ןיאטב
Betaine
איה ,(Trimethylglycine) ןיצילגליתמירט םג יורקה ,ןיאטב
ףותישב תלעופו ןילוכל הלש הנבמב המודה ,תינגרוא תבוכרת
ונימאה תצמוח לש הרוצו B12 ןימטיו ,תילופ הצמוח םע ,ומע
,S-adenosylmethionine םשב תרכומה ,(Methionine) ןינויתמ
.ףוגב םינוש םיימיכ םיכילהתב עייסל ידכ תאז לכ (SAMe)

...לש ןיקתה םדוקפיתל דחוימב בושח ןיאטבה
דבכה
םיאת לופכיש
ףוגהמ (Toxins) םינלער תקחרה

...ב םג ףתתשמ ןיאטבה
ףוגב (Carnitine) ןיטינראק (זוטניס) רוציי
קזנמ תוילכה לע הנגה
םדב ןיאטסיצומוהה תמר תנטקה

תייומד םימב הסיסמ תבוכרת איה (Carnitine) ןיטינראק
.(Liver) דבכו (Muscle) םירירש תומקרב היוצמה ,ןימטיו
תומוקמל ,םדב םיינמוש םירמוח תרבעה םיללוכ הידיקפת
.םיכרצנ םה םהב


.דבכה דוקפיתל עויס אוה הנוזת ףסותכ ןיאטבב ירקיעה שומישה
תודוה ,(Lipotropic factor) יפורטופיל םרוג הנוכמ ןיאטבה
.(Lipids) םידיפיל / םינמוש דבעל דבכל עייסל ורשוכל

רתי שומיש בקע דבכל םרגנש ינושארה קזנה
.וב םינמוש תורבטצה אוה ,לוהוכלאב

,םזילוהוכלאמ האצותכ ,דבכ תלחמ תעב תפסונ הכימת
...קפסל םייושע
יוצמ ןלידג תיצמת(SAMe) ןינויתמ


,לקהל היושע (Toothpaste) םייניש תחשמל ןיאטב תפסוה
.(Dry mouth) הפב שבוי תייעבמ םילבוסה לע דאמ


ןיאטבל תורוקמ
םיגדקלסתוינטק

...ב םייוצמ דבכה דוקפית רופישל ןיאטב יפסות
(Betaine citrate) ןיאטב טארטיצ
(Betaine aspartate) ןיאטב טאטרפסא

רוזעל יושע (Betaine hydrochloride) ןיאטב דירולכורדיה
(Stomach acid) הביק תצמוח טועיממ םילבוסל

...'דח - ןיאטב ואר

.