הייפא תקבא/היתשל הדוס
Baking soda
היתשל הדוס ןהו (Baking powder/soda) הייפא תקבא ןה
,םייסיסב טעמ םירמוח ,ינמחפ-וד ןרתנ םה ,(Bicarbonate of soda)
.הייפאב (חפנ תלדגה) החפתהל םישמשמה
ומכ ,ילזונ-יצמוח ביכרמל םתוא םיפיסומ רשאכ
וא (Yogurt) טרוגוי ,(Buttermilk) האמח בלח
ןמחפ זג תועוב תורצונ ,(Molasses) תושבוד
.הסיעה תא חפנמ רשא ,(Carbon dioxide) CO2 אוה ,ינצמח-וד

...יצמוח לזונב תבברועמה (NaHCO3) היפא תקבא
 
NaHCO3 + H+ >>> Na + H20 + CO2
היפא תקבא ןמימ ןרתנ םימ ינצמח-וד ןמחפ

בברעל שי ןכל ,תידיימ הבוגתה ,היפאל הדוסב לזונה תגיפס םע
ןכמ רחאל דיימו םילזונה תא ךכ-רחא ףיסוהל ,השבי איהשכ התוא
.רונתל הסיעה תא סינכהל

,היתשל הדוס םיקורי תוקרי לושיב ימל ףיסוהל וגהנ רבעב
רשאכ ,קספוה רבדה .םעבצ תא רמשל ידכ
.תוקריב C ןימטיו סרה םרגנש הלגתה

 איה היפאה תקבא ,היתשל הדוסו היפא תקבא ליכמ ןוכתמ רשאכ
לרטנל ידכ םיפיסומ היתשל הדוסה תא .החפתהל ירקיעה םרוגה
טרוגוי ,הצומח תנמש ,ןומיל ץימ ,ץמוח ומכ) םייצמוח םיביכרמ
.החפתה טעמו תוכר תפסוהל ,(דועו

ראש םע התוא וננס ,הסיעל היפאה תקבא תפסוהל םדוק
.תודיחא תלבק חיטבהל ידכ ,םישביה םיביכרמה

הייפא תקבא

,(רתוי וא דחא) יצמוח חלמ ,היתשל הדוסמ תבכרומ היפא תקבא
ינרתנ םוינימולא תרפוגו (Tartar) רטרט םרק
,(Cornstarch) ינלימע סרית חמקו (Sodium aluminum sulfate)
.תוחלה תגיפסל

תיסיסב הייפא תקבא
...וננסו בטיה ובברע
.הייתשל הדוס קלח 1
.רטרט םרק םיקלח 2
.ינלימע סרית חמק קלח 1

םגו לזונל תוביגמ ןה :הלופכ הלועפ תולעופ היפאה תוקבא תיברמ
.דרפנ בלשב תשחרתמ הלועפ לכ .םוחל
האב וזשכ ,הסיעל הקבאה תפסוה םע תשחרתמ הנושארה הבוגתה
היפאה תקבא םע ביגמ םייצמוחה םיחלמה דחא .לזונ םע עגמב
.ינצמח וד ןמחפ זג רצונו
זגה יללח .רונתל תסנכומ הסיעה רשאכ תשחרתמ הינשה הבוגתה
.הסיעה תא םיחיפתמו םיבחרתמ
דוביא אלל ,הסיעה תיפא תא תוהשהל ןתינ ,ולא םיבלש ינשל תודוה
.הלש החפתהה חוכ
  
.הנש דע הנש יצח ידמ היפאה תקבא יאלמ תא שדחל שי
םימ לפסל היפא תקבא תיפכ ופיסוה הביט תא ןוחבל ידכ
.עבעבל תבורעתה לע .םיחתור
.שביו רירק םוקמב היפאה תקבא תא וקיזחה

 לעב תויהל רצומל םורגי היפא תקבא לש ידמ הלודג תומכב שומיש
.הרזח עוקשלו תוריהמב חופתל םג הלולע הסיעה .רמ םעט
וחפנו השק תויהל הפאמל םורגת היפא תקבא לש ידמ הנטק תומכ
.ליגרהמ ןטק היהי
םיפסונ םישומיש - היתשל הדוס
ןטק ןוקיתב ,חיטל ףילחת
תלבקל דע ןבל םירגנ קבד טעמ םע היתשל הדוס טעמ ובברע
.שרדנה יפל עבצאה תרזעב ומשי .הדיחא הסיע

הכירב רולכ ללגב קוריל ינידנולב רעיש עבצ יוניש תעינמ
ובברע ,בוטר שארה דועב ,םירלכומה םימהמ םכתאצ םע
דועב) רעישה תא ופטשו ןומיל ץימב ,היתשל הדוס לפס 1/2
.(תעבעבמ תבורעתה

