A לונפסיב
Bisphenol A

...םיטאלאתפ ואר

יהוז רמולכ (Xenoestrogene) ןגורטסאונסק אוה (BPA) ייא לונפסיב
קיטסלפ ירצומ לש םרוצייב תשמשמ רשא (תינגורטסא) תינגרוא תבוכרת
(Epoxy Resins) יסקופא יפרשו (Polycarbonate Plastic) טנוברקילופ
.תואירבל םיקיזמ רשא

יקובקבו קיטסלפמ םימ יקובקב ומכ םירצומ רוצייב שמשמ BPA
םירוחל תומיתס הז ללכב) יאופר דויצ ,תוקוניתל קיטסלפמ הייתש
.דועו יתיב ינורטקלא דויצ ,םירוטילקת ,(םייפקשמל תושדע ,םיינישב
,הקשמ תויחפ לש םיימינפ םייופיצב םישמשמ BPA םיליכמה םיפרש
.םימ תורוניצו םירומיש תואספוק
קיטסלפמ הייתש יקובקבב האצמנ הלודג תילילש תיאופר העפשה
םילזונ וליכהש םיקובקבבו םיקזח יוקינ ירמוח תועצמאב וקונש
.ההובג הרוטרפמטב םילזונ וא םייצמוח

ריינ םהב ,םוליצ תונוכמב םישמשמה תוריינ םה לונפסיבל רחא רוקמ
ריינ .םחפ ילוטנ םוליצ תוריינו (הקתעהה ךילהתב םמחמ רשא) ימרת
םיעפומל םיסיטרכ ,תונוש תויוות לש םתספדהל םג שמשמ ימרת
.הסיטי סיטרכו

תועבצאה תוינונמשלו תוחלל רשי סחיב תולדג BPA-ה תגיפס תומכ
.ולא םירצומב תוזחואה

תואלקחה לע העפשה
דויצו קיטסלפ יקובקב לש תלוספ רשאכ הביבסה תא םהזמ לונפסיב
םיגדב ואצמנ ולא תומהזמ תועפשה .עקרקה םע עגמב םיאב רחא
תטלוב העפשה .ומיע עגמב םיאב וא םימב םינכושה םירחא םייח-ילעבבו
.םירכז תמועל הבקנ ןיממ םיצאצה ןיב סחיה לודיג איה הז םוהיז לש
עקרקב ןקנחה עוביק תלועפ תא שבשמ עקרקב אצמנ רשא לונפסיב
.תוינטקה תחפשממ םיחמצב

תואירבה לע תועפשה
הנבמ לעב ותויהב ,BPA יכ ואצמ םייח-ילעב וכרענ רשא םינוש םירקחמ
תילנומרוהה תכרעמב םישובישל םרוג ,ןגורטסא ןומרוהה לש הזל המודה
...לע םיעיפשמ רשא
.הז רמוחל םאה תפישח בקע םיאצאצ לש תמדקומ תינימ תורגבתה
םירוהל םיאצאצ לש םחומ לש היוקל (דוקפיתו הנבמ) תוחתפתה
בצמ ,דומילה ,ןורכיזה לע התייה העפשהה .הז רמוחל ופשחנ רשא  
.תוגהנתההו חורה  
.בלבלה יאתב ןילוסניא רוציי

BPA-ל הפשחנש םאה יאצאצ לע תורחא תועפשה
.רתי תנמשהל הצרמה
םתלועפ שובישו התלדגה ,ןגמה תטולב לש התוחתפתה שוביש
.ןגמה תטולב ינומרוה לש  
.ןטרס תולחמ לש ןתוחתפתהל ןוכיס רתי
.תוירופבו הייברה תכרעמב םישוביש
.BPA-ל הנטק הפישחב היה יד םירקמה לכב  

לונפסיבל הפישחה תנטקהל םיכרד
.לונפסיב ןיא םהב קיטסלפ יקובקבב ושמתשה
- וא - 
,תיכוכז יקובקבב ,םימח םילזונב וא ןוזמב רבודמ רשאכ ,ושמתשה
.דלח לא תדלפ וא הניסרח  
.7 רפסמ תיוותה תא םיאשונה קיטסלפמ םילכב שמישמ וענמה
.לגורקימ רישכמל טנוברקילופמ הייתשו לכוא ילכ וסינכת לא םלועל
.תיכוכז ילכב קר ךכ םשל ושמתשה  
.רמושמ ןוזמב שומישה תא ומצמצ

בל ומיש

םירצומ יבג לע לונפסיב ןומיס תויוות
.ןיקת רצומה...BSA 1-2-4-5
.תיתואירב הניחבמ ןכוסמ רצומה...BSA 3-6-7

...תושדח - A לונפסיב ואר