תושדח - םדאב םיקדייח
Bacteria - News
 
החימצל םיעייסמ םייעמה יקדייח
ןוזמל היגרלא דגנ םייטויבורפ םינז
טשווה ןטרסו םייכינחה תלחמ קדייח
הירפה תחלצה-יאו םיילניגאו םיקדייח
רתוי יעמ יקדייח ןווגמ היוס ןובלח
ץבשו בל-ףקתהל ןוכיסו יעמה יקדייח
סגה יעמה ןטרסל ןוכיסו הנוזת יוניש
סדייא תוחתפתהו םיסוריוו םיקדייח
םייעמ יקדייח חותינל השידח הטיש
רתי תנמשהו תרפועל הפישח
םירבגב הייבר תוערפהו יעמה יקדייח
ץבש רחאל תיחומ העיגפו יעמה 'ח
הפה יקדייח לע ןושיעה תעפשה
םוינימולאל תרבגומ הפישח
םיקרפמ תקלדו םייעמ יקדייח
םחומל ליעומ םירבכעב םויבורקימה
ץבשל ןוכיס םיניטקמ יעמה יקדייח
בל תלחמ ענומ םודא ןיי
הינרפוזיכסו יעמה יקדייח
רתי תנמשה דגונ יחמצ קדייח
יעמה יקדייח ינז ןוויגל םיביס
תיתקלד יעמ 'מ םיענומ יעמ יקדייח
םאה בלחו יעמה יקדייח תוחתפתה
םיקדייחל תודוה בלל בוט לורטרבזר
ןטרסל ןוכיס םיניטקמ יעמה יקדייח
הפה יקדייחו בלבלה ןטרסל ןוכיסה
קותמל הקושתו E. coli יקדייח
חומה דוקפיתו םיבוט םיקדייח
תישפנה החוורה לע יעמה תעפשה
יקדייח-יטנא יעצמאכ היוס
םילוח-יתבב םיקדייחו UV-C תנירק
ןוזמל תויגרלאמ םיניגמ םייעמ יקדייח
הקונית יקדייח לע םיעיפשמ םאב םינג
יעמב םייתודידי םיקדייחל 3-הגמוא
לורטסלוכהו ןמוש ,לקשמ ,יעמ יקדייח
רתויב המיאתמה הנוזתו יעמה יקדייח
ןוסיחה תכרעמ תפיקתו יעמ יקדייח
םיטנדיסקוא-'אב 'חה ףוליחו יעמ יקדייח
תואירבל םיינויח יעמה יקדייחמ קלח
רתי תנמשה דגנ םיקדייחמ יעמה ןוקיר
רוקב ןמוש ןדבואו יעמ יקדייח
םייעמה יקדייח תוחתפתהו ןוסיחה 'עמ
יעמה יקדייחו ריעצ ליגמ תינפוג 'עפ
תולחל ןוכיסהו קוניתהו םאה יקדייח
ינוסיחה דוקפיתהו םייתודידי םיקדייח
תולחמ תעינמב םירזוע םיבוט םיקדייח
םיליעומ םיקדייח תלטוק הקיטויביטנא
םויבורקימה תא םיבצעמ םיקנוי
יקדייח לודלידו םיביס תלד הנוזת
ריעצ ליגב הקיטויביטנא תעפשה
םויבורקימ םונשמ םידירכסוגילואוליסק
תילובטמ תנומסת לע לקמ ואקק
יחשה תיב יקדייחו טנרודואד
םאה בלחב םויבורקימו םאה תנוזת
םייעמב םיעצפ םיאפרמ יעמ יקדייח
יעמה יקדייח תבצמו םיקצומ תונוזמ
יעמה יקדייח תא ןכסמ לוהוכלא
יחומ ץבשו הפ יקדייח ןיב רשקה
םייעמה יקדייח לע לזרב ףסות תעפשה
אירב קונית תוחתפתהו יעמה יקדייח


...םדאב םיקדייח ואר
 
2012 רבוטקוא
םילוח-יתבב םיינגותפ םיקדייח תמצמצמ UV-C הנירק
אצמ ב"הרא ליה לפא'צ University of North Carolina-ב רקחמ
39 ונורקוה הב (Ultraviolet-C) UV-C הלוגס הרטלוא הנירק יכ
םרורחיש רחאל תיטמוטוא ,ב"הרא וגאיד-ןאסב םילוחה-תיב ירדח
םוהיזה תומרב רכינ םוצמיצל האיבה ,םילוחה-תיבמ םילפוטמה לש
.םיבושח (הלחמ ימרוג) םיינגותפ םיקדייח רפסמ לש

Medscape Today


2014 טסוגוא
ןוזמל תויגרלא ינפמ םיניגמ םייעמ יקדייח
הליג ב"הרא University of Chicago-ב ךרענש םירבכעב רקחמ
ינפמ ןגהל היושע םייעמב םינכושה םיצופנ םיקדייח לש הצובק יכ
םהב שמתשהל היהי ןתינו (Food Allergies) ןוזמל תויגרלא
עונמל ודעונש (Probiotic Therapies) םייטויבורפ םילופיטב
(Anaphylactic Reactions) יטקילפאנא קוש/תיטקליפאנא הבוגת
.(Peanut Allergens) םינטובל םינגרלא ומכ ,תונוזמל

ךכ ,ןיטולחל םיילירטס םיאנתב ולדג םירבכעה ןיבמ תחא הצובק
הקיטויביטנא הלביק הינש הצובקו םייעמ יקדייח לכ אלל ויה םהש
תומר וחתיפ תוצובקה יתש .םייעמה יקדייח תומכ תא הניטקהש
םירבכעל האוושהב ,םינטוב לש םינגרלאל םינדגונ לש תוהובג
יקדייח לש שדחמ הפסוה .תוילמרונה םיקדייחה תומר ילעב
םתוא ורסחש םירבכעל (Clostridia Bacteria) הידירטסולק
םהב הלטיבו ןוזמל םינגרלאה תשוחת תא שדחמ םהב הכפה
.םינטובל תויגרלאה תא
ןוקיתל תורשפא םילעמ הז רקחמ יאצממ םירקוחה ירבדל
.הקיטויבורפ תועצמאב םדא-ינבב ןוזמל תויגרלא

Proceedings of the National Academy of Science


2015 לירפא
הקונית יעמב םיקדייחה לע עיפשהל םייושע םאה לש םינגה
(Gene) ןג יכ וליג ב"הרא UC Davis Health System ירקוח
םא בלח רכוס רציימ תוהמיאהמ קלחב ליעפ וניא רשא
תליהק לש תוחתפתהה לע עיפשמש (Breast Milk Sugar)
,תוהמא ןתוא ידי-לע םירצוימה םירכוסה .קוניתב םייעמה יקדייח
,קוניתה ידי-לע םילכועמ םניא (Secretors) "תושירפמ" תונוכמה
קוניתה יעמ תא םיסלכאמה םימיוסמ םיקדייח םיניזמ םה ךא
.ותדלוה רחאל רצק ןמז
רשא ילנויצקנופ וניאש ןג תולעב ןה "תושירפמ ןניאש" תוהמיא
תליהק דציכ עיפשמו םאה בלחב םירכוסה בכרה תא הנשמ
יורקה ,רקחמב .תחתפתמ קוניתב םיקדייחה
UC Davis Foods for Health Institute Lactation Study
.תוהמיא 44 ופתתשה

Microbiome, a BioMedCentral journal


2015 טסוגוא
יעמב םייתודידי םיקדייחל ליעוהל היושע 3-הגמוא
אצמ הינטירב UK Institute of Food Research-ב םידקמ רקחמ
ינז לש םתחימצל רוזעל תיושע EPA גוסמ ןמוש תוצמוח יכ
.םדאה יעמב ףותיש/הזויבמיסב םייחה םינוש םייטויבורפ םיקדייח
:השיאה לש היברה תכרעמ יקדייחל יעמה יקדייח תבוגתב רבודמ
:םיינגותפ םיקדייח ינשו Lactobacillus gasseri
תובוגתה םא ןכו Staphylococcus aureus-ו Escherichia coli
תויוור יתלב בר ןמוש תוצמוח תעפשהב תונתשהל תויושע
.(Polyunsaturated fatty acids/PUFAs)
ךומתל ךרד שי Lactobacillus gasseri יקדיילח םירקוחה ירבדל
התוא העפשה ,םמצע יפלכ תוליבס תמירג ידי-לע יעמב םתודירשב
.םיינגותפ םיקדייחל ןיא
תויוור יתלב בר ןמוש תוצמוח םא ןוחבל התייה םירקוחה תרטמ
סוליצבוטקל יקדייחל סגה יעמה לש תוינוסיח תובוגת תונשל תויושע
.(Lactobacilli)

Lipid Technology


2015 רבמטפסס
בוטה לורטסלוכהו ןמוש ,לקשמה לע םיעיפשמ םייעמ יקדייח
וליג דנלוה University Medical Center Groningen-ב םירקוח
רשא םיקדייח .תירלוקסו-וידרקה תואירבה לע םיעיפשמ םייעמהש
תמר לעו ןמושה ,לקשמה לע עיפשהל םייושע םייעמב םינכוש
.אירב בל לע הרימשל םישורדה םימרוג ,בוטה לורטסלוכה
HDL/בוטה לורטסלוכה ןיב קזח רשק ואצמ םה םרקוחה ירבדל
םד ינמושל שדח ןוכיס םרוגכ םפיסוהל ןתינו םידירצילגירטו
,רדגמל ,ליגל ףסונב תאז ,(Abnormal Blood Lipids) םיגירח
.הקיטנגו BMI/ףוג תסמ סקדניא

