תושדח - A לונפסיב
Bisphenol A - News


...A לונפסיב ואר

2005 רבמצד
םיריעצ לש םחומ שבשמ A לונפסיב
תא קדב ב"הרא University of Cincinnati-ב ךרענש תודלוחב רקחמ
הפשחנ ומיאש רחאל אצאצה לש ותוחתפתה לע A לונפסיב לש ותעפשה
.ןוירהל ןורחאה שילשב וילא
הנשי ,והנבמב A לונפסיבה המוד ול ,ןגורטסאל יכ םיריבסמ םירקוחה
בצעה יאת - (Neurons) םינוריונה לש םתוחתפתהל עגונב הבר תובישח
לש רתויב הכומנ תומכב יד יכ וליג םה .תובקנבו םירכזב ,חומב - חומב
ןגורטסאה תלועפ תא ןיטולחל םולבל ידכ (ןוילירטל םיקלח 0.23) BPA
.חומה יאת לש םתוחתפתהב ךכב עוגפלו

Endocrinology


2008 רבמטפס
2-גוס תרכוסלו בל-תלחמל רושק לונפסיב
...ירקוח


2009 ראוני
ףוגב ההתשמ A לונפסיב
אוה יכו םימב םג אלא ןוזמב קר אל יוצמ A לונפסיב יכ ררבתמ תעכ
הלודג תיתואירב הייעב איה ותועמשמש רבד ,ןמוש תומקרב ההתשמ
קרוי-וינ University of Rochester-ב םירקוח .הב דע ובשחש יפכמ רתוי
רחא לודג רקחמ ךותמ םירגובמ 1,469 יבגל ופסאנש םינותנ וחתינ ב"הרא
ןיידע הנורחאה החוראה רחאל ןמז המכ קדבנ הז רקחמב .(NHANES)
.תועש 24 רחאל םג םש אצמנ אוה יכ ררבתה .ףוגב A לונפסיב יוצמ

םפוגב A לונפסיבה רוקמ יכ םינעוט ולא םיאצממ לע םיקלוחה םירקוח
ןמזב תותשל ושרוה םה םתוא תואקשממ אובל היה לוכי םיקדבנה לש
ללגב A לונפסיב ליכהל םילולעש םירלכומ זרב ימ הז ללכב ,הקידבה
.PVC-מ היושע תינוריע תרנצב םרבעמ

Environmental Health Perspectives


2009 סרמ
A לונפסיב אלל תוקוניתל םיקובקב
קיספהל וטילחה ב"הראב תוקוניתל םיקובקב לש םילודגה םינרציה תשש
בקע תוקוניתל קיטסלפ יקובקב לש םרוציי תעב A לונפסיבב שמתשהל
ב"הראב תופורתהו ןוזמה תושר .ךכל םירושקה םייתואירבה תוששחה
.A לונפסיבב שומישל עגונב יהשלכ הרהזאב האצי םרט (FDA-ה)

WebMD


2009 רבוטקוא
דליה תוגהנתהו A לונפסיבל םאה תפישח
תפישח ןיב רשק אצמ ב"הרא University of North Carolina-ב רקחמ
ךא ,םייתנש תונב תודליב רתי תונפקותו ןוירהה ןמזב A לונפסיבל םאה
ןב אצאצה תויה דע ןוירהב םישנ 249 ורטינ םירקוחה .םירכז םידליב אל
16-ה עובשב םישנה ןתשב A לונפסיבה יזוכיר תא ודדמ םה .םייתנש
.הדילה רחאל רצק ןמזו ןוירהל 26-הו
עיפשהל הלולע ןוירהה ןמזב A לונפסיבל הפישחש הארנ םירקוחה ירבדל
.דוליה לש ותוחתפתה לע

Environmental Health Perspectives


2009 רבמבונ
םירבגב תוינימ תויעבל םרוג לונפסיב
...ירקוח


2009 רבמבונ
ינימ דוקפית יאל תורושק תוהובג BPA תומר
A לונפסיב םירציימה םייניס םילעפמ 4-ב םידבוע 230 ברקב רקחמ
ולבס A לונפסיבל ופשחנש ולא יכ הליג (Epoxy Resins) יסקופא יפרשו
,הפקיז יישקמ 4 יפ ולבס םה ,(Ejaculation) הטילפ תויעבמ רתוי 7 יפ
ופשחנ אלש ולאל סחיב (4 יפ) דורי ינימ קופיסמו תינימ הקושת רדעהמ
.ולא םירמוחל
הלכו הדבעמהמ לחה רוצייה יכילהתב A לונפסיב-ל ופשחנ ולא םידבוע
םידבוע 404 ושמיש תרוקיב תצובקכ .םתקוזחתבו ולא םירמוח תזיראב
ולא תוילילש תועפשה ןיב רישי רשק אצמנ .ולא םירמוחל ופשחנ אלש
.BPA-ל הפישחה רועישו

