תויגולויב תופורת 
Biological Drugs/Medicine
הרדגה
תונושה תויגולויבה תופורתה לש ןתלועפ ןפוא

תינטרס הלידג יבכעמ
סיזנגויגנא יבכעמ
םייטבש-דח םינדגונ
יטסלפואינ-יטנא לופיט
ןוסיח יביכרת

הרדגה
ונממ רצומב וא יח םזינגרואב הרוקמ רשא הפורת איה תיגולויב הפורת
.תרחא וא תינטרס הלחמב לופיט וא ןוחביא ,העינמ םשל תשמשמו
יביכרתו (Interleukins) םיניקולרטניא ,םינדגונ תוללוכ תויגולויב תופורת
.(Vaccines) ןוסיח
רתוי בלשל הטונ תוינטרס תולחמ ןשארבו תונוש תולחמב יאופרה לופיטה
ססובמ לופיטה היהי דיתעבו תויגולויב תופורת םע יפרתומיכ לופיט רתויו
.תויגולויב תופורת לע קר הארנכ

לכ לע תולעופ רשא תויפרתומיכה תופורתל דוגינב) תויגולויבה תופורתה
תיפיצפס (הלחמ-תתב וא) הלחמב תחא לכ דקמתהל תורומא (ףוגה יאת
תיטנג הניחבמ הילא לפוטמה תומאתומ תניחבמ הילע קר עיפשהלו הלש
.םיאירב ףוג יאת ועגפי אל ךכו

תונושה תויגולויבה תופורתה לש ןתלועפ ןפוא
.(Cancer Growth Inhibitors) תינטרס הלידג יבכעמ
םמצע ןיבל םניב םירשקתמ ,לודגלו חתפתהל ולכויש תנמ-לע ,ןטרס יאת 
תוחתפתה תא בכעת םהיניב וז תרושקת שוביש .םיימיכ תותוא תרזעב 
.ןטרסה תלחמ 
.(Angiogenesis Inhibitors) סיזנגויגנא יבכעמ
.ןצמחו הנוזת םהל קפסתש תפעוסמ םד-ילכ תכרעמל םיקוקז ןטרס יאת 
ךכל הערפה .ןצמחו הנוזת םהל קפסת רשא תפעוסמ םד-ילכ תכרעמל 
.דימודילת הפורתה איה ךכל המגוד .הלחמה תוחתפתהב עגפת 
.(Monoclonal Antibodies) םייטבש-דח םינדגונ
תוהזל ןוסיחהה תכרעמל ורזעיש םיננכותמ םינדגונ לש ףוגל םתרדחה 
לש הרקמב ומכ ,תינושאר (הפישח) תודדומתה םרטב דוע ביואה תא 
ןיטפצרה הפורתה איה המגוד .(Viral Infection) ילאריו םוהיז 
.היפרתומיכב ךרוצ אלל דשה ןטרסב לופיטל תשמשמה (Herceptin
.(Antineoplastic Agent) יטסלפואינ-יטנא לופיט
םוזואטורפ ארקנה יטמיזנא סקלפוק תבכעמ (Velcade) דייקלו הפורתה 
םינובלחה תסירהב בושח דיקפת ולו םיאתה לכב םייקה (Proteasome
אתה חומיצל םירושקה ולא ללוכ יאתה רוזחמה יכילהתב םיטלושה 
.ותודירשו ינטרסה 
לפטל הדעונו תוינש 5 דע 3 ךות דירול תקרזומ תויהל הרומא הפורתה 
םינתינ רשא עובשב םיימעפ ינב םירוזחמב לופיט ךותהצופנ המולאימב 
.שדחמ לופיטה ןתינ םימי 10 תב הקספה רחאלו םייעובש ךשמב 
.תועובש 6 ןב לופיט רחאל רופיש וארה םירקחמ 
.(Inoculations) ןוסיח יביכרת
ןוסיחה תכרעמ תא ודדועיש ןוסיח יביכרת לש שארמ םחותיפב רבודמ 
.םיינטרס םיאת דימשהלו תוהזל 

תויהל םייושע םידדובמ םתוא םייגולויבה םירמוחה לש םהיתורוקמ 
...מ םיקפומ 
.(Human) ישונא רוקמ
-וא- 
.(Animal) םייח-לעב
תומקרו םירביאו ונממ םימיוסמ םיביכרמל וא םדל רוקמכ םישמשמ ולא 
.עזג יאת תייפרתו (Transplants) הלתשהל 
.(Microorganism) םזינגרוא-ורקימ
- וא - 
ומכ ,תורחא וא (Biotechnology Methods) תויגולונכט-ויב תוטיש
.(Cellular Biologics) תיאת היגוליב וא תויטנג תוטיש 

:הרעה 
.יתוכאלמ DNA-מ םויכ רצוימ םייח-ילעבמ רבעב ודדיב ותוא ןילוסניא