טינוטב
(Bentonite)
עגמב ואובב חפנתמה ,טיט לרנימ אוה ,ןילואקל המודב ,טינוטב
.המכ יפ לדג וחפנו ,וילא חפוס אוה םתוא ,םימ םע
,חישק רמוחכ עבטב יוצמה ,טינוטבה בצחמ תא
קחשנש ינקלוו רפאב ורוקמ .ב"הראב םירוכ
טינוטבה תא םישביימ וקוויש ינפל .ןמזה ךשמב
.קד דע ותוא םינחוטו םיסרוג ,בטיה

.תיתפיטק השוחת לעבו חיר רסח אוה .םרק-רופא עבצ טינוטבל
הפסוה וא השיבח ,העילבב :ינוציחו ימינפ יופיר יעצמא שמשמ אוה
.רועב לופיטל רקיעב ,טבמאל
,םינלער חפוסה ,יבובקנ-יגופס רמוח טינוטבה ךפוה ,וחפנתה םע
.םהינימל םימהזמו תודבכ תוכתמ
םרוגה ,ילילשה ילמשחה ונעטמ לע ססבתמ ,הז ורשוכל רבסהה
.וילא ךשמיהל ,יבויח ילמשח ןעטמ םהל ,םינלערל
םיקיזמ יריבדמ ,ןיסקוטלפא ,הלחמ ימרוג םיסוריו חפוס טינוטב
.םיבשע ילטוקו
 
 
םשבגלו םימוהיז וילא חופסל ורשוכל תודוה
שמשמ ,תולקב קלסל ןתינ םתוא ,םישוגכ   
 .םילותחל עצמב טינוטבה   

רמשל) תיפורטוסקיתה ותנוכת תשמשמ ןיינב תסדנהב
תוריקל תוינבת תכיסו הכימתל ,(ילזונכ ענ רמוח   
.תורוניצ תחנהו תורהנמ תריפח תעב ,תודוסיו   

טלמב םג תושמשמ ותושימגו תויגימצה ויתונוכת
.חיטו (Portland cement) םימ תחת השקתמה   

(Wastewater ןיחלוק ימ רוהיט תוכרעמב שמשמ טינוטבה
 .םמוהיז תעינמל םוהת-ימ ירגאמב ץצוחו purification)   

הכיסו ןופיד שמשמ אוה (םימו טפנ) תוראב חודיקב
.לכאמ ינמשו ,םייתיישעת ,םימהוזמ םינמש רוהיטו   

,שבדו רכוס ,םיילרנימ םימ ,ןיי ,הריב תיישעתב
.רוהיטל שמשמ אוה   

,תוחשמ תנכהב שמשמ אוה תוחקורו תופורת תיישעתב
תויווכ/רתי ףוזישל םירישכתו םינפל הרדופ ,םינפ םרק   
.תודבכ תוכתמ תלערה דגנ רמוחו שמש   

.הסיבכ יככרמבו הסיבכו יוקינ תוקבאב שמשמ אוה

.הבעמ םרוג שמשמ אוה םייופיצו םיעבצ תיישעתב

רוצייב םיעירפמה םיפרש טינוטבה חפוס ריינה תיישעתב
.הקתעה ריינ רוצייב שמשמו רזחוממ ריינמ םיעבצ חפוסו   


 ומצע אוה .םייעמה תוליעפ תא טינוטבה דדועמ ימינפ שומישב
.םייעמב גפסנ וניא
...ב לופיטל שמשמ טינוטבה