Human Reproduction


2010 טסוגוא
ןורטסוטסט לש תוהובג תומרל רושק A לונפסיב
תומר ליכהל לולע A לונפסיב תוהובג תומרל ופשחנ רשא םירבג לש םמד
ןיידע תואצמנ ולא תומר םלוא ,ןורטסוטסט ןומרוהה לש ליגרהמ תוהובג
.ילמרונל בשחנה םוחתב
ולטנ ,תועש 24 ךשמנ רשא ,הינטירב University of Exeter-ב רקחמב
.74 דע 20 ינב םייקלטיא םישנו םירבג 715 קלח

Environmental Health Perspectives


2010 רבוטקוא
ןוירה ןמזב A לונפסיבל הפישח
ןשעל תופשחנ ,תויאפוקכ תודבועה ןוירהב םישנ ןתשב A לונפסיב תמר
םירקחמ .תילמרונה המרהמ הובג ,רמושמ ןוזמל תופשחנה ולאו תוירגיס
ןוירהה ןמזב A לונפסיבל ופשחנש םישנ לש ןהיאצאצ יכ וליג םימדוק
.רתי-תנמשהמו תוגהנתה תויעבמ ולבס

,ב"הרא ןוטסוב Harvard School of Public Health-ב ךרענש ,רקחמב
,16-ה עובשב A לונפסיבל ןתש תקידב ורבעש ןוירהב םישנ 386 ופתתשה
רשא םישנב ולגתהש A לונפסיבה תומר .הדילה רחאל םויו 26-ה עובשב
.וילא ופשחנ אלש םישנ תמועל 20%-ב תוהובג ויה קבט ןשעל ופשחנ
ולכאש םישנבו תויאפוקכ ודבעש םישנ ברקב ואצמנ רתויב תוהובג תומר
.םירומיש תספוקמ ןוזמ םויב תחא םעפ תוחפל

םירצומל ופשחנש םישנב םג ואצמנ A לונפסיב לש ליגרהמ תוהובג תומר
.קיטסלפ ילכימו (Vinyl) ליניוב הסוכמ הפצר ומכ ,םיטאלאתפ וליכהש

Environmental Health Perspectives


2010 רבוטקוא
ערזה תוכיאב תועגופ A לונפסיב לש תוהובג תומר
תויעבמ יאדול בורק ולבסי םפוגב A לונפסיב לש ההובג המר ילעב םירבג
הדורי (Motility) תויתעונתו (Low Sperm Count) הכומנ ערז תריפס
.םתוירופב ,ךכ בקע ,העיגפו ולש
הינרופילק Kaiser Permanente's Division of Research-ב רקחמב
לש ההובג המר ילעב יכ אצמנ .יניס לעפמ ילעופ 218 ופתתשה ב"הרא
,הדורי תוכיאב ערז ילעב תויהל 4 דע 2 יפ ןוכיס רתיב ואצמנ A לונפסיב
.A לונפסיב לש הכומנ המר ילעב ויהש םהיתימעל האוושהב

Fertility and Sterility


2011 ראורבפ
רוסא A לונפסיב םיליכמה תוקונית יקובקבב שומישה
תוקוניתל םיקובקבב שמתשהל אלש ץילממ לארשיב תואירבה דרשמ
2011 ילויב 1-המ לחה .לונפסיב םיליכמו טנוברקילופמ םייושע רשא
.םילוח-יתבב םג הז קיזמ רמוח ליכמה דויצב שומישה רסאי

לארשיב תונותיעהמ


2011 לירפא
ריעב םירגה םידליב המתסאו A לונפסיב
ב"הרא קרוי-וינ Columbia Presbyterian Medical Center-ב םירקוח
.המתסאל ןוכיס לידגהל לולע תודליה ןמזב BPA-ל הפישח יכ וליג
,3 ינב םתויהב רקחמב ופתתשהש םידליב ודדמנ A לונפסיב-ה תויומכ
.המתסאה תמר תכרעהל הקידב םהב הכרענ ןכו 7-ו 5
.הלחמל ןוכיס רתיב אטבתה םידליה לש םפוגב A לונפסיב יוליגש ררבתה

,2011 Annual Meeting of the American Academy of Allergy
Immunology & Asthma


2011 יאמ
םידליב תינפצפצ המישנו A לונפסיבל םאה תפישח
תינפצפצ המישנל ןוכיס םרוג הווהמ A לונפסיבל תימחר ךות הפישח
ךרענ רשא ,רקחמב .תמדקומה תודליה ןמזב המתסאלו (Wheezing)
ופתתשה ,ב"הרא הינווליסנפ Penn State College of Medicine-ב
16-ה עובשב םאה ןתש תא ונחב םירקוחה .האצאצו םא לש םידמצ 398
תמישנ יבגל ןולאש אלמל השקבתה םאה .הדילה ןמזבו ןוירהל 26-הו
.םינש 3 ךשמב ,םישדוח 6 ידימ הדלי
האצמנ אצאצב המישנ תויעב ולגתה םהב םירקמהמ 99%-ב יכ ררבתה
.A לונפסיב לש תיסחי ההובג המר םאב

Annual Meeting of the Pediatric Academic Societies, Denver