תושדח - ןיאטב
Betain - News

םירירש תחימצ רפשמ ןיאטב
רירש יביס רפשמ ןיאטב
ןילוסניאל תודימע דגנ ןיאטבו ןילוכ
תועיצפ ענומו ןוסיחה תכרעמב ךמות ןיאטב

...ןיאטב ואר

2013 רבמבונ
ףוגה בכרה תא רפשמו םירירשה תחימצב ךמות ןיאטב ףסות
חוודמ Health & DuPont Nutrition תרבחב ינילק רקחמ
בכרה תא רפשל יושע (Betaine) ןיאטב לש ימוי ףסות יכ
(Performance) םיעוציב ,(Body Composition) ףוגה
.םינמאתמב (Power of Strength) ינפוג חוכו

םינומיאה חפנ תא רפיש תועובש 6 ךשמב ימוי ןיאטב ףסות
(Bench Press Training Volume) לספס לע ץחל לש
.ובצלפל האוושהב ,ףוגה בכרה תאו

ב"הרא University of Connecticut ירקוח ובתכש רמאמ
(Exercise) תינפוג תוליעפ ינפל ןיאטב ףסות תליטנש חוודמ
לש (Hormonal Responses) תוילנומרוה תובוגת תרפשמ
(Signaling Pathway) תותיאה לולסמ תוליעפ תאו ףוגה
דלשה ירירש ןובלח תזתניסב לודיגל הרושק רשא
.(Skeletal Muscle Protein Synthesis)

European Journal of Applied Physiology


2013 רבמבונ
רירש יביס רפשמ ןיאטב

ןייצמ הילטיא San Raffaele Scientific Institute-ב רמאמ
Springfield College Human Performance Lab. ירקוחש
שי (Cell Culture) םיאת תיברת תכרעמבש ואצמ סטסו'צסמ
םירירשה יביס תוחתפתה תא רפשמ רשא (Betaine) ןיאטב
.(Muscle Fiber)

Health & DuPont Nutrition תרבח ידי לע השענ יוסינה
דע 18 ינב םירבג 23 ופתתשה ,תועובש 6 ךשמנש ,רקחמבו
עוציב ידכ ךות ,ובצלפ וא םויב ןיאטב םרג 2 וכרצש ,הנש 35
.הודמ תינפוג תוליעפ

Journal of the Int. Society of Sports Nutrition


2016 רבמטפס
ןילוסניאל תודימע םע םידדומתמ ןיאטבו ןילוכ
(Choline) ןילוכ לש תרבגומ הכירצ יכ אצמ רקחמ
ןילוסניאל תודימע רפשל הייושע (Betaine) ןיאטבו
תיללכה הייסולכואה ברקב (Insulin Resistance)
.םישנ ברקב דחוימבו

(CODING) םדוק רקחמ ינותנב ושמתשה םירקוחה
.םינולאשב ךכ םשל ורזענו םירגובמ 2,394 ופתתשה וב
תומר ןיבל ןילוכו ןיאטב תכירצ ןיב ךופה רשק ואצמ םה
,ןילוסניאה תומרו (Fasting Glucose) םוצב זוקולג
הכומנ תדוגנתל הרושק רתוי הלודג הכירצ רמולכ
.ןילוסניא לש רתוי

Nutrition


2021 ינוי
תועיצפ תעינמב דיקפת לעבו ןוסיחה תכרעמב ךמות ןיאטב
דרפס Universidad de Extremadura-ב טרופס ירקוח
לש התלועפ תא תסוומ (Betaine) ןיאטבה יכ םירובס
ןיטקהל יושע אוהו (Immune System) ןוסיחה תכרעמ
האצותכ (Injury and Illness) הלחמו העיצפל ןוכיס
תוששואתה רפשמ אוה ןכו (Overtraining) רתי ןומיאמ
תא תסוומו (Exercise Recovery) תינפוג תוליעפמ
.יאטרופסה לש ןוסיחה תכרעמ

ןיאטב יפסותש אצמנ ,תועובש 14 ךשמנ רשא ,רקחמב
םייתקלד ורפה םיניקוטיצה תומכב לודיג וענמ
.(Pro-inflammatory Cytokines)

Journal of the Int. Society of Sports Nutrition

.