םדאב םיקדייח
Bacteria...
...הקיטויברפו הקיטויבורפ ואר

...ל םיקלחנ םדאה ףוגב םיקדייחה
(Gut Bacteria) םייעמה יקדייח םהב ,םיבוט/םייתודידי םיקדייח
...הירטסילה קדייח ומכ ,הלחמ ימרוג/םיינגותפ םיקדייח
...הירטסילה קדייח ואר

(Microbiome) םויבורקימ וא (Microbiota) הקיטויבורקימ
.ףוגב םיוסמ רוזיאב םייפוקסורקמה חמוצהו יחה לולכמ איה
בצמל דעו ותוניסחמ לחה ,ףוגב רבד לכב טלוש םויבורקימה
.חורה

ףוגב םיקדייחה ןזאמ
םייתודידי םיקדייח ג"ק 2-ל בורק ףוגה ליכמ עבטה ךרדמ
םיקדייח םרג 10-כ...ףאב
םרג 20-כ ...הפב
ג"ק 1.5-כ...םייעמב

יעמה יקדייח ןווגמ/בכרה לע םיעיפשמה םימרוגה
.ירסיק חותינ תמועל תיעבט הדיל :הדילה ןפוא
רשאכ הדילה עגרב ליחתמ םויבורקימה יקדייח לש םסולכיא 
,ומיע ףסואו (Birth Canal) הדילה תלעתב רבוע קוניתה 
לש הקיתרנמ םיקדייח ידראילמ ,ןוציחה םלועה לא וכרדב 
(C-Section) ירסיק חותינב םידלונה תוקונית יבגל .םאה 
.הביבסהמו יאופרה תווצה ידי ךותמ םיקדייחה ףוסיא השענ 
רתוי םילודג םירועישמ םילבוס ירסיק חותינב םידלונה תוקונית 
,סיטיטמר קיפוטא/תיפוטא רוע תקלדו תויגרלא ,המתסא לש 
ןווגמ תמועל םיקדייח לש רתוי ןטקה ןווגמה בקע םרגנה רבד 
.(Vaginal Birth) תילניגאו הדילב ודלונש תוקוניתב םיקדייחה 
רועב רוע לש עגמ קוניתב יעמה יקדייח בכרה לע םיעיפשמ ןכ 
.םא-בלחב הקנהו הקישנ ומכ (ינויפ עגמ) הפב וא 
.הקע/סרטס
...הקיטויברפו הקיטויבורפ ואר .ןוזמ/הנוזת
.םירחא םידליו לפטמ תווצ ,הביבסה ריווא :הביבסל הפישח
.הקיטויביטנא ומכ ,תופורת

הנוזתה ירמוח תגיפסו ויביכרמל ןוזמה קוריפב םירזוע יעמה יקדייח
B ינימטיו תצובק תא םיזתנסמ םיקדייחה .ףוגל םישורדה הנוזתה
תבוכרת ,(Butyrate) טאריטוב םירציימ ןימיוסמ םיקדייח .K ןימטיוו
.םייעמל היגרנא רוקמ תשמשמה

...תושדח - םדאב םיקדייח ואר