דשה ןטרסל BRCA ןג תקידב
BRCA gene test for breast cancer
הקידבה תוהמ
רמוחה לש הזילנא תעצבמה הטושפ םד-תקידב איה BRCA ןג תקידב
לכב (תויצטומ) םיקיזמ םייוניש םנשי םא ההזמה (DNA) יתשרותה
BRCA1 ולא ,דשה ןטרסב תוקלל הייטנל םיארחאה םינגה ינשמ דחא
םתוחתפתהל ןוכיס רתיב תונותנ ולא תויצטומ ושריש םישנ .BRCA2-ו
םישנל האוושהב (Ovarian Cancer) תולחשה ןטרסו דשה ןטרס לש
.תורחא
דשה ןטרס הז ללכב ,דשה ןטרס ירקממ 5%-ל תויארחא ולא תויצטומ
.תולחשה ןטרס ירקממ 15%-לו םירבג ברקב

לש עקר תולעב םישנב קר אלא ,הרגיש ךרד תעצובמ הניא הקידבה
םישנב וא הלחמה לש תיתחפשמ הירוטסיה ,תישיא הייטנ ומכ ,ןוכיס
.םיוסמ גוסמ דש ןטרסב וקלש

?ןוכיס רתיב הנותנ/ןותנ ימ
...םילולכ םינגה לש היצטומל ןוכיס רתיב םייוצמה ולא תמישרב
.תולחמה יתשב וא םיידשה ינשב דשה ןטרסב ריעצ ליגב וקלש ולא
הנושאר הגרדמ החפשמ תבורקו תולחשה ןטרס לש תישיא הירוטסיה
.םהינש וא רבעמה ליג ינפל דשה ןטרסב וא תולחשה ןטרסב התקלש  
.הלחמב וקלש הנושאר הגרדמ רתוי וא החפשמ תובורק יתש
.הלחמב הקלש הנושאר הגרדמ החפשמ בורק רבג
.תולחמה יתשב הלוחה הנושאר הגרדמ החפשמ תבורק
.ידיצ-וד דש ןטרסב הלוח רשא הנושאר הגרדמ החפשמ תבורק
.תולחשה ןטרס םע רתוי וא החפשמ תובורק יתש
.ולא תויצטומ לש תיאשנכ העודיה החפשמ תבורק
החפשמ תבורק שי םהל (יאפוריא חרזמ) יזנכשא אצוממ םידוהי
.תולחשה ןטרסב וא דשה ןטרסב הלוחה הנושאר הגרדמ  
לש תישיא הירוטסיה םע (יאפוריא חרזמ) יזנכשא אצוממ תוידוהי
.תולחשה ןטרס  

תיבויח הבושת תלבק תובקעב ןוכיסה תנטקה
(Mammogram) היפרגוממ ומכ ,דשה ןטרס רותיאל תוקידב עוציב
הקידב .דשה ןטרס יוליגל ,הנשל תחא MRI תקידבו הנש יצחל תחא  
.שדוחב םעפ ,וב םייוניש רותיאל ,דשה שושימ תרזעב השעת תימצע  
ןגא לש תיתנש-יצח הקידב תוללוכ תולחשה ןטרס רותיאל תוקידב  
(Transvaginal Ultrasound) ילניגאוו-סנארט דנואסרטלוא ,םייכריה  
.CA125 תקידבו  
ולא יכ ררבתמ .(הפה ךרד םילטינה) םיינויפ העינמ יעצמאב שומיש
.BRCA תויצטומ לש תויאשנב תולחשה ןטרסל ןוכיס םיניטקמ  
.דשה ןטרסל ןוכיס טעמ לידגמ ולא העינמ יעצמאב שומיש תאז םע  
ןפיסקומט ומכ ,דשה ןטרסל ןוכיסה תנטקהל תופורת תליטנ
.50%-ב הז ןוכיס הניטקמה הפורת ,(Tamoxifen)  
תיתעינמ דש תתירכ ונייהד ,(Preventive Surgery) ענומ חותינ
ןוכיסה תא הניטקמה (Mastectomy (Prophylactic) Preventive)  
(Fallopian Tubes) תורצוצחה לש תיתעינמ הקחרה .90%-ב  
ןוכיס הניטקמ (Preventive Salpingo-Oophorectomy) תולחשהו  
.רבעמה ליג ינפל םישנב 50%-ב דשה ןטרסל