעבט תבוכרת אוה יתוכאלמ קיתממ
הברה םיקותמ ולא םיקיתממש ןוויכ .תוירולק תוחפ םע ךא
.םהמ הנטק תומכב שמתשהל יד ,רכוסמ רתוי
ולאל וא תרכוס ילוחל ליעוהל םייושע םייתוכאלמ םיקיתממ
תאלעה אלל קותמ היהי םנוזמש ןוויכ ,לקשמב דירוהל םיצורה
ךכל בל םישל תרכוס ילוח לע תאז םע .םמדב רכוסה תמר
ןוויכ ,םדב רכוסה תמר לע םיעיפשמ טרוגוי ומכ ,םינוש תונוזמש
.םינובלח וא תומימחפ םהב שיש

בותכ היהי םהילע ,דלוקוש וא תויגוע ומכ ,םירחא ןוזמ ירצומ
לוטיברוס ומכ םיקיתממ ליכהל םילולע ,(Sugar-free) רכוס אלל
םילולע ולא לכ .חמק וא (Mannitol) לוטינמ ,(Sorbitol)
.םדב רכוסה תמר תא תולעהל
.םטרפסאו (Saccharin) ןירכס םה םיפסונ םייתוכאלמ םיקיתממ

םתכירצ דוע לכ תיתואירב הנכס ןיא םייתוכאלמה םיקיתממב
שומישל רוסא רשא םטרפסאה אוה ללכהמ אצוי .הדימב תישענ
.(Phenylketonuria - PKU) הירונוטקלינפ ילוח לע

בל ומיש
ושוריפ ןיא רכוס אלל דלוקושו תויגוע ומכ םילכאמ לש םתכירצ
ןיידע איה םהמ הלודג הכירצ .ןמוש ילד וא תוירולק ילוטנ םהש
.תיתנוזת תלעות לכ אלל בורלו תוירולק לש הלודג הכירצ

...םטרפסא ואר
... הידוה ואר
...היביטס ואר
...הלירפ ואר

תושדח
2008 ראורבפ
םייתוכאלמ םיקיתממב תלעותה יבגל תוקפס
תודלוח יכ וליג ב"הרא הנאידניא Purdue University ירקוח
רשאמ רתוי ןלקשמל ופיסוהו תוירולק רתוי וכרצ ןירכס ולבקש
.רכוסמ ונוזינש תודלוח

Behavioural Neuroscience