קומע ףוציר תייגולונכטב ושמתשה םירקוחה
ופתתשהו רתויב תמדקתמ (Deep Sequencing Technology)
...יכ אצמנ .םידנלוה 893 רקחמב
םד-ינמושו םיקדייח ינז 34 ומרת (BMI) ףוגה ןמושב תויונושל
.HDL/בוטה לורטסלוכהו םידירצילגירט ומכ 
6% ,ףוגה ןמוש ילדבה ךותמ 4.6%-ל ומרת םייעמה יקדייח
.HDL-המ 4%-ו םידירצילגירטהמ 
לע הטעומ העפשה התיה יעמה יקדייחל העתפהה הברמל
.ללוכה לורטסלוכה תמר לעו LDL/ערה לורטסלוכה 

תוטיש חתפל דחא םוי ורשפאי םרקחמ יאצממ יכ םינימאמ םה
.יעמב םיקדייחה יגוס ןיב סחיה יוניש תרזעב תושדח לופיט

Circulation Research


2015 רבמטפסס
רתויב המיאתמה הטאיד//הנוזתה המ םיעבוק םייעמה יקדייח
Chalmers University of Technology-ב םירקוח לש םהירבדל
,יעמב םיקדייחה בכרה לע ססבתהב ,היהי ןתינ ,הידבש גרובנתוג
.תונוש תוטאיד/תונוזתל וביגי םינוש םישנא בציכ תוזחל

ןתינ (Human Digestive System) תישונאה לוכיעה תכרעמב
רשא םינוש םימזינגרואורקימ לש םיגוס 1,000-ל 300 ןיב אוצמל
יגוס בכרה .(Gut Microbiome) םויבורקימ/יעמ יקדייח םיארקנ
...מ האצותכ םדאל םדאמ הנתשמ םיקדייחה
.םייטנג םימרוג
.הדילה ןמזב םאהמ הרבעה
.תופורתב חווט-ךורא שומיש

רשא ,םילפוטמל ףיסוהל היהי ןתינ ךוראה חווטב םהירבדל
יקדייח ,הכלהכ תלעופ הניא םהלש תילובטמה תכרעמה
תושמשמ תויוושכע תוקיטויבורפ .(Intestinal Bacteria) יעמ
ושעי דיתעבו יעמב יחכונה םיקדייחה ךרעמ בוצייל עגרכ
.םיקדייחה ינז לש בכרהב םייוניש

Cell Metabolism


2015 רבמבונ
םילודיג לע ןוסיחה תכרעמ תפיקת תא םירפשמ יעמ יקדייח
תוליעפ תא ןחבש ב"הרא University of Chicago-ב רקחמ
.העיתפמ תינטרס-יטנא העפשה םהב הליג םירבכעב יעמה יקדייח
תכרעמל (Bifidobacteria) ודיפיב יקדייח תפסוה יכ וליג םירקוחה
לש התלוכי תא הלידגה םירבכעה לש (Digestive Tract) לוכיעה
לש התלועפל המודב ,לודיג יאת ףוקתל םהלש ןוסיחה תכרעמ
,ודיפיב יקדייח .(Melanoma) המונלמ הקזח םילודיג תדגונ הפורת
."םיבוט םיקדייח"-כ םיבשחנ םיאירב םייעמ םיסלכאמה

Science


2015 רבמבונ
םיטנדיסקוא-יטנאב םירמוח ףוליח םיתסוומ יעמה יקדייח
םירבכעב ךרענש הידבש University of Gothenburg-ב רקחמ
םזילובטמ/םירמוחה ףוליח תא םיתסוומ יעמה יקדייח יכ הליג
.חראמב ונימאה תוצמוח לשו ןויתטולגה לש

םילערה לרטנמו רתויב קזחה טנדיסקוא-יטנאה אוה ןויתטולג
ינויח דיקפת לעב אוה .ףוגב ירקיעה (Detoxifying agent)
הנוזתה ירמוח לש םירמוחה ףוליח ,ןוסיחה תכרעמ תלעפהב
םרות ןויתטולגב רוסחמ .תורחא תויאת תויוליעפ תוסיוו
.תינוצמיח הקעל

ןיצילג םיכרוצ (Small Intestine) קדה יעמב םימיוסמ םיקדייח
לולע ולא םיקדייח בכרהב ןוזיא-יאו ןויתטולג תזתניסל שורד רשא
.תוינורכ תולחמ לש ןתוחתפתהל םורגל

ונימא תוצמוח םג ומכ ,ןיצילגב רוסחמש וליג םימדוק םירקחמ
תרכוס ,רתי תנמשהמ םילבוסב םייק ,םדה תמזלפב תורחא
לוהוכלא תכירצ תעבונ הניאש ינמוש דבכ תלחמו 2-גוס
.(Non-Alcoholic Fatty Liver Disease)

םיתסוומו ןיצילג םיכרוצ קדה יעמב םיקדייח יכ הדבועה יוליג
ירצומ חותיפל ליבוהל יושע ןויתטולגה לש םירמוחה ףוליח תא
.יעמל הקיטויבורפ/םיליעומ םיקדייח וריבעיש ןוזמ

Molecular Systems Biology


2015 רבמבונ
תואירבל םיינויח יעמה יקדייחמ קלח
הרבז יגדב וכרע םהש רקחמב ,University of Oregon ירקוח
איה םיוסמ ןזמ םייעמה יקדייח תומכ אל יכ וליג (Zebrafish)

םיווהמה ,םיקדייח ינז רפסמ יכו הניקת תואירב יבגל תעבוקה
תואירב יבגל םיעבוקה םה ,םייעמב םיקדייחה ללכ ךותמ טועימ
ןוסיחה תכרעמ לש תינוסיחה הבוגתה תא ונחב םירקוחה .הבוט
םיגיגדב םייעמ יקדייח לש םינז לש םינוש םיבכרה יבגל ,םיגיגדב
.םיקדייח לכ אלל רקחמה תאו םהייח תא ולחהש

Microbe & Cell Host


2015 רבמבונ
רתי תנמשה ינפמ ןגמ םיקדייחמ יעמה ןוקיר
University of Geneva (UNIGE) Faculty of Medicine ירקוח
ךרדה לע העפשה שי םייעמ יקדייחל יכ עדימ לע ססבתהב ,ץייווש
,םירבכעב וקדב ,ןמוש יאת םיחתפתמ דציכו תוגפסנ תוירולק הב
תדגונ רשא העפשה שי םייעמ יקדייח רדעהל יכ תוארהל וחילצה
םיכרד חותפל םייושע ולא םיאצממ םהירבדל .המישרמ ,רתי תנמשה
.רתי תנמשהב לופיטל ןיטולחל תושדח
וא הקיטויביטנא ולביק ולאש רחאל םירבכעב וכרענ תוקידבה
.הליחתכלמ יעמ יקדייח אלל ויהש םירבכעב

Nature Medicine


2015 רבמצד
רוקל הבוגתב ןמוש ןדבואל םימרוג יעמ יקדייח
תוליעפל התעפשהב המוד תוכומנ תורוטרפמטל הפישח יכ עודי
תואירבה רופישו רתי תנמשה ינפמ הנגה ידכ ךות ,תינפוג
ידי-לע ןקלחב תומרגנ ולא תועפשה יכ ררבתמ תעכ .תילובטמה
.םייעמה יקדייח
אצמ ץייווש University of Geneva-ב ךרענש םירבכעב רקחמ
יקדייח בכרה תא ינוציק ןפואב םהב הנשמ רוקל הפישח יכ
תא רפשל ,ןמוש תפירשל םורגל ידכ הז יונישב ידו םייעמה
(Glucose) זוקולגה לש (Metabolism) םירמוחה ףוליח
ולתש םהיאצממ תא אדוול ידכ .ףוגה לקשמב הדיריל םורגלו
םירבכעב ולא םירבכע ךותמ םייעמה יקדייח תא םירקוחה
ןכאו םייעמ יקדייחמ םיישפוח םהשכ ולדיג םה םתוא
הלידגה ,זוקולגה לש םזילובטמה רופישל האיבה וז הלתשה
םלקשמב הדיריל האיבהו תורק תורוטרפמט ינפב תודימע
.םילתשומה םירבכעה לש
םפוג לקשמ לחה תועובש 3 הכשמנש רוקל הפישח רחאל
םייעמהש ןוויכ םירקוחה תעדל ,בצייתהל םירבכעה לש
חטשב לודיג בקע) ןוזמה ךותמ הנוזת ירמוח גופסל ולחה
.לקשמב תפסונ הדירי דגנ ולעפו (םהינפ

Cell


2015 רבמצד
םייעמה יקדייח תוחתפתה לע העיפשמ ןוסיחה תכרעמ
יעמה יקדייח ןווגמ ןיבש היצקארטניאב היולת םדאה תואירב
Instituto Gulbenkian de Ciencia-ב רקחמ .ןוסיחה תכרעמו
אצמ ,וז החנה קזחמ רשא ,הדבעמ ירבכעב עצובש ,לגוטרופ
םיקדייחה ינז ןיבש סחיה הנתשמ היוקל ןוסיח תכרעמ רשאכ יכ
.םייעמב םינושה
E. coli יקדייחב םרקחמ ךרוצל ושמתשה רשא ,םירקוחה ירבדל
לע יכ ןויערה תא םיקזחמ ולא םיאצממ ,(Escherichia coli)
ומכ ,ןוסיחה תכרעמב תויולתה םייעמ תוערפהב לופיטה
,(Inflammatory Bowel Disease/IBD) םייעמה לש תיתקלד הלחמ
תישיא האופר לע אלא ,תיללכ האופר לע ססבתהל אל
בכרהה תא ןובשחב תחקולה (Personalized Medicine)
לופיטהש ךכ ,לפוטמה לש םייעמה יקדייח לש ישיאה
.םיביוא לאכ םייתודידי םיקדייח לא סחייתי אל

םינושארה םיקדייחה ןיב םהו עפשב םייוצמ E. coli יקדייח
.הדילה רחאל ,םירבכעה יעמ תאו םדאה יעמ תא ןה םיבשיימה
לש ולאל םיאירב םירבכע לש םייעמה תא וושיה םירקוחה
.ןוסיחה תכרעמב יזכרמ ביכרמ ,םינבל םד-יאת אלל םירבכע
םיאירב םירבכעב םזילובטמהו לוכיעה תכרעמ יכ וליג םה
תכרעמ ילעב םירבכעבש דועב ,הנוזתב םייונישל רהמ ולגתסה
.רתוי ךורא ןמז ולא םייוניש וכרא היוקל ןוסיח

Nature Communications


2015 רבמצד
תדדועמו יעמה יקדייח תא תררועמ ריעצ ליגמ תינפוג תוליעפ
אירב םירמוח ףוליחו חומה תא
ךרענ רשא ,ב"הרא University of Colorado Boulder-ב רקחמ
היושע ריעצ ליגב לחה תינפוג תוליעפ עוציב יכ הליג ,תודלוחב
לש תוחתפתה ךכב דדועלו הבוטל יעמה יקדייח בכרה תא תונשל
רבודמ .םייחה ךלהמב רתוי םיבוט תילובטמ תוליעפו אירב חומ
לש ןה רופיש רשפאמו םייחב םדקומ חתפנה תויומדזה ןולחב
.תינפוגהו תישפנה תואירבהב
םינגה רפסמ תא לידגהל םייושע יעמה יקדייח םירקוחה ירבדל
תא דאמ ךכב םיצעהלו ןוילימ 5 דע לש תומכב םדאב (Genes)
.תישונאה היגולויזיפה לש םיטביה לע העפשהה

הנבמ םהיעמב וחתיפ םוי ידמ תינפוג תוליעפ ועציבש תודלוח
ואצמנ אלש םייטויבורפ םינזמ םיקדייח ללכש רתוי ליעומ םיקדייח
(תינפוג הניחבמ תוליעפ ןניאש) תוינבשוי תודלוח לש םהעימב
ויהש תורגובמ תודלוחב היה רבודמשכ םג ,תורגוב תודלוחבו
.תינפוג תוליעפ
תדדועמ האירב םייעמ יקדייח תייסולכוא יכ אצמנ ןכ ומכ
ןואכיד תדגונ העפשה תלעב איהו אירב חומ דוקפית םג
םיחלשנה םירסמ תרזעב תאז (Anti-Depressant Effect)
..הרורב הניא ןיידעש ךרדב חומה לא יעמהמ

Immunology and Cell Biology

2016 ראוני
דיתעב תולחל ולש ןוכיסה לע םיעיפשמ קוניתהו םאה יקדייח
Children's Hospital & Rainbow Babies Uni. Hosp. ירקוח
םשה תחת) םימדוק םירקחמ ורקס רשא ב"הרא דנלבילק
הערפה לכש ואצמ (The Microbiome and Childhood Diseases
לע עיפשהל הלולע םייחה לש םדקומ בלשב יעמה יקדייח ןזאמב
תולחמב תולחל ול םורגלו דיתעב תולחמל אצאצה לש ןוכיסה
.תוימיוסמ
תולחמו םזיטואו רתי תנמשה ,המתסא ,תויגרלא תוללוכ ולא תולחמ
םזיטואמ םילבוסה לש וזל המודה תיגולוריונ תוחתפתה לש
םימרוג רפסמ יכ וליג םימדוק םירקחמ םירקוחה ירבדל .(Autism)
אצאצה לש ופוגב םיקדייחה לש התואנ תוחתפתהל רוזעל םייושע
...םהו
.םא בלחב הקנה
.תילניגאו הדיל
.הדילה רחאל דיימ רועב רוע עגמ

Birth Defects Research Part C: Embryo Today


2016 ראוני
האירה יאתב ינוסיחה דוקפית םיתסוומ םייתודידי םיקדייח
ב"הרא קרוי-וינ Icahn School of Med.Mount Sinai-ב רקחמ
תוסלכאמ ,תוילירטסל רבעב ובשחנ רשא ,תואירה םג יכ הליג
.ןוסיחה תכרעמ תוסיווב םירזועה םייתודידי םיקדייח

םיעייסמ רשא (Dendritic Cells) םייטירטנד םיאתב אוה רבודמה
םיקשממ םילרטפמ םה .התלבגהבו (Immunity) תוניסח תריציב
תדפרמה המקרה ,(Mucosa) תיריר ומכ ,הביבסהו ףוגה ןיב
,םיקדייח ומכ ,םירז םישלופ רחא שופיח ךות ףוגב םינוש םיחטשמ
אוה ,ספתנ הזכ קיזמ םרוג רשאכ .םינכוסמ םינלערו םיסוריו
.אתה חטשמ ינפ לע גצומו תוסיפל םדי-לע קרופמ
ירשק ומכ ,םיינוסיח םיזכרמל םייטירטנדה םיאתה םיעסונ םשמ
םירבוע םש (Spleen) לוחטה וא (Lymph Nodes) הפמיל
.ףסונ לורטינ וקרופו וספתנש םישלופה

The Journal of Experimental Medicine


2016 ראוני
תונוש תולחמ תעינמב םירזוע םיבוט םיקדייח
קדייח יכ הליג ב"הרא סטסו'צסמ Forsyth Institute-ב רקחמ
ףאב יוצמה (Corynebacterium accolens קדייחה) קיזמ יתלב
:(Pathogen) םינגותפ תוחתפתה תעינמב עייסמ רועה ינפ לעו
םימרוגה ,(Streptococcus pneumoniae קדייחה) הלחמ ללוחמ
(Middle Ear Infection) הנוכיתה ןזואה לש תקלדל ללכ-ךרדב
חומה םורק תקלד ,(Pneumonia) תואיר תקלד ,םידליב
.םישישקו םירגובמ ,םידליב (Sinusitis) סיטיסוניסו (Meningitis)

mBio


2016 ראוני
הרמ תוצמוח םיריממה םיליעומ םיקדייח תלטוק הקיטויביטנא
יקדייח םוהיז תמירגל ךכב תעייסמו
יכ הליג ב"הרא North Carolina State University-ב רקחמ
םייחה םיקדייח ידי-לע תורמומה (Bile Acids) הרמ תוצמוח
הלידג םיבכעמ (Large Intestine) סגה יעמב ללכ-ךרדב
םה ולא םיקדייח .Clostridium difficile/C. diff יקדייח לש
.םיינלטק ףא םיתיעלו םיביאכמ םימוהיזל םימרוגה םיקיזמ
תופורת רפסמ ןהב םיכרדה לע לע רוא ךפוש רקחמה
יקדייח ידי-לע םימוהיז לש םתורצוויהל תועייסמ תוצופנ
הרמ תוצמוח םיריממה םיקדייח לש םלוסיח ללגב C. diff
.(Bile Acid-Altering Bacteria)

תועייסמו לורטסלוכמ תורצונ (Bile Acids) הרמ תוצמוח
תוטלוש ןה ןכ ומכ .םינמוש לש םתגיפסבו ןלוכיעב
,זוקולג ,(Lipoprotein) ןיאטורפופיל לש םירמוחה ףוליחב
.היגרנאו תופורת
תורצוימ (Primary Bile Acids) תוינושאר הרמ תוצמוח
סגה יעמב .יעמה תועצמאב תועסומו (Liver) דבכב
תוצמוחל םיקדייח ידי-לע תורמומ ןה (Large Intestine)
אצמנ ןהיבגל (Secondary Bile Acids) תוינשמ הרמ
םתוחתפתה לע תבכעמ העפשה תולעב ןה ןהמ תובר יכ
.C. diff יקדייח לש

mSphere


2016 ראוני
תולחמ תעינמל םהלש םויבורקימה תא םיבצעמ םיקנוי
הליג ב"הרא ןוטסוב Brigham and Women's Hospital -ב רקחמ
(microRNAs) תונטק תולוקלומ םירציימ םירבכעו םדא-ינב יכ
ידכ ,(Feces) האוצב םיכפשנ רשא ,םהלש לוכיעה תכרעמ ךותמ
,םייעמ תולחמ ינפמ ךכב ןגהלו יעמה יקדייח בכרה תא תסוול
תולוקלומ יכ ררבתה .(Colitis) סגה יעמה תקלד/סיטילוק ומכ
-ינבבו םירבכעב ןה ,יעמה יאת ידי-לע תורצוימה microRNAs
םינגה תוליעפ תסוול ידכ םיקדייחה ךות לא םירדוח ,םדא
ורסחש םירבכע .יעמה יקדייח בכרה תא בצעלו םהלש (Genes)
ויהו הנוש יעמ יקדייח בכרה ומיגדה microRNAs תולוקלומ
.סגה יעמה תקלדל םישיגר רתוי
םיאירב םירבכע לש םהיעממ microRNAs תולוקלומ תלתשה
בכרה תא םינורחאה ולאל הריזחה םתוא ורסחש םירבכעב
.םהיעמל םיקזנ ינפמ םהילע הנגהו ילמרונה יעמה יקדייח

Microbe & Cell Host


2016 ראוני
םייעמ יקדייחב ךיפה יתלב לודלידל תמרוג םיביסב הלד הנוזת
תורוד ךשמל
,ב"הרא הינרופילק Stanford Uni. School of Med.-ב רקחמ
(Low-Fiber Diet) םיביס תלד הנוזתש אצמ ,םירבכעב ךרענש
םיימינפ םירוסחמל םורגל הלולע תושעותמ תורבחל תיסופיט רשא
.םיאבה תורודה תעברא דע תשולשל ורבעויש
"הנוכנ הליכא" ודחכנ חתפמ דיקפת ילעב םיקדייח ינזש עגרב
.ותומדקל בצמה תבשהל ליעות אל טושפ

Nature. Suboptimal diets


2016 ראוני
תילמרונ תוחתפתהב םגופ םייחב םדקומ הקיטויביטנאב שומיש
םייעמה יקדייח לש
יכ םיארמ דנלניפ University of Helsinki-ב רקחמ יאצממ
תילמרונ תוחתפתהב םגופ םייחב םדקומ הקיטויביטנאב שומיש
תויטויביטנא תופורתב רבודמ דחוימב .םייעמה יקדייח לש
חווטה-תובחר (Macrolide) םידילורקמה תחפשממ
בורל תושמשמה (Broad-Spectrum Macrolide Antibiotics)
.(Respiratory Tract Infections) המישנה יכרדב םימוהיזב לופיטל
תומרות םידילורקמה תחפשממ תוקיטויביטנאש םג הארנ
.הקיטויביטנאל םידימע רשא םיקדייח ינז לש םתוחתפתהל
וקדב םהיבגל 7 דע 2 ינב םיניפ םידלי 142 ופתתשה רקחמב
הקיטויביטנאב לופיט ולביק םה םהייחב םימעפ המכ םירקוחה
.םהלש יעמה יקדייח תייסולכואב ופקתשה ולא םילופיט דציכו
המתסאה תלחמ תוררועתה לש תועפשהה םג םהב וקדבנ
.BMI/ףוגה תסמ סקדניאו

םיקדייחה תבצמב ףקתשה הקיטויביטנאב שומישה יכ אצמנ
ינז ןווגמב רשועה תא הלדליד הקיטויביטנאה .םידליה יעמב
תחפשממ תוקיטויביטנאה תעפשה הרכינ דחוימב .םיקדייחה
,(Erythromycin) ןיצימורתירא ןהב ,(Macrolide) םידילורקמה
.(Azithromycin) ןיצימורתיזאו (Clarithromycin) ןיצימורתירלק

...ב ואטבתה םידליה לע תועפשהה
.הנשמ הלעמל הכרא יעמב םיקדייחה תייסולכוא תוששואתה
תונושארה םייחה תונשב הקיטויביטנא ילופיט רפסמ תלבק
.האלמ תוששואתהל קיפסמ ןמז םיקדייחל הריתומ הניא 
םייתנשב םידילורקמה תחפשמממ תוקיטויביטנא תלבק
ףוגה תסמ סקדניא תלדגהל הרושק האצמנ םייחל תונושארה 
.םייחה ךשמהב 
םידילורקמה תחפשמממ תוקיטויביטנאב הבורמ שומיש
תלדגהל רושק אצמנ םייחל תונושארה םייתנשה ךשמב 
.םייחה ךשמהב המתסאל ןוכיסה 
תודימע לש תוחתפתה דדועמ םידילורקמב ושמישה
.(Antibiotic Resistance) הקיטויביטנאל 

תחפשממ תוקיטויביטנאב דומישמ ענמיהל ץלמומ :םוכיסל
.תינושארה הקיטויביטנאכ םידילורקמה

Nature Communications


2016 ראוני
םייתרכוס םורטב םויבורקימה תא םונשמ םידירכסוגילואוליסק
ב"הרא University of California Los Angeles-ב רקחמ
הארה (Xylooligosaccharides/XOS) םידירכסוגילואוליסקב
יעמה יקדייח יונישל לאיצנטופ שי םייטויברפה םיביסל יכ
.(Pre Diabetic) תרכוס םורט םע םישנאב
תא תונשל ידכ םוי ידמ PreticX רצומהמ םרג 1-ב היה יד
םיבוט םיקדייח לש םיפסונ םינז לדגלו תיתועמשמ הטויבורקימה
ילעבבו םיאירב םישנאב ןה ,םיער םיקדייח לש םינז םצמצלו
ופתתשה רקחמב .תואירב ןניאש זוקולג תומר ילעב רתי לקשמ
.םיאירב םישנא 16-ו םייתרכוס םורט 13

Frontiers of Physiology


2016 ראוני
םיליקמו יעמה יקדייח לולסמב םישמתשמ ואקקב םילונבלפ
תילובטמ תנומסת לע
האצמ םירקוח תצובק ידי-לע העצובש םימדוק םירקחמ תריקס
יעמה יקדייח לע עיפשהל היושע ואקקמםילונובלפ תכירצ יכ
.הייעבה ינימסת לע לקת וא תילובטמ תנומסת ענמת איהש ךכ
.(Glucose Intolerance) זוקולגל תוליבס-יאב רקיעב רבודמ

Journal of Nutritional Biochemistry


2016 ראוני
יחשה תיב יקדייח תבצמ תא תיתועמשמ הנשמ טנרודואד
North Carolina Museum of Natural Sciences-ב רקחמ
,םימי 8 ךשמנו םישנו םירבג 17 ופתתשה וב ,ב"הרא יילר
תיבב העזה ךוסימל (Deodorant) טנרודואדב שומישל יכ אצמ
(Antiperspirant) העזה ענומ רישכתב וא (Armpit) יחשה
.יחשה יתבב םיקדייחה לע הלודג העפשה שי
וקדבי רשא םיפסונ םירקחמ לש םעוציבל םיארוק םירקוחה
.תילילש וא תיבויח העפשהה םא

PeerJ


2016 ראורבפ
םאה בלחב םויבורקימה תא הנשמ םאה תנוזת
םיקדייח לש דאמ לודג ןווגמ ליכמ (Breast Milk) םא בלח
(Gastrointestinal Tract) לוכיעה תכרעמ תא סלכאל רומאש
םינזה בכרה .קוניתב םייעמ יקדייח ךרעמ תמקהל םורתלו
תורצוויהל םימרוגה ךא ,ןמזה םע הנתשמ ולא םיקדייח לש
.עודי וניא םרקיעב ולא תויצאירו
(Gestation) ןוירהה ןמזב םאה תנוזת יכ אצמנ רבעבש ןוויכ
ינז בכרה לע דרפנב םיעיפשמ (Lactation) הקנהה ןמזבו
,תולחמל קוניתה לש ותושיגר לעו קוניתה יעמב םיקדייחה
ךוותמכ םישמשמ םאה בלח יקדייחש םירקוחה םירעשמ
.וז תיתנוזת העפשהל
ססקט ןוטסוי Baylor College of Medicine-ב רקחמב
.תוקינימ םישנ לש תוצובק יתש ופתתשה

Society for Maternal-Fetal Medicine's annual meeting


2016 ראורבפ
םייעמב םיעצפ יופיר םידדועמ םייעמ יקדייח
הטנלטא Emory University School of Medicine-ב רקחמ
,Akkermansia muciniphila יקדייח יכ הליג םירבכעב ב"הרא
.םייעמב תועיצפ יופיר םידדועמ ,םדאה יעמב םג םייוצמה
םייח-ילעבב ןה דבלב הנטק תומכב םייוצמ ולא םיקדייח
.רתי תנמשהמ םילבוסה םדא-ינבבו םינמש
תולחמב לופיטל שמשל םייושע ולא םיקדייח םירקוחה תעדל
וא סיטילוק/סגה יעמה תקלד ומכ ,םייעמה לש תויתקלד
רמולכ ,(Hypoxic) תיסקופיה איה עצפה תביבס .ןורק תלחמ
דדועמה בצמ ,ביבסמ המקרה תמועל ןצמח תוחפ הב שי
םייבוראנא םיקדייח רפסמ לש וז תאו ולא םיקדייח תוליעפ תא
.(ריוא אלל הביבסב םילדגה) םירחא
םיליפורטיונ תריהנ לש האצות איה היסקופיהה יכ הארנ
.ןצמחה תא םילכמו העיצפל םיביגמה ןוסיח יאת ,(Neutrophils)

Nature Microbiology


2016 ראורבפ
יעמה יקדייח תבצמ תא ,םישדוח 9 ליגב ,םיבצעמ םיקצומ תונוזמ
(Solid Foods) םיקצומ תונוזמלי םישדוח 9 ןב אוה קונית רשאכ
הנתשמה ,םייעמה לש הטויבורקימה לע רתויב הלודג העפשה שי
.םאל הכ דע התיהש תירקיעה העפשההמ
ןוילירט 100-מ הלעמלל תסחייתמ (םויבורקימה) הטויבורקימה
.(Digestive Tract) לוכיעה תכרעמ תא םיסלכאמה םייקדייח
ליחתמ םסולכיא ךא ,םייעמב םיקדייח לכ דליל ןיא הדילה עגרב
ווליו םימי רפסמ ךות םש םיססבתמ םהו ןכמ רחאל רצק ןמז
.וייח לכ ךשמב הז םדא

תועבצא תעיבט ומכ םה םייעמ יקדייח
םהב םייוניש .םייעמה יקדייח בכרהב והנשממ הנוש רגובמ לכ
הקנהו (הטאיד) הנוזת ומכ ,םימרוגמ האצותכ שחרתהל םייושע
.רתויב םינטק ויהי ולא ךא , (Breastfeeding)
Technical University of Denmark ירקוח לש םהירבדל
.םדאה לש תידוחייה תועבצאה תעיבטל תאז תוושהל ןתינ קרמנד
,םינמש םה םג תויהל ןוכיס רתיב םייוצמ םינמש םירוהל םידלי
םיקדייחה תבצמ ללגב רקיעב ךא ,תיטנג הייטנמ האצותכ תאז
.םייתחפשמה הנוזתה ילגרה ללגב ןכו םהיעמב
םיאירב םידלי 114 תב תחאה ,םידלי תוצובק 2 ופתתשה רקחמב
תוהמיאל ודלונש םידלי 113 תב הינשהו תואירב תוהמאל ודלונש
םישדוח 9 ליגב האוצ תומיגד םהב וחתינ םירקוחה .תונמש
יטרפו הקנהה תוינבת םע ולא םיאצממ וושיהו םישדוח 18 ליגבו
.תוקוניתה לש הנוזתה

קצומה ןוזמה תעפשה
ןובלח תלוכת לעב (Solid Food) קצומ ןוזמל יתנוזתה רבעמל
םיקדייחה תבצמ לע רתויב הלודג העפשה התייה ההובג םיביסו
קצומ ןוזמ יכ םימכסמ םירקוחה .תוצובקה יתש לש םהיעמב
םישדוח 9 ליגב הטויבורקימה תוחתפתהל ירקיעה עינמה אוה
.םבכרה תאו םיקדייחה ינז ןווגמ תא םיעבוק ולא םילכאמו

mSphere


2016 ראורבפ
יעמה יקדייח לש הניגמה םתעפשה תא ןכסמ לוהוכלא
םיחוודמ ב"הרא וגאיד-ןאס University of California ירקוח
ידי-לע םגפנ יעמה יקדייח לש יעבטה יטויביטנאה םדוקפית יכ
תלחמ רימחהלו דבכה לא דודנל םיקדייחל רשפאמה לוהוכלא
.(Alcohol-Induced Liver Disease) לוהוכלאמ תמרגנה דבכ
לש הקיזמה ותעפשה רבסהל ןונגנמ תוקפסמ ולא תואצות
תיגולוקאה תכרעמל םג אלא ,חראמה רביאל קר אל ,לוהוכלאה
ןייפאתמ ילאיבורקימה ןוזיאה-יא .ןידעה םויבורקימה לש
רתי תוחתפתהב םג אלא ,יקדייחה בכרהב םייונישב קר אל
.קדה יעמב םיקדייח לש

Cell Host and Microbe


2016 ראורבפ
יחומ ץבשו הפ יקדייח ןיב רשקה
ב"הרא University of Louisville School of Medicine ירקוח
הפ יקדייח תואצמיהו םינושה ץבשה יגוס ןיב רשקה לע ודמל
cnm-positive Streptococcus mutans ןזמ (Oral Bacteria)
...ינפי רקחממ

National Cerebral and Cardiovascular Center ירקוח
םמדמ יחומ ץבש רחאל םילפוטמ רחא ובקע ןפי הקסוא
םתואצמיהל רשק תולגל הרטמב (Hemorrhagic Stroke)
26% לש (Saliva) קורב .(Oral Bacteria) הפ יקדייח לש
קדייחה אצמנ ,םיוסמ ץבשמ ולבסש םילפוטממ
ןיבמ 6%-ב קר הלגתה רשא ,cnm-positive S. mutans
.םירחא םיגוסמ םיצבש רחאל םילפוטמה

ושלחנש םד-ילכל םירשקנ S. mutans יקדייח םירקוחה תעדל
חומה יקרועב םיערקל ומרגש ,הובג םד-ץחל ללגבו ליגה ללגב
.םהב םימומידלו
תואירבל ,חומה תואירבל הבושח הפה תואירבש הנקסמה ןאכמ
.ןמצע םיינישה תואירבל ןבומכ ןכו בלה
,םיצבש יגוס רפסמל םירושק הפה יקדייח יכ םימכסמ םירקוחה
םירקחמ .היצנמידל םימרוגה םיצבשו חומב םימומיד םהב
(Gum Disease) םייכינח תלחמ ןיב קודה רשק וליג םיבר
םירחא םירקחמב אצמנ ןכ ומכ .(Heart Disease) בל-תלחמו
םיקרפמ תקלד רימחמ םייכינח תלחמ לע יארחאה קדייחה דציכ
.(Rheumatoid Arthritis) תינורגיש

Scientific Reports


2016 ראורבפ
םייעמה יקדייח לע לזרב ףסות תעפשה
תויתקלד יעמ תולחממ םילבוסה םילפוטמב ץופנ לזרבב רוסחמ
Health & ZIEL-ב רקחמ .(Inflammatory Bowel Diseases/IBD)
םיביגמ םייעמה יקדייח דציכ קדב הינמרג Institute for Food
.(Oral or Intravenous) דירוה וא הפה ךרד ןתינה לזרב ףסותל
לע העפשהה ךא ,לזרבה תמר ןוזיאל תוליבומ תוטישה יתש
.לזרבה ןתמ ןפוא יפל הנתשמ יעמב םיקדייחה תייסולכוא
ונהנש (Crohn's Disease) ןורק ילוח םה ךכל םישיגר דחוימב
וחילצה אל םירקוחה ךא ,םהיעמב םיקדייחה תייסולכואב לודיגמ
הארה רקחמה םהירבדל .ךכב ברועמה םיוסמ קדייח לע עיבצהל
תעיבק .לזרב ףסותב לופיטל יעמה יקדייח םישיגר המכ דע
72-מ האוצ תומיגד תליטנ ידי-לע התשענ לזרבה ןתמ תעפשה
.וירחאו לופיטה ינפל ,רקחמב םיפתתשמה

Gut


2016 ראורבפ
םאה בלחב םירכוסה םידדועמ םייעמה יקדייחל תודוה
האירב תוחתפתה
סיאול-טנס Washington Uni. School of Medicine ירקוח
רשא (Breast Milk) םאה בלחב חתפמ יביכר ורתיא ב"הרא
תויצקארטניא דציכו קוניתה לש האירב תוחתפתה םימדקמ
.הז ךילהת םיעינמ םייעמה יקדייח םע םהלש
,(Sialic Acid) תילאיס הצמוח םיליכמה םירכוסש וליג םירקוחה
םאה בלחב עפשב ואצמנ ,חומה תוחתפתהב םיברועמה
ילעב תווקוניתל תוהמיא תמועל ,םיאירב תוקוניתל תוהמיאב
.(Stunted Babies) תבכועמ החימצ
,םינוריזחבו םירבכעב םייוסינ תרדיס וכרעש ,םירקוחה תנקסמ
.קוניתה לש האירב תוחתפתה םידדועמ ולא םא בלח ירכוסש איה

Cell


2016 ראורבפ
תילמיטפוא החימצל םיעייסמ םייעמה יקדייח
רחאל תילמיטפוא החימצ תחטבאל םישורד םייעמה יקדייח
הרקמב דחוימב ,רגובמ ליגב הבוגה תעיבקל םימרותו הדילה
םרוג אוה וז םיסחי תכרעמב חתפמה םרוג .הנוזת-תת לש
ותוליעפו ורוציי רשא ,(Growth Factor-1) IGF-1 הלידגה
.יעמה יקדייח ידי-לע םקלחב םיעבקנ
Institut de Genomique Fonctionnelle de Lyon ירקוח
אצמנ ןכ .םירבכעב רקחמ תובקעב ךכ-לע םיחוודמ תפרצ
Lactobacillus plantarum ןזהמ םייעמ יקדייח רפסמש
(Postnatal Growth) הדילה רחאל החימצ ףידעהל םייושע
,הנוזת-תת לש הקיזמה העפשהה דגנ לועפלו םייח-ילעבב
.(Growth Retardation) הלידגב רוגיפ ונייהד

Science


2016 ראורבפ
ןוזמל היגרלא ינפמ םיניגמ םייטויבורפ םינז
יכ םיחוודמ תפרצ סירפ Paris Descartes University ירקוח
הרפ בלחל היגרלאו תושיגר עונמל היושע תיטויבורפ תבורעת
.םייעמה יקדייחב יוניש ידי-לע (Allergy to Cow's Milk)
םניה תויגרלא לש תונומסתמ םילבוסה ולא יכ חווד רבעב
האוושהב ,(Intestinal Imbalance) םייעמב ןוזיא רסוח ילעב
.םיאירב םישנאל
םינוש םיבוליש תרזעב םירבכעב תונויסנ ועציב םירקוחה
העפשהה ילעב םיקדייחה לש םרותיא םשל םיקדייח 31 ינז לש
ודדוב ףוסבל .תויגרלאוו תויתקלד תובוגת הניטקמה הניגמה
.ההובג תיתקלד-יטנא הבוגת ילעב ואצמנש םינז 6

Applied and Environmental Microbiology


2016 סרמ
טשווה ןטרסל רושק םייכינחה תלחמ קדייח
וב רקחמב ,ב"הרא יקטנק University of Louisville ירקוח
קדייחה יכ וליג ,םיאירב םישנא 30-ו םילפוטמ 100 ופתתשה
ירוחאמ דמועה ,Porphyromonas gingivalis
ןוכיס םרוג תווהל לולע ,(Gum Disease) םייכינחה תלחמ
.(Esophageal Cancer) טשווה ןטרסל

הפישח םיללוכ טשווה ןטרסל םירכומה ןוכיסה ימרוג
םג םיפתושמ רשא ןוכיס ימרוג ,ליגו הנוזת ,םילקימיכל
.תורחא תובר ןטרס תולחמל
םילפוטמ יבגלו םיינושארה ויבלשב הז ןטרס רתאל השק
.תוריהמב טשווה ןטרס חתפתמ ונוחביא םע םיבר

לולע םוהיז יכ הדבועה לע הנושארל םיעיבצמ רקחמה יאצממ
יגולויב ןמסכ שמשל יושעו הלחמל שדח ןוכיס םרוג תווהל
.הז ןטרסל (Biomarker)

Infectious Agents and Cancer


2016 סרמ
הירפה תחלצה-יאו הגירח תילניגאו םיקדייח תייסולכוא
תיפוג ץוח
תייסולכואש הזרכהב ואצי קרמנד Aarhus University ירקוח
לע ילילש ןפואב עיפשהל הלולע הניגאווב הגירח םיקדייח
.(In Vitro Fertilisation/IVF) תיפוג ץוח הירפה תאצות
יקדייח סיזוניגו-מ תולבוס ןוירהל תוסנכנ ןניאש םישנהמ 20%-כ
יקדייח לש הייטסב ןייפואמה (Bacterial Vaginosis/BV)
תוהובג תומר םע רתוי תינגורטה הביבסל Lactobacillus
:(Anaerobic Bacteria) םייבוריאנא םיקדייח לש
.Atopobium vaginae-ו Gardnerella vaginalis
.תיפוג ץוח היירפה רחאל םישנ 22 ופתתשה רקחמב

Human Reproduction


2016 סרמ
בלח ןובלחמ רתוי יעמ יקדייח ןווגמ היוס ןובלח
ב"הרא DuPont Nutrition & Health-ב ךרענש םירגואב רקחמ
ןווגל םורגל יושע (Soy Protein) היוסב ורוקמש ןובלח יכ אצמ
וירצומו בלחב ורוקמש ןובלח רשאמ םייעמה יקדייח לש רתוי לודג
.(Dairy Protein)
תואירבל ןמס אוה יעמ יקדייח לש לודג ןווגמ םירקוחה ירבדל
ןטק ןווגמ ילעבו (Cardiometabolic Health) תילובטמ-וידרק
:םדב םינמוש לש הגירח המר) הימדיפילסידל רתוי םיטונ רתוי
תדוגנת ,רתי תנמשה (םידירצילגירטו םידיפילופסופ ,לורטסלוכ
.תוקלדו ןילוסניאל

The Journal of Nutrition


2016 סרמ
ןוכיסו םדה תויסט דוקפית לע םייעמה יקדייח תעפשה
ץבשו בל-ףקתהל
4,000 לעמ וקרסש ב"הרא ויהוא Cleveland Clinic ירקוח
יקדייח יכ וליג םדא-ינבבו םייח-ילעבב ןה וכרענש םירקחמ
ןוכיסו (Platelets) םדה תויסט לש םדוקפית תא םינשמ יעמה
.ץבשו בל-ףקתה ,םד ישירק לש םתורצוויהל תורושקה תולחמל

-ילעבמ םירצומב עפשב יוצמה ,(Choline) ןילוכ רמוחה רשאכ
םיפתתשמ יעמה יקדייח ,ךרצנ הציב ןומלחו רשב ומכ ,םייח
םירקחמב ,הרושק האצמנש TMAO תבוכרתה רוצייו וקוריפב
.םדא-ינבב ץבשובל תלחמל ןוכיס רתיל ,םיבר

Cell


2016 סרמ
ןוכיס ןיטקמו יעמה יקדייח לע עיפשמ הנוזתב יוניש
סגה יעמה ןטרסל
הינבליסנפ University of Pittsburgh ירקוח לש םהירבדל
תכירצל תוקודה הרושק םייעמה יקדייח תייסולכוא ב"הרא
ןמסכ שמשל יושע וז היסולכוא בכרה ןאכמ .תימויה ןוזמה
תולחמל ןוכיסו הנוזת ילגרה יבגל (Biomarker) יגולויב
.ולא םילגרהל תורושקה

סגה יעמה ןטרסל ןוכיס לע הנוזתה תעפשהב זכרתה רקחמה
היושע רהמ המכ דע םיארמ םיאצממה .(Colon Cancer)
הכירצ .הנוזתה תעפשהב תונתשהל וז םיקדייח תייסולכוא
לש הכומנ הכירצו (Fat) ןמושו (Meat) רשב לש ההובג
.הלילשל העיפשמ םייתנוזת םיביס
יפתתשממ ולטנש יעמה לש תירירה תמקרמ תונוש תומיגד
םיביס תכירצו ןמוש לש הטעומ הכירצל ורבעש רקחמה
הדיריו תוקלד לש יתועמשמ יוכיד לע ועיבצה הלודג
.םייעובש ךותב ולחש םייונישב רבודמ .תירירה יאת גושגישב

5th Gut Microbiota for Health World Summit 2016


2016 סרמ
סדייא תוחתפתה םיציאמ םייעמב םיסוריוו םיקדייח
ןבוליש ונייהד ,(Antiretroviral Therapy) סדייא דגנ לופיטה
תויחל סוריוב םיעוגנה םילוחל רשפאמ ,HIV דגנ תופורת לש
םילוחהו הלחמה תא אפרמ וניא אוה ךא ,רתוי םיכורא םייח
.תונוש תולחמל ןוכיס רתיב םינותנ ולא תופורת םילטונה

טנס Washington University School of Medicine ירקוח
יקדייח םהב והיז (Rhesus) סוזר יפוק וקדבש ,ב"הרא סיאול
םימרוגכ םיסוריוו (E. coli יקדייח לש הצובק-תת) םייעמ
.וז הלחמלו תקלדל םיירשפא

Microbe & Cell Host


2016 סרמ
םייעמ יקדייח חותינל השידח הטיש
Moscow Institute of Physics and Technology-ב םירקוח
DNA לש םיפצר ןיב הוושמה השידח הנטיש וחתיפ היסור
תוברתהלו םייקתהל םילגוסמה םירוציה לכ) םימזינגרואה לכב
.יגולויב רמוח לש הנותנ המיגד ךותמ (םמצע תוחוכב

BMC Bioinformatics


2016 סרמ
הלידגמו יעמה יקדייח תבצמ תא הנשמ תרפועל הפישח
רתי תנמשהל ןוכיס
,ב"הרא Uni. of Michigan School of Public Health-ב רקחמ
ךלהמב (Lead) תרפועל הפישחש אצמ ,םירבכעב השענש
םורגל לולע ,הקנההוןוירהה ןמזב ונייהד ,תמדקומה תוחתפתהה
(Obesity) רתי תנמשהל ןוכיס לידגהלו םייעמה יקדייחב םייונישל
.תרפועל הפישח-יא תמועל 11%-ב תורגבב

University of Michigan


2016 סרמ
םירבגב הייבר תוערפהל םירושק םייעמה יקדייח
ב"הרא Missouri College of Veterinary Medicine-ב רקחמ
(Gastrointestinal Tract) לוכיעה תכרעמב םיקדייחל יכ אצמ
םירבגב הייברה תכרעמ דוקפית יבגל ילילש רשק שי
םיקדייח םירקוחה ירבדל .(Male Reproductive Function)
םורגלו אצאצל באהמ השרותב םירבעומ תויהל םילולע ולא
.רתי תנמשה ומכ תויעבלו תולחמל ןוכיסל ךכב
...םיאבה םיקדייחב אוה רבודמה
Bacterial phyla
Proteobacteria
Actinobacteria
Fusobacteria
Firmicutes-ו

תא םילצנמו (Seminal Fluid) ערזה לזונב םייוצמ ולא םיקדייח
לזונב תורצוימה תורחא תומימחפו (Fructose) זוטקורפה רכוס
.ערזה
תקלד ומכ תולחמל םורגל ולא םיקדייח םילולע םירגובמ םירכזב
תינומרעה ןטרסל חתפתהל הלולעש (Prostatitis) תינומרעה
.(Prostate Cancer)

Nature/Scientific Reports


2016 סרמ
ץבש רחאל תיחומ העיגפ לע םיעיפשמ םייעמה יקדייח
יקדייחב יונישש אצמ ב"הרא Anrather Laboratory-ב רקחמ
אצממ .ץבש רחאל יחומ קזנ ןיטקהל יושע םירבכעב יעמה
םיסלכאמ םיקדייח .חומהו יעמה ןיבש רשקה תא שיגדמ הז
בלשב דוע ףוגב םירחא םימוסחמ יחטשמו םייעמה תא
תוחתפתה לע תקהבומ העפשה םהל שיו םייחב םדקומ
.םיילובטמ םיכילהת לעו ןוסיחה תכרעמ
ומכ ,תולחמ רפסמ םע והוז םיקדייחה תייסולכואב םייוניש
,(Inflammatory Bowel Disease) םייעמה לש תיתקלד הלחמ
לע םיעיפשמ םהו (Asthma) המתסאו (Obesity) רתי תנמשה
.הלחמה תואצות
תכרעמ לע םיעיפשמ יעמה יקדייח יכ אצמנ םירבכעב רקחמב
.ץבש רחאל ומכ ,חומה לא יעמהמ םתדידנ תובקעב ןוסיחה

Nature Medicine


2016 לירפא
הפה יקדייח לע ןושיעה תעפשה

הפה יקדייח תייסולכוא לע תיתועמשמ עיפשמ תוירגיס ןושיע
(Tooth Decay) תששעל תורשפא םע (Mouth Microbiota)
ירקוח לש םהירבדל .םילער קרפל תלוכיו
יפב ב"הרא New York Uni. Langone Medical Center
ינב שיא 1,204 ופתתשה רקחמב .םיקדייח ינז 600-כ שי םדאה
רקחמל ומשרנש םינשעמ םניאש 521-ו םינשעמ 112 ,הלעמו 50
.ןטרסו (Smoking) ןושיע ןיב רשקה תא קדבש
םינשעמ לש םהיפב םיקדייחה תייסולכוא ןיב אצמנש ינושה
םיקדייחה תומכ .יתועמשמ היה םינשעמ םניאש ולא תמועל
רשא דועב םינשעמה ברקב דאמ ההובג האצמנ םינז 150 לש
םתומכ תמועל רתוי הכומנ התייה םירחא םינז 70 לש םתומכ
.םינשעמ םניאש םישנא ברקב
.ותומדקל הפה יקדייח ןזאמ רזח ןושיעה תקספה םע

ISME-International Society for Microbial Ecology


2016 לירפא
יעמה יקדייח ןזאמב תעגופ םוינימולאל תרבגומ הפישח
הרושקו יעמה יקדייחב תעגופ ןוזממ םוינימולאל הפישח רתי
((Inflammatory Bowel Disease/IBD) תיתקלד ייעמ תלחמל
.(Environmental Risk Factor) יתביבס ןוכיס םרוגכ
סגה יעמה תקלדבו (Crohn's Disease) ןורק תלחמב רבודמ
Uni. of Lille ירקוח לש םהירבדל .(Ulcerative Colitis)
יעמה תירירב רבצנ םייעמל עיגמה םוינימולאהמ 38%-כ תפרצ
.(Intestinal Mucosa)

Morphologie


2016 לירפא
םיקרפמ תקלדו םייעמ יקדייח ןיב רשקה
השענש ב"הרא קרוי-וינ NYU School of Medicine-ב רקחמ
תינורגיש םיקרפמ תקלדו םייעמה יקדייח ןיב רשוק םירבכעב
םייעמה יקדיחח ןזאמב תוערפה .(Rheumatoid Arthritis)
םיקרפמה לע תוינומיאוטוא תופקתהל םרוג תווהל תולולע
.םישדח םילופיטו תוקידב חתפל היהי ןתינ ךכל םאתהבו

לש ףקתהו Prevotella copri יקדייח ןיב רשק וליג םירקוחה
תובקעב השענש (DNA) א"נד חותינ .תינורגיש םיקרפמ תקלד
ילוח םילפוטמ לש (Fecal Samples) האוצ תומיגד ןיב האוושה
יכ אצמנ ,םיאירב םישנא לש ולאל תינורגיש םיקרפמ תקלד
הלחמה הנחבוא םהב םישנאב דחוימב םיצופנ P. copri יקדייח
אצמנ ףסונב .הלפוט םתלחמש הלאכ וא םיאירב םישנא תמועל
םיקדייחה דחוימב םיבורמ P. copri יקדייח םהב םישנא יכ
.ליגרהמ םיטעומ םיליעומה

eLife


2016 לירפא
םחומל ליעומ םירבכעב םויבורקימה יוניש
APC Microbiome Institute at Uni. College Cork-ב רקחמ
םירגוב םירבכעב םייעמה יקדייח תבצמ לומרינ יכ אצמ דנלריא
תא ףטועה רמוחה :(Myelin) ןילאימה לש הקיחש םהב ןיטקמ
.הקיחש ינפמ םהילע ןגמו בצעה יאת
הצופנ תשרט ומכ תוחתפתהב םרוג הניה ןילאימה תקיחש
ויהש םירבכעב ושמתשה םירקוחה .(Multiple Sclerosis)
.םירסחה םיקדייחה תא וליתשה םה םהבו קדייח לכמ םיישפוח
-םדקה חומה תפילקב השחרתה ןילאימה לש הניגמה ותעפשה
,תולחמל יארחאה חומה רוזיא ,(Prefrontal Cortex) תיחצמ
הינרפוזיכס ,(Depression) ןואכיד ,(Anxiety) תודרח ומכ
.(Autism) םזיטואו (Schizophrenia)

Translational Psychiatry


2016 לירפא
ץבשל ןוכיס ןיטקמ םייעמה יקדייחב יוניש
Weill Cornell Med. College-ב ךרענ רשא םירבכעב רקחמ
לע עיפשמ יעמה יקדייח ליפורפ יוניש יכ אצמ ב"הרא קרוי-וינ
דמוע חומה דציכ וארה םה םירקוחה ירבדל .ץבשל ןוכיסה תדימ
תוכלשה תויהל תויושע ןוסיחה תכרעמב םייונישלו וב העיגפ ינפב
תושדח לופיט תוטישל ליבוהל יושעש רבד ,ץבשה לע תולודג
הקיטויביטנא ,הקיטויבורפ תרזעב ,ץבשל ןוכיסה תא וניטקיש
רתיב םייוצמש ולא ןיב .הנוזתה ילגרהב יוניש תרזעב קר ילואו
.חומ וא בל חותינ ינפב םידמועש םישנא םייוצמ ץבשל ןוכיס

תועצמאב ושענ םירבכעה יעמב םיקדייחה תייסולכואב םייונישה
םירבכעב ותעפשה הנטק ץבש םהל םרגנש רחאל .הקיטויביטנא
תוחפ זוחא 70 דע 60-ב יעמב םיקדייחה תיייסולכוא התנוש םהב
יוניש השענ אל הב הרקבה תצובקב םירכע לע העפשהה תמועל
.הז

Nature Medicine


2016 לירפא
בל תלחמ עונמל םייעמה יקדייחל רזוע םודא ןיי
Uni. of Maryland Medical Center ירקוח לש םהירבדל
היוצמה) םודא ןייב תבוכרת :(Resveratrol) לורטרבזר ב"הרא
ןוכיס ןיטקהל היושע ,(רעי תוריפבו םיבנעב ,םינטובב םג
יקדייח ליפורפב יוניש תועצמאב (Heart Disease) בל תלחמל
הלולעש (Atherosclerosis) םיקרועה תשרטב רבודמ .יעמה
תירלוקסו היצנמיד ,ץבש ,בל ףקתהל םורגל
תמיסח בקע תמרגנה היצנמיד :(Vascular Dementia)
.תוומ ףאו חומה לא םד םיליבומה םד ילכ

Bacteroidetes יקדייח ןיב סחיה תא לורטרבזר הנשמ םירבכעב
לידגמו Prevotella יקדייח תחימצ ענומ ,Firmicutes יקדייחל
,Lactobacillus ,Bacteroides יקדייח לש םרפסמ תא
Akkermansia-ו Bifidobacterium

mBio


2016 לירפא
הינרפוזיכס לש הנושארה הדוזיפאב םייעמה יקדייחב יוניש
אצמ דנלניפ National Institute for Health and Welfare ירקוח
לש הנושאר הדוזיפא ורבעש םילפוטמב םייעמה יקדייח יכ אצמ
רושקה יוניש ורבע (First-Episode Schizophrenia) הינרפוזיכס 
םרג יטוכיספ-יטנא לופיט םירקוחה ירבדל .םייתקלד םייונישל
.יעמה יקדייח תביבסב יונישל אוה םג
הדוזיפא ווחש 40 דע 18 ינב םילפוטמ 28 ופתתשה רקחמב
.תרוקיב תצובקכ םיאירב םישנא 16-ו הנושאר תיטוכיספ

Schizophrenia International Research Society (SIRS) 2016
Biennial Meeting.


2016 לירפא
רתי תנמשה תדגונה העפשה לעב יחמצ קדייח
יחמצה (Lactic Acid Bacterium) תיטקלה הצמוחה קדייח
תויהל יושע םוחב תמוהש (Pediococcus pentosaceus) LP28
ונייהד ,(Antiobesity Effect) רתי תנמשה תדגונה העפשה לעב
תנטקהו (Fatty Liver) ינמוש דבכ רופיש ,לקשמב הילע תעינמ
(Accumulated Abdominal Visceral Fat) ןטבב ןמוש תריבצ
.(Longan) ןגנולה ץע ירפמ םיצממ קדייחה תא .םירבכעב
המוד החלצה לע חוודמ ןפי Hiroshima University-ב רקחמ
70 דע 20 ינב ,םיאירב שיא 62 ופתתשה רקחמב .םדא-ינבב
30 דע 25 ףוג תסמ סקדניא ילעב

European Journal of Clinical Nutrition


2016 לירפא
יעמה יקדייח ןווגימ תא רזחשל היושע םיביס תפסוה
תא רזחשל םיסנמ הדנק University of Alberta-ב םירקוח
ןווגמש ךכ הנוזתה יוניש ידי-לע יברעמה םלועב םדאה תואירב
לש היצולובאה ךשמב ודבאש םיקדייחה ינז (Biodiversity)
.םייעמה יקדייח תבצמב שדחמ וללכיו ובושי תיברעמה הנוזתה

Metabolism & Trends in Endocrinology


2016 לירפא
IBD/םייעמה לש תיתקלד הלחמ םיענומ םייעמ יקדייח
Langone Medical (NYU) New York University-ב רקחמ
םוהיז ,םדא-ינבבו םירבכעב ןה ,יכ אצמ ב"הרא קרוי וינ Center
יקדייח תייסולכואב הזכ יונישל םרוג םיעלות/םיטיזרפב םייעמה
םייעמה לש תיתקלד הלחמ ענומה ,םייעמה
.(Inflammatory Bowel Disease/IBD)
תרעשה/תיירואת תא םיתמאמ םיאצממה םירקוחה ירבדל
הפישח יכ תנעוטה (Hygiene Hypothesis) הנייגיהה
ןוסיחה תכרעמ תא תקזחמ םימהזמ םיקדייחל תמדקומ
.תולחמ ינפמ ןגהל תעייסמו (Immune System)

טוש יעלות לש םיציב תרזעב םוהיזל םירבכעב ומרג םירקוחה
רושקה NOD2 יורקה ןגה תא ורסח םירבכעה .(Whipworm)
.תורחא תוינוסיח תויעב רפסמו IBD תלחמל
םידיאורטקבמ תוחפ 1,000 יפ דע ולבס ולא םירבכע יכ ררבתה
.IBD-ל רתי ןוכיסל םירושקה םיקדייח ינז ,(Bacteroides)

Science


2016 לירפא
יפיצפס םיזנא ידי-לע תענומ יעמה יקדייח תוחתפתה
םאה בלחב
ינובלחש ואצמ ב"הרא University of California-Davis ירקוח
(Breast Milk) םאה בלחב (Glycoproteins) םיניאטורפוקילג
םה .םהל השורדה הנוזתה תא דוליב יעמה יקדייחל םיקפסמ
.(Cow's Milk) הרפ בלחמ םג ולא םינובלח קיפהל ןתינש ואצמ
םהו (םאהמ) ודלוויה עגרב הנושארל דוליב םיעיפומ יעמה יקדייח
.תונושארה ויתונש ךלהמב ססבתהל םיכישממ

Applied and Environmental Microbiology


2016 לירפא
יעמה יקדייחב םייוניש תועצמאב בלל ליעומ לורטרבזר
ךרענש ,ןיס Third Military Medical University-ב רקחמ
תילאיצנטופה תירלוקסו-וידרקה תלעותה יכ אצמ םירבכעב
התלוכיל הרושק תויהל היושע (Resveratrol) לורטרבזרה לש
.(Gut Microbiome) םייעמה יקדייחב יונישל םורגל
ידי-לע תרצוימה TMAO היורקה תבוכרתב ודקמתה םירקוחה
לאיצנטופה לעב ,לורטרבזרה יכ וליג םה .יעמב יפיצפס קדייח
ךכ יעמה יקדייח תבצמ תונשל יושע ,תיטויברפ תוליעפל
(Bile Acid) הרמה תצמוח רוציי לע העפשה םהל היהיתש
.TMAO-ה תמר תא ןיטקת רשא

mBio


2016 לירפא
ןטרסל ןוכיס םיניטקמ יעמה יקדייח
ב"הרא (UCLA) Uni. of California, Los Angeles ירקוח
ברקב ץופנה Lactobacillus johnsonii 456 קדייחה תא ודדוב
,ריפק ,טרוגוי ומכ םיירחסמ םימושיב עיפומו םיליעומה םיקדייחה
.ץומח בורכו (Kombucha) היצובמוק
דבלב הז קדייח ולביקש םירבכע לש םהיתושרפה תניחב ךותמ
.ןטרס יענומכ םיעודיה םיטילובטמ םהב ורצונ יכ אצמנ
םזילובטמו (Efficient Fat) ליעי ןמוש רתוי ילעב ויה ולא םירבכע
םירקוחה םינימאמ םהיבגל (Oxidative Metabolism) ינוצמיח
.ןטרסל ןוכיס םיניטקמ םה םג יכ

PLOS One


2016 לירפא
הפה יקדייחב יונישל רושק בלבלה ןטרסל ןוכיסה
הנקסמל ועיגה ב"הרא קרוי-וינ NYU Langone New York ירקוח
לע עיבצהל לולע הפב םיוסמ ןזמ םיקדייח לש םתואצמיה יכ
אלל הלחמ ,(Pancreatic Cancer) בלבלה ןטרסל לדגומ ןוכיס
.תיתרגיש רקס תקידב ןיא הל רשא ,םימדקומ םינימסת
אלל רתויב ךומנ תודרשיה רועיש םע הלחמ איה בלבלה ןטרס
.םדקומ ןוחביאל תורשפא

ולחש םישנו םירבג 361 ופתתשה ,םינש 10 ךשמנש ,רקחמב
.האירב הרתונש המוד הצובקל וושוה ולאו הלחמב םיוסמ בלשב
.הפב םיקדייח ינז ינש ךותמ דחא ןז לש ותואצמיהב רבודמ
הפב Porphyromonas gingivalis ןזמ קדייחה לש ותואצמיה
לש ותואצמיהו 59%-ב בלבלה ןטרסל ןוכיסה תא הלידגה
Aggregatibacter actinomycetemcomitans ןזמ קדייחה
םיקדייח ינז ינש .50%-ב הלחמל ןוכיסה תא הלידגה הפב
.(Gum Disease/Periodontitis) םייכינח תלחמל םירושק ולא

American Association for Cancer Research annual
.meeting in New Orleans, LA, April 16-20, 2016


2016 לירפא
קותמל הקושת םע דדומתהל םירזוע E. coli יקדייח
לושלישל םתמירגב םיעודי (Escherichia coli) E. coli-ה יקדייח
,(Urinary Tract Infections) ןתשה יכרדב םימוהיז ,(Diarrhea)
תואיר תוקלדו (Respiratory Illness) המישנה יכרד תולחמ
לש ותואירבל םיצוחנ ולא םיקדייח ,תאז םע .(Pneumonia)
.(Food Digestion) ןוזמה לוכיעב הרזעלו יעמה

ב"הרא הי'גרו'ג Augusta University-ב ךרענש םירבכעב רקחמ
(Taste) םעטה שוח לע עיפשהל םייושע ולא םיקדייח יכ הליג
ררבתה .(Sweet Cravings) קותמל הקושתה תתחפהב עייסלו
יעמל ,הלרטונ םתוליערש ,ולא םיקדייחמ הנטק תומכ תפסוה יכ
עבושה ןומרוה הנוכמה (Leptin) ןיטפל ןומרוהב הילעל האיבה
.(Satiety Hormone)
לע קותמה םעטה ינטלוק רפסמ ןטק וז הילעמ םימי 7 ךותב
תונוזמל ןובאיתה תנטקהל םהל םרגש רבד ,םירבכעה תונושל
.םיקותמ

Association for Chemoreception Sciences Annual
Meeting in Bonita Springs, FL


2016 לירפא
דודיבו חומה דוקפית לע העיפשמ םיבוט םיקדייח תרבעה
בצע יאת

יכ םיחוודמ ב"הרא קרוי-וינ Mount Sinai Hospital ירקוח
םיעיפשמה םירמוח םירציימ יעמ יקדייח לש םימיוסמ םיבוליש
םהל םימרוגו ,בצעה יאת הטעמ :(Myelin) ןילאימה ןכות לע
.םירבכעב תיתרבח תוענמיה לש תוגהנתהל
יעמה יקדייחב תודקמתה יכ ךכמ עמתשמ םירקוחה ירבדל
תוערפהב לופיטל שמשל היושע םהלש םיטילובטמב וא
ומכ ,ןילאימב העיגפל תורושקה תולחמבו תוירטאיכיספ
.הצופנ תשרט

eLife


2016 לירפא
תישפנה החוורה לע יעמה תעפשה
הקיטויברפו הקיטויבורפב שומישה הנוזתל יטירב החמומ ירבדל
תמייק .תישפנה החוורהו (Mood) חורה בצמ בוציעב עייסל יושע
יעמה יקדייחו (Gut-Brain Axis) חומהו םייעמה ןיב תרושקת
.הבוט השגרהל םימרוגה חומב םיימיכ םירמוח תריציל םימרוג
יורקה שדח רקחמ םוחת תריציל ליבומ ,וירבדל ,הז רשק
ולפוטי ובו (Gastroneuroenterology) היגולורטנאוריונורטסג
.ישפנ חתמ/סרטסל תורושקה תוערפה

Organic Products Europe in London & Natural


2016 לירפא
יקדייח-יטנא יעצמאכ היוס
יכ םיארמ הדנק וירטנוא University of Guelph-ב רקחמ יאצממ
םייושע היוסב (Peptides) םידיטפפו (Isoflavones) םינובלפוזיא
ימרוג) םיינגותפ םיקדייח םתלידג תאו ילאיבורקימ םוהיז עונמל
.(Food-Borne Illnesses) ןוזמב ןרוקמש תולחמל םימרוגה (הלחמ
לע הנגהל םייטטניס םילקימיכב ןוזמה תיישעת תשמתשמ עגרכ
לש םתודימעל ,םהב הבורמ שומיש בקע ,םרגש רבד ,ןוזמה
.םיקדייח ינז רפסמ

Biochemistry and Biophysics Reports