םורכ ילכ יוקינ
.השבי תילטמב ובגנו השבי היתשל הדוסב םורכה ילכ תא וקרמ    

(ויקיברב) םילחגה לע היישע שא יוביכ
.ןוזמה תא םהזת אל היתשל הדוסה .שאה לע היתשל הדוס ורזפ    
לותח לש סוסיר חיר לורטינ
ססורמה חטשה תא וסכ ,םימו היתשל הדוסמ הסיע וניכה
.(הלילה ךשמל ףידע) תוחפל תועש 3 ךשמל וחינהו
.קבא באוש םע רתונה תא ובאש ,הקבאה תושבייתה רחאל
שמש תיווכ יבאכ לע הלקה
.היווכה רוזיא לע ומשיו םימו היתשל הדוסמ הסיע וניכה    

קיטסלפמ רתנספ ידילק יוקינ
.ןידע יוקינ רמוח הווהמ היתשל הדוס    

ליניו יושעש הפצר יוביצמ הרירג ינמיס תרסה
.היתשל הדוס טעמ םתרזפ וילע חל גופס תרזעב ופשפש    

קוניתה לש קיטסלפ קובקבמ ץומח בלח חיר לורטינ
בטיה ורענ ,היתשל הדוס תיפכ ופיסוה ,םימח םימב ואלמ
.הלילה ךשמל וריאשהו

ףסכ ילכ קורימ
עוביר וב וחינהו םימח םימב (םוינימולאמ וניאש) ילכ ואלמ
ואיבהו היתשל הדוס ופיסוהו מ"ס 15 X 15 לדוגב םוינימולא
.החיתרל
.םייחקלמ תרזעב ואיצוהו רקרצק ןמזל ףסכה ילכ ץא ולבט
.קירביש דע וקרמו ופטש ,ןובס ימב וצחר
.םיננגוסמ םילכל הבוט הניא הטישה

הווזמבו ררקמב םיער תוחיר לורטינ
ררקמה לש ירוחאה וקלחב חותפ ילכב היתשל הדוס טעמ
ונייהד ,ךוסימ אל וב םיערה תוחירה תא לרטנת הווזמבו
.רחא חירב ערה חירה תפלחה אלל
.רויכה חתפל ןשיה תא וכפש .םישדוח 3 ידמ שדחב ופילחה
הפשאה חפ חיר לורטינ
תיתחת לע היתשל הדוס טעמ ורזפ ,הפשאה ןוקיר רחאל
.הפשאה חפ

הפשאה תסירג ןקתממ ער חיר לורטנ
.הב םימח םימ תמרזה ןמזב ,היפה ךותל היתשל הדוס וכפש    

הדולח ימתכ תרסה
.ופצרקו היתשל הדוס טעמ לע ירט ןומיל ץימ ופילזה    

תברצ לע הלקהל הביקה לש רתי תויצמוח לורטינ
םייתעש וניתמה .ותשו םימ סוכב היתשל הדוס תיפכ 1/2 ובברע
.האלמ הביק לע וז הטיש םשייל ןיא .ףסונ שומיש ינפל
םייניש חוצחיצ
היתשל הדוס תיפכ 1/2 הסמוה הב םימ סוכב םייניש חוצחצ
חוצחצל וז הטישב ושמתשה .םייניש ימתכ תורצוויה ענמית
.תובתות םייניש

דלחלא תדלפמ לכוא ילכו תיכוכז תוסוכ יוקינ
הדוס תסימתב דלחלא תדלפמ לכוא ילכו תיכוכז תוסוכ וצחר
!םוינימולא אל .היתשל

הילע תויראש םע הכורח תבחמ יוקינ
ורזפו תבחמה תיתחת לע היתשל הדוס לש הבע הבכש ורזפ
.ופצרקו הלילה ךשמל וחינה .דבלב בטרתש ךכ ,םימ טעמ הילע

תופצרמ יחוורמב הייחמצ תוחתפתה תעינמ
.ץמוח ופיסוהו תוקד 45 וניתמה ,היתשל הדוס ימ ופילזה
.םיליגר םימב תרחמל ופטש

ןוחמיק דגנ הסימת
יורקה ,(Powdery mildew) ןוחמיק דגנ הסימתל החסונ ןלהל
...דועו םידרו ,םיצעב ,(Mealybug) תיחמק המינכ םג

.הייתשל הדוס השודג תיפכ
.ילרנימ ןמש ףכ
ןובס וא (Insecticidal soap) םיקרח ריבדמ ןובס תיפכ 1/2
.םילכ תפיטשל    
.םימ רטיל 4

.חיש/ץעה תא (םיימוי) בטיה תוקשהל רוכזל שי ,םושייל םדוק

.תיחמק המינכ תרבדה :םג